Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIX/470/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

UCHWAŁA NR XLIX/470/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. poz. 305) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Gmina Rogoźno wyemituje obligacje na łączną kwotę 2.563.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) w łącznej liczbie 2.563 (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) sztuki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
  2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
  3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku, w następujących seriach:

1)      seria A21 na kwotę      510.000,00 zł;

2)      seria B21 na kwotę      510.000,00 zł;

3)      seria C21 na kwotę      510.000,00 zł;

4)      seria D21 na kwotę     510.000,00 zł;

5)      seria E21 na kwotę      523.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rogoźno.

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w termiach:

1)     w 2029 zostaną wykupione obligacje serii A21;

2)      w 2030 zostaną wykupione obligacje serii B21;

3)      w 2031 zostaną wykupione obligacje serii C21;

4)      w 2032 zostaną wykupione obligacje serii D21;

5)      w 2033 zostaną wykupione obligacje serii E21.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

  1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
  2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
  3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
  4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

  1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Rogoźno.
  2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Rogoźno.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLIX/470/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 maja 2020 r.

 

Każda jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Gmina Rogoźno zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2020 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę realizowanych zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji nastąpi w całości w 2021 r. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 2.563.000,00 zł, co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2029-2033. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno  na lata 2021-2037 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Rogoźno korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie gminy.

 

drukuj pobierz pdf