Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -samodzielny referent administracyjno-kadrowy w CUW w Rogoźnie - zakończony

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Samodzielnego referenta administracyjno-kadrowego

w Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Natalia Thomann zamieszkała w Rogoźnie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wstępnej ocenie poddano wymagania co do wykształcenia, kwalifikacji i co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku organizacyjno-administracyjnym. Na adres CUW w Rogoźnie wpłynęły 4 oferty. W dniu 07 grudnia 2018 roku do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiły 3 osoby. Maksymalnie kandydaci mogli uzyskać 10 punktów.

 Celem rozmowy było uzyskanie wiedzy na temat przygotowania merytorycznego, treści i poprawności wypowiedzi, odporności na stres, umiejętności autoprezentacji.

 


 

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie, 64 – 610 Rogoźno, ul. Krótka 7

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w CUW w Rogoźnie.

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

-          nazwa stanowiska – samodzielny referent administracyjno-kadrowy,

-          wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne    do zatrudnienia na danym stanowisku:

-          posiadać obywatelstwo polskie,

-          posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

-          nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-          posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku,

-          posiadać wykształcenie średnie,

-          posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie  zawodowe na stanowisku organizacyjno – administracyjnym,

-          umiejętność poruszania się w często zmieniających przepisach prawa,

-          umiejętność analitycznego myślenia,

-          posiadać umiejętność obsługi komputera,

 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

- dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych, o pracownikach   samorządowych, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Prawo zamówień  publicznych, Karta Nauczyciela,

-    umiejętność obsługi pakietu MS Office Excel, programów kadrowych,

-    posiada doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych.

Do zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór należy m.in.:

1)      obsługa spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostkach, prowadzenie teczek akt osobowych,

2)      sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy nauczycieli                    i pracowników administracyjno - obsługowych,

3)      obsługa techniczna konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,

4)      przygotowywanie dokumentów niezbędnych do powierzania stanowisk kierowniczych    w placówkach i odwoływania z tych stanowisk,

5)    ewidencja środków trwałych i składników majątkowych CUW i ich okresowa      inwentaryzacja,

6)    sporządzanie planów remontów i inwestycji,

7)    prowadzenie zamówień publicznych, rejestrów i sporządzanie sprawozdań,

8)      archiwizacja dokumentów.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

-          praca w siedzibie Centrum w budynku na parterze, w wymiarze 8 godz. dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku – min 4 godz,

-          praca w biurze w pokoju dwuosobowym.

 1. Wymagane dokumenty:

-          CV i list motywacyjny,

-          kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

-          kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

-          oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

-          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-          oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww stanowisku,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r. poz.1000 ze zm.).

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce kształtuje się poniżej 6 %.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika administracyjno-kadrowego” w Centrum Usług Wspólnych, 64 – 610 Rogoźno, ul. Krótka 7, w terminie do 29 listopada 2018 r.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@cuw.rogozno.pl  lub pisemnie na adres : Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Kodeks pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych CUW z zakresu prawa pracy
 4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)      żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

4)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

a)      osoby te kwestionują prawidłowość danych

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

c)      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15 – 22 Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1 – 4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@cuw.rogozno.pl lub pisemnie na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Krótka 7, 64 – 610 Rogoźno.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.           

INNE INFORMACJE:

 

 1. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Centrum Usług Wspólnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

drukuj pobierz pdf