Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 29/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 września 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 29/2009

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 września 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt, p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski, inspektor Renata Bukowska, Prezes Zarządu NALEPA CAPITAL TRUST Tomasz Nalepa, redaktor „Ziemi Obornickiej” Jan Misiorny oraz redaktor „Gazety Powiatowej” Małgorzata Żak.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Omówienie wniosku NALEPA CAPITAL TRUST.

5.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z zaawansowania inwestycji gminnych w roku 2009 oraz dodatkowych punktów świetlnych.

6.       Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

7.       Omówienie i zaopiniowanie:

            a/ materiałów na najbliższą sesję,

            b/ projektów uchwał.

      8.   Wolne głosy i wnioski.

      9.    Zakończenie.

 

Porządek obrad przyjęty został bez uwag.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16 czerwca 2009 roku, nie zostały zgłoszone uwagi.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Porządek obrad przyjęty został bez uwag.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16 czerwca 2009 roku, nie zostały zgłoszone uwagi.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.4.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy wniosek firmy NALEPA CAPITAL TRUST jest zgodny ze studium? Dlaczego Burmistrz go odrzucił?

R. Piątkowski wyjaśnił, że Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna wydała opinię, w której zwraca uwagę na to, że załączony do wniosku projekt zagospodarowania przestrzennego burzy porządek urbanistyczny i ład przestrzenny zaproponowany w planie. Nie respektuje zapisów planu, a wręcz jest jego całkowitym zaprzeczeniem. Zaproponowana zabudowa nie respektuje obowiązujących linii zabudowy. Nie nawiązuje do charakteru zabudowy miasta, gdyż została zdominowana przez komunikację, parkingi, jako najważniejsze elementy zbrojenia. Stanowi zagrożenie pod względem emisji zanieczyszczeń, hałasu dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz powoduje pogorszenie warunków życia dla mieszkańców. Nie podwyższa jakości architektonicznej tego regionu miasta.

Radny K. Lis zauważył, że stwierdzenie iż projekt burzy porządek i ład przestrzenny jest subiektywnym argumentem i dalszy wywód również może być nieobiektywny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

T. Nalepa powiedział, że zgadza się w pewnym sensie z opinią, gdyż zaproponowane zmiany muszą być niezgodne z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli by tak nie było, to uzyskano by pozwolenie na budowę i inwestycja byłaby realizowana, a tak nie jest. Wniosek został złożony, aby dokonać zmiany, która umożliwi realizację zamierzonej inwestycji. Z punktu widzenia prawa obiekty handlowe są mniej uciążliwe niż obecne budynki magazynowe. Nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko, gdyż nie jest planowana np. budowa stacji paliw, zbiorniki LPG, przemysł, czy wysokie składowanie. Mowa jest tylko o funkcji handlowej.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy pierwszym etapem budowy będzie zniszczenie wszystkiego, co się tam obecnie znajduje?

T. Nalepa wyjaśnił, że jeśli Rada Miejska wyrazi wolę zmiany planu zagospodarowania to wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, na rozbiórkę istniejącej zabudowy i uporządkowanie terenu. Czyli po zniwelowaniu terenu, zostanie on ogrodzony i będzie oczekiwał na realizację inwestycji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy przystąpienie do zmiany planu i zrealizowanie go będzie zgodne ze studium?

R. Piątkowski odpowiedział, że tak.

R. Bukowska wyjaśniła, że przedmiotowy teren jest oznaczony symbolem P/U, czyli oznacza przemysł lub usługa. Jeśli chodzi o usługi, to jest teren o wiodącej zabudowie usługowej, w tym o charakterze publicznym. Nadmieniła, że w 2002r. Rada Miejska podjęła uchwałę, na wniosek ówczesnego właściciela nieruchomości o przystąpieniu do sporządzenia planu, właśnie pod handel. Przeprowadzono całą procedurę i doszło do przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały w tej sprawie. Rada Miejska w styczniu nie podjęła tej uchwały i przesunęła projekt do ponownego rozpatrzenia, na kolejny miesiąc. W lutym nie podjęto uchwały większością głosów, 8 lub 11 głosów „przeciw” przy 4 „wstrzymujących”(wg protokołu z sesji).

W 2006r. podjęto uchwałę w sprawie nowego planu na teren między ul Fabryczną, ul, II Armii Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego. W trakcie przeprowadzania procedury, wpłynęło 212 uwag przez handlowców. Zastrzeżenia dotyczyły doprecyzowania zapisu w sprawie handlu wprowadzonego na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wniesiono uwagi, aby ograniczyć handel do lokalizowania obiektów handlowych, tylko do 250m² i zakaz łączenia lokali użytkowych w parterze budynku w jedną całość. Takie zapisy zostały przyjęte i dlatego handlowcy nie wyrazili woli budowy obiektów handlowych o dużej powierzchni, gdyż wpłynie to negatywnie na ich działalność.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy w Gminie Rogoźno można zgodnie z prawem, wystąpić o pozwolenie na budowę obiektu o większej powierzchni niż 250m²?

R. Bukowska powiedział, że są opracowane plany np. na ul. Rolnej, Garbackiej i Rudzie 220 ha, gdzie jest przewidziany przemysł i usługi. Nadmieniła, że w Tarnowie również jest możliwość budowy obiektu handlu hurtowego i detalicznego

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy jeśli radni pojęliby inicjatywę zmiany, to Pan Nalepa pokryje wszelkie koszty?

T. Nalepa potwierdził. Dodał, że najczęściej gminy proponują darowiznę na ich rzecz, głównie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź uchwalenia takiego planu. Nadmienił, że w Gminie Miedziana Góra, wójt zaproponował rozwiązanie, aby firma podpisała trójstronne porozumienie z gminą i urbanistą. Firma zapłaciła na rzecz urbanisty wynagrodzenia, a on sporządziła plan i w darowiźnie przekazano dokumentację na rzecz gminy. Przed takim porozumieniem była zgoda Rady Miasta na jego sporządzenie. Wójt poprosił, aby obszar przy sporządzaniu studium powiększyć o sąsiednie tereny. T. Nalepa nadmienił, że podobne projekty realizowano w Białogardzie, Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Gnieźnie, tzw. galeryjki handlowe, w których jest jeden wiodący użytkownik o większej powierzchni handlowej niż 250m², oraz obiekty od 50-250m², tj. pralnie, agencje pocztowe, apteki, sklepy ze sprzętem RTV i AGD itd. zamysł jest, aby w miastach od 40.000osób powstały obiekty, w których można załatwić wszystkie potrzeby. W miastach od 50.000mieszkańców obiekty miały powstawać na dużych osiedlach mieszkaniowych, aby nie trzeba było wyjeżdżać poza centrum. Nadmienił, że jego firma po wybudowaniu obiektu, nie sprzedaje go, tylko wynajmuje. Powiedział, że pewnie powstanie spółka, która będzie zarządzała, ale 100% kapitału zakładowego będzie posiadała firma NALEPA CAPITAL TRUST.

Burmistrz Rogoźna zapytał, kto jest teraz właścicielem działki?

T. Nalepa powiedział, że na dzień dzisiejszy wpłacono 50% ceny zakupu, a właścicielem jest spółka. Był to zadatek, który przepadnie jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana.

Radny A. Olenderski zapytał o typ działalności, która by była prowadzona w obiekcie?

T. Nalepa wyjaśnił, że NALEPA CAPITAL TRUST jest spółką, która nabywa nieruchomość, buduje obiekt handlowy i komercjalizuje powierzchnię. Działalność spółki polega na wchodzeniu finansowo w inwestycję i wynajmie powierzchni obiektu, z czego są czerpane środki w postaci płaconych czynszów. Okres zwrotu kosztów inwestycji, to 8-10 lat.

Radny A. Olenderski stwierdził, że usług typowo handlowych już dość dużo się pojawia, ale potrzeba inwestycji, gdzie będzie można też pieniądze zarobić.

T. Nalepa powiedział, że jeśli miałaby powstać na przedmiotowej działce produkcja i przemysł, to potrzeba by również zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i byłoby to uciążliwe, a ponadto na takim areale obiekt handlowy może wygenerować więcej zatrudnienia niż obiekt produkcyjny i magazynowy. Poza tym obiekt handlowy należy  ochraniać, założyć monitoring itd. poza ludźmi pracującymi na sklepie, trzeba będzie zatrudnić firmy kooperacyjne, co zwiększy poziom zatrudnienia.

R. Bukowska zwróciła uwagę, że zapis w studium mówi o tym, że w stosunku do tego terenu minimalna powierzchnia zieleni, to 30% powierzchni działki, a maksymalna powierzchnia zabudowy to 50% pow. działki.

T. Nalepa powiedział, że bardzo polemizowano nt. inwestycji w Kamieniu Pomorskim, która miala zostać zrealizowana w strefie uzdrowiskowej, zakupiono obiekt po byłej centrali nasiennej. Okazało się, że całą polemikę prowadziły 3 osoby z 12.000 miasta. Zrobiono sondaż przed i po inwestycji na prośbę Burmistrza. W mieście była tylko jedna Biedronka, która musiała obniżyć swoje ceny, do takich jakie są w całym kraju. Turyści już nie wyjeżdżają, aby zrobić zakupy w innych miastach, gdzie było stosunkowo taniej. Właściciel sklepu naprzeciwko obiektu zauważył czego brak w obiekcie, „przebranżował” się i zaopatrzył w rzeczy, których brakowało w sklepach.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o powierzchnię jaką mieli by dzierżawić mniejsi handlowcy.

T. Nalepa odpowiedział, że docelowo ok. 800m² byłoby przeznaczone na wynajem, jako boksy.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że działkę od Pana Gabryszaka kupiła pewna firma za duże kwotę, sprzedała kolejnej za niską cenę i wystąpiła do sądu przeciwko Gminie o odszkodowanie, za stratę związaną z wprowadzeniem planu. Dodał, że został powołany biegły sądowy, który bada czy wartość działki spadła po uchwaleniu poprzedniego planu.

T. Nalepa powiedział, że została mu zaoferowana pewna cena i jest wolny rynek. Wtedy akurat był boom inwestycyjny i cena działki była wysoka. Dodał, że nie ma wpływu na historie wcześniej związane z nieruchomością. Stwierdził, że osoby które dzisiaj nie są przekonane co do celowości inwestycji z czasem by stwierdziły, że była ona potrzebna.

Radny K. Lis zapytał, czy Pan Nalepa rozważał przeprowadzenie ankiety w Rogoźnie ws budowy obiektu?

T. Nalepa wyjaśnił, że na ogół nie robi takich rzeczy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest takie opracowanie wykonane przez poprzednią firmę w 2006r. Między 80-90% ankietowanych wyraziło wolę, aby powstał nowy market.

T. Nalepa powiedział, że jego firma nie robi takich ankiet, gdyż najczęściej wyniki są pozytywne i każdy podważa ich wiarygodność. Stwierdził, że każda inwestycja jest dobra dla miasta. Dodał, że zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowania, które pozwolą uzyskać pozwolenie na budowę, wpłyną na ilość powierzchni boksów. Powierzchnia dzieli się na powierzchnię sprzedaży, która jest do 2.000m² i powierzchnia zabudowy. Zakładając realizację na poziomie 50% powierzchni zabudowy działki, to powierzchnia obiektu mogłaby być 1500m². Można to ograniczyć powierzchnią sprzedaży i jeśli będzie ona mogła mieć 1.000m², to tak naprawdę pod sprzedaż, pod boksy handlowe, będzie można tylko 1.000m². Jeśli powierzchnia sprzedaży nie byłaby ograniczona, to boksów mogłoby być ok.1.200-1.500m² na część galeryjną, a obiekt wiodący miałby ok.1.000m² powierzchni sprzedaży.

Radny R. Kinach zapytał, jak długo powstałaby inwestycja po zniwelowaniu i ogrodzeniu terenu?

T. Nalepa odpowiedział, że rekord wynosił 3 miesiące, ale przy dobrej pogodzie, najlepiej wiosennej to ok. 3-4 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt 5.

Jako pierwszy głos zabrał Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji T. Zygmunt.

Wyjaśnił, że inwestycje: budowa chodnika w m. Wełna, Budowa zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2032P, budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej w m. Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P, remont chodnika na ul. W. Poznańskiej, budowa parkingu w m. Parkowo przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P dotyczą udziału Gminy w tych zadaniach. Zostały zawarte porozumienia ze Starostwem, zadania są na różnych etapach przygotowania, ale wykonawcą jest starostwo.

Radny H. Janus zapytał o udział Powiatu Obornickiego w budowie chodnika na ul. Garbackiej.

T. Zygmunt odpowiedział, że jest zawarte porozumienie polegające na tym, że gmina przekazuje środki, które są wymienione w kwocie jaka została zadysponowana w budżecie.

Radny K. Lis zauważył, że Garbatka ma być objęta budową kanalizacji.

T. Zygmunt powiedział, że rozmawiał z projektantem kanalizacji p. Owsianowskim i ma ona biec jednym z pasów drogi i dlatego budowa chodnika nie koliduje z budową kanalizacji.

Radny K. Lis zauważył, że budynki znajdują się po obu stronach drogi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chodnik ma powstanie do pierwszych zabudowań.

Radny K. Lis powiedział, że wzdłuż boiska LO jest odcinek nowego chodnika, przy którym pozostawiono stary krawężnik.

T. Zygmunt powiedział, że zadanie realizował ZDP, lub Starostwo i na wymianę krawężników nie starczyło środków, gdyż każde zadanie jest finansowo ograniczone. Nie wszystkie szczegóły zadania są przedyskutowywane. Jaka ma zadanie zostać zrealizowane, dowiedziano się podczas wizytacji na budowie.

Radny H. Janus zapytał, czy Starostwo konsultuje realizację zadań?

T. Zygmunt wyjaśnił, że konsultowana jest np. kolorystyka płytek, miejsca parkingowe.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o pochodzenie środków na pas zieleni na końcu miasta przy ul. W. Poznańskiej i koszt tego zadania?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki pochodziły z funduszu ochrony środowiska i koszt to ok.50.000zł. Dodała, że nie zrobio przetargu. Zlecono wywóz ziemi i nawiezienie nowej, która zakupiono od Afirmy, gdyż pracownicy wynegocjowali korzystną cenę. W tej chwili powstał projekt zasadzenia, drzewa i krzewy zostaną zakupione taniej z 5% rabatem i darmowym transportem.

T. Zygmunt wyjaśnił, że zadanie budowa drogi Owieczki – Owieczki Małe jest już po przetargu i nastąpiło przekazanie placu budowy i prawdopodobnie od poniedziałku rozpoczną się roboty od odkrzaczania. Dodał, że złożona oferta jest niższa od kosztorysu.

Skarbnik Gminy nadmieniła, że koszt budowy łącznie z robotami budowlanymi to 1.050.000zł.

T. Zygmunt powiedział, że druga oferta była bardzo zbliżona do wartości kosztorysowej, a trzecia ją przewyższała.

Radny H. Janus stwierdził, że nic się nie stało jak radni ściągnęli 60.000zł z tego zadania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus miał rację.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o zaprotokołowanie słów Burmistrza Rogoźna.

Radny H. Janus zapytał o długość drogi Owieczki – Owieczki Małe.

T. Zygmunt odpowiedział, że 3.080m.

Radny H. Janus przypomniał, że ówczesny Zastępca Burmistrza p. K. Głów kłócił się, że droga ta ma 3.350m. Stwierdził, że koszty wycięcia krzewów będą duże. Dodał, że kilkakrotnie wnosił o desykację wyciętych krzewów m.in. Owieczki – Karolewo za Burmistrza Cz. Gruszki, a teraz są to już prawie drzewa. Czy proponuje się po wycięciu krzewów desykację poboczy, czy po jakimś czasie znowu trzeba będzie je wycinać?

T. Zygmunt powiedział, że można zaproponować w budżecie środki na tego typu zabiegi. Dodał, że jeśli w tym roku dokona się wycięcia, to na wiosnę z podwójną siłą roślinność będzie próbowała się odbić. W nakładach na bieżące utrzymanie są pewne środki.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zauważył, że środki na oprysk roślinności przydrożnej w tym roku nie zostały wykorzystane.

T. Zygmunt powiedział, że chemicznego zwalczania roślinności nie było. W tym roku roślinności było więcej i w tym samym dziale utrzymanie zieleni, wykorzystano środki.

Radny H. Janus powiedział, że suma była za mała.

T. Zygmunt powiedział, że w bieżącym roku odrosty roślin były bardzo intensywne.

Radny H. Janus stwierdził, że Powiat też od jakiegoś czasu kupuje kilkaset litrów Randapu i spryskuje cały obszar.

T. Zygmunt zauważył, że Powiat dysponuje znacznie lepszym sprzętem.

Zadanie: przebudowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej. T. Zygmunt powiedział, że pomimo zlecenia złożonego w maju, do teraz nie otrzymano map.

Radny K. Lis zapytał, czy przy koncepcji ruchu na ul. Fabrycznej brana jest pod uwagę, planowana budowa nowej stacji benzynowej?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wiadomo o budowie stacji benzynowej, bo wydawane są warunki zabudowy.

Radny K. Lis zapytał, czy będą podjęte starania, aby ul. Fabryczną i ul. Parkową docelowo przekształcić w drogę wojewódzką.

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Zadanie: budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia, zostało zakończone i odebrane. Zrealizowała je firma Drogmel.

Zadanie: budowa w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków, została zrealizowana przez firmę POL-DRÓG z Chodzieży.

Zadanie: budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. T. Zygmunt powiedział, że nie otrzymano jeszcze dokumentacji na to zadanie, gdyż okazało się, że na Zespół Uzgadniania Dokumentacji nie przyjechali przedstawiciele zakładów gazowniczych i na dodatkowe uzgodnienie musi pojechać drugi projektant.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jeśli w październiku będzie gotowa dokumentacja, to nie jest możliwe wydanie 1.800.000zł do końca roku.

Skarbnik Gminy powiedziała, że można umieścić kwotę w środkach niewygasających i jeszcze w tym roku zrobić przetarg, a na wiosnę ruszyć z robotami.

Zadanie:Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B z miejscami postojowymi, jest po przetargu i wygrała go firma POL-DRÓG, której przekazano plac budowy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, kiedy ma być zakończona budowa drogi?

T. Zygmunt odpowiedział, że do 15 listopada.

Zadanie:Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb. Są gotowe mapy na to zadanie, odbyła się wizja lokalna i przystępuje się do projektowania drogi.

Zadanie: Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb.

Zadanie: Przebudowa chodników przy ulicach K.Wyszyńskiego, Czarnkowskiej, Pl.Powstańców i Rynkowej. Zadanie jest zakończone, ale są jeszcze usterki do poprawienia do końca bm.

Radny K. Lis zapytał, czy nie warto przebudować również małe uliczki przy tych ulicach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma to na uwadze.

Zadanie: budowa ul. Topolowej, ul. Słonecznej (I etap).

Mapy nie są jeszcze gotowe, a do 30 września powinny być dostarczone POZ-PROJEKTOWI, żeby można było przystąpić do projektowania kanalizacji, pod tamtą część miasta. Kanalizacja jest zadaniem priorytetowym i dlatego nie naciska się na geodetę, aby przerwał pracę nad kanalizacją i robił pozostałe rzeczy.

Radny H. Janus zapytał, czy dokumentację musi robić jeden projektant? Nie można do innych zadań zaangażować kolejnego geodety?

T. Zygmunt powiedział, że był przetarg na wybór geodety i jeśli zdarzyłoby się, że 2 oferentów złożyłoby tą samą cenę, to przetarg jest ułomny i nie ma możliwości zawarcia umowy z jednym wykonawcą. Dodał, że nie można dzielić zamówienia. Geodeta wygrał przetarg, kiedy zadań nie nazywano po imieniu.

Radny H. Janus zapytał, czy geodeta wiedział ile będzie miał do zrobienia?

T. Zygmunt odpowiedział, że nie. Dodał, że za opracowanie map do celów projektowych jest odpowiednia stawka.

Radny H. Janus stwierdził, że budżet został uchwalony w grudniu i było wiadomo, jakie inwestycje będą realizowane.

Radny K. Lis stwierdził, że skoro na początku roku ogłoszono przetarg na wykonawcę map do inwestycji zawartych w budżecie i wyłoniono geodetę, to w momencie informacji, że będzie robiona kanalizacja w latach kolejnych, można było ogłosić kolejny przetarg na wykonanie map do tego zadania.

T. Zygmunt powiedział, że nie wiadomo jak spojrzy na to osoba kontrolująca.

Radny K. Lis poinformował, że ustawa o zamówieniach publicznych mówi o tym, że nie wolno dzielić zadań, aby ominąć procedurę przetargową, ale wywołanie nowego zadania, może wiązać się z nowym przetargiem.

Zadanie: budowa chodnika w Słomowie. Jest ogłoszony przetarg i 2 października będzie otwarcie ofert.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o termin realizacji zadania.

T. Zygmunt wyjaśnił, że termin realizacji zadania to 15 grudnia.

Zadanie: budowa drogi w Gościejewie. Mapy są już gotowe, umowa jest podpisana na przygotowanie dokumentacji.

Radny A. Olenderski stwierdził, że mieszkańcy opowiadają się za robieniem zadań w całości.

Radny H. Janus powiedział, że w tym roku można by zrobić tylko tyle, na ile starczy pieniędzy w budżecie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że planowane jest położenie 2 warstw asfaltu, poszerzenie do 5m, a dalej na tłuczniu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nazwa zadania zostanie zmieniona z budowy na przebudowę drogi.

Zadanie: Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt). Projekty obecnie znajdują się do wglądu, do końca września w RCK. W przyszłym roku trzeba będzie zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji szczegółowej.

Zadanie: Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda - etap I (projekt). Opracowaniem zajmuje się firma p. Konewki z Poznania. Termin sporządzania dokumentacji to 15 października.

Zadanie: Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki - etap IV. Został ogłoszony przetarg, a otwarcie ofert nastąpi 6 października.

Zadanie:Budowa drogi Nr 272520P w miejscowości Gościejewo od budynku nr 108 do budynku nr 114 etap I (projekt). Mapy nie są jeszcze gotowe.

Zadanie: budowa chodnika przy ul. Polnej. Obecnie przygotowywany jest przetarg, dokumentacja jest gotowa.

Radny K. Lis zapytał, czy ktoś zgłaszał tam problem ścieków płynących pod górkę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie było takich zgłoszeń.

Zadanie:Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego. Przy realizacji tego zadania konieczne są dodatkowe uzgodnienia z zakładami gazowniczymi. Dokumentacja jest w tej chwili kompletna i przeszła już przez ZUD, ale nie obecni byli przedstawiciele zakładów gazowniczych i znowu projektant musi udać się do Poznania celem uzgodnień.

Zadanie: wykonanie dywanika na Rudzie. Inwestycja została zrealizowana.

Zadanie: Budowa chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona). Od 2 dni jest gotowa mapa.

Radny R. Kinach zapytał o wykup gruntów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na razie gotowa jest mapa, która zostanie przekazana projektantowi.

Zadanie: Budowa ulicy Smolary etap I (projekt). T. Zygmunt powiedział, że nawet jeśli dostałby mapę w październiku, to jest w stanie do końca roku uzyskać projekt.

Radny H. Janus stwierdził, że była tam robiona kanalizacja i mapy były aktualne, a nic więcej tam nie powstało.

T. Zygmunt powiedział, że przepisy geodezyjne na to nie pozwalają. Geodeci po złożeniu wniosku do ośrodka, dostają pokłady z którymi jadą na miejsce i nanoszą na nie, wszystko co się zmieniło od ostatnich wpisów. Jest określony zakres opracowania oraz instrukcja np. ile metrów w jedną stronę, ile w drugą itd. mimo że budowana jest droga, trzeba inwentaryzować każdy obiekt. Dochodzi również do kontroli i mapy są cofane do poprawienia, gdyż są niekompletne.

Zadanie: Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim. T. Zygmunt poinformował o braku map.

Zadanie: dokumentacja techniczna na adaptację budynku za Urzędem. Do 30 września ma ona być gotowa.

Radny K. Lis zapytał, co będzie się znajdowało w budynku poza siedzibą GOPS?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sala sesyjna, biuro Rady, biuro Przewodniczącego Rady i ewentualnie 4 biura do zagospodarowania.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy Gmina Oborniki podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków na samochód rozpoznania chemicznego dla PSP?

Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała nie została jeszcze podjęta. Skarbnik tamtej gminy powiedziała, że prawdopodobnie dadzą 30.000zł, a Ryczywół 10.000zł, gdyż u nich nie występują zagrożenia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na poprzedniej sesji przesunięto projekt do ponownego rozpatrzenia. Później okazało się, że uchwała nie jest potrzeba i wystarczy zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie. Dodał, że radni chcieli ponownie przedyskutować wniosek komendanta PSP, który był dzisiaj w urzędzie i mówił, że nikt z nim na temat wniosku nie rozmawiał. Nikt go na komisję, ani sesję nie zaprosił w celu podjęcia dyskusji.

Zadanie: budowa oświetlenia drogowego w m. Jaracz. T. Zygmunt powiedział, że został ogłoszony przetarg i otwarcie ofert nastąpi 1 października.

Zadanie: budowa oświetlenia drogowego w m. Parkowo. Zadania już na ukończeniu i pozostała kwestia podłączenia do istniejącej sieci.

Zadanie: Budowa gazociągu w m. Tarnowo - Karolewo, Tarnowo - Laskowo (etap III). T. Zygmunt powiedział, że termin realizacji zadania to czerwiec przyszłego roku, ale zadanie już jest na ukończeniu. Pozostało wpięcie do gazociągu w Tarnowie i do gazociągu wychodzącego z Gościejewa na rozgałęzieniu z Tarnowem. W przeciągu najbliższego miesiąca powinno być już wszystko wypracowane.

Zadanie: dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo. T. Zygmunt poinformował, że jest zawarta umowa z wykonawcą i trwa postępowanie na wydanie decyzji środowiskowej. Do 31 grudnia powinna być gotowa dokumentacja.

Zadanie: budowa nowego targowiska miejskiego. T. Zygmunt wyjaśnił, ze jest gotowy projekt i pozostaje kwestia jednej działki. Okazało się, że w księgach wieczystych figurują 2 osoby,a w Starostwie 1 osoba. Wszystko było już gotowe, aby udać się do notariusza, a po wypisie z KW okazało się, że jest jeszcze jeden właściciel. Nie było kompatybilności dokumentów. Konieczne jest prawo do dysponowania terenem, żeby uzyskać pozwolenie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy wszystkie działki od osób prywatnych zostaną wykupione?

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

R. Piątkowski powiedział, że jedna z właścicielek podpisała protokół, nie wiedząc, bądź ukrywając to, że jest jeszcze jeden właściciel. Pierwotnie w ewidencji figurował ojciec kobiety, z którą wstępnie zawarto protokół. Zamówiono odpowiednie materiały, aby dokonać umowy sprzedaży na rzecz Gminy i okazało się, że jest jeszcze jeden właściciel, prawdopodobnie przyrodnia siostra mieszkająca w Chrzanowie. Będą podejmowane próby skontaktowania się z nią, ale już wiadomo, że nie posiada telefony stacjonarnego i tylko forma pisemna wchodzi w grę.

Zadanie: Budowa betonowej podłogi (16m.x16m.) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem, za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie. Nie odebrano inwestycji, firma ma się ustosunkować do tego do końca września.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o koszt płyty.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ok.39.000zł, ale kwoty jeszcze nie wypłacono tej kwoty ze względu na usterki.

Zadanie: dokumentacja techniczna na budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami na ul. Polnej. T. Zygmunt powiedział, że dokumentacja jest kompletna i na dniach powinien nadejść protokół z ZUD-u i następnie inwestycja zostanie zgłoszona do Starostwa.

Radny K. Lis zapytał, ile posesji ma objąć przyłącze.

T. Zygmunt odpowiedział, że 4.

Zadanie: zakup kosiarki dla Sołectwa Pruśce. T. Zygmunt powiedział, że sołectwo samo sobie kupiło. Nie było nawet zapytania o cenę.

Radny H. Janus powiedział, że zakupiono bardzo dobrej jakości kosiarkę i za korzystną cenę.

Zadanie: budowa ośrodka sportów wodnych przy przystani KŻ Kotwica w Rogoźnie. T. Zygmunt powiedział, że nikt nie wie co ma zostać tam zrobione. Były prośby ze strony Urzędu, aby określono się, co ma tam powstać. Do dnia dzisiejszego nikt nie umówił się do Urzędu na spotkanie. Dodał, że nie przypuszcza, aby to zadanie zostało zrealizowane. Nie można nawet wybrać projektanta, bo nie wiadomo co ma być tam robione.

Radny M. Połczyński zapytał o budowę oświetlenia drogowego w Owczegłowach ul. Świerkowa.

Wyjaśnił, że zadanie wprowadzono jako inwestycję, bo musi być gotowy projekt. Jest podpisana umowa na jego wykonanie, a później zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie. Nadmienił, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania i przedłuży się wszystko, ze względu na obszary Natura 2000.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił T. Zygmunta o przybliżenie radnym tematu związanego z punktami świetlnymi.

T. Zygmunt powiedział, że p. Krzyścin wraz z p. Wiese dokonali objazdu terenu. Dodał, że nastąpiło rozdzielenie co można robić metodą oficjalną, a co może dokonać energetyk w sprawie bieżącego utrzymania oświetlenia.

Radny H. Janus powiedział, że również był z p. Krzyścinem w swoim okręgu i sprawdzono punkty w jego okręgu czyli Karolew i Gościejewo.

Radny A. Olenderski powiedział, że ma pretensje do radnego H. Janusa, gdyż jako Wiceprzewodniczący Rady nie powiedział nikomu o przyjeździe przedstawiciela energetyki do gminy.

Radny H. Janus powiedział, że był na swoim terenie, w Karolewie i Gościejewie. Dostał tylko telefon z Urzędu, że ma przyjechać, a p. Wiese ma całą listę punktów na innych wsiach.

T. Zygmunt powiedział, że p. Wiese objechał m.in. z sołtysami punkty, a po przyjeździe p. Krzyścina nie fatygował po raz kolejny tych osób. Była tylko kwestia co i jak załatwić, a nie co trzeba potrzeba zrobić. Nie chodziło robienie kolejnej wizji lokalnej.

T. Zygmunt poinformował, że przyszło pismo, aby zgłosić drogę do FOGR o dofinansowanie. Zapytał, jaką drogę radni widzieliby do tego zadania.

Radny K. Lis zaproponował, aby zwrócić się na piśmie do radnych z wykazem dróg, które mogą być zrealizowane z FOGR.

T. Zygmunt powiedział, że każda droga, która prowadzi do pól może zostać zrealizowana z FOGR.

Skarbnik Gminy poinformowała, że FOGR ma zostać zlikwidowany 31 grudnia 2010r.

Radny K. Lis zapytał o termin zgłoszenia drogi.

T. Zygmunt powiedział, że do 30 listopada.

Radny K. Lis poprosił T. Zygmunta o podanie propozycji, która droga powinna być zgłoszona.

T. Zygmunt powiedział, że drogi po których jeżdżą kombajny np. Budziszewko, Studzieńcu itd.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt.6 – analizy budżetu Gminy Rogoźno za i półrocze 2009r. Skarbnik Gminy dokonała prezentacji wykonanie budżetu. Nadmieniła, że wykonanie inwestycji w I półroczu zawsze jest niskie. Poza jednym zadaniem, wszystkie zadania z ubiegłego roku zawarte w środkach niewygasających są już zrealizowane. Zagrożenie dochodów dotyczy wpływów z podatków PIT i CIT. W 100% nie zostaną zrealizowane dochody z tyt. podatku od nieruchomości. Do tej pory nie zaangażowano wszystkich wolnych środków z 2008r. i dlatego nie będzie zachwianie wykonania budżetu za 2009r.

Radny K. Lis zapytał o zaangażowanie rezerwy oświatowej w II półroczu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w budżecie miała zaplanowane dla nauczycieli 4,6%, a dostali 5% od stycznia i 5% od września, a trzeba doliczyć jeszcze awanse zawodowe.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski powiedział, że w Gimnazjum Nr 11, konserwator zabytków wydał zgodę na plastikowe okna, mimo iż jest to budynek zabytkowy. Ogłoszono konkurs ofert na to zadanie i ceny kształtowały się od 60.499,80zł do 133.766zł. Wystąpiono o dodatkową kwotę 10.500zł, aby od razu zrobić wszystkie 33 okna. Przetarg wygrała firma OKNO- BROS z Chodzieży, ale został on zawieszony, gdyż w budżecie było tylko 50.000zł i dlatego wystąpiono o zmianę, polegającą na przesunięciu środków z rezerwy. Firmy, które się zgłosiły, zagwarantowały wykonanie zadania, czy nieprzerywaniu zajęć w szkole. Kwota 60.500zł obejmuje demontaż i montaż nowych okien w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, na całym budynku szkoły. Parapety ceglane na zewnątrz muszą pozostać bez zmian.

Radny A. Olenderski zapytał o ustawę ws likwidacji jednostek pomocniczych i zakładów budżetowych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie chodzi o zakład budżetowy w Gminie Rogoźno, a w projekcie ustawy nie było mowy o jednostkach pomocniczych. Poprosiła, aby budżet na 2010r. uchwalić w bieżącym roku, gdyż z dniem 1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych i wszystko będzie musiało zostać zmienione wg nowych zasad.

Radny K. Lis stwierdził, że różnica między dochodami, a wydatkami to ok.3.500.000zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nadwyżka budżetowa w kwocie 3.434.273.51zł znajduje się na lokatach.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że w informacji z wykonania budżetu jest dziwny zapis, że kwota 20.000zł na zwalczanie szrotówka nie zostanie zrealizowana i przeprowadzone rozeznanie wykazało niską efektywność działania oraz zaplanowano podjęcie działań w II półroczu. Powiedział, że realizacja tego zadania w II półroczu, nie ma sensu. Złożył wniosek, aby z tej kwoty zakupić pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla n/w miejscowości:

  • Stare (1 komplet),
  • Gościejewo (1 komplet przy drodze powiatowej 272512P),
  • Tarnowo (pojemnik na szkło oraz  plastik),
  • Międzylesie (1 komplet),
  • Budziszewko (pojemnik na szkło oraz plastik – przy sklepie oraz 1 komplet przy bloku).

Ponadto zakupić jeden komplet rezerwowy.

Wniosek radnego Zbigniewa Nowaka został przyjęty jednogłośnie, 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na opinię RIO, które zwróciło uwagę na wysokie wykonanie przychodów, a niskie realizację wydatków w GPRPA.

Skarbnik Gminy powiedziała, że akcja letnia odbywa się w okresie wakacji. Dodała, że dochody kończą się we wrześniu, a realizacja remontu na ul. Fabrycznej trwa.

Radny K. Lis zapytał o realizację wydatków w dziale Kultura.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że realizacja na poziomie 51,66% to nie jest dużo. Powiedziała, że w I półroczu przekazano trochę więcej dotacji dla instytucji kultury.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt.7.

Do projektu uchwały w sprawie likwidacji Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, uwag nie było.

Do projektu uchwały w sprawie  Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010 – uwag nie było.

Do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie miej planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid.38/3 i 38/4 położonych w m. Kaziopole – przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czym spowodowany jest zapis o minimalnej powierzchni działek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że właściciele tak sobie zażyczyli.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czym spowodowany jest zapis o minimalnej powierzchni działek.
Burmistrz Rogoźna powiedział, że właściciele tak sobie zażyczyli.
Radny H. Janus zapytał od czego zależy wysokość opłaty planistycznej?
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zaproponowano wysokość 20 i 10% , gdyż właściciele finansują plan zagospodarowania przestrzennego.
Radny H. Janus zaproponował, aby właściciele którzy finansują plan zagospodarowania własnego terenu powinni w całości ponosić koszty i nie ponosić opłaty planistycznej.
Skarbnik Gminy powiedziała, że za te pieniądze budowane są drogi, oświetlenia, kanalizacja deszczowa itd.
W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach - projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.
Uwag nie było.
Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz autopoprawkę przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.
Uwag nie było.
W dalszej kolejności zaprezentowano projekt uchwały w sprawie  określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny H. Janus zapytał o jakie chodzi podmioty.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała dotyczy dotacji, których ewentualnie gmina udziela poza ustawą o pożytku i wolontariacie, czyli np. OSP na doposażenie jednostek.
Radny H. Janus zapytał, czy są gotowe wzory wniosków?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że trzeba samemu napisać wniosek.
Radny K. Lis zapytał, czy ta uchwała obejmie również dotacje przekazywane z budżetu np. na remonty zabytków?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w sprawie zabytków jest podjęta inna ustawa o ochronie zabytków i Rada Miejska również podjęła uchwałę na podstawie tej ustawy. są tam ściśle określone podmioty, którym można udzielić dotacji, z czego musi sie składać wniosek itd. Dodała, że OSP nie wykonują zadań w ramach konkursu.
Radny H. Janus zapytał, jakie jeszcze inne podmioty poza OSP podlegają pod tą uchwałę.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że każde inny podmiot, które nie ma statusu organizacji pożytku publicznego.
W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu Obornickiego -projekt oraz autopoprawkę przedstawiła Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy można już podjąć taką uchwałę na 2010r.?
Skarbnik Gminy potwierdziła.
Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Gmina Ryczywół również będzie przekazywała środki na tą drogę. Równowartość 20%zadania, czyli 240.000zł przekażą samorządy. całkowity koszt inwestycji to ok.1.200.000zł. dodał, że liderem zadania jest Powiat, a Gmina Rogoźna jest partnerem.
Skarbnik Gminy poprosiła o opinię Komisji w sprawie podjęcia uchwały. Taki stanowisko będzie potrzebne przy podpisywaniu porozumienia do 30 września najpóźniej, jeszcze przed sesją.
Radny K. Lis zaproponował z Komisji wypłynął wniosek o treści: Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 23 września 2009r. , jednogłośnie przychyliła się do wniosku Starosty Obornickiego o podpisanie porozumienia i zapewnienia środków w budżecie gminy na 2010 rok, w wysokości 130.000zł z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: Ryczywół – Zawady – Gościejewko – Karolewo – Gościejewo w ciągu dróg o nr :1177P – od km 4 + 220 do km 4 + 660, 2020P od km 0 + 000 do km 6 + 610, 2023P od km 0 + 000 do km 4 + 325.”

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.
Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009rok - projekt wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny H. Janus wyjaśnił, że w autopoprawce nr 4należałoby zmienić zapis początkowy, ale uogólnić zakres działań i nie ograniczać robót.
Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował następujący zapis początkowy, na: „W związku z koniecznością przystosowania garażu do przyjęcia nowo zakupionego samochodu dla jednostki OSP Gościejewo, dokonać zmian w budżecie na 2009 rok.”

Wniosek radnego Zbigniewa Nowaka został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

W daleszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt.8.

Radny M. Połczyński wyjaśnił, że w m. Marlewo odbywa się utwardzanie drogi i początkowo było mówione, że będzie to na odcinku od drogi 241 do dębu. Po objeździe dróg w Tarnowie i Marlewie radny, wspólnie z p. Z. Wiese, doszedł do wniosku, że odcinek od drogi 241 do bramy wjazdowej na gospodarstwo rolne, nie będzie w tym roku objęty, gdyż nie są tam uregulowane sprawy prawne. Stwierdził, że kiedyś były podjęte starania o przejęcie tego odcinka przez Gminę, ale nie zostało to zakończone. Zgłosił wniosek dotyczący wytyczenia geodezyjne drogi w Marlewie od drogi 241 do bramy wjazdowej na gospodarstwo rolne i nadanie tej drodze kategorii oraz przejęcie jej pod zarząd Urzędu Miejskiego w Rogoźnie”. Dodał, że chodzi o wytyczenie odcinka prostego drogi.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że o wytyczenie i przekazanie należy zwrócić się do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Radny H. Janus stwierdził, że na tej drodze jest gazyfikacja i oświetlenie, a droga nie jest gminna.

Radny M. Połczyński dodał, że skoro jest to droga ANR, to do nich będzie skierowany wniosek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nawet bez wniosku wystąpiłby do ANR, bo sprawa jest świeża.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poddał pod głosowanie zmodyfikowany wniosek radnego M. Połczyńskiego o następującej treści: Komisja GFiR wnosi o wytyczenie i przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych odcinka drogi w Marlewie od drogi wojewódzkiej nr 241 do bramy wjazdowej na gospodarstwo rolne.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny K. Lis zapytał o sprawę dalszej eksploatacji wysypiska śmieci w Studzieńcu przez ZUKiT H. Siwińskiego.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jutro ma spotkanie z p. Siwińskim w tej sprawie.

Radny K. Lis poprosił o późniejszą informację o wynikach tego spotkania. Zapytał o etap realizacji POM Słomowo.

Burmistrz powiedział, że podpisano już umowę z Marszałkiem.

Skarbnik Gminy dodała, że pierwszy wniosek o płatność należy złożyć od 1 do 31 września 2010r.

Radny K. Lis stwierdził, że szkoda jest wydawać pieniądze na nowe boisko, z którego nikt nie będzie korzystał i na siłę uszczęśliwiać mieszkańców.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że taki był wniosek, uchwała zebrania wiejskiego, przygotowano strategię, którą Rada przyjęła, a w budżecie zabezpieczono środki na boisko i świetlicę w Słomowie.

Radny M. Połczyński wyraził nadzieję, na wprowadzenie drużyny z Siernik do Gminnej Ligi Piłki Nożnej w następnym sezonie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że poza drużyną z Siernik jeszcze Budziszewko i Ruda, będą wystawiały swoje drużyny. Dodał, że trzeba w odpowiednim terminie, zgłosić chęć uczestnictwa u p. B. Cisowskiego.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zgłosił wniosek, aby w dokonać zmian w budżecie na 2009, polegających na dofinansowaniu OSP Budziszewko kwotą 3.000zł. Wyjaśnił, że OSP dostało dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na kwotę 2.435zł na zakup sprzętu i wyposażenia, a rachunek opiewa na kwotę 5.357,04 zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie może przekazać tej kwoty, gdyż OSP Budziszewko nie ma podpisanej umowy o dotacje. Stwierdził, że ktoś zamówił towar bez pieniędzy i zapewne jeszcze faktura jest po terminie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak potwierdził, że faktura jest przeterminowana.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie chodzi mu o kwestie potrzeb OSP Budziszewko, bo takie zapewne są, ale o sposób postępowania.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że w Gościejewie też potrzeba przygotowania garażu do przyjęcia samochodu i na to pieniądze są, bez dyskusji. W Budziszewku akurat taka sytuacja zaistniała.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jak to się mogło stać i kto dopuścił do takiej sytuacji w Budziszewku?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że w ubiegłym roku OSP Budziszewko z pewnych względów nie skorzystało z dotacji.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie chodzi o „pewne” względy, tylko nie zrealizowali umowy.

Radny H. Janus zapytał, czy powodem dla którego OSP Budziszewko nie może dostać pieniędzy, jest dokonany podział środków z dotacji na inne stowarzyszenia.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pieniądze na dotację są w budżecie, ale żeby zawrzeć umowę, Prezes OSP musiałby wcześniej (przed umową), dostarczyć listę z planowanymi zakupami.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie rozumie, jak można wziąć sprzęt nie mając na niego pieniędzy.

Radny H. Janus zapytał, czy gdyby była podpisana umowa, to pieniądze by się znalazły?

Skarbnik Gminy powiedziała, że umowa jest konieczna, podobnie jak wykaz sprzętu. Z tym, że powinna być zawarta przed wystawieniem faktury.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że absolutnie nie podpisze umowy z terminem wcześniejszym od faktury, która nota bene jest już po terminie i są zobowiązania wymagalne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że nic się nie stanie jak z budżetu zostaną przekazane środki na OSP.

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego Z. Nowaka, jak chce przekazać środki z budżetu na stowarzyszenie? Wyjaśnił, że z wszystkim jednostkami są podpisane umowy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że z Gościejewem na 20.000zł nie ma umowy.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że teraz jest mowa o dotacji na zakup sprzętu, a właścicielem budynku w Gościejewie jest Gmina.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie dostanie rachunku na Gminę Rogoźno za zakup sprzętu, gdyż nie otrzyma dofinansowania. Nadmieniła, że zapewne na fakturze jest 7% VAT.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jest 7% i 22%.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jakby Gmina kupiła sprzęt to płaci wszystko z 22% VAT.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że łatwiej byłoby przekazać te 3.000zł dla OSP.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że po raz kolejny pyta, jak ma przekazać te pieniądze? Przypomniał, że nie można bez umownie przekazać pieniędzy dla stowarzyszenia. Poprosił Skarbnik Gminy, aby jeszcze raz wytłumaczyła radnym, dlaczego tak jest.

Skarbnik Gminy powiedziała, że bez zawartej umowy, bez wykazu sprzętu nie może przekazać jakichkolwiek pieniędzy dla OSP.

Radny H. Janus zapytał, czy w takim razie pieniądze z MSWiA mają przepaść?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że mają wziąć sprzętu za tyle ile im starczy środków z MSWiA.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że sprzęt jest już pobrany, a fakturę wystawiono, po jego zapakowaniu do samochodu.

Radny K. Lis stwierdził, że można skorygować wystawioną fakturę.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jeśli Gmina ma zapłacić za cały rachunek, to powinno być to poprzedzone zleceniem podpisanym przez Burmistrza, na zakup sprzętu.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że środki z MSWiA wpłynęły już na konto OSP.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może mieć faktury wystawionej na OSP Budziszewko w kosztach Gminy Rogoźno, na dodatek po terminie.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że Prezes OSP mógł przyjść do Urzędu, do Skarbnik Gminy i dowiedzieć się, czy są pieniądze, jak to się odbywa i nie byłoby problemu. Zapytał, kto zamawia sprzęt nie mając na niego pieniędzy?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że nie wie jak to się stało.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że może uda się oddać sprzęt z powrotem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że ma takiej szansy.

Radny H. Janus zapytał, czy pieniądze dla OSP Budziszewko są rozliczone na inne jednostki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że w ubiegłym roku OSP Budziszewko nie wykorzystało dotacji i niby jakaś 3 letnia kara ich obowiązuje.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie jest to kara, tylko taki zapis wynika z ustawy o finansach publicznych. Jeśli ktoś się nie rozliczył prawidłowo, nie w ustawowym terminie, to jest wykluczony z otrzymania dotacji w ciągu 3 lat.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak wycofał swój wniosek.

Radny R. Kinach złożył wniosek, aby w budżecie na 2009r. kwotę 6.000zł przekazać na wykonanie remontu przepustu na ul. Prusa. Dodał, że rozmawiał z kierownikiem melioracji na miejscu i koszt tego przepustu wynosi 12.000zł., z tym że oni chcą się dołożyć do tej inwestycji. Można by to wykonać wspólnie ze Spółką, po 6.000zł każda ze stron. Spółka wykona remont, a Gmina przekaże 6.000zł na zakup materiałów. Dodał, że przejazd będzie poszerzony do 7m.

Skarbnik Gminy powiedziała, że rozumie iż zostanie zawarte porozumienie, w którym Gmina zleci wykonanie i w ramach konkretnej kwoty wystawią fakturę albo rachunek.

Radny R. Kinach powiedział, że będzie to na zakup materiałów, gdyż spółka musi zamówić materiał m.in. pogrubiane, betonowe rury.

Skarbnik Gminy poinformowała, że trzeba zawrzeć porozumienie, w którym Gmina i spółka zobowiązują się do wykonania zadania i poniesienia kosztów z tego tytułu, wspólnie.

Radny R. Kinach poinformował, że jest dokładnie wyliczone całe zadanie na kwotę 12.000zł. Realizację zadania gwarantuje spółka, a Gmina będzie musiała tylko przekazać 6.000zł na zakup materiałów.

Wniosek radnego R. Kinacha w sprawie zawarcia stosownego porozumienia z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Wągrowcu , w celu wykonania remontu przepustu na ul. Prusa.” został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za” 5 członków Komisji.

 

Radny H. Janus złożył wniosek o treści: Wnosi się o zawarcie stosownego porozumienia z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Wągrowcu, w celu wykonania remontu przepustu na działce nr 540 w kierunku Wiardunek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za”5 radnych.

 

Kolejny wniosek złożony przez radnego H. Janusa dotyczy uwzględnienia kwoty 10.000zł na organizację piłkarskiej ligi gminnej w 2010r., łącznie z ubezpieczeniami grupowymi zawodników i OC. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za”5 członków Komisji.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że wnioski do budżetu można składać do 15 października.

Radny H. Janus stwierdził, że w ubiegłym roku zapomniano o lidze gminnej.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że pomysł zorganizowania ligi gminnej powstał dopiero po zebraniach wiejskich, wiosną.

 

Radny H. Janus zgłosił następujące wnioski do budżetu, dotyczące uwzględnienia:

·         kwoty 150.000zł w budżecie na 2010 rok na opracowanie ewidencji dróg gminnych” - został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji,

·         kwoty 10.000zł na wykaszanie poboczy dróg gminnych” - został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji,

·         kwoty 10.000zł na desykację wyciętych krzewów” - został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Radny H. Janus złożył kolejne wnioski do Wielkopolskiego Zarządy Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, dotyczące

a) mieszczenie znaku, będącego kompilacją znaków C-13 ("droga dla rowerów") i C-16 ("droga dla pieszych"), droga pieszo – rowerowa na chodniku w m. Ruda – Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241.

b) zamontowanie znaku D-1 (droga z pierwszeństwem)

- przed skrzyżowaniem z ul. Fabryczną ( z obu stron)

- przed skrzyżowaniem z ul. Krótką ( z obu stron)

- przed skrzyżowaniem z ul. Prusa (od strony Rogoźna)

- przed skrzyżowaniem do „Biedronki” i do „Cyrku” (z obu stron)

- przed skrzyżowaniem z ul. Seminarialną (z obu stron)

- przed skrzyżowaniem z drogą do ZAMK i Tesco ( z obu stron)

- przed skrzyżowaniem z ul. Krzyżaniaka ( z obu stron)

- przed skrzyżowaniem z ul. Nową (z obu stron)

- od skrzyżowania z ul. W. Poznańską w stronę Wągrowca (żadnego znaku w

obie strony).

Nadmienił, że linie ciągłe przed skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego z ul. Mickiewicza, są za krótkie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Radny K. Lis zapytał, dlaczego wzrosła składka członkowska w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Stowarzyszenie jeszcze w tym roku otrzyma pierwszą transzę na uruchomienie biura i całej administracji, aby móc realizować projekty. Konieczne jest jednak 25% własnego udziału. Kwota 0,50zł za osobę, jest niewystarczająca aby pokryć koszty, dlatego wzrosła do 1,20zł.

Radny K. Lis zapytał, czy terminem realizacji jest 2010rok?

Skarbnik Gminy potwierdziła oraz dodała, że jeszcze 2009r. trzeba złożyć wniosek i będzie on dotyczył Parkowa. Nadmieniła, że sukcesywnie na pozostałe sołectwa, będą składane kolejne wnioski.

Radny H. Janus stwierdził, że kiedy wstępowano do stowarzyszenia, to po zebraniach rad sołeckich, był robiony wykaz co będzie robione. Później miała być dyskusja na temat kolejności, natomiast na ostatniej sesji okazało się, że pierwszy wniosek będzie dotyczył Parkowa. Bez żadnych wcześniejszych ustaleń, bez dyskusji na ten temat. Radni mają tylko przegłosować składkę.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dopiero po spotkaniu sierpniowym z Zarządem, okazało się iż pierwsze będzie Parkowo i na sesji w tym samym miesiącu Z-ca Burmistrza Rogoźna, poinformowała o tym radnych.

Radny H. Janus zapytał, czy w ciągu jednego roku kilka sołectw będzie mogło skorzystać z dofinansowania?

Skarbnik Gminy poinformowała, że aby odpowiedzieć na to pytanie musiałaby mieć dostęp do wniosku Stowarzyszenia i zobaczyć, jakie w kolejnych latach są przewidziane kwoty. Dodała, że zapewne jest to kilka wniosków w jednym roku.

Radny H. Janus złożył następujące wnioski skierowane do GDDKiA w sprawie dokończenia budowy chodnika w m. Tarnowo w kierunku wyjazdu do Piły oraz wykonania remontu przepustu i zjazdu z drogi nr 11 na drogę gminną koło Pana Jackowskiego (kierunek Piła). Dodał, że przy remoncie drogi nr 11 w m. Tarnowo, przepust został zasypany, co spowodowało jego niedrożność. Ponadto, został zwiększony kąt nachylenia podjazdu na tym skrzyżowaniu, co wpływa na utrudniony wjazd na drogę nr 11.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

Poinformował, że terminach zebrań wiejskich:

·         Laskowo – 24.09.2009r. godz. 17.00,

·         Budziszewko – 24.09.2009r. godz.18.30,

·         Kaziopole – 24.09.2009r. godz. 20.00,

·         Słomowo – 25.09.2009r. godz. 20.00,

·         Parkowo – 28.09.2009r. godz. 19.00,

·         Owieczki – 28.09.2009r. godz. 20.00,

·         Gościejewo – 29.09.2009r. Godz. 20.00.

Radny Z. Nowak zapytał, czy na niezapłacona fakturę przez OSP Budziszewko, może przesunąć środki z funduszu sołeckiego?

Skarbnik Gminy przypomniała, że faktura musi być wystawiona na Gminę Rogoźno, gdyż środki sołeckie są w budżecie. Nadmieniła, że zlecenie powinno wyjść od pracownika Urzędu zajmującego się sprawą.

Radny H. Janus zauważył, że sprzęt wtedy będzie należał do Gminy Rogoźno, a nie do OSP.

Skarbnik Gminy potwierdziła, jednocześnie dodając, że Burmistrz może wyrazić zgodę na podpisanie umowy, na użyczenie sprzętu. Dodała, że są przygotowane protokoły, w sprawie przekazania drobnego wyposażenia w środkach trwałych do każdej jednostki. Są one już podpisane przez Burmistrza, ale nie mogą być zaksięgowane, ze względu na niezbędną obecność wszystkich Prezesów OSP.

Radny H. Janus stwierdził, że ostatnio zakupiono place zabaw m.in. dla Tarnowa i kosztowały one ok 10.000zł. Poinformował, że w Obornikach są place o wiele ładniejsze, zakupione z innej firmy za ok 13.000zł. Nadmienił, że najbardziej rozbudowane place zabawa są w gminie Budzyń (kilka karuzel, huśtawek), mają gwarancję na 10 lat i kosztują ok.30.000zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli zostanie zapłacona składka do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, to na wykazie nie ma wsi, która nie miałaby zaplanowanej budowy placu zabaw. Powiedziała, że dublowanie budowy placu zabaw ze stowarzyszenia i z budżetu na wsiach, jest bezcelowe. Przypomniała o udziale własnym Gminy w ich budowę. Można np. zastanowić się nad budową placu zabaw w Rogoźnie.

Radny K. Lis stwierdził, że radni nie dostali żadnego wykazu i tak naprawdę nie wiedzą, co ma być robione z pieniędzy stowarzyszenia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że programem są objęte wszystkie wsie, PA-MAR-SZE, chóry, Stowarzyszenie Gościnianka, sprzęty, instrumenty muzyczne, zakup książek do biblioteki, itd.

Radny H. Janus stwierdził, że przedstawicielem Gminy Rogoźno w 2 stowarzyszeniach jest były Zastępca Burmistrza p. K. Głów. Dodał, że należałoby to uregulować.

Radny K. Lis złożył wniosek dotyczący sporządzenia wykazu stowarzyszeń, w których Gmina Rogoźno jest członkiem oraz kto jest jej przedstawicielem i przekazanie go radnym. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Posiedzenie zakończono o godz. 21.50

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 9 października 2009r.

 

drukuj pobierz pdf