Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 22 października 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 21/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 października 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Wojciechowski.

Przewodniczący A. Olenderski uczestniczył w posiedzeniu od godz. 16.05 i przewodniczył obradom.

Nieobecni: radny M. Połczyński, radny H. Janus. 

Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu do godz. 17.50, a radny A. Jóźwiak do godz. 19.05. 

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.
  5. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno:

                a) stan sanitarno-techniczny:

                - placówek oświatowych i służby zdrowia,

                - zakładów produkcyjnych i usługowych,

                - obiektów gastronomicznych, 

                b) sytuacja epidemiologiczna:

                - przypadki zachorowań i metody zapobiegania powstania chorób,

                - działalność informacyjno-edukacyjna. 

  1. Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno:

a)       potencjał produkcji rolnej a uzyskiwane wskaźniki wydajności,

b)       konkurencyjność rodzimego rolnictwa gminnego w skali kraju i Unii Europejskiej,

c)       pomoc lokalnym rolnikom w pozyskiwaniu środków krajowych i funduszy unijnych w ramach PROW,

d)       konsekwencje planowanych zmian i zasad funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 dla rodzimego rolnictwa gminnego. 

  1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  2. Wolne głosy i wnioski. 
  3. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 20/2012 został przyjęty 4 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno.

Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Gminie Rogoźno stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy twarda woda jest zdrowsza dla organizmów ludzi od wody miękkiej?

PPIS M. Fiksa wyjaśnił są ustalone wartości norm, które musi spełniać woda. Ich przekroczenie może być szkodliwe dla zdrowia ludzi, np. kamica nerkowa. Zarówno w Rogoźnie, jak i w Powiecie Obornickim nie notuje się przekroczeń górnej granicy twardości wody.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak doszło do tego, że sól zanieczyszczona była dodawana do produktów żywnościowych?

PPIS M. Fiksa poinformował, że sól wypadowa powstaje podczas innych procesów w przemyśle chemicznym, który nigdy nie został podany badaniom pod względem jej przydatności do spożycia. W Polsce sól wykorzystywana do celów spożywczych jest kopalniana lub tzw. warzona. Dodał, że sól wypadowa nie była szkodliwa dla zdrowia, ale nie nadawała się do wprowadzania do obrotu handlowego.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jakie nieprawidłowości miały miejsce w Czechach, że skażony alkohol trafił do obrotu handlowego?

PPIS M. Fiksa odpowiedział, że osoby zajmujące się tym procederem w Czechach miały świadomość, iż alkohol metylowy jest trucizną. Zwrócił uwagę, że w gorzelni nie jest produkowany środek spożywczy, tylko spirytus surowy, który poddawany jest dalszemu przerobowi.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak to się dzieje, że podczas kontroli stwierdzono iż przygotowywanie i serwowanie posiłków w punktach gastronomicznych odbywa się w niewłaściwych warunkach higienicznych oraz sprzedaż środków spożywczych bez opakowań jednostkowych?

PPIS M. Fiksa odpowiedział, że dotyczy to artykułów spożywczych, które nie mają opakowań fabrycznych, np. blok sera. Poinformował, że w powiecie działa ok. 600 obiektów spożywczych, które muszą być kontrolowane. Właściciele punktów gastronomicznych i sklepów spożywczych widzą w jaki sposób powinna być przechowywana żywność, ale mimo tego nie przestrzegają wszystkich zaleceń, dlatego nakładane są na nich mandaty.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że pieczywo na ogół nie posiada opakowań jednostkowych, a jego sprzedaż z samochodów nie odbywa się w higienicznych warunkach.

PPIS M. Fiksa wyjaśnił, że jeżeli ktoś widział sprzedaż pieczywa z samochodu to powinien poinformować o takim zdarzeniu inspektora sanitarnego, ponieważ w powiecie obornickim na sprzedaż z samochodu zezwolenie posiada tylko kilka osób.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków żywnościowych są wystarczające?

PPIS M. Fiksa poinformował, że na osoby wprowadzające żywność przeterminowaną do obrotu nakładane są kary i mandaty. Dodał, że za wprowadzanie takiej żywności odpowiada przedsiębiorca, a nie sanepid.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy w zakładach pracy są przestrzegane przepisy w zakresie warunków pracy pracowników, m. in. hałasu?

PPIS M. Fiksa odpowiedział, że w Rogoźnie są zakłady, które uznawane są za pokazowe oraz zakłady, które od wielu lat nie przestrzegają żadnych przepisów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wskazuje częstotliwość przeprowadzania badań środowiska pracy. Sanepid dokonuje kontroli w zakresie higieny środowiska pracy, a resztą zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak można ocenić stan sanitarno-techniczny placówek oświatowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz obiektów gastronomicznych?

PPIS M. Fiksa poprosił aby każdy porównał stan techniczny sklepów mięsnych sprzed lat (np. z 2000 r.) z ich obecnym stanem. Dodał, że poprawa stany technicznego sklepów jest bardzo duża, ale zawsze ich stan może być lepszy.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak kształtuje się sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno?

PPIS M. Fiksa wyjaśnił, że najkrótszym okresem w jakim dokonuje się analizy epidemiologicznej jest rok. Zwrócił uwagę, że w I połowie 2012 r. nie było zachorowań na dury brzuszne, czerwonki, salmonellozy, zatrucia grzybami, wirusowego zapalenia wątroby typu A, wirusowego zapalenia wątroby typu B. Za niepokojące uznał zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C, choć w Gminie Rogoźno ich nie odnotowano.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał dlaczego nie są prowadzone szczepienia przeciwko ospie?

PPIS M. Fiksa wyjaśnił, że są prowadzone szczepienia, ale są one odpłatne. Zwrócił uwagę, że odnotowano znaczny spadek liczby pogryzień ludzi przez psy. Stan sanitarny placówek oświatowych uległ również poprawie, a gdyby samorząd posiadał większe środki finansowe, to z pewnością byłby one jeszcze wyższy.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy należy poddawać się odpłatnym, a nieobowiązkowym szczepieniom?

PPIS M. Fiksa odpowiedział, że każdy człowiek musi podjąć indywidualną decyzje czy poddaje się dodatkowym szczepieniom.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Informację o sytuacji i stanie rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno w zakresie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyła Kierownik Biura Powiatowego E. Wysocka-Babst.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w przedstawionej informacji zapisano iż złożono 8 wniosków o dopłaty do rolnictwa ekologicznego. Zapytał czy liczba ta jest równoznaczna z liczbą gospodarstw ekologicznych?

E. Wysocka-Babst odpowiedziała, że z terenu Powiatu Obornickiego złożono 8 wniosków. Nie ma wiedzy czy więcej gospodarstw ekologicznych działa na terenie powiatu, ponieważ informacje przygotowała na podstawie składanych wniosków.

M. Tyrakowski dodał, że rolnik może prowadzić gospodarstwo ekologiczne, a nie musi składać wniosków o płatność.

Radny A. Nadolny zapytał ile gospodarstw ekologicznych działa na terenie Gminy Rogoźno?

M. Tyrakowski odpowiedział, że opracowywał plany rolno-środowiskowe dla 3 gospodarstw ekologicznych, a poza nimi wie o działalności jeszcze dwóch gospodarstw. Poinformował, że w zakresie strat jakie ponieśli rolnicy w związku z wystąpieniem anomalii pogodowych Wojewoda powołał Komisję do ich szacowania. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wniosek o oszacowanie strat kwalifikowali się do otrzymania pomocy od ARiMR. Obecnie uruchamiana jest pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty aby kwalifikowały się do jej otrzymania musiały spełniać jednocześnie dwa warunki: strata w majątku trwałym musiała wynosić co najmniej 10 tys. zł i strata w majątku obrotowym całego gospodarstwa wyrażona wartościowo musiała wynosić minimum 30%, porównując ją ze średnią z trzech lat poprzedzających rok straty. W Gminie Rogoźno w żadnym z gospodarstw straty w majątku trwałym nie przekroczyły 10 tys. zł, a więc żadne z gospodarstw nie może ubiegać się o pomoc z tej linii pomocowej. W przypadku ubiegania się o kredyty strata musi wynieść co najmniej 30% w porównaniu do 2 ostatnich lat.

Radny A. Nadolny poprosił o podanie stawek dopłat bezpośrednich dla rolników w 2012 r.

E. Wysocka-Babst poinformowała, że stawki dopłat mają kształtować się na następującym poziomie: jednolita płatność obszarowa – 731,72 zł/ha, uzupełniająca płatność obszarowa – 211,80 zł/ha, UPO do powierzchni upraw chmielu – 1276,38 zł/ha, płatność do powierzchni upraw przeznaczonych na paszę – 307 zł/ha, płatność uzupełniająca do skrobi – 502,60 zł/ha, oddzielna płatność z tytułu upraw owoców i warzyw – 162,10 zł/t, oddzielna płatność z tytułu upraw owoców miękkich – 2785 zł/ha, płatność cukrowa – 52,44 zł/t, zryczałtowana płatność do chowu krów – 574,79 zł/szt., zryczałtowana płatność do chowu owiec – 123,11 zł/szt., dofinansowanie obszarowe do upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych – 591,41 zł/ha, stawka ONW – 179 zł/ha.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy można przekazać informacje w jaką kwotą płatności biuro powiatowe ARiMR przekazało rolnikom z terenu Gminy Rogoźno?

E. Wysocka-Babst odpowiedziała, że mogłaby podać wielkość przekazanych przez biuro powiatowe ARiMR środków finansowych ale za rok 2011. Dodała, że od 2012 r. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nie są wysyłane do rolników decyzje o przyznaniu środków, tylko na ich konta wpływają pieniądze.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile wynosi tegoroczna wydajność kukurydzy, ziemniaków i buraków?

M. Tyrakowski poinformował, że rolnicy osiągają plony wynoszące nawet 120q suchej kukurydzy/ha, plony ziemniaków wynoszą nawet 40t/ha i mają wysoką zawartość skrobi – przekracza nawet 20%. Plony buraków również będą wysokie, ale trudno określić ich wysokość ponieważ rolnicy mają zakontraktowane późne odstawy i jeszcze ich nie wykopywali.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał o konkurencyjność rolnictwa gminnego na rynku Unii Europejskiej oraz o planowane zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej?

M. Tyrakowski wyjaśnił, że potencjał genetyczny uprawianych na terenie gminy roślin jest wyższy aniżeli uzyskiwane plony. Różnice wynikają z wyposażenia gospodarstw w środki do produkcji rolnej, w tym środki finansowe, środki ochrony roślin, rodzaj gleby.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak kształtuje się produkcja zwierzęca na terenie gminy?

M. Tyrakowski poinformował, że w ostatnich latach obserwuje się spadek pogłowia trzody chlewnej, co spowodowane jest wysokimi cenami pasz. Ponadto kilka gospodarstw specjalizuje się w chowie krów mlecznych, a liczba bydła opasowego jest wyższa aniżeli wynikałaby ona ze stada podstawowego. Rolnicy w skupie otrzymują ok. 8 zł/kg żywca wołowego.  

Radny A. Nadolny dodał, że znaczna część polskiej wołowiny jest eksportowana do krajów arabskich, Turcji, a co wpłynęło na wzrost ceny skupu żywca wołowego. Dodał, że obawia się iż pogłowie trzody chlewnej będzie jeszcze mniejsze, ponieważ ma zostać wprowadzony zakaz importu soi genetycznie modyfikowanej, którą trudno jest zastąpić innymi roślinami tak wysokobiałkowymi. Prowadzona polityka w zakresie środków ochrony roślin powoduje iż zmniejszenie efektywności ich ochrony przed chwastami. W krajach ościennych będzie produkowana trzoda chlewna żywiona na bazie pasz przygotowywanych z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanej soi, a polskie rolnictwo nie będzie wówczas konkurencyjne, a konsumenci będą płacili wyższą cenę za mięso. Jeżeli w pozostałych krajach UE będzie można wykorzystywać rośliny GMO, to mięso produkowane przy ich wykorzystaniu będzie importowane do kraju. Dodał, że znacznie wzrosły ceny środków do produkcji rolnej oraz maszyn. Za zły pomysł uznał podwyższenie wieku emerytalnego, w tym również dla rolników i brak możliwości skorzystania z rent strukturalnych.

E. Wysocka-Babst poinformowała, że nadal zdarzają się rolnicy, którzy nie składają w wyznaczonym terminie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz deklaracji o przemieszczeniu zwierząt.

Radny A. Nadolny zapytał jaki procent rolników składa wnioski o dopłaty bezpośrednie po upływie wyznaczonego terminu?

E. Wysocka-Babst odpowiedziała, że wspomnianych rolników jest ok. 1% w całym powiecie. Dodała, że uważa iż z terenu Gminy Rogoźno stosunkowo mało rolników korzystało z dofinansowania na modernizację gospodarstw rolnych.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że rolnicy z terenu Gminy Rogoźno składali wnioski o dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych, np. w Gościejewie.

Radny R. Kinach zapytał czy poziom dopłat otrzymywanych przez polskich rolników wyrówna się z dopłatami jakie otrzymują rolnicy w starej UE?

M. Tyrakowski odpowiedział, że prowadzone są w tym temacie dyskusje, choć kraje starej UE chciałyby jak najdłużej utrzymać dopłaty dla polskich rolników na niezmienionym poziomie lub dopuścić niewielką ich zwyżkę. Wg wstępnych założeń dopłaty obszarowe mają wzrosną o 11 euro/ha i ich wzrost będzie rozłożony na 4 lata. Minister Rolnictwa chce, aby dopłaty już w pierwszym roku dopłaty wynosiły 260 euro/ha. Dodał, że od przyszłego roku rolnicy będą musieli spełniać wymogi cross-compliance. Jeżeli rolnik nie będzie spełniał wymogów, wówczas jego płatności obszarowe zostaną umniejszone w zależności od ilości uchybień.

E. Wysocka-Babst zwróciła uwagę, że w polskim rolnictwie w porównaniu do krajów starej UE za dużo osób zatrudnionych jest w gospodarstwach, co przekłada się na ich konkurencyjność.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał prawdą jest, że Komisja Europejska zamierza przeznaczyć w każdym gospodarstwie 7%na odłogowanie ziemi?

E. Wysocka-Babst odpowiedziała, że Polska argumentuje iż działaniami rolno-środowiskowymi wyłączamy grunty z powierzchni produkcyjnej. Negocjacje w tej kwestii są nadal prowadzone. Planuje się aby gospodarstwa otrzymujące dopłaty w przedziale 500-1000 euro nie były objęte wszystkimi kontrolami. Dodała, że uważa iż gdyby tak się stało to liczba małych gospodarstw znacznie wzrośnie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak przedstawia się działalność grup producenckich na terenie Gminy Rogoźno?

E. Wysocka-Babst wyjaśniła, że można składać wnioski o dofinansowanie działalności grup producenckich.

M. Tyrakowski poinformował, że w przeszłości zajmował się grupami producenckimi. Na terenie gminy jeszcze przed wprowadzeniem dofinansowania do ich działalności chciano stworzyć grupę producentów ziemniaków, jednak to się nie udało.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy biuro powiatowe ARiMR pomaga w wypełnianiu wniosków?

E. Wysocka-Babst poinformowała, że w wypełnianiu wniosków pomagają Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a ARiMR zajmuje się ich weryfikacją i realizacją.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jakie zmiany mają być wprowadzone w Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020?

M. Tyrakowski poinformował, że ma zostać wprowadzona zintegrowana ochrona roślin.

E. Wysocka-Babst poinformowała, że proponuje się wprowadzenie obowiązku upraw trzech gatunków roślin o powierzchni 5-70% powierzchni każda, płatność tylko dla aktywnych rolników, mechanizm regresywnej polityki płatności, płatności bezpośrednie dla młodych rolników, obowiązek zazielenienia 30% koperty narodowej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy będzie kontynuowana produkcja komponentów do biopaliw? Dodał, że Komisja Europejska planowała iż w latach 2014-2020 udział biopaliw w paliwach wyniesie 10%.

M. Tyrakowski odpowiedział, że Komisja Europejska zaczyna wycofywać się z tej propozycji, ale negocjacje w tej sprawie nadal są prowadzone.

Radny Z. Hinz zapytał jak zaproszeni goście oceniają współpracę z Rogozińskim samorządem w zakresie rolnictwa?

M. Tyrakowski odpowiedział, że Ośrodek Doradztwa Rolniczego działa na terenie trzech gmin i tylko w Gminie Rogoźno temat rolnictwa jest przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej. Dodał, że Rada Miejska nie ma wpływu na decyzje zapadające na wyższych szczeblach władzy państwowej.

Radny Z. Hinz dodał, że Rada Miejska może zająć stanowisko w określonej sprawie i przesłać je do właściwych organów.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy na terenie Gminy Rogoźno są jeszcze rolnicy zainteresowani zalesianiem gruntów rolnych?

E. Wysocka-Babst odpowiedziała, że są dostępne programy, jednak rolnicy nie składają wniosków. W ostatnim naborze zostały złożone dwa wnioski o zalesienie gruntów.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile wynosi dopłata do hektara zalesionych gruntów?

E. Wysocka-Babst odpowiedziała, że rolnicy zalesiając grunt korzystają z trzech rodzajów płatności: wsparcie na zalesianie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową.

M.Tyrakowski dodał, że rolnicy otrzymują środki na zalesienie zadeklarowanych gruntów. Rolnik chcący zalesić grunt musi wykazać, że na rok przed tym działaniem grunt był wykorzystywany rolniczo i wówczas ma prawo do otrzymywania przez 15 lat premii. Jeżeli grunt był nieużytkiem lub nie był wykazany we wniosku o płatność obszarową to rolnik otrzymuje pieniądze na zalesienie i premię pielęgnacyjną przez 5 lat, jednak nie ma prawa do otrzymania premii zalesieniowej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy rolnicy ubezpieczają swoje uprawy poza ustawowy wymóg?

M. Tyrakowski wyjaśnił, że prawo do otrzymania kredytu preferencyjnego ma zarówno rolnik, który ubezpieczył uprawy, jak i rolnik który tego nie uczynił, jednak jego oprocentowanie będzie różne. Rolnik nie ubezpieczony będzie zobowiązany zapłacić wyższe oprocentowanie kredytu. Rolnicy zobowiązani są do ubezpieczenia 50% powierzchni użytków rolnych i jeśli nie spełnią tego wymogu, to są zobowiązani do zapłacenia w urzędzie gminy kary w wysokości 2 euro od hektara nie ubezpieczonych gruntów.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w Polsce rocznie 7 mln ton żywności ulega marnotrawieniu, a 2,5 mln osób żyje w ubóstwie. Gdyby żywność została w całości zagospodarowana to na każdego mieszkańca przypadłoby 7,6 kg/dzień żywności przez cały rok.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno w trybie bezprzetargowym przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Kierownik biura prosił o przekazanie informacji, iż w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta została wydana opinia negatywna.

 

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy dochody z tytułu opłaty od posiadania psów będą musiały zostać przeznaczone na konkretny cel?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpływy z tego tytułu będą mogły zostać wydane na dowolny cel. Dodała, że w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 135 tys. zł, a wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 10 tys. zł. 

Radny P. Wojciechowski zapytał na jakie cele zostały zaplanowane wydatki?

Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatki stanowią: utrzymanie zwierząt w schronisku oraz rozpoczęcie chipowania psów.

Radny P. Wojciechowski zapytał jak będzie przebiegała ściągalność tej opłaty?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, jest w myśl podjętej uchwały właściciele psów będą zobligowania do uiszczenia opłaty w terminie do 15 maja. Jeżeli gmina będzie posiadała informację, że właściciel psa nie uiści opłaty, to zostanie wystawiona decyzja, a w myśl przepisów podlega ona egzekucji.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w poprzednich latach opłata od posiadania psów obowiązywała i jaka była jej ściągalność?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w przeszłości opłata od posiadania psów obowiązywała, a jej ściągalność była na poziomie 80%.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, iż przed kilkoma laty z rezygnowano z poboru tej opłaty, dlatego jej ponowny pobór może powodować określone trudności, gdyż mieszkańcy przyzwyczaili się że nie wnoszą żadnej opłaty z tytułu posiadania psa.

Radny A. Jóźwiak zapytał Straż Miejska będzie mogła prosić o przedłożenie potwierdzenia uiszczenia opłaty?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Straż Miejska posiada odpowiednie kompetencje pozwalające na prowadzenie kontroli. Dodała, że chipowanie psów pozwoli na stworzenie rejestru ich właścicieli.

Radny R. Kinach zapytał czy jeżeli zostanie wprowadzony obowiązek chipowania psów, to czy nie zwiększy się liczba zwierząt w schronisku?

Radny A. Jóźwiak odpowiedział, że na początku liczba zwierząt w schronisku może wzrosnąć, ale jest szansa iż później sytuacje się unormuje.

Radny R. Kinach zapytał czy rolnicy będą zwolnieni z opłaty za posiadanie psa?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z obowiązku uiszczania opłaty będą zwolnienie osoby zgodnie z przepisami ustawy: rolnicy posiadający do dwóch psów, osoby powyżej 65 roku życia prowadząca samodzielnie gospodarstwo oraz osoby niepełnosprawne. 

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Radny R. Kinach zapytał kiedy na ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w roku bieżącym sygnalizacja nie zostanie wybudowana. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na ich wykonanie i w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

Radny Z. Hinz poprosił radnych o zgłaszanie w terminie do 15.11 br. propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2013 r.

Radny R. Kinach powiedział, że zgodnie z prośbą PPIS M. Fiksy temat sytuacji epidemiologicznej w Gminie Rogoźno ma być wprowadzony do planu pracy na miesiąc luty lub marzec.

Radny P. Wojciechowski zapytał jak od ostatniej sesji zmieniła się sprzedaż majątku gminnego i czy do końca roku zostaną wykonane planowane dochody z tego tytułu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości raczej nie zostaną wykonane, choć do rozstrzygnięcia jest jeszcze jeden przetarg.

Skarbnik Gminy poinformowała, że z tytułu sprzedaży nieruchomości wpływy do budżetu wynoszą ok. 500 tys. zł na planowane 2 mln zł.

Radny A. Jóźwiak zgłosił wniosek do PKP Nieruchomości w sprawie przycięcia suchych konarów drzew rosnących przy stacji kolejowej w Parkowie.  

Wniosek radnego A. Jóźwiaka został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał w jakim terminie samorząd rogoziński ma udzielić odpowiedź w sprawie budynku ZSA?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że kolejne spotkanie ma się odbyć gdy będą znane wszystkie dane do budżetu – zwłaszcza o wysokości przyznanych dotacji i subwencji.

Radny Z. Hinz poinformował, że jego zdaniem Rada Miejska powinna wyrazić w stosownej uchwale swoje stanowisko w sprawie budynku ZSA, mimo iż ostateczna decyzja należy do Rady Powiatu.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy Rada Miejska nie powinna już teraz wydać swoje stanowisko sugerujące bezpłatne przekazanie budynku na rzecz Gminy Rogoźno? 

Radny Z. Hinz odpowiedział, że inicjatywa należy do radnych i jeżeli uznają iż stosowna uchwała powinna zostać podjęta już teraz, to można to uczynić.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że stosowna uchwała może zostać wprowadzona do porządku obrad najbliższej sesji.

Radny P. Wojciechowski dodał, że uchwała powinna zostać podjęta już teraz, gdyż ze strony Rady Miejskiej nie została złożona dotychczas oficjalna propozycja bezpłatnego przekazania budynku.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że propozycję bezpłatnego przejęcia budynku lub za symboliczną „złotówkę” złożył Burmistrz Rogoźna.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że jego zdaniem powinna zostać podjęta uchwała, która będzie wspierać Burmistrza i radnych powiatowych z naszego terenu w zakresie dalszych działań.

Skarbnik Gminy przypomniała, że Starosta zaproponował gminie sprzedaż budynku za kwotę 1,8 mln zł lub oddanie budynku za „złotówkę” jeżeli gmina przekaże w darowiźnie kwotą 1,8 mln zł na budowę szpitala. 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Starosta zamierza ogłosić przetarg na sprzedaż budynku. Dodał, że aktualny plan przestrzenny wskazuje przeznaczenie budynku na cele oświatowe, choć Starosta planuje wystąpić o jego zmianę.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy Gmina Rogoźna miałaby możliwość zakupu budynku za kwotę niższą niż proponowana przez Starostę?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na spotkaniu złożono propozycje zakupu budynku za kwotę 1 mln zł, jednak nie zyskała ona akceptacji Starosty. Dodał, że przygotowywany jest projekt budżetu gminy na 2013 r., w którym obecnie brakuje 1,5 mln zł aby zbilansować wydatki bieżące.

Radny Z. Hinz przedstawił projekt stosownej uchwały w sprawie budynku ZSA.

Burmistrz Rogoźna dodał, że uważa iż w projekcie uchwały powinien być paragraf mówiący o bezpłatnym przekazaniu go na rzecz Gminy Rogoźno.

Radny P. Wojciechowski dodał, że w uchwale można by zapisać prośbę do Przewodniczącego Rady Powiatu w Obornikach o przygotowanie projektu uchwały intencyjne w sprawie bezpłatnego przekazania budynku na rzecz Gminy Rogoźno.

Radny Z. Hinz powiedział, że uważa iż w treści uchwały nie powinien znaleźć się wspomniany zapis, ponieważ Rada Miejska nie może wchodzić w kompetencje nie swojego organu. 

Wniosek radnego P. Wojciechowskiego został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy byłaby możliwość zamontowania kosza na śmieci w okolicy sklepu na ul. Wójtostwo?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie ma możliwości zamontowania kosza na śmieci przy sklepie. Dodał, że dwa kosze są zamontowane na ul. Wójtostwo.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że dwa kosze na śmieci są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, a w rejonie mostu na rzece nie ma żadnego kosza.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że można rozważyć możliwość przeniesienia jednego z koszy i zamontowanie go w okolicach mostu na rzece.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy zadanie wprowadzone do budżetu gminy – montaż lampy na ul. Wójtostwo zostało już zrealizowane?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wspomniane zadanie zostało wykonane.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że wnioskował o założenie lampy przy posesji p. Kuleszy, na której doszło do kilku włamań. Zamontowana lampa obecnie oświetla wolną przestrzeń.

Zastępca Burmistrza powiedział, że być może uda się zmienić ustawienie lampy.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że lampy mają oświetlać drogą, a nie prywatne posesje.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że w budżecie przyjęto wniosek o treści: ustawienie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego przy posesji p. Kuleszy, na realizację którego przeznaczono kwotę 2 tys. zł.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że kwota 2 tys. zł nie jest wystarczająca by zamontować dodatkowy punkt oświetlenia wraz ze słupem. Koszt zakupu nowego słupa wynosi 4.600 zł.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że pieniądze zostały z budowy oświetlenia na ul. Paderewskiego i można było je przekazać na budowę tego punktu oświetleniowego.

Sekretarz Gminy poinformowała, że zakończono zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem zebrano 260 tys. podpisów, a w Gminie Rogoźno 490 podpisów, co stanowi 2,78% ogółu mieszkańców.

Radny R. Kinach poinformował, że rozmawiał z prezesem „Aquanet” z Poznania. Zapytał czy spółka zwracała się z propozycją przejęcia kanalizacji deszczowej w Rogoźnie? Poinformował, że gdyby spółka przejęła i wybudowała nową kanalizacje deszczową, to wówczas każdy mieszkaniec musiałby wnosić stosowną opłatę uzależnioną od powierzchni dachu.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że żadnej propozycji ze strony spółki nie było.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 12 listopada 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf