Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 marca 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 4 /2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 marca 2015 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek.

Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omowienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.         Przyjęcie porządku obrad.

4.         Prawidłowość pozyskiwania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, gruntów w jednostkach organizacyjnych gminy.

5.         Spawy bieżące.

6.         Wolne głosy i wnioski.

7.         Zakończenie posiedzenia.

 

Przystąpiono do punktu 4.

 

Prawidłowość pozyskiwania dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, gruntów w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

Jako pierwszy sprawozdanie przedstawił Dyrektor ZAMK M. Mysłek.

 

Zasoby lokalowe:

Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych - 42

Ilość administrowanych mieszkań -361 (16 880,25m²)

W tym:

- mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK - 1449 (6 844,5m²)

- mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty - 212(1 0035,70m²)

 

Status mieszkań:

- mieszkania wykupione - 1 (57,74 m²)

- mieszkania oczynszowane - 360 (16 822,51m²)

2. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych oczynszowanych               - 34 (1 844,51m²)

3. Pomieszczenia gospodarcze - 65 (2 879,01m²)

Zaplanowana kwota ogólna przychodu ZAMK w 2014 roku wyniosła 2352973,44 zł. Wykonano przychód w kwocie 2308429,01 zł, co stanowi 98,11 % wykonanie planu.

Przychód z tytułu najmu lokali użytkowych /czynsz/ stanowi ok. 5,6 % przychodów ogólnych ZAMK.

Z kolei  przychód  z tytułu dzierżaw terenów osiągnął poziom 0,28% ogólnych przychodów.

Przychody z najmu lokali użytkowych zostały wykonane na poziomie 82,51% wcześniej zaplanowanych. Zgodnie ze stanem na koniec lutego 2015 r., na ogólną liczbę 34 lokali użytkowych oczynszowanych 12 było wykorzystanych na działalność związaną ze służbą zdrowia.

Wynajęcie lokalu użytkowego jest poprzedzone procedurą przetargową. Stawki czynszu określone w zarządzeniu są stawkami minimalnymi i stanowiącymi podstawę do ustalenia ceny wywoławczej do przetargu. ZAMK każdorazowo przed przetargiem stosuje procedurę określoną w zarządzeniu. Odstępstwem od procedury są przypadki wynajmowania lokali w trybie bezprzetargowym, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską w Rogoźnie. Przychody z najmu lokali mieszkalnych zostały wykonane na poziomie około 98% wcześniej zaplanowanych i stanowią zarazem największą pozycję w przychodach zakładu budżetowego.

Przychód z tytułu samego czynszu za lokale mieszkalne stanowi ok 30% przychodów ogólnych ZAMK.

 

Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek zapytała czy są wyciągane konsekwencje dla tych osób, które nie płacą?

Dyrektor M. Mysłek odpowiedział, że jest wszczęta odpowiednia procedura, które przewidują prawo.

 

Wiceprzewodniczący B. Perlicjan poprosił o wyjaśnienia stawki dla RTG?

Dyrektor M. Mysłek wyjaśnił, że była to sytuacja podbramkowa albo stawka wyniesie 150 zł bez vat albo z dnia na dzień rezygnują.

Radny B. Perlicjan poprosił o wyjaśnienie różnicy powierzchni 16.338,43 m², a 16.880,25 m²?

Dyrektor wyjaśnił, że 16.338,43 jest to obciążenie na dzień dzisiejszy, natomiast 16.880,25m² jest to całość lokali.

Radny B. Perlicjan poprosił żeby Dyrektor ZAMK przygotował zestawienie ile mieszkańcy wpłacili oraz zestawienie dot: gruntów.

 

Następnie informację przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.              

 

JEDNOSTKA

PRZEDMIOT NAJMU

DOCHÓD OSIĄGNIĘTY

W 2014 ROKU

ZEAPO

garaże przy budynku Agrobiznes

1 286,83

SP Budziszewko

jednorazowy najem sali lekcyjnej na uroczystość rodzinną

121,94

Gimnazjum

wynajem sali gimnastycznej

wynajem sal lekcyjnych na działalność edukacyjną

1 000,00

2 826,00

Szkoła Podstawowa

Nr 2

wynajem pomieszczania pod działalność gospodarczą (PZU)

wynajem pomieszczenia świetlicy dla RCK

wynajem mieszkania

 

600,00

437,00

3 455,76

Szkoła Podstawowa

Nr 3

wynajem sali gimnastycznej

6 490,50

Zespół Szkół

w Parkowie

wynajem pomieszczenia dla Orange (TPS.A)

wynajem powierzchni dachu pod antenę internetową

wynajem sali gimnastycznej

1 872,00

2 700,00

1 252,03

Zespół Szkół

w Gościejewie

wynajem mieszkania

wynajem pomieszczenia dla RCK (biblioteka)

5 917,42

3 055,20

Przedszkole

Nr 2

wynajem pomieszczenia pod działalność Gospodarczą (szewc)

1 440,00

Przedszkole

w Parkowie          

wynajem mieszkania

2 835,48

 

Razem:

35 632,12

 

Radny B. Perlicjan zapytał o wynajem sal gimnastycznych?

Dyrektor ZEAPO, że jest zarządzenie Burmistrza 31.03.2009 roku.

Radny B. Perlicjan zapytał dlaczego są dysproporcje między wynajmem mieszkania w Gościejewie, a Parkowie?

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że wynika to ze standardu mieszkania i kubatury.

 

Ostatnią informację przedłożył kierownik R. Piątkowski.

Dzierżawa gruntów:

Łączny obszar wynosi obszar nieruchomości rolnych oddanych w dzierżawę wynosi 220,8324ha, aktualnie obowiązuje 120 umów z dzierżawcami, zdecydowana większość umów (109) wygasa z dniem 31.08.2015, 11 umów zawarto w terminie późniejszym i okres ich obowiązania jest zróżnicowany. Nominalny łączny czynsz z tytułu zawartych umów wynosi 521,95q żyta w stosunku rocznym.

Okresy obowiązywania umów zostały ujednolicone na podstawie uchwały NR LV/385/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno.

 

Dochód za rok 2014 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniósł: 15 181,16 zł.

Dzierżawa nieruchomości na cele inne niż rolne w tym ogródki przydomowe.

Łączny obszar nieruchomości wydzierżawionych na cele inne niż rolne wynosi 3,0223ha. Aktualnie obowiązują 22 umowy, cele dzierżaw są zróżnicowane, wśród wiodących należy wyróżnić – ogródki przydomowe, dojścia/dojazdy dzierżawa Ośrodka za Jeziorem, dochód za rok 2014 z tytułu w/w dzierżaw wyniósł: 83 748,60 zł brutto.

 

Podpisy:

1)         Przewodnicząca komisji

……………………………

 

2)         Wiceprzewodniczący komisji

……………………………

 

3)          Członek komisji

……………………………..

 

4)         Członek komisji

……………………………..

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf