Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie podziału Sołectwa Owczegłowy i utworzenia Sołectwa Cieśle oraz nadania Statutu Sołectwu Cieśle i zmiany Statutu Sołectwa Owczegłowy

Uchwała nr XV/133/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie podziału Sołectwa Owczegłowy i utworzenia Sołectwa Cieśle oraz nadania Statutu Sołectwu Cieśle i zmiany Statutu Sołectwa Owczegłowy

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-3 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 40, § 41 i § 42 uchwały Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2094) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Owczegłowy dokonuje się podziału Sołectwa Owczegłowy w sposób następujący:

  1. Sołectwo Owczegłowy, w granicach miejscowości Owczegłowy i Wojciechowo,
  2. Sołectwo Cieśle, w granicach miejscowości Cieśle.

 

§ 2.

  1. Położenie Sołectwa Owczegłowy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Położenie Sołectwa Cieśle określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Zmienia się uchwałę nr XLVI/348/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Owczegłowy, w ten sposób, że w załączniku do uchwały – Statut Sołectwa Owczegłowy:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Obszar Sołectwa Owczegłowy obejmuje miejscowości: Owczegłowy i Wojciechowo.”,
  2. załącznik do Statutu Sołectwa Owczegłowy otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

  1. Sołectwu Cieśle nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Do czasu wyboru sołtysa, zebranie wiejskie wyborcze Sołectwa Cieśle zwołuje Burmistrz Rogoźna, bez konieczności spełnienia wymogu z § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Cieśle, tj. bez uzgadniania terminu i miejsca zebrania z dotychczasowym sołtysem.
  3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Cieśle, rozpoczynająca się od 2019 roku, upłynie w roku 2024, nie później, niż po upływie terminu z § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Cieśle.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

Uzasadnienie

 

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym sołectwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Dnia 17 lipca 2019 r. do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła petycja mieszkańców Ciesiel w sprawie odłączenia od Sołectwa Owczegłowy.

Petycja ta była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2019 r.

 
Dokumenty do pobrania:
Zalaczniki do Uchwaly XV.133.2019 RM.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-08-30 13:49:23)
rozmiar pliku: 1.2Mb

drukuj pobierz pdf