Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwala Nr LIV/515/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie

 

UCHWAŁA NR LIV/515/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 września 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. W uchwale Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie wprowadza się zmianę załącznika graficznego.
  2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego planem.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

                                                                                                                                                                                  

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LIV/515/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 września 2021 r.

 

Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/353/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie.

Na etapie prac projektowych stwierdzono, że w celu umożliwienia realizacji inwestycji, dla których na przedmiotowym terenie wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy, uzasadnione jest wyłączenie tego rejonu z granic obszaru objętego planem z uwagi na jego sprzeczność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno. 

 

drukuj pobierz pdf