Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 8/011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 października 2011 roku w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 8/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 października 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

 

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie promocji gminy Rogoźno,

a) przedstawienie informacji przez pracownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

b) dyskusja.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić nowy punkt 4 tj. rozpatrzenie wniosku Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” w sprawie nadania imienia stadionowi miejskiemu.

Autopoprawka do porządku obrad została przyjęta 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Innych uwag nie było.

Porządek obrad został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Protokół nr 7/2011 został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 radnych.

 

W pierwszej kolejności głos zabrał M. Pokorzyński – Prezes RKS „Wełna”, który przedstawił wniosek o nadanie imienia stadionowi Rogozińskiego Klubu Sportowego w Rogoźnie. Na zebraniu członków RKS „Wełna”, które odbyło się 6 maja 2011 r. został przyjęty wniosek p. J. Kruka o nadanie stadionowi miejskiemu imienia Bernarda Nowaka.

Pan J. Kruk poinformował o swojej działalności w RKS „Wełna” oraz o zasługach i działaniach p. B. Nowaka, który w 1951 r. został Prezesem RKS „Wełna”. Dzięki staraniom Prezesa B. Nowaka stadion miejski został wybudowany, a w kolejnych latach przebudowany.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że projekt stosownej uchwały został przygotowany i zostanie wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki złożył wniosek do Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o poparcie wniosku Zarządu RKS „Wełna” o nadanie imienia Bernarda Nowaka.

Radny H. Kuszak zapytał czy zachowała się kronika klubu lub zdjęcia z lat, w których stadion był budowany?

Radny R. Dworzański poinformował, iż „starsze pokolenie” doskonale pamięta działalność B. Nowaka. Potwierdził, że B. Nowak był społecznikiem i doskonałym organizatorem. Zapytał czy zostały przeprowadzone konsultacje z rodziną lub czy została ona poinformowana o zamiarze nadania stadionowi RKS „Wełna” imienia Bernarda Nowaka.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński poinformował, że nadal żyje syn Bernarda Nowaka – Eugeniusz. Dodał, że p. E. Nowak nie został poinformowany o zamiarze nadania imienia stadionowi im. Bernarda Nowaka, natomiast jeśli wniosek RKS „Wełna” zostanie rozpatrzony i stadion będzie nosił im. Bernarda Nowaka to wówczas zostanie on poinformowany oraz będzie zaproszony na obchody 90-lecia istnienia RKS „Wełna”.

J. Kruk dodał, że p. B. Nowak zmarł w sierpniu 1993 r. Członkom Komisji przekazał do wglądu Kronikę Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” z okresu, gdy prezesem był B. Nowak.

Radny M. Kutka powiedział, że jego zdaniem rodzina B. Nowaka powinna zostać poinformowana przed podjęciem decyzji o nadaniu imienia stadionowi w Rogoźnie. Dodał, że gdy odbywał się Memoriał Krzysztofa Walkowiaka rodzina nie została o nim poinformowana i zgłaszała w tej sprawie pretensje.

J. Kruk odpowiedział, że jest w stałym kontakcie z E. Nowakiem i dotąd nie informował Go o tym zamiarze, ponieważ uważał że Rada Miejska w Rogoźnie musi podjąć stosowną decyzję.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński zapytał czy członkowie Komisji SSOiK oczekują pisemnej zgody rodziny B. Nowaka o nadanie imienia stadionowi miejskiemu w Rogoźnie.

Radny R. Dworzański odpowiedział, że nie oczekuje się pisemnej zgody rodziny i wystarczy rozmowa telefoniczna w tej sprawie.

Radny M. Kutka dodał, że rodzina miałaby zostać poinformowana o podjętej inicjatywie i nie chciałby, aby rodzina została poinformowana „po fakcie”.

Radny R. Dworzański dodał, że rodzina powinna zostać poinformowana przez kogo została podjęta inicjatywa nadania  stadionowi imienia B. Nowaka. Poinformował, że E. Nowak był jednym z pierwszych piłkarzy RKS „Wełna”, który grał w drużynie Lecha Poznań.

J. Kruk odpowiedział, że RKS „Wełna” wychował kilku piłkarzy, którzy wybili się ponad województwo. Najbardziej znanym zawodnikiem był Z. Małachowski, który grał w Amice Wronki, Śląsku Wrocław i innych klubach. Wychowankami RKS „Wełna” byli również E. Nowak, T. Skrzypkowiak, K. Mikołajewicz. Wielu wychowanków RKS „Wełna” mogłoby z powodzeniem grać w wyższych klasach, ale nie chcieli zostać piłkarzami.

Zastępca Burmistrza poinformował, że niespełna trzydzieści lat temu reprezentował drużynę RKS „Wełna” w najwyższej lidze i jako zawodnik współpracował z B. Nowakiem. Dodał, że B. Nowak był człowiekiem nietuzinkowym i jako dawny piłkarz popiera wspomniany wniosek. Zastępca Burmistrza poinformował, że J. Kruk jest jednym z trzech trenerów w Europie, którzy mają najdłuższy staż pracy trenerskiej.

Radny Z. Hinz powiedział, że inicjatywa z którą wystąpił J. Kruk powstała już kilka lat temu, ale nie miała ona swojego finału w postaci stosownej uchwały. Z chwilą, gdy Prezes RKS „Wełna” złożył stosowny wniosek, jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie wdrożył odpowiednią procedurę, aby wniosek został rozpatrzony na posiedzeniu Komisji SSOiK. Dodał, że jego osobiste zaangażowanie wynika z faktu, że sam niegdyś był piłkarzem. Księga pamiątkowa, którą przyniósł dziś J. Kruk była redagowana przez B. Nowaka i stanowi jeden z kilku tomów kroniki.

J. Kruk informował, że kronika została skopiowana i jest przechowywana w Muzeum.

Radny Z. Hinz powiedział, że B. Nowak był dobrym organizatorem, budowniczym oraz kronikarzem i dokumentalistą historii naszego miasta. Jego działalność została uhonorowana wpisem do Księgi „Zasłużony dla Miasta Rogoźna”, gdyż księga ta w kolejnych latach miała różne nazwy.

Wniosek o nadanie stadionowi miejskiemu w Rogoźnie imienia B. Nowaka został przyjęty przez Komisję Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński podziękował członkom KSSOiK za poparcie wniosku.

Radny R. Dworzański dodał, że sugestia o poinformowaniu członków rodziny o podjętej inicjatywie wynikała z chęci uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński powiedział, że w najbliższych dniach skontaktuje się z E. Nowakiem i poinformuje o podjętej inicjatywie.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. działalność Urzędu Miejskiego w zakresie promocji Gminy Rogoźno.

Informację o działalności Urzędu Miejskiego w zakresie promocji Gminy Rogoźno przedstawił B. Cisowski – pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Poinformował, że stosowna informacja Burmistrza w tym temacie została przekazana członkom Komisji, dlatego przedstawi jej najważniejsze kwestie.

B. Cisowski powiedział, że działalność promocyjna, aby przyniosła zamierzony efekt musi odbywać się na wielu płaszczyznach. Najważniejszym elementem działalności promocyjnej Gminy przy posiadanych środkach finansowych jest strona internetowa. Ów strona na bieżąco jest aktualizowana i ubogacana zdjęciami z najróżniejszych imprez, które odbywają się w naszej Gminie lub w których Gmina bierze udział. Aby strona internetowa była cały czas aktualna i zachęcała internautów do jej przeglądania i odwiedzania zostały podjęte działania zmierzające do utworzenia nowej strony internetowej, która prawdopodobnie do końca roku zostanie opracowana. W ostatnich dniach Lokalna Grupa Działania „7 ryb” poprosiła naszą Gminę, aby uczestniczyła w stoisku, które będzie wystawiane w ramach targów turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu. Samodzielnie Gmina Rogoźno nie mogłaby wystawić tam własnego stoiska, ponieważ nie pozwalają na to środki finansowe, a jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie turystyczne w Polsce. Na wspomnianym stoisku będą znajdowały się foldery i materiały informacyjne, z którymi zainteresowane osoby będą mogły się zapoznać. Poinformował również, że Gmina Rogoźno prowadzi współpracę międzynarodową m.in. z gminami z Francji, Ukrainy, Litwy i Niemiec oraz z dwoma gminami w Polsce – współpraca z Kaliszem Pomorskim została nawiązana w tym roku. Dodał, że cały czas prowadzone są rozmowy, aby nawiązać współpracę w zakresie szkół, ponieważ byłaby to najlepsza część współpracy. Dotychczas wymiana uczniów między szkołami była tylko z Gminą Czorsztyn, a szkoły we własnym zakresie utrzymują współpracę ze szkołami niemieckimi. W celu lepszego przepływu informacji prowadzona jest również współpraca z lokalnymi i regionalnymi tytułami prasowymi, żeby działalność promocyjną właściwie zapropagować wśród mieszkańców naszej gminy oraz okolicznych gmin i powiatów. Gmina jest organizatorem i współorganizatorem wielu różnych imprez kulturalnych i sportowych, które często cieszą się zainteresowaniem mieszkańców z odległych miejscowości. Wydział RGiP prowadzi również dokumentację fotograficzną wszystkich wydarzeń, które się odbywają. Warto podkreślić również współpracę Gminy z Rogozińskim Centrum Kultury, która polega na uzupełnianiu i współpracy dla podejmowanych inicjatyw. Jednym z przejawów tej współpracy jest wspólne przygotowywanie kwartalnika „Kurier Rogoziński”. 

Radny M. Kutka zapytał o działalność promocyjną Gminy Rogoźno, która skierowana jest na pozyskiwanie nowych inwestorów?

B. Cisowski powiedział, że wszelkie informacje, które inwestorzy chcieliby uzyskać są im przekazywane. We wszelkich sprawach inwestycyjnych interesanci kierowani są do Romana Piątkowskiego - Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny M. Kutka zaproponował, aby w nowej stronie internetowej została umieszczona zakładka, która przeznaczona byłaby dla potencjalnych inwestorów. W zakładce mogłyby znaleźć się informacje o terenach przeznaczonych pod inwestycje, aby potencjalny inwestor po odwiedzeniu strony internetowej naszej Gminy uzyskał jak najpełniejszą informację.

B. Cisowski odpowiedział, że jest to trafna uwaga.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że jest pełen podziwu, że wraz z Lokalną Grupą Działania „7 ryb” udało się umieścić materiały o naszej Gminie na wspólnym stoisku, które będzie na targach „Tour Salon” w Poznaniu. Koszt wystawienia stoiska na tych targach indywidualnie przez Gminę jest bardzo wysoki.

B. Cisowski odpowiedział, że gdyby Gmina miała samodzielnie wynająć stoisko, oryginalnie je zaaranżować i przygotować odpowiednie materiały to przy posiadanych środkach na promocję Gminy nie byłoby jej stać.

Radny M. Kutka zapytał czy jest to stoisko naszej Gminy  czy stoisko jest wspólne?

B. Cisowski powiedział, że stoisko jest wspólne dla Lokalnej Grupy Działania „7 ryb”.

Radny M. Kutka zapytał czy ktoś z Gminy Rogoźno będzie na tym stoisku?

B. Cisowski odpowiedział, że na stoisku będą panie z biura. Udział Gminy Rogoźno sprowadza się do umieszczenia na stoisku dużej ilości materiałów.

Radny H. Kuszak zapytał ile wynosi średnia oglądalność strony internetowej, nie licząc BIP-u?

B. Cisowski powiedział, że w tej chwili nie umie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie posiada takich danych.

Radny H. Kuszak powiedział, że na stronie internetowej jest zamieszczony licznik.

B. Cisowski poinformował, że licznik jest zamieszczony, ale na chwilę obecną on nie działa.

Radny H. Kuszak odpowiedział, że w statystykach bez problemu można sprawdzić liczbę odsłon. Zapytał również kto jest głównym informatykiem prowadzącym stronę?

B. Cisowski odpowiedział, że strona prowadzona jest przez zewnętrzną firmę.

Radny H. Kuszak zapytał czy wszelkie materiały, które umieszczane są na stronie najpierw przesyłane są do firmy, a później umieszczane czy też bezpośrednio są na niej umieszczane?

B. Cisowski odpowiedział, że materiały są umieszczane przez pracowników Gminy hasłem, a wszelkie sprawy administracyjne prowadzone są przez firmę.

Radny M. Kutka zapytał czy strona internetowa od strony graficznej przygotowywana jest przez firmę, a Gmina tylko ją akceptuje?

B. Cisowski potwierdził, że gmina akceptuje szatę graficzną strony internetowej.

Radna R. Tomaszewska zapytała dlaczego strona będzie zmienia, ponieważ obecnie jest ona ładna?

B. Cisowski odpowiedział, że strona jest ładna, jednak co kilka lat część graficzna strony staje się przestarzała i dlatego jest ona zmieniana. Dodał, że okoliczne gminy albo już zmieniły swoje strony, albo są w trakcie ich zmieniania. Żeby strona Gminy Rogoźno była na czasie muszą zostać przeprowadzone na niej określone zmiany.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że aktualna strona jest bardzo czytelna.

Radny H. Kuszak powiedział, że zmieniana będzie tylko otoczka i zapytał: jaka firma przygotowuje tę stronę?

B. Cisowski odpowiedział, że stronę opracowuje firma Trol Intermedia.

Radny R. Szuberski zapytał czy zmieniane będą kolory strony oraz czy strona była przygotowana przez B. Cisowskiego?

B. Cisowski odpowiedział, że gdy rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie strona była już gotowa, ale była ona pusta. Z chwilą rozpoczęcia pracy zaczął wstawiać na niej na bieżąco wszystkie informacje.

Radny M. Kutka ponownie dodał, że chciałby aby na stronie została umieszczona zakładka dla inwestorów, w której zwizualizowane zostałyby tereny przeznaczone pod inwestycje, aby potencjalny inwestor po odwiedzeniu strony naszej gminy miał pogląd na tą sprawę i żeby nie musiał się fatygować do urzędu, aby uzyskać jakąkolwiek informację.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 tj. zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 oraz stanowisko zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawił przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników J. Dolatowski.  Omówił również procedurę według której zostanie przeprowadzone głosowanie.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawił J. Dolatowski.

Radny R. Dworzański na stanowisko kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do  Spraw Osób Niepełnosprawnych zgłosił Zastępcę Burmistrza K. Ostrowskiego.

Zastępca Burmistrza wyraził zgodę.

Kandydatura Krzysztofa Ostrowskiego na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny M. Kutka zapytał czy jeśli uchwała zostanie podjęta to wówczas zostanie ogłoszony przetarg?

Kierownik WGNRiOŚ potwierdził, że jeśli zostanie podjęta uchwała to będzie ogłoszony przetarg.

Radny M. Kutka zapytał czy działka została już wyceniona?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że działka stanowi teren po boisku.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że obecne boisko sąsiaduje z omawianą działką.

Radny m. Kutka ponownie zapytał czy działka została już wyceniona?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że działka została wyceniona.

Radny M. Kutka zapytał czy można poznać kwotę na jaką została wyceniona?

Radny R. Dworzański powiedział, że nie można podać tej kwoty ponieważ ma zostać ogłoszony przetarg nieograniczony.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie jest wskazane ujawnianie tej informacji obecnie.

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno przedstawił Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał o całkowity koszt zakupu ultrasonografu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że koszt zakupu ultrasonografu ma wynieść 70.000 zł.

Radny R. Szuberski powiedział, że w przeszłości proponowano by zakupić ultrasonograf dla spółki „Zdrowie Rodziny” i wtedy pomysł ten nie uzyskał poparcia. Dodał, że gdyby wówczas został on zakupiony to Gmina zaoszczędziłaby sporo pieniędzy.

Radna R. Tomaszewska zapytała o kwotę jaka ma zostać przeznaczona na zakup ultrasonografu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na zakup ma zostać przeznaczone 35.000 zł. Dodała, że w wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Rogoźno z sierpnia została zabezpieczona kwota 70.000 zł na remont pomieszczeń w obecnym pogotowiu i 35.000 zł na zakup ultrasonografu.

Radny R. Szuberski powiedział, że w tym układzie ultrasonograf będzie własnością SP ZOZ w Obornikach, a nie Gminy Rogoźno.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w uchwale i w umowie ma zostać zapisane, że ultrasonograf zostaje przeznaczony na potrzeby poradni chirurgicznej w Rogoźnie. W przypadku, gdyby  poradnia w Rogoźnie nie została utworzona to wówczas trudno będzie odzyskać zainwestowane środki.

Radny R. Szuberski dodał, że w przeszłości Gmina Rogoźno miała karetkę pogotowia i defibrylator zakupiony w ten sam sposób.

Radny R. Dworzański zapytał czy Gmina Rogoźno mogłaby się zabezpieczyć w umowie przed przekazaniem ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach, gdyby poradnia chirurgiczna w Rogoźnie nie została utworzona?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.

Radny R. Szuberski dodał, że w przeszłości proponował zakup ultrasonografu, który byłby mieniem gminnym, a spółka dzierżawiłaby go, jednak nie doszło do takiego rozwiązania.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki dodał, że przy takim rozwiązaniu koszty konserwacji i napraw ponosiłaby Gmina Rogoźno.

Zastępca Burmistrza dopowiedział, że wówczas Gmina Rogoźno musiałaby pokrywać, a tak będzie pokrywał je SP ZOZ w Obornikach.

Radny M. Kutka zapytał co się stanie jeśli gabinet chirurgiczny w Rogoźnie nie zostanie utworzony?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał radnego M. Kutkę skąd wie, że gabinet chirurga nie zostanie utworzony?

Radny M. Kutka odpowiedział, że może teraz zostanie otworzony ten gabinet, a za dwa lata w Rogoźnie ponownie nie będzie chirurga.

Radny R. Dworzański powiedział, że jego słowa dotyczące zabezpieczenia się Gminy Rogoźno dotyczyły sytuacji, gdy dar (ultrasonograf) przekazany przez Gminę Rogoźno będzie używany niezgodnie z umową.

Zastępca Burmistrza dodał, że warunkiem utworzenia gabinetu chirurga w Rogoźnie jest posiadanie ultrasonografu.

Radny R. Szuberski dodał, że chęć utworzenia gabinetu chirurga nie oznacza, że jego gabinet zostanie utworzony. Do przetargu może przystąpić każdy inny chirurg, a nie tylko chirurg z SP ZOZ w Obornikach. Dodał, że chirurgiem, który wygra przetarg może zostać nawet chirurg z Chin jeśli wygrałby przetarg.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka zwróciła się do radnego R. Szuberskiego, aby jej nie straszył. Dodała, że nie martwi się o chirurga z Chin, a o 35.000 zł, które Gmina ma zamiar przekazać.

Radny H. Kuszak zapytał czy wymogiem jest, aby Burmistrz Rogoźna posiadał sprzęt, czy tylko ZOZ musi posiadać sprzęt?

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że wymagane jest aby podmiot medyczny posiadał sprzęt. Jeśli podmiot posiada odpowiednie wyposażenie to wówczas ma przyznawany kontrakt, w przeciwnej sytuacji kontrakt nie zostanie mu przyznany. Dodał, że musi zostać spełniony wymóg, który określony jest w rozporządzeniu, bo jeśli nie jest on spełniony to nikt kontraktu nie uzyska. Wspomniał, że przed trzema laty gdy proponował takie rozwiązanie, gdy zapewniano, że w Rogoźnie będzie ośmiu specjalistów, nikt nie brał tego pod uwagę i powstał problem. Stwierdził, że gdyby odrobinę go posłuchano to problemu by nie było i ludzie nie musieliby jeździć do Obornik, Wągrowca czy Poznania i nie musieliby wzmacniać spółki Orlen lub innej.

Radny R. Dworzański stwierdził, że trudno teraz domniemywać co by było gdyby, bo życie zna różne przypadki. Zapytał, czy ultrasonograf nie mógłby zostać przekazany celowo i z chwilą, gdy jego wykorzystanie będzie nie zgodne z umową, to wówczas wróciłby go Gminy Rogoźno. Dodał, że w przeszłości wiele rzeczy zostało już darowanych, m.in.: samochód dla policji, defibrylator, karetka pogotowia, która została sprzedana. Stwierdził, że jest zwolennikiem przekazania, ale z chwilą gdy określona rzecz jest wykorzystywana nie zgodnie z celem - to co wtedy? Wspomniał, że w przeszłości został podarowany przez Gminę Rogoźno budynek, w którym była telekomunikacja oraz wiele innych rzeczy i Gmina nie zabezpieczyła się. Zaproponował, aby w tej sprawie wypowiedzieli się radcy prawni.

Zastępca Burmistrza wspomniał, że może okazać się iż ultrasonograf zostanie zakupiony, a gabinet chirurga nie zostanie utworzony – jak zabezpieczyć się, aby ultrasonograf nie przeszedł na własność SP ZOZ w Obornikach lub w jakiś sposób odsprzedać go?

Radny M. Kutka zapytał czy Gmina przekazuje sprzęt nie zależnie od tego jaki chirurg kontrakt podpisze?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeśli szpital nie wygra konkursu to będzie posiadał 35.000 zł na zakup ultrasonografu, bo muszą go posiadać przed momentem kontraktowania, a Gmina Rogoźno nic nie będzie posiadała.

Radny M. Kutka zapytał co się stanie, jeżeli kontrakt wygra chirurg nie ze szpitala?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wówczas Gmina Rogoźno podarowałaby szpitalowi 35.000 zł, a chirurg, który wygrałby konkurs musiałby posiadać swój ultrasonograf.

Radny R. Dworzański zapytał czy Gmina może się zabezpieczyć prawnie?

Zastępca Burmistrza zapytał czy chodzi o klauzulę gdyby nie doszło do utworzenia gabinetu chirurga?

Skarbnik Gminy powiedziała, że Gmina Rogoźno chciała, aby taka klauzula została zapisana przy zakupie karetki. Wszyscy radcowie wypowiedzieli się, że albo Gmina daruje karetkę, albo nie.

Radny R. Dworzański zapytał, którzy radcowie w tej kwestii się wypowiadali, ponieważ prawo jest takie w zależności kto na nie patrzy.

Radny M. Kutka stwierdził, że 35.000 zł zostanie sensownie wydane tylko wówczas, gdy szpital wygra konkurs.

Skarbnik Gminy dodała, że szpital musi dołożyć również 35.000 zł na zakup ultrasonografu.

Radny M. Kutka zapytał co się stanie jeśli szpital nie wygra kontraktu i nie będzie chirurga?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w takiej sytuacji w Gminie Rogoźno będzie chirurg i Gmina nie będzie miała 35.000 zł. Dodała, że na pomieszczenia, które zostały przeznaczone dla chirurga musi zostać zawarta umowa dzierżawy ze szpitalem. Jeśli inny podmiot wystąpi o kontrakt chirurga w Rogoźnie to musi posiadać pomieszczenie, które spełnia warunki NFZ – gdy spełni te warunki, to może uzyskać kontrakt.

Radny H. Kuszak zapytał czy ewentualnie ultrasonograf mógłby wrócić do gabinetu doktora Teski lub doktora Januszewskiego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to nie możliwe.

Radny R. Szuberski dodał, że w przeszłości była oferta firm medycznych i proponował, aby ultrasonograf został zakupiony na mienie komunalne, gdy p. Teska zwrócił się o pieniądze w kwocie ok. 10-15.000 zł. Wówczas radny R. Szuberski został skrytykowany, że próbuje pomagać podmiotom prywatnym, a on chciał aby mieszkańcy Rogoźna mieli dostęp do USG na miejscu, a ultrasonograf stanowiłby mienie komunalne. Dodał, że w IV kadencji, gdy Burmistrz chciał sprzedać obiekty, w których znajdują się specjaliści i wówczas był On przeciw i doszło do zgrzytu. Jeśli tak by się stało, to Gmina nie miałaby żadnego pomieszczenia dla specjalisty. Wspomniał również o stomatologu – odejście p. Kaszkowiak. Gdyby p. Kaszkowiak wcześniej powiadomiła, że zamierza odejść wówczas p. Mysłek mógłby przekazać sygnał i na jej miejsce mógłby wejść inny podmiot, który odkupiłby sprzęt. Po wielu miesiącach udało się doprowadzić do ogłoszenia w dniu dzisiejszym kontraktu na trzeciego stomatologa. Dodał, że teraz powstał kolejny problem, ponieważ osoba, która miała wystąpić o kontrakt się waha, przeznaczonego obiektu również nie chce wziąć mimo że zostało znalezione obejście przepisu, że na piętrze nie da się utworzyć takiego gabinetu pod warunkiem, że zostanie spełniony jeden warunek. Potencjalny stomatolog rozważa czy na 2-3 miesiące, które pozostały opłaca mu się inwestować środki w ten obiekt. Dodał, że w tej sprawie rozmawiał również z innym stomatologiem, który również rozważa możliwość wystąpienia o kontrakt. Radny R. Szuberski stwierdził, że może okazać się, że NFZ ogłosi konkurs, a żaden podmiot do niego nie przystąpi, mimo że musiało zostać poczynione wiele kroków, aby sam konkurs został ogłoszony.

Radny H. Kuszak zapytał czy konkurs na stomatologa ogłoszony jest tylko do końca roku?

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że tłumaczył Panu, który był u nas, że nie dorzecznością jest, aby w Ryczywole na 7.000 mieszkańców były cztery kontrakty w ramach NFZ, a w Rogoźnie na 18.000 mieszkańców było dwóch stomatologów – jeden w Rogoźnie i jeden w Parkowie.

Radny R. Dworzański poinformował, że prawdopodobnie p. Gendek posiada ¾ kontraktu, a nie cały kontrakt.

Radny R. Szuberski dodał, że w przeszłości po jego naciskach na NFZ zostało dołożone stomatologom po ½ kontraktu, choć p. A. Migas - Korybalska odmówiła jego przyjęcia. Stwierdził, że gdyby wcześniej zostały załatwione pewne kwestie to chirurg i ortopeda pewnie by już byli w Rogoźnie oraz rehabilitant miałby przygotowane pomieszczenie. Zapytał Burmistrza czy została rozwiązana sprawa pomieszczenia dla rehabilitanta?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że sprawy rehabilitanta są na takim samym etapie jak były omawiane na sesji – p. Materska ma wystąpić o kontrakt.

Radny H. Kuszak zapytał czy mowa jest o rehabilitacji w „starym ośrodku zdrowia”?

Radny R. Szuberski zapytał czy p. Materska posiada rehabilitanta, który będzie obsługiwał pacjentów?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki dodał, że już jest tam rehabilitant i wyposażenie gabinetu oraz sprzęt do rehabilitacji są na bardzo wysokim poziomie.

Radny R. Dworzański dodał, że wcześniejsze doświadczenia pokazują, że „za lekarzami trzeba chodzić”. NFZ nie udostępnia dodatkowych kontraktów, tylko posiada limity na określoną liczbę mieszkańców. Na teren Rogoźna są zagwarantowane kontrakty, tylko nie ma na nich chętnych. Po rozmowach prowadzonych z kolejnymi stomatologami uzyskał informację, że im się nie opłaca kontrakt i wolą mieć prywatną praktykę.

Radny R. Szuberski poinformował, że „chodził za kontraktem, ponieważ Burmistrz mówi, że radny Szuberski już tylu lekarzy do Rogoźna sprowadził”. W tamtym okresie posiadał trzy podmioty medyczne: szpital oferował ośmiu specjalistów oraz dwa podmioty prywatne, które w ramach NFZ chciały prowadzić działalność. Dodał, że podmioty te postawiły warunek, aby mieli miejsce na gabinet, który oni by wydzierżawili. Zaznaczył, że najpierw trzeba byłoby coś stracić na budowę obiektu, ale później dzierżawiłyby go podmioty. Za nie porozumienie uznał sytuację, gdy w IV kadencji chciano sprzedać budynek w którym jest apteka. Rogoźno jest zbyt małe, aby jakiś podmiot wybudował lecznicę w ramach NFZ, ponieważ się to im nie opłaca. Aby sprowadzić lekarzy o rzadkich specjalnościach trzeba zapewnić im pomieszczenia. W przeszłości można było to zrobić, a przy obecnej sytuacji finansowej Gminy nie stać jej na to.

Radny R. Dworzański dodał, że apteka została sprzedana przez Rofamę, a można było ten obiekt przejąć.

Radny H. Kuszak potwierdził, że podmiotom się nie opłaca prowadzić działalności. Dodał, że kiedyś rozmawiał z miejscowymi lekarzami, którzy stwierdzili, że „wieczorynki” nie opłaca się im prowadzić i spółka nigdy nie wystąpiła o kontrakt na taką usługę.

Radny R. Szuberski zauważył, że problem „wieczorynki” nie dotyczył tylko Rogoźna, ale również w Obornikach była taka sama sytuacja. Podmiot medyczny nie chciał prowadzić „wieczorynki”, mimo że nie są przeznaczane na ten cel małe środki finansowe.

Radny R. Dworzański powiedział, że każdy może zapytać się stomatologa dlaczego nie chce wystąpić o kontrakt.

Radny R. Szuberski stwierdził, że przeszkodę stanowią formalności, które podmiot po uzyskaniu kontraktu musi spełnić.

Radny H. Kuszak dodał, że wpływ ma również oczekiwanie na finanse.

Zastępca Burmistrza zapytał radnego R. Szuberskiego czy gabinet stomatologa może być na piętrze i czy to jest obejście przepisów.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że gabinet stomatologa może być na piętrze, ale uzależnione jest to od tego w jakim miejscu jest gabinet i czy podmiot wpisany jest do rejestru wojewody.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji punktu 6 tj. zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. przedstawiła Skarbnik gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski stwierdził, że jeśli kwota pobieranych podatków zgadza się z liczbą zarejestrowanych samochodów to wszystko jest w porządku, ponieważ w przeszłości zdarzały się przypadki gdy firmy nie płaciły tego podatku.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski dodał, że niektóre podmioty wyrejestrowały swoje pojazdy.

Radny R. Szuberski przypomniał okres, kiedy sam był urzędnikiem i wydawał w imieniu Burmistrza świadczenia na rzecz sił zbrojnych i wówczas zdarzały się sytuacje, że była  znaczna różnica w ich ewidencji, a pobieranym podatkiem od samochodów osobowych.

Skarbnik Gminy dodała, że Urząd ma bezpośredni dostęp do ewidencji starostwa.

 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012 przedstawiła Skarbnik gminy Maria Kachlicka.

Skarbnik gminy zaproponowała radnym, aby proponowaną przez Burmistrza stawkę 31,00 zł/dt podwyższyć o 1zł/dt, ponieważ została ogłoszona prze GUS średnia cena skupu żyta za trzy kwartały br. i wynosi ona 74,18 zł.

Radny M. Kutka zapytał o wysokość średniej ceny skupu żyta z ubiegłego roku?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że średnia cena skupu żyta w ubiegłym roku wynosiła 37,66 zł, co oznacza zwyżkę o ponad połowę.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki odczytał komunikat GUS w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 r. i dodał, że Burmistrz proponuje stawkę 31,00 zł/dt.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2010 r. cena ta wynosiła 37,66 zł/dt, w 2009 r. 34,10 zł/dt.

Radna E. Wysocka zaproponowała, żeby cena skupu żyta do celów podatkowych została na poziomie z ubiegłego roku. Propozycję uzasadniła trudną sytuacją w rolnictwie – wysokie ceny zbóż nie przekładają się na odpowiednie wysokie ceny żywca wieprzowego. Dodała, że wysoka cena na zboża może nie utrzymać się zbyt długo. Zwróciła uwagę również na rosnące ceny środków do produkcji rolnej, m.in. paliw.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. 

Skarbnik Gminy przekazała radnym zestawienie proponowanych i obowiązujących stawek podatku od nieruchomości w sąsiednich gminach.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zauważył, że porównując proponowane stawki to najwyższą stawką podatku od nieruchomości objęte są budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poinformował, że zgodnie z przygotowanym zestawieniem stawki podatku w poszczególnych gminach wynoszą:

-         Gmina Rogoźno – 17,53 zł/m²,

-         Gmina Ryczywół – 14,33 zł/m²,

-         Gmina Oborniki Miasto – 15,70 zł/m²,

-         Gmina Oborniki Wieś – 15,04 zł/m²,

-         Gmina Wągrowiec Miasto – 16,98 zł/m²,

-         Gmina Budzyń – 17,20 zł/m².

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki dodał, że nie należałoby odstraszać inwestorów, którzy chcieliby wynajmować budynki pod działalność gospodarczą i Gmina Rogoźno nie może równać się z Gminą Oborniki.

Radny R. Dworzański stwierdził, że dla każdej ze stron podatki mają inne znaczenie. Gmina chciałaby, aby wpływy z podatku były jak najwyższe, natomiast podatnicy chcieliby płacić jak najniższe podatki.

Radny M. Kutka zauważył, że wyższa stawka podatku wpłynie na wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, jednak należy pamiętać, że niższa stawka podatku zachęci podmioty do inwestowania w Naszej Gminie. Dodał, że zmniejszenie podatku nie spowoduje znacznej straty dla budżetu Gminy Rogoźno.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nowe budynki pod działalność gospodarczą korzystają z ulgi i uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie o pomocy de minimis lub inwestycyjnej, a więc podatku przez co najmniej trzy lata nie będą płacić aż do wykorzystania ulgi. Podała przykład firmy „Dendro”, która za budynek wcześniej istniejący płaciła podatek, natomiast z podatku naliczonego od nowego budynku była zwolniona. Takiemu samemu zwolnieniu podlegała firma „Konstal”, jednak firma upadła i Gmina Rogoźno musiała wystąpić do masy upadłościowej o zwrot podatku na kwotę 272.000 zł. Dodała, że aby uzyskać częściowy zwrot podatku z „Rofamy” Gmina czekała około 9 lat, a syndyk masy upadłościowej oddaje należność główną bez odsetek. Cofnięcie ulgi spowodowało, że została ona przepisana jako należność i „na papierze” są pieniądze, natomiast w kasie jest pusto. 

Radny R. Szuberski poinformował, że zgadza się z swoimi przedmówcami, tj. Przewodniczącym Komisji Z. Chudzickim i radnym M. Kutką i dodał, że oni myślą przyszłościowo. Wpływ na wielkość przychodów z tytułu podatku od nieruchomości może mieć stawka jednostkowa, jak i wielkość całego obrotu. Gdyby obrót był większy, to za 3-4 lata Gmina miałaby korzyści większe i byłaby bardziej konkurencyjna na tle innych gmin.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny H. Kuszak zapytał czy nowe druki zobowiązani są wypełniać wszyscy podatnicy, czy tylko nowi podatnicy?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych będą obowiązywać osoby prawne od 1.01.2012 r., natomiast osoby fizyczne tylko w przypadku, gdy będą składały korekty lub zmiany deklaracji bądź informacji.

 

Projekt uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski dodał, że 99% tego podatku trafia do RKS „Wełna” i był to wniosek Grupy Radnych „Rogoźno Nasza Gmina”, a dokładnie radny poprzedniej kadencji K. Lisa.

Skarbnik Gminy dodała, że zmieniła się ustawa o miejscach do targowania i o ich stawkach, która wprowadza warunek, że RKS „Wełna” będzie mógł zbierać opłatę targową nie tylko na targowisku, ale również w innych miejscach, w których właściciel nieruchomości nie płaci podatku od nieruchomości. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli ktoś wystawi swoje stoisko w bramie, która jest nie utwardzona i nie płaci za nią podatku od nieruchomości to inkasent ma prawo pobrać opłatę od sprzedaży.

Radny R. Szuberski zapytał czy jeśli sprzedaje ktoś z ręki, to czy jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 5 zł?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest zobowiązany zapłacić 5 zł, jeśli nie płaci podatku od nieruchomości.

Radny R. Dworzański zapytał czy uchwała, która wyznaczała miejsca do targowania jest nadal aktualna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że prawdopodobnie uchwała ta jest nie aktualna.

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że struktura uchwały o miejscach do parkowania jest dość specyficzna i kolejne inkarnacje uchwały częściowo unieważniające uchwałę spowodowały, że struktura miejsc targowych znacznie się rozrosła, dlatego w najbliższym czasie zostaną poczynione kroki, aby uregulować tą sprawę. Dodał, że na okoliczność budowy nowego targowiska pracę nad uchwałą zostały wstrzymane choć temat jest nadal aktualny.

Radny R. Szuberski zapytał czy wszystkie sprawy gruntowe są już uregulowane?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że był przekonany, że sprawy są na finiszu, gdy ostatnie z poważnych postępowań spadkowych zakończyło się około miesiąca temu. Jednak w tym samym czasie okazało się, że w postępowaniu spadkowym prowadzonym w trzech liniach, które było prowadzone w czterech sądach w różnych miejscach. Ostatecznie te postępowania zostały zakończone, jednak międzyczasie okazało się, że w ostatniej linii również nastąpiły zgony i wewnątrz rodziny nie zostały uregulowane kwestie spadkowe. Dodał, że zainteresowani optują otrzymanie znacznych kwot, jednak Gmina nie może zawyżać kwot nabycia nieruchomości powyżej kwot, jakie przewiduje wycena. Poinformował, że do podziału na 14 osób zostanie kwota ok.30-40 tys. zł, przy czym stawki uzyskiwane przez poszczególne osoby będą nierówne, ponieważ trzecia linia była różna liczebnie to inna jest stawka – jedni będą mogli otrzymać 1.000 zł, a inni 4.000 zł. Sygnały jakie docierają świadczą, że mogą być komplikacje z ustaleniem ostatecznych kwot. Dodał, że gmina ma do wykorzystania również instrumenty siłowe, jednak w sytuacji gdy nie były ustalone strony postępowania to nie było można z nich korzystać.

Radny R. Szuberski reasumując powiedział „że wielkość radnego Z. Nowaka była taka duża jak sam Nowak”, bo gdy były uchwalane zmiany to powiedział, że Burmistrz nie jest w stanie tej sprawy w ciągu jednego roku załatwić, a to się potwierdza.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zwrócił się do radnego R. Szuberskiego i powiedział, że „w dniu dzisiejszym chwali wszystkich swoich kolegów oraz, że jest mu tęskno, iż nie ma ich w samorządzie”.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że stara się poinformować o słuszności ich słów. Dodał, że swego czasu wytknął dyrektorom szkół, gdy krzyczeli kiedy były przeprowadzane zmiany w budżecie na poziomie kwot, które były za wysokie, a one nie przeszły ponieważ choć były słuszne i w pełni zasadne i ci radni dobrze się do tego przygotowali. Zwrócił uwagę, że można cofnąć się do protokołu i sprawdzić, że jest to prawda.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał czy wpływy z tytułu sprzedaży majątku do końca 2011 r. mają wynieść 309 tys. zł?

Skarbnik Gminy potwierdziła wysokość tej kwoty. Dodała, że kwota 230 tys. zł zostanie zrealizowana w najbliższym czasie.

Radny R. Szuberski zauważył, że wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży majątku nie zostanie wykonane nawet w 30% planu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nie oznacza to, że Gmina nie ma co sprzedawać, tylko nie ma zainteresowania mimo ogłaszanej tak dużej liczby przetargów.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby Burmistrz poprzekształcał więcej gruntów na prywatne działki budowlane, które z pewnością zostałyby sprzedane. Dodał, że optymizmem powiewa rok 2012 – kwota ponad 2 mln zł – jakie mienie będzie sprzedawane?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sprzedawane będą działki.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby Nienawiszcz przekształcić na działki i cofnąć się do Międzylesia, to wówczas nie będzie nawet 309 tys. zł, tylko 50 tys. zł lub 5 tys. zł.

Radny M. Kutka zapytał czy działka na ulicy Seminarialnej została sprzedana?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że została sprzedana za ponad 90 tys. zł.

Radny R. Dworzański zapytał kto nabył ten teren?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że działkę kupił p. Gawroński.

Skarbnik Gminy zaznaczyła, że jeśli nie poprawi się sytuacja na rynku nieruchomości to będzie problem z wykonaniem budżetu na przyszły rok. Dodała, że w dziale oświaty zostały przeprowadzone maksymalne cięcia i obawia się czy wystarczy środków na wynagrodzenia. Nadmieniła, że są problemy ze zbilansowaniem budżetu wydatków bieżących na kwotę 2 mln zł, nie uwzględniając inwestycji i złożonych wniosków.

Radny R. Szuberski wtrącił, że współczuje p. Skarbnik oraz sobie samemu, gdy będzie musiał zadawać pytania w kwestii budżetu, ponieważ jest świadomy, że sytuacja jest niełatwa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest znany harmonogram prac i płatności związanych z kanalizacją to nie jest w stanie dokładnie wyliczyć i przedstawić planu finansowania kanalizacji do posiedzenia najbliższej sesji. Dodała, że zaciągniecie kredytu na ten cel w tym roku nie będzie potrzebne, a jedynie gmina będzie się ubiegać o pierwszą transzę pożyczki przewidzianą w tym roku, dlatego wymagana będzie zmiana uchwały o kredytach. W następstwie tego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno będzie musiała zostać przeliczona na nowo oraz przedstawić projekt budżetu do 15 listopada.

Radny R. Szuberski zapytał czy zachwianie inwestycji kanalizacyjnej będzie miało negatywny wpływ na przyszły rok?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że po konsultacjach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska rozważa możliwość, że obciążenie w kwocie ok. 2,4 mln zł, które miało być do zapłacenia za III kwartał w związku z tym, że były ogłaszane przetargi nieograniczone, czyli w I-szej transzy mogą być wzięte środki w formie zaliczki  w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, ale tylko do 80% wartości umowy. Gdy zostanie osiągnięty poziom 80% wartości umowy, wówczas będzie trzeba finansować inwestycję wyłącznie z własnych środków. Dodała, że na razie rozważa taką możliwość i takie rozwiązanie musi zostać przeanalizowane i przekalkulowane oraz trzeba sprawdzić czy z punktu widzenia ekonomicznego Gmina będzie się mieścić w założonych wskaźnikach.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał ile środków zostało przesuniętych z płac dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w stosunku do planu budżetu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmniejszenie w kwocie 138 tys. zł było przeprowadzone ostatnio, a teraz dokonuje się przesunięcia na kwotę 26,5 tys. zł.

Radny R. Szuberski poinformował, że łączne cięcia w oświacie wyniosły ponad 160 tys. zł. Skarbnik Gminy dodała, że została przeprowadzona kalkulacja budżetu na przyszły rok, w której została uwzględniona podwyżka dla nauczycieli o 3,2% oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi, którzy mieli ustalone wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzenia w kraju, ponieważ od 1.01.2012 r. wzrasta najniższe wynagrodzenie do kwoty 1,5 tys. zł. Poinformowała, że została również zaproponowana 5% podwyżka płac dla pracowników obsługi, jednak jeśli nie uda się zbilansować budżetu to i ta podwyżka będzie musiała zostać cofnięta.

Radny R. Szuberski zaznaczył, że gdyby szkołami nie grano politycznie to środków byłoby więcej.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ona na polityce się nie zna.

Radny R. Szuberski odparł, że na myśli miał tworzenie dodatkowych szkół, np. w Gościejewie, gdy ilość uczniów malała. Dodał, że wówczas wskazywał, że mimo politycznego zwycięstwa poniesiono przegraną z punktu widzenia ekonomicznego.

Skarbnik Gminy poinformowała, że ogólna kwota środków na oświacie nie jest o 500 tys. zł wyższa niż w tym roku, ale w przyszłym roku 510 tys. zł dotyczyć będzie tylko Przedszkola „Przemysław”.

Radny R. Dworzański zaznaczył, że Przedszkole „Przemysław” jest kolejnym zadaniem do wykonania.

Skarbnik Gminy odparła, że zdaje sobie sprawę, iż dzieci mają miejsca w przedszkolu i rodzice się z tego cieszą, ale wyliczona kwota 510 tys. zł będzie musiała zostać przekazana, gdy do przedszkola będzie uczęszczać 85 dzieci, mimo że są miejsca dla 100 dzieci. Dodała, że dyrektor LO w Rogoźnie zawiadomił, że od września przyszłego roku w gimnazjum będzie miał 104 uczniów – w planie budżetu na 2012 r. zostało uwzględnionych 75 uczniów.

Radna R. Tomaszewska dodała, że dyrektor LO planuje zwyżkę uczniów w gimnazjum ponieważ zakłada, że Gimnazjum nr 2 nie będzie.

Radny R. Szuberski nadmienił, że należy zaplanować zwyżkę uczniów w gimnazjum w Parkowie oraz Gimnazjum nr 1.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że w programie sesji znajdzie się jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie nadania imienia stadionowi miejskiemu w Rogoźnie.

 

Następnie zostały omówione materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o odpowiedź na wniosek KSSOiK dotyczący poparcia remontu remizy OSP w Pruścach.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski poinformował, że w budżecie nie ma pieniędzy, jednak ważną kwestią jest utrzymanie samochodu bojowego w okresie zimy, gdy w remizie funkcjonuje ogrzewanie elektryczne.

Radny R. Szuberski wspomniał o piśmie WOPR.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że nie wpłynęła odpowiedź na wniosek KSSOiK dotyczący poparcia wymiany desek na moście.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jest to wniosek do budżetu, a jak mówiła Skarbnik Gminy brakuje ok. 2 mln zł do zrównoważenia budżetu i skąd wziąć środki na realizację tego wniosku.

Radny R. Szuberski zaznaczył, że wszyscy się śmiali gdy on mówił o wielkości tego budżetu, jednak jego słowa dotyczące wielkości środków się potwierdziły.

Radny H. Kuszak zapytał czy samochód z Prusiec w okresie największych mrozów nie mógłby być garażowany w Rogoźnie, skoro nie ma on wyjazdów? Dodał, że w OSP Owieczki były trzy wyjazdy i dotyczyły one wyjazdów okolicznościowych.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że jest zasada iż pojazd z Prusiec jest w tzw. KSRG, czyli musi on posiadać odpowiednią gotowość i dyspozycyjność, a procedura wyłączenia go z tego systemu nie jest prosta. Dodał, że zdarzają się przypadki, gdy strażacy wyjeżdżają w  nocy zwłaszcza kiedy są śnieżyce – głównie Gościejewo, ale strażacy prusieccy, również brali udział w tego typu akcjach.

Zastępca Burmistrza poinformował, że są zarzuty po co w gminie tak dużo jednostek OSP, jednak w wielu miejscowościach jednostka OSP stanowi całość życia kulturalnego wsi.

Radny R. Szuberski poinformował, że jeśli samochód znajduje się w KSRG to musi posiadać gotowość i odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest Burmistrz, mimo że polecenie wyjazdu wydaje oficer dyżurny Komendy Powiatowej PSP.

Radny H. Kuszak powiedział, że zdaje sobie sprawę, że przez 10 lat nic się nie stało, a ten jeden raz może się coś wydarzyć w Pruścach.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przedstawił wniosek ZNP oraz NSZZ „Solidarność” POiW w sprawie zapewnienia w projekcie budżetu środków na 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

Zastępca Burmistrza dopowiedział, że zdaje sobie sprawę, że te osoby zarabiają niewiele i nie raz używają własnego sprzętu w poczet szkoły. Jeżeli uda się wprowadzić tą podwyżkę, to będzie ona stanowić pewien zastrzyk dla ich rodzin.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby podwyżka dla pracowników administracji i wychowania wyniosła 10%, ponieważ 5% od najniższej pensji, jaką zarabiają jest zbyt niska.

Radny R. Dworzański poprosił o ponowne przeczytanie wniosku ZNP i NSZZ „Solidarność”.

Zastępca Burmistrza dodał, że rozmawiał z pracownikami administracji i obsługi, którzy wyrazili opinie iż z proponowanej podwyżki byliby zadowoleni.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zwrócił się do radnego R. Szuberskiego i powiedział, że ustalając wysokość podwyżki należy brać pod uwagę możliwości finansowe budżetu Gminy Rogoźno.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że gdyby zostały ograniczone wyjazdy zagraniczne to wówczas środki te by się zbilansowały.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zwrócił się do radnej R. Tomaszewskiej, że „staje się Pani monotematyczna”.

Radny R. Szuberski złożył wniosek, aby KSSOiK zaproponowała podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników oświaty i wychowania w wysokości 10%.

przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przedstawił treść pisma dotyczącego zakładu fizjoterapii zlokalizowanego na ul. II Armii WP.

Radny H. Kuszak zapytał się Zastępcy Burmistrza dlaczego p. Kapsiakowi nie zaproponowano pomieszczeń na I piętrze? Czy gabinet rehabilitacji musi znajdować się na parterze?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że rehabilitacja musi znajdować się na parterze ze względu na osoby niepełnosprawne. Rehabilitacja mogłaby znajdować się na wyższych kondygnacjach budynku tylko wówczas gdyby w budynku znajdowała się winda.

Radny R. Dworzański poinformował, że na dyżurze radnego była zgłaszana niedrożna studzienka kanalizacyjna – na ul. Kotlarskiej oraz odcinka drogi między ulicami Cichą a Rzeźnicką po prawej stronie jadąc od Wągrowca.

Radny H. Kuszak doprecyzował, że chodzi o odcinek drogi na wysokości salki J. Bosko. Dodał, że mieszkańcy tej ulicy zgłaszali iż w miejscu tym stoi woda i jadące TIR-y pryskają na okna i drzwi domów się tam znajdujących?

Radny R. Dworzański poinformował, że zgłosił się do niego kierownik tego odcinka z

Wągrowca i została przeprowadzona wizja lokalna tego miejsca. Na spotkaniu tym zostało uzgodnione, że z chwilą gdy będzie padał deszcz odbędzie się kolejne spotkanie, ponieważ obecnie, gdy nie ma opadów trudno określić czy w miejscu tym rzeczywiście stoi woda.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski ponowił swój wniosek dotyczący wzrostu o 10% wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych, ponieważ są oni pomijani, a nauczyciele mają zagwarantowane podwyżki ustawą.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki podziękował Zastępcy Burmistrza za wymianę znaków drogowych na ul. Seminarialnej i poprosił o wbetonowanie znaku „wjazd na osiedle”. Poinformował również, że na parkingu naprzeciwko Przedszkola nr 2 permanentnie parkuje autobus i zapytał czy istnieje możliwość postawienia przed wjazdem na parking znaku zakaz wjazdu pojazdom powyżej 3,5 t? Dodał, że parkujące na parkingu samochody przez stojący autobus mają trudności z wycofywaniem, a w miejscu tym jest duży ruch, ponieważ rodzice przywożą i odbierają swoje pociechy z przedszkola lub szkoły.

Zastępca Burmistrza potwierdził, że w miejscu tym panuje duży ruch – zwłaszcza o godzinach gdy dzieci rozpoczynają lub kończą zajęcia i w związku z tym jest tam również niebezpiecznie. Dodał, że zagrożenie stwarza parkujący naprzeciwko Orlika TIR.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki dodał, że zdarzają się sytuacje gdy omawiany autobus parkuje także w zatoczce przewidzianej dla samochodów rodziców podwożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3.

Radny R. Dworzański powiedział, że autobus ten musi gdzieś parkować.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki odpowiedział, że właściciel tego autobusu powinien wynająć odpowiedni parking, a nie parkować w omawianych miejscach.

Radna E. Wysocka zapytała Zastępcę Burmistrza w jakim terminie zostaną uzupełnione szyby w przystankach autobusowych?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że pomiary szyb zostały już przeprowadzone przez M. Muszyńskiego i została do rozwiązania kwestia: czy zostaną wprawione szyby czy profilowana blacha, ponieważ jest duży procent ich uszkodzeń. Poinformował również, że Starostwo Powiatowe wydało zgodę na wycinkę gałęzi.

Radna R. Tomaszewska podziękowała Zastępcy Burmistrza k. Ostrowskiemu za udostępnienie materiałów promocyjnych Gminy Rogoźno dla młodzieży uczestniczącej w wymianie między szkolnej.

Radny H. Kuszak zapytał czy wymiana dotyczyła młodzieży gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że Szkoła ma podpisany projekt Comenius dotyczący wymiany młodzieży między czterema krajami. W omawianym wyjeździe brała udział młodzież ponadgimnazjalna, a na kolejne wyjazdy ma pojechać młodzież gimnazjum.

Radny H. Kuszak złożył wniosek dotyczący naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Kotlarskiej 1, ponieważ owa studzienka zapadła się, a woda opadowa do niej nie spływa.

Zastępca Burmistrza poinformował, że lampa na ul. Wielka Poznańska została naprawiona i świeci.

Radny M. Kutka zapytał czy w ostatnim czasie zostały zakupione kosze na śmieci?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie zostały zakupione żadne kosze oprócz tych zakupionych i zamontowanych wcześniej.

Radny H. Kuszak zapytał czy nie mogłyby zostać zamontowane kosze używane skoro nie ma środków na zakup nowych?

Radna R. Tomaszewska zapytała czy przyjęły się kosze na psie odchody?

Zastępca Burmistrza poinformował, że rozmawiał z p. H. Siwińskim, który powiedział, że wzrasta ilość odchodów w nich umieszczanych.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że rozmawiał z Panią Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, która poinformowała go, że zdarzają się telefony z sąsiednich gmin z pytaniami w jaki sposób zostały wprowadzone te kosze.

Radny H. Kuszak zaproponował, aby kosze te dodatkowo rozpropagować ulotkami informującymi o tych koszach?

Zastępca Burmistrza zaproponował radnym, aby przemyśleli kwestię ponownego wprowadzenia opłaty za psa i wówczas środki z tej opłaty przeznaczane byłyby na zakup rękawic jednorazowych, które byłyby uzupełniane w koszach na odchody dla zwierząt.

Radny R. Szuberski poinformował, że podatek od psów został zniesiony ponieważ nie był egzekwowany. Radni apelowali, aby straż miejska egzekwowała ten podatek, jednak kolejne apele nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, dlatego podatek ten został zniesiony.

Radny H. Kuszak zapytał Zastępcę Burmistrza czy straż miejska nie powinna sprawdzać rachunki za śmieci, ponieważ można zaobserwować, że przy koszach ustawionych w mieście są wrzucane śmieci z gospodarstw domowych.

Radny R. Dworzański powiedział, że w 2012 r. wchodzi nowa ustawa śmieciowa, która rozwiąże ten problem.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że ustawa ta ma wejść w życie od 1.09.2012 r., a gminy od tej daty będą miały 12 miesięcy na podjęcie stosownej uchwały i 18 miesięcy na jej wprowadzenie. Za termin graniczny uznaje się 1.07.2013 r., a do tego czasu zostało jeszcze półtora roku.

Zastępca Burmistrza dodał, że wprowadzenie tego podatku spowoduje, że w urzędzie będą musieli zostać zatrudnieni dodatkowi pracownicy, którzy będą się nim zajmować, a dla gminy problem będą stanowili mieszkańcy, którzy nie będą płacić tego podatku.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby został dokonany przegląd wszystkich studzienek – zwłaszcza na ul. Czarnkowskiej. Zwrócił się do członków Komisji, aby zgłaszali propozycje tematów jakimi mogłaby zająć się Komisja Rewizyjna w 2012 r., co ułatwi sprecyzowanie planu pracy Komisji na przyszły rok.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił radnych o zgłaszanie tematów jakimi mogłaby się zająć KSSOiK na swoich posiedzeniach w przyszłym roku.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że konkurs nie został ogłoszony, ponieważ M. Galczewski przebywa na zwolnieniach lekarskich. Dodał, że na ul. Nowej został dokonany przegląd techniczny, a wszelkie poprawki zostały uzupełnione i ulica ta została oddana do użytku.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.50

Protokół sporządziła: P. Grabowska

Rogoźno, dnia 8 listopada 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf