Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LX/590/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz

UCHWAŁA NR LX/590/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. W uchwale Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz wprowadza się zmianę załącznika graficznego.
  2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego planem.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

           

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LX/590/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz zmienioną Uchwałą Nr LII/505/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do tut. Urzędu wpłynęły uwagi o wyłączenie poszczególnych działek z granic obszaru objętego planem w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi, czy też uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, które są sprzeczne z założeniami projektu planu miejscowego.

Ponadto faktyczny sposób zagospodarowania działek oznaczonych nr ewid. 50, 46, (w części 35), 45/2, 45/1, 34/1, 34/2, 36/1, 28/2 oraz 48/11, 47/4, 32/1 jest sprzeczny z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno, ponieważ stanowi niezewidencjonowany teren zadrzewiony i zakrzewiony.

Mając powyższe na uwadze oraz umożliwiając realizację planów inwestycyjnych uzasadnione jest wyłączenie tego rejonu z granic obszaru objętego planem z uwagi na jego sprzeczność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf