Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 maja 2013 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 25 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 maja 2013 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie  

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny R. Szuberski.

Radna E. Wysocka i radny R. Dworzański uczestniczyli w posiedzeniu od godz. 16.10.  

Radna E. Wysocka obecna do godz. 18.05.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.  
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Ocena działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji:

a) wystąpienie Kierownika GOPS,

b) wystąpienie Dyrektora RCK,

c) dyskusja.

5.       Informacja z wykonania budżetu za 2012 r.:

a) wystąpienie Skarbnika Gminy,

b) pytania.

6.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Uwagi do sporządzonego protokołu nr 24/2013 wniósł radny H. Kuszak i dotyczyły one błędów pisarskich jakie wystąpiły na str. 1 i str. 9 protokołu.

Protokół nr 24/2013 wraz ze zgłoszonymi poprawkami został przyjęty 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – ocena działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji.

a) wystąpienie Kierownika GOPS,

Informację z wykonania dochodów i wydatkowania jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie za okres od I do XII 2012 r. przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Poinformowała, że plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosił 8.352.271,03 zł i został wykonany w 95,32%. Zobowiązania na 31.12.2013 r. wyniosły 90.451,78 zł. GOPS realizuje następujące zadania zlecone: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych, usługi z zaburzeniami psychiatrycznymi, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, klęska żywiołowa. Plan finansowy na realizację zadań zleconych wynosił 6.606.612,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 6.271.314,67 zł (tj. 94,92%). Dotacja celowa przeznaczona na: pieczę zastępczą, asystent rodziny, składka zdrowotna od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci. Dotacja celowa zaplanowana była w kwocie 668.029 zł, a wykonana została w kwocie 658.749,27 zł, tj. 98,61%. Zadania własne to: zespół interdyscyplinarny, piecza zastępcza, składka zdrowotna od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, utrzymanie OPS, usługi opiekuńcze, klęska żywiołowa, dożywania dzieci, klub seniora, zasiłek celowy. Plan wydatków na realizację zadań własnych wynosił 1.487.641,00 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 1.422.207,09 zł, tj. 95,60%. Wydatki w rozdziale 85205 – Przemoc w rodzinie wynosiły 1.800 zł i przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych. W rozdziale 85206 – Piecza zastępcza środki pochodziły z: dotacji celowej w kwocie 13.530 zł oraz ze środków własnych w kwocie 44.184 zł. Wydatki w rozdz. 85206 zostały wykonane: dotacja celowa w kwocie 13.530 zł, a środki własne w kwocie 35.212,22 zł. W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składka na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosił 6.389.755,00 z, natomiast wykonanie wyniosło 6.055.306,16 zł. GOPS w rozdziale 85212 otrzymał dotację w kwocie 6.311.600,25 zł. Dnia 31.12.2012 r. GOPS zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 256.293,84 zł. W rozdziale 85213 – składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone) plan wydatków wynosił 16.900 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.052,40 zł. Niewykonane środki w kwocie 847,60zł zwrócono 31.12.2012 r. W rozdziale 85213 – składka zdrowotna od zasiłku stałego (dotacja) plan wydatków wynosił 16.963,00 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 13.332,85 zł. Rozdział 85213 – składka zdrowotna od zasiłku stałego (zadanie własne) plan wydatków wynosił 4.242,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.333,27 zł. W rozdziale 85214 – zasiłek okresowy (dotacja) plan wydatków wynosił 177.054 zł, natomiast wykonanie wyniosło 177.040,76 zł. Zasiłek okresowy (zadanie własne) – wydatki zaplanowano w kwocie 44.264 zł, natomiast wykonanie wynosiło 44.262,42 zł. W rozdziale 85214 – zasiłek celowy plan wydatków wynosił 155.034 zł i wykonane zostały w 100%. Firma Dendro przekazała 50.000 zł na zakup opału dla osób o niskim statusie materialnym. W rozdziale 85216 – zasiłek stały: dotacja celowa wg planu wynosiła 192.700 zł (wykonanie 100%), zadanie własne – plan wydatków wynosił 8.022,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.590,09 zł. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa zaplanowana została w kwocie 130.492,00 zł, a wykonanie wyniosło 124.855,66 zł. Zadania własne, tj. ośrodki pomocy społecznej i usługi opiekuńcze zostały zaplanowane w kwocie 758.801 zł, a wykonanie wyniosło 709.181,00 zł. Nie wykorzystane środki w kwocie 49.620 zł, zostały zwrócone 31.12.2012 r. W rozdziale 85228 – odpłatność za pobyt w DPS wydatki zaplanowane zostały w kwocie 248.025 zł, a wykonanie wyniosło 248.019,00 zł. W 2012 r. w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób. W rozdziale 85228 – usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi wydatki zostały zaplanowane w kwocie 38.269 zł i zrealizowane zostały w 100%. Wpływy za w/w usługi wpływają do kasy GOPS, który wpłaca środki na konto Urzędu Miejskiego z podziałem na: 95% środków przekazywanych jest do budżetu państwa, 5% stanowi dochód gminy. W rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone0 wydatki zaplanowane zostały w kwocie 108.888 zł, a wykonane w kwocie 108.887,11 zł. Z otrzymanej dotacji pomoc została udzielona 41 rodzinom. W ramach zadań własnych na usuwanie klęsk żywiołowych przeznaczono 21.900 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Ze środków własnych pomoc została udzielona 28 rodzinom. W rozdziale 85295 – pozostała działalność (dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – zadanie zlecone) wydatki zaplanowane zostały w wysokości 52.800 zł i zrealizowane w 100%. Na dożywianie dzieci wydatki zaplanowano w kwocie 231.290 zł i zostały one w 100% wykorzystane. Na Klub Seniora wydatki zaplanowano w kwocie 17.812 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 17.548,60 zł. W ramach realizacji projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” wydatki zaplanowano w kwocie 195.862,86 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 184.124,28 zł.

Ponadto Kierownik GOPS E. Kowalska przedstawiła ocenę zasobów społecznych Gminy Rogoźno za 2012 r. Poinformowała, że ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Kierownik GOPS szczegółowo przedstawiła dane o: sytuacji demograficznej i społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, innych rodzajach pomocy i świadczeniach, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, potrzebach finansowych na zwiększenie zasobu instytucjonalnego, kadrze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, kosztach zasobu instytucjonalnego, środkach finansowych na wydatki pomocy społecznej, aktywności projektowo-programowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia, wskaźnikach oceny zasobów pomocy społecznej.

 

b) wystąpienie Dyrektora RCK,

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 r. przedstawił Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury P. Szturmiński.

Poinformował, że przychody Rogozińskiego Centrum Kultury na 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.362.770 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.375.394,24 zł. Przychody własne na zaplanowaną kwotę 76.770 zł, wykonane zostały w kwocie 89.394,24 zł. W Ośrodku Kultury planowane przychody ogółem w wysokości 741.000 zł, wykonane zostały w kwocie 750.176,81 zł, z tego udzielona dotacja w kwocie 683.600 zł. Przychody własne Ośrodka Kultury na zaplanowaną kwotę 58.000 zł, wykonane zostały w kwocie 66.576,81 zł. W Bibliotece przychody ogółem zaplanowane zostały na 263.770 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 265.060,06 zł, z tego dotacja wynosiła 257.000 zł. Przychody własne wyniosły 8.060,06 zł. W Muzeum przychody zaplanowane zostały na 357.400 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 360,157,37 zł, z tego dotacja wyniosła 245.400 zł. Przychody własne Muzeum wykonane zostały w kwocie 14.757,37 zł. Wydatki wyniosły: w Ośrodku Kultury – kwota 774.569,74 zł, w Bibliotece – kwota 265.878,29 i w Muzeum – kwota 345.880,97 zł.

 

c) dyskusja,

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że Burmistrz Rogoźna odpowiadając na wniosek Komisji w/s rozważenia możliwości przeniesienia siedziby GOPS, zawiadomił, iż podjęto działania zmierzające do poprawy standardu lokalowego. Planowana adaptacja budynku po centrali telefonicznej, ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji i brak środków finansowych na ten cel nie podjęto zamierzonych działań.    

 

Przewodniczący Z. Chudzkicki wniósł o wcześniejsze omówienie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie oraz projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminy Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wniosek jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji – został przyjęty.

 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zgodnie z przygotowanym porozumieniem Gmina Rogoźno zleci Gminie Oborniki organizację transportu międzygminnego. Gmina Oborniki uchwałę w spawie porozumienia będzie podejmować na czerwcowej sesji oraz ustali ceny biletów. Dotychczas zostały zaplanowane trzy kursy w obie strony. Zgodnie z wstępnie opracowaną trasą przejazdu miesięcznie bud przejeżdżałby ok. 22 tys. km.

Informację o funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Gminie Oborniki przedstawił p. A. Proniewicz – pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM w Obornikach.

Poinformował, że aby móc zorganizować komunikację na trasie Rogoźno – Oborniki niezbędne jest zawarcie przez samorządy porozumienia. Konieczność zawarcia porozumienia lub związku międzygminnego nakłada na samorządy ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Dodał, że gdyby Gmina Rogoźna chciała samodzielnie zorganizować komunikację, to czas jej uruchomienia wynosiłby 6 m-cy, ponieważ ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na organizatora transportu obowiązek ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia przetargu z półrocznym wyprzedzeniem. Jeżeli samorządy zawrą porozumienie to komunikacja międzygminna może zostać uruchomiona w połowie lipca lub sierpniu. Po zawarciu porozumienia zostanie ustalona trasa połączeń i ceny biletów. Realnym terminem uruchomienia komunikacji między gminnej jest sierpień lub połowa lipca. Gmina Oborniki zgodnie z zawartą umową z operatorem płaci brutto 3,69 zł/km. W Gminie Oborniki komunikacja miejska funkcjonuje już 1,5 roku.

Radna R. Tomaszewska zapytała jak ma funkcjonować komunikacja? Dodała, że funkcjonująca komunikacja powinna umożliwiać dojazd uczniów z Gminy Oborniki do szkół w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że gdyby autobus miał wyjeżdżać z Obornik, to wyjazd musiałby być po godz. 5 rano, a to dla uczniów i tak jest za wcześnie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że gminie powinno zależeć na tym, aby mieszkańcy Obornik przyjeżdżali do Rogoźna.

A. Proniewicz poinformował, że trasa Rogoźno – Oborniki ma być obsługiwana jednym busem, więc nie ma możliwości aby o 7.30 bus dojeżdżał jednocześnie do Obornik i Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że środki w budżecie wystarczą na organizację trzech kursów w obie strony.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał ile będzie kosztował bilet za przejazd z Rogoźna do Obornik, a ile bilet z Rogoźna do Parkowa?

A. Proniewicz wyjaśnił, że Rogoźno prawdopodobnie będzie znajdowało się w IV strefie, a więc bilet normalny za przejazd na trasie Rogoźno – Oborniki będzie kosztował 5 zł. Jeżeli Rada Miejska w Obornikach zdecyduje, że wszystkie miejscowości w Gminie Rogoźno znajdować się będą w jednej strefie poza gminnej, to bilet normalny będzie kosztował 2 zł. Dodał, że ceny biletów uzależnione są od przejazdu przez poszczególne strefy. Ponadto ceny biletów podlegają obniżce zgodnie z obowiązującymi zniżkami ustawowymi i ustanowionymi przez Radę Miejską w Obornikach.

Radny M. Kutka zapytał czy jest możliwość zakupu biletów miesięcznych?

A. Proniewicz poinformował, że obecnie nie ma możliwości zakupu biletów miesięcznych. Uruchomienie sprzedaży biletów miesięcznych planowane jest na wrzesień.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy zysk ze sprzedaży biletów stanowi dochód gminy?

A. Proniewicz odpowiedział, że wpływy ze sprzedaży biletów stanowi dochód przewoźnika.

Radny R. Dworzański powiedział, że czytając treść porozumienia można odczuć iż jego autorem jest Gmina Oborniki. Dodał, że nie rozumie zapisów § 4 i § 5. W porozumieniu zapisano, iż wszelkie reklamacje i uwagi związane z realizacja porozumienia nie mogą stanowić podstawy do wstrzymania płatności. Zapytał czy poza porozumieniem zostanie zawarta jeszcze umowa na organizację komunikacji międzygminnej?

A. Proniewicz wyjaśnił, że w porozumieniu zapisano iż w okresie jego obowiązywania Gmina Rogoźno na organizację transportu międzygminnego nie przeznaczy więcej aniżeli 100 tys. zł. Gmina Rogoźno będzie dokonywała płatności wg faktycznie przejechanych kilometrów w danym miesiącu. Dodał, że jeżeli zostanie złożona reklamacja, to jest ona wyjaśniana, jednak nie stanowi podstawy wstrzymania płatności. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, to nastąpi zwrot określonej kwoty pieniężnej. 

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że skoro Gmina Rogoźno ma płacić za rzeczywiście przejechane kilometry, to dlaczego w porozumieniu zapisuje się kwotę 100 tys. zł.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że gmina nie może zaciągać zobowiązań przewyższających plan finansowy.

Radny R. Dworzański powiedział, że uważa iż Gmina Rogoźno powinna mieć większy wpływ na przebieg trasy, jej długość i ilość kursów, niż na ogólną wartość porozumienia.

A. Proniewicz powiedział, że jeżeli porozumienie określałoby przebieg trasy oraz częstotliwość kursowania busu, to „usztywniłoby” system.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że Rada Miejska musi wyrazić zgodę na powierzenie Gminie Oborniki realizacji określonego zadania. Wykonanie porozumienie pozostaje w gestii Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie należy się obawiać iż po zawarciu porozumienia Gmina Oborniki określi przebieg trasy oraz częstotliwość kursów. Gmina Rogoźno ustali ilość kursów.

Radna R. Tomaszewska zwróciła się do Burmistrza Rogoźna o organizację komunikacji międzygminnej w sposób umożliwiający uczniom dojazd do rogozińskich szkół.

Radny H. Kuszak zapytał czy radca prawny opiniował również projekt porozumienia?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że radca prawny opiniował przedłożone porozumienie.

Radny M. Kutka zapytał czy komunikacja międzygminna ma się odbywać tylko od poniedziałku do piątku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że komunikacja ma się odbywać od poniedziałku do piątku. Dodał, że gdy komunikacja zostanie uruchomiona będzie można ocenić jej zasadność oraz wprowadzać niezbędne zmiany.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy ustawienie przystanków będzie kosztem Gminy Rogoźno?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gmina na swój koszt ustawi tablice z rozkładem jazdy.

 

Projekt uchwały w spawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał kto powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora RCK?

Dyrektor RCK odpowiedział, że zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym powołanie i odwołanie zastępcy należy do kompetencji dyrektora.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował, aby omówić jeszcze trzy projekty uchwał.

Członkowie Komisji nie wyrazili sprzeciwu wobec zgłoszonej propozycji.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji P. Andrzejczak.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji P. Andrzejczak.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. poinformował, że na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zostanie wniesiona autopoprawka, ponieważ przedsiębiorca wystąpił o odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Cieślach, o wartości 328.362 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016.

Radna E. Wysocka zapytała czy mieszkańcy Budziszewka, którzy wnioskowali o przyłączenie ich posesji do wodociągu będą mogli to uczynić?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że aby wspomniani mieszkańcy mogli podłączyć się do wodociągu, najpierw trzeba wybudować pewien jego odcinek. Dodał, że na terenie na których powstały domy nie obowiązuje plan przestrzenny, a właściciele nieruchomości wznieśli je na podstawie warunków zabudowy. Zwrócił uwagę, że spółka ustawowo zobowiązana jest do budowy urządzeń na terenach, które posiadają plan zagospodarowania przestrzennego. Proponowane w planie inwestycje mają być realizowane na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał co wpłynęło na przesuniecie na 2014 r. budowy sieci wodociągowej na ul. Seminarialnej? 

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że decyzją Zarządu Spółki realizacja budowy sieci wodociągowej została przesunięta na 2014 r., ponieważ jego realizacja nie jest szczególnie pilna. Dodał, że właściciel gruntów naprzeciw ogrodów działkowych „Czerwony Mak” zwrócił się z wnioskiem o budowę sieci wodociągowej, ponieważ planował budowę domów, jednak dotąd inwestycja nie została rozpoczęta.

Radny M. Kutka zapytał komu służy przejmowana sieć wodociągowa w m. Jarcza, a którą spółka przejęła?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że sieć wodociągowa w m. Jaracza nikomu nie służy, jednak spółka musiała ją przejąć, ponieważ z takim wnioskiem zwrócił się inwestor. Dodał, że gdy wodociąg spełniał wymogi techniczne, spółka zobowiązana była je przejąć.

Radny M. Kutka zapytał czy przejęcie sieci wodociągowej w m. Jaracz mogło zostać przesunięte w czasie?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że inwestor przed rozpoczęciem budowy sieci wodociągowej zawarł umowę przedwstępną na  przejęcie sieci.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy w m. Cieśle poza opracowaniem sieci wodociągowej z SUW w Rogoźnie do Ciesiel, realizowana jest z inicjatywy spółki i pozwoli zlikwidować problemy ciśnieniowe w m. Pruśce, Stare.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 5 – informacja o wykonaniu budżetu za 2012 r.

Informację z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Poinformowała, że dochody zostały wykonane w 101,98%, co stanowi kwotę 57.149.784,27 zł. Wydatki zostały wykonane w 96,79%, co stanowi kwotę 57.174.534,86 zł. Wykonanie dochodów ponad plan oraz nie wykonanie wydatków w 100% łącznie stanowi kwotę 3.000.001,89 zł. W marcu 2013 r. nadwyżka 2012 r. została rozdysponowana na realizację zadań bieżących i majątkowych. Subwencje zostały wykonane w 100%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,22%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 301,18%, tj. 602.353,41 zł. Dotacje celowe zostały wykonane w 98%, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej w 95,47%, na zadania własne bieżące i inwestycyjne w 97,61% i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 99,97%. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,65%, natomiast dochody majątkowe wykonano w 103,32%. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,72%, tj. 41.279.194,72 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 99,70%, tj. 15.895.340,14 zł. Z budżetu gminy na zadania inwestycyjne udzielono dotację na kwotę 50 tys. zł i została ona w pełni  wykorzystana. Wydatki na projektu finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 15.295.148,44 zł. Do spółki prawa handlowego wniesiono udział w kwocie 256.500 zł i pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 293.691,70 zł. W oświacie wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone zostały wykonane w kwocie 14.295.274 zł, tj. 99,56%. W opiece społecznej wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone zostały wykonane w 94,80%, co stanowiło kwotę 1.040.000 zł. W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone zostały wykonane w 97,15%, co stanowi kwotę 2.997.000 zł. Łącznie na wynagrodzeniach nie wykorzystano środki w kwocie 210.000 zł. Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Rogoźno posiadała grunty o wartości 32.190.188,19 zł, budynki o wartości 11.809.073,21 zł, budowle o wartości 37.925.439,36 zł oraz oczyszczalnię o wartości 13.816.296,21 zł. Gmina posiadała udziały w: spółce Megawat, spółce Aquabellis, w Spółdzielni Mieszkaniowej i spółce Kopaszyn o łącznej wartości 8.954.575 zł. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamknął się sumą bilansową 4.221.889,71 zł. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamknął sumą bilansową 100.449.332,25 zł. Rachunek zysków i strat sporządzonym zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazano zysk netto w wysokości 14.415.940,23 zł. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na bilans otwarcia, zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku, wynik finansowy netto na koniec roku oraz stan funduszu na dzień 31.12.2012 r., który wyniósł 91.595.002,79 zł.

 

b) pytania,

Nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Uchwałę Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z 7 maja 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok wraz z autopoprawkami nr 1 i nr 2 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na 2013 rok wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy rozpoczęła się budowa budynku naprzeciw Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że właściciel gruntu ogrodził plac na którym mają być prowadzone prace budowlane. Dodał, że nie zna terminu rozpoczęcia budowy. Nadmienił, że figura Matki Bożej została już odnowiona, a teraz prowadzone są prace związane z uporządkowaniem miejsca, w którym ma być ona usytuowana.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy na wszystkich drogach, na których były prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej zostanie odtworzony asfalt?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wszystkie drogi, które miały asfalt będą odtwarzane.

Radny R. Dworzański zapytał kto odbiera prace wykonywane na drogach, na których odtwarzany jest asfalt?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zgłaszał wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej zaniżenie studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował o nieświecącej lampie przy chodniku prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 3. Zapytał kiedy zostanie zmieniona organizacja ruchu na ul. Kościuszki?

Zastępca Burmistrza poinformował, że procedura zmiany organizacji ruchu w najbliższych dniach zostanie rozpoczęta.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że na ul. Gościnnej przez kilka dni nie świeciły lampy uliczne.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że dotychczas nie otrzymał zgłoszenia iż lampy nie świecą. Dodał, że zajmie się tą sprawą.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał kiedy zostanie przeprowadzony przetarg na budowę parkingu przy boisku „Orlik” i kiedy mogłaby rozpocząć się jego budowa.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że do końca maja ma być opracowana dokumentacja na budowę chodnika i parkingu przy boisku „Orlik”, a do końca roku inwestycja zostanie zrealizowana.

Radny R. Dworzański zapytał kiedy zostanie rozpoczęta budowa ul. Długiej w Rogoźnie?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku. Dodał, że Rada Miejska przeznaczyła dodatkowo kwotę 400 tys. zł, która nie wystarczy na budowę kanalizacji deszczowej na długości całej ul. Długiej. Poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z projektantem ul. Długiej, który oceni czy jest możliwość odprowadzenia wody deszczowej do kratki ściekowej na ul. Nowej.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.50

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 7 czerwca 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf