Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 40/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 25 czerwca 2018 r. o godzinie 8:30 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 40/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 25 czerwca 2018 r. o godzinie 8:30 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Dnia 25 czerwca 2018 r. o godzinie 8:30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja” lub „KGFiR”). Posiedzenie Komisji otworzył Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Kupidura, który przywitał zebranych radnych i gości, oraz stwierdził quorum, tj. stwierdził, że na 8 członków Komisji obecnych jest 7 radnych. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad KGFiR:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 4. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.
 5. Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Wolne głosy, wnioski i sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Kupidura otworzył punkt informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat oraz udzielił głosu prezesowi Aquabellis Sp. z o.o.

Prezes Aquabellis Sp. z o.o. p. Witold Goszczyński przedstawił kwestie dotyczące majątku Spółki, w tym w zakresie dzierżawy przez Spółkę majątku gminnego. Prezes wskazał, że przy niewielkim majątku własnym, Spółka dzierżawi znacznej wartości majątek gminny. Prezes przedstawił również sprawę stawek za dostarczenie wody oraz odbiór ścieków, oraz zmianę przepisów w zakresie organu zatwierdzającego te stawki. Prezes wskazał, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Prezes Spółki przedstawił projekt uchwały dot. przekazania Wodom Polskim do zaopiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

P. Henryk Janus zadał pytanie dotyczące hydrantów przeciwpożarowych. Przewodniczący odpowiedział, że na terenie gminy są 742 hydranty i Spółka dokonała ich przemalowania i przeglądu.

Prezes wskazał, że było podwyższenie kapitału zakładowego i Gmina przekazała 300.000,00 zł na wspomożenie inwestycji przez Aquabellis. Szczegółowo o tym zawarte zostało w informacji przedłożonej przez Spółkę Radzie Miejskiej w Rogoźnie.

Na pytanie Burmistrza Prezes Spółki wskazał, że na dzień dzisiejszy na około 5 tys. liczników jest założonych około 1,2 tys. liczników radiowych, wymiana liczników powiązana jest z utratą legalizacji przez wodomierze. Wodomierze mają legalizację na 5 lat i cały program wymiany wodomierzy Spółka założyła na okres 5 lat.

Na pytanie p. Romana Kinacha Prezes wskazał, że dokonywany jest przegląd hydrantów i po przeglądzie, z uwagi na stan, są one wymieniane, a także wymieniane są hydranty przy budowie dróg, a także nowe hydranty montowane są podczas budowy sieci wodociągowej. Ponadto Prezes wskazał, że prace pracowników przy wymianie hydrantów nie mogą być uwzględniane przy zmianie stawek taryfowych.

Na pytanie p. Romana Kinacha dot. częstotliwości przeglądu hydrantów, p. Witold Goszczyński odpowiedział, że każdy hydrant ma swój numer i są przeglądane.

Na pytanie p. Sebastiana Kupidury Prezes odpowiedział, że hydranty są plombowane, plombą plastikową. Jeżeli plomba jest zerwana, Prezes zwrócił się o zgłaszanie takich okoliczności.

Na pytanie p. Ewy Wysockiej o niskie ciśnienie wody w okresie suszy w m. Studzieniec i Międzylesie, Prezes wskazał, że są to sytuacje ekstremalne, związane ze znacznym zwiększeniem w takich przypadkach poboru wody przez odbiorców. W Międzylesiu jest zrobiona stacja uzdatniania wody z pełną automatyką oraz wykonane zostało połączenie między Słomowem, a Rogoźnem, co razem z remontami stacji uzdatniania wody w Gościejewie i Słomowie ma polepszyć m.in. kwestie ciśnienia wody. Wykonany już wodociąg w m. Cieśle, który ustabilizował ciśnienie. Zmieniono układ ciśnienia w Słomowie, gdyż w Parkowie było za wysokie ciśnienie, a po drugiej stronie wodociągu zbyt niskie.

Na pytanie p. Romana Kinacha, czy gdy istnieje kanalizacja sanitarna i ktoś się przy tym wybuduje, to czy może wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków, Prezes odpowiedział, że jeżeli istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, to właściciel nieruchomości powinien przyłączyć się do sieci.

Na pytanie p. Sebastiana Kupidury Prezes odpowiedział, że w sprawie Bergamo 2 inwestor wystąpił o odpłatne przekazanie sieci, przy czym inwestor ma własne kosztorysy, a Spółka ma inne kosztorysy i na dzień dzisiejszy nie przejęto wodociągu.

Na pytanie p. Romana Kinacha p. Witold Goszczyński wskazał, że mieszkańcy wolą być podłączeni do kanalizacji, niż korzystać z szamba, jest to bardziej wygodne dla mieszkańców i tańsze.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący udzielił głosu p. Piotrowi Gruszczyńskiemu – Prezesowi Megawat Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie. Prezes Megawat Sp. z o.o. przedstawił sytuację finansową Spółki w roku 2017, w tym kwestię kosztów działalności podstawowej Spółki. W stosunku do roku 2015 nastąpił spadek ceny gazu o 27,3%, co związane było ze zwiększeniem ilości sprzedawanego ciepła oraz korzystnymi negocjacjami z dostawcą gazu. W roku 2018 cena gazu jest wyższa. Spółka wdrożyła normę ISO 50001. Oprócz działalności podstawowej Spółka świadczy działalności usługową. W trakcie 2017 roku zmienił się kapitał zakładowy Spółki. Prace inwestycyjne i kierunki rozwoju Spółki – na zadania inwestycyjne w 2017 roku wydano 93.046,57 zł, zgodnie z pisemną informacją przedłożoną Radzie Miejskiej w Rogoźnie.

Na pytanie p. Krzysztofa Nikodema Prezes wskazał, że dla budynku socjalnego przy ul. Fabrycznej będzie indywidualna kotłownia obsługiwana prawdopodobnie przez Spółkę.

Na pytanie p. Romana Kinacha Prezes odpowiedział, że nie ma chętnych indywidualnych – mieszkańców na podłączanie się do sieci Megawatu, gdyż decyduje dla mieszkańca rachunek ekonomiczny.

Na pytanie p. Henryka Janusa Prezes wskazał, że wymianę kotła w Ośrodku za Jeziorem przewidziano na 2020 rok, a wcześniej bieżące naprawy kotła.

Na pytanie p. Sebastiana Kupidury o koszty podgrzania wody przez Megawat i czy są odbiorcy, którzy odłączają się od Megawatu Prezes odpowiedział, że w ostatnich 2-3 latach nikt się od sieci Megawatu nie odłączył. Jeśli chodzi o ciepłą wodę, koszt m3 wody nie wynika z tego, co robi Spółka, Spółka dostarcza ciepło do węzła cieplnego, a administrator budynku odpowiada za koszty ciepłej wody, w tym w okresie letnim. Z ciepłomierza są rozliczani mieszkańcy przez administratora, a straty ciepła w budynkach są znaczne, w tym w budynku nowym, oddanym kilka lat temu, potrafi wynosić nawet 30%. Jeszcze większe straty ciepła mogą być w budynkach w niewielki sposób izolowanych. Jest to w gestii administratorów budynków, a nie Spółki.

Na pytanie p. Romana Kinacha – Prezes wskazał, że z tego samego węzła są podgrzewane kaloryfery i ciepła woda, mieszkańcy płacą do administratora i w większości przypadków mieszkańcy rozliczają ogrzewanie według podzielników u administratora.

Prezes wskazał, że jest norma, że na wylewce ciepła woda ma mieć 55 stopni Celsjusza, a im niższa temperatura będzie krążyła w instalacji, tym mniejsze są straty, z tym, że to administratorzy muszą przyjąć, że chcą mieć niższą temperaturę w instalacji wewnętrznej.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Kupidura podziękował obecnym prezesom Spółek.

W tym punkcie głos zabrał Burmistrz Rogoźna p. Roman Szuberski, który przedstawił, że na dzień dzisiejszy nie podłączyło się ok 303 mieszkańców do kanalizacji sanitarnej. Stan podłączeń do kanalizacji sanitarnej bardzo znacznie polepszył się w ostatnich czterech latach.

 

Ad. 5. Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Kupidura udzielił głosu Burmistrzowi Rogoźna p. Romanowi Szuberskiemu, który przedstawił, jakie poradnie i przychodnie działają na terenie Gminy, a także potrzeby w tym zakresie. Burmistrz wskazał, że są przygotowane lokale na poradnię ginekologiczną i w momencie ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu przez NFZ, zostaną one udostępnione na potrzeby tej poradni. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonujących przychodni i poradni na terenie Gminy, zostały przekazane w materiałach na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Burmistrz wskazał, że jest odnowiony gabinet chirurgiczny, są przygotowane pomieszczenia pod stomatologa i ginekologa. Ponadto przygotowano pomieszczenia pod gabinety lekarskie w budynku OSP w Rogoźnie. Jednak do dnia dzisiejszego nie ogłoszono konkursów na kontrakty lekarskie. Brak podstawowych usług lekarskich, jak chirurg czy ginekolog, ale bez konkursu ogłoszonego przez NFZ nic w tej sprawie nie można zrobić.

Na pytanie p. Henryka Janusa informacja o służbie zdrowia na terenie Powiatu w 2018 roku, w tym o aptekach, powinna być na stronie internetowej Urzędu. P. Marek Jagoda odpowiedział, że taka informacja zostanie zamieszczona, a na dzień dzisiejszy jest informacja o podmiotach medycznych na terenie Gminy Rogoźno oraz – za 2017 rok – na terenie Powiatu.

 

Ad. 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący otworzył punkt omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję i udzielił głosu p. Romanowi Piątkowskiemu.

P. Kierownik Roman Piątkowski przedstawił projekty uchwał dot. dzierżawy gruntów.

P. Marek Jagoda przedstawił projekt uchwały dotyczącej korzystania ze ścieżki spacerowo-rowerowej „Promenada”, w tym, że projekt uchwały został przedstawiony radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie z uwagi na szereg postulatów mieszkańców dotyczących wjeżdżania na teren Promenady przez samochody nieuprzywilejowane, a także kwestii zapobieżenia zaśmiecaniu terenu Promenady. W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Rogoźna, który wskazał, że zachodzi potrzeba uregulowania korzystania ze ścieżki spacerowo-rowerowej z uwagi na konflikty wśród mieszkańców i postulaty mieszkańców wprowadzenia zakazu wjazdów samochodów na teren Promenady oraz utrzymania porządku.

W tym miejscu p. Henryk Janus zaproponował, aby wskazać miejsce położenia „Promenady” oraz wykreślenie z załącznika do projektu uchwały pkt 6 dot. korzystania ze ścieżki, a także wykreślenia w pkt 8 lit. j) regulaminu zapisu „korzystania z otwartego ognia”. P. Marek Jagoda wskazał, że na najbliższą sesję przygotuje autopoprawkę z uwzględnieniem ww. postulatów.

Odnośnie projektu uchwały dot. przekazania do zaopiniowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, projekt tej uchwały przedstawił p. Witold Goszczyński w punkcie 4.

Wiceprzewodniczący Komisji przekazał głos p. Romanowi Piątkowskiemu, który przedstawił projekty uchwał dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Kupidura udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Rogoźno – p. Marii Kachlickiej. P. Maria Kachlicka przedstawiła projekt uchwały dot. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na organizację konkursu przyrodniczego dla szkół. Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2037. Pani Maria Kachlicka przedstawiła, że część zmian w budżecie oraz WPF-ie spowodowana jest dotacją udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego na utworzenie środowiskowego domu samopomocy.

Na pytanie p. Ewy Wysockiej, czy kwota 8 tys. zł zwrócona przez p. Kroteckiego jest uwzględniona w budżecie, p. Maria Kachlicka odpowiedziała, że ta kwota jest wpisana w budżecie.

Na pytanie p. Ewy Wysockiej do p. Pawła Andrzejczaka, czy jest pozwolenie na budowę wiaty w Boguniewie, p. Kierownik odpowiedział, że jest.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski i sprawy bieżące.

 • P. Sebastian Kupidura zaproponował wskazanie przedstawiciela Komisji do konkursu „Mój Piękny Dom”, „Moja Piękna Zagroda”. Jako przedstawiciela Komisji wskazano p. Pawła Wojciechowskiego.
 • P. Bartosz Perlicjan wniósł o złożenie wniosku do GDDKiA o wybudowanie sygnalizacji świetlnej na DK11 na skrzyżowaniu z drogą Wełna-Parkowo i wskazał, że taki problem zgłosiło Sołectwo Kaziopole. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 • P. Ewa Wysocka zapytała się o kolejne etapy dot. wiaty w Boguniewie. P. Paweł Andrzejczak odpowiedział, że potrzebny będzie kierownik budowy, geodeta i wytyczenie obiektu, a budowa prowadzona powinna być zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę.
 • P. Krzysztof Nikodem przypomniał o wniosku o zamontowanie skrzynki elektrycznej na boisku w Garbatce oraz zawnioskował do radnych o wprowadzenie zmian w budżecie Gminy, aby wykonać tą skrzynkę elektryczną. Burmistrz Rogoźna wskazał, że Gmina obecnie oczekuje na rozstrzygnięcie przez Wojewodę Wielkopolskiego sprawy dofinansowania budowy ulic Długa i Seminarialna. Wniosek radnego przyjęty został jednogłośnie.
 • P. Krzysztof Nikodem zapytał się o odcinek ul. Południowej do Garbatki, p. Paweł Andrzejczak odpowiedział, że droga jest rozjeżdżana przez samochody dostarczające towar na przebudowę linii kolejowej i planowane jest skontaktowanie się z zarządcami tej linii kolejowej, aby przywrócili ten odcinek drogi do stanu wcześniejszego.
 • P. Sebastian Kupidura złożył wniosek o skierowanie do Zarządu Dróg Powiatowych o przywrócenie na drodze powiatowej w Międzylesiu – od strony Studzieńca i od Rogoźna – znaków o pędzeniu drogą zwierząt. Wniosek przyjęty jednogłośnie.
 • P. Henryk Janus o zwiększenie nośności drogi między DK11 a drogą powiatową (droga ryczywolska), z uwagi na korzystanie z tej drogi przez samochody ciężarowe. Wniosek przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 11:30.

Protokołował Marek Jagoda

 

drukuj pobierz pdf