Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXVIII/657/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXVIII/657/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana P.R. na nie wykonanie wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o sygnaturze IV SA/Po602/21, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Skarżącej o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 9 maja 2022 r. do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła skarga Pana P.R. dotycząca nie wykonania przez Burmistrza Rogoźna wyroku WSA w Poznaniu dotyczącego sprawy o sygnaturze IV SA/Po602/21.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie (zwana dalej „Komisją”) szczegółowo przeanalizowała przedmiotową skargę na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r.

Skarżący na posiedzeniu komisji stwierdził, że wyrok w jego sprawie uprawomocnił się 28 grudnia 2021 roku i na tej podstawie powinien z urzędu otrzymać kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Radca Prawny określił, że co do zasady Skarżący po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądowego powinien zwrócić się z informacją pisemną do tut urzędu o zwrot ww. kosztów, czego nie zrobił, a przyczynił się do biernej postawy, która skutkuje owa skarga. Pani Skarbnik Irena Ławniczak poinformowała, że wyrok prawomocny urząd otrzymał w dniu 12 maja 2022 roku i w tym samym dniu zostało przygotowane pismo do Skarżącego o przekazanie informacji potrzebnych do zwrotu należnych kosztów postępowania sądowego, a które nie zostało wysłane ze względu na wcześniej przysłaną skargę.

Z powyższych względów, po szczegółowej analizie sprawy, Komisja jednogłośnie rekomendowała uznanie skargi za bezzasadną.

Rozpatrując przedmiotową skargę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o uznaniu skargi za bezzasadną.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf