Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr II/17/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.176.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 roku,  Uchwałą nr LXVII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIX/602/2018 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.240.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.257.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2018 roku i Uchwałą nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.            Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 393.277,00 zł i  ustala się na kwotę 78.951.060,85 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 78.951.060,85 zł z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 75.612.615,03 zł w tym:
  1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.175.135,61 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 3.338.445,82 zł w tym:
  1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.    Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 393.277,00  zł i ustala się na kwotę      94.348.022,11 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 94.348.022,11 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 76.479.931,00 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
 2. wydatki majątkowe w wysokości 17.868.091,11 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.545.900,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

3.            § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

4.    § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

5.    § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.   

 

6.    § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

 1. przychody 4.560.900,60 zł
 2. koszty 4.562.900,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

7.    § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 343.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 385.275 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.800 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.   

 

8.    § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.173.478,00 zł, w tym na:

 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.”

 

9.    § 15 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
  2. o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 14.173.478 zł.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 


Uzasadnienie

 

DOCHODY

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 11.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogi gminnej do wysokości wykonania dochodów na dzień 31 października 2018 roku.
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 34.000,00 zł w związku z przewidywaniem wykonania dochodów na koniec br. z tytułu dzierżaw nieruchomości.
 3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przeniesienia między rozdziałami, paragrafami na ogólną kwotę +/- 13.000 zł.
 4. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych, do wysokości wykonania.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami na zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę 5.377,00 zł z tytułu:
  • zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone związane z Środowiskowym Domem Samopomocy. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07.11.2018r. (+) 4.623 zł;
  • zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone  związane z realizacją specjalnych usług opiekuńczych (-) 10.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2018.2 z dnia 15.11.2018r.
 7. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się dochody o kwotę 349.900,00 zł w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o:
  • zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone – „Dobry Start”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.441.2018.2 z dnia 09.11.2018r. (-) 160.000 zł;
  • zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone – świadczenia rodzinne (-) 190.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2018.2 z dnia 15.11.2018r.
  • zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny (+) 100 zł.
 8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczącej dofinansowania do  „Budowy otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony przy ul. Nowej 2 w Rogoźnie”. Ze względu na termin podpisania umowy dofinansowania wystąpiono o aneksowanie umowy z terminem  realizacji do 30 czerwca 2019 roku.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 393.277,00 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 47.000,00 zł na n/w zadaniach majątkowych:
  • „Przebudowa chodników na terenie miasta” (-) 101.000 zł w tym: ul. Konieczyńskich (-) 101.000 zł;
  • „Budowa ul. Seminarialnej i długiej w Rogoźnie – etap IV” (+) 84.000 zł;
  • „Przebudowa parkingów przy ul. Sądowej (+) 17.000 zł;
  • Pomocy finansowej dla powiatu obornickiego(-) 47.000 zł.
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 31.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków do działu Oświata i wychowanie (-) 40.000 zł oraz zwiększeniem wydatków na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki 41 (+) 9.000 zł.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 81.183,21 zł w związku z przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczących:
  • realizowanych  zadań z zakresu administracji rządowej +/- 2.497 zł;
  • przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę  +/- 10.066 zł;
  • wykonania muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie (+) 12.000 zł;
  • przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-10.000 zł;
  • wynagrodzeń i  dodatkowego wynagrodzenia rocznego (-) 22.129 zł (przeniesienie wydatków do działu Oświata i wychowanie);
  • przeniesienia wydatków do działu Gospodarka mieszkaniowa (-) 9.000 zł;
  • budowy schodów w budynku Urzędu Miejskiego (-) 30.554,21 zł;
  • realizowanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych (-) 31.500 zł w związku z przeniesieniem wydatków między działami.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 10.400 zł.
 5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 81.000,00 zł w związku z przeliczeniem oprocentowania od kredytów i pożyczek należnych za miesiące listopad i grudzień br., powstałe oszczędności przeznacza się na wydatki w dziale Oświata i wychowanie.
 6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę       351.955,00 zł w tym:
  • zmniejsza się dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty o kwotę (-) 24.000 zł;
  • zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na ogólną kwotę (+) 641.080 zł (zwiększenie zatrudnienia od września br.);
  • zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia  pracownicze (-) 110.600 zł;
  • zmniejsza się wydatki  związane z realizacja zadań statutowych (-) 154.525 zł.
 7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 4.300 zł.
 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 91.123,00 zł z tytułu:
  • realizacji bieżących zadań zleconych związanych z ośrodkiem wsparcia (+) 4.623 zł;
  • zmniejszenia wydatków na zadaniach zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (-) 10.000 zł;
  • konieczności zwiększenia wydatków majątkowych związanych z wykonaniem w ramach zdania pn. „Przebudowa budynku  z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie” (+) 90.000 zł. Zwiększenie dotyczy zagospodarowania terenu przy ośrodku polegającym na wykonaniu dojścia do budynku oraz opłotowania i bram wyjazdowych;
  • wypłat dodatków mieszkaniowych zdania własne (-) 31.000 zł (oszczędności);
  • przeniesieniem wydatków do rozdziału Oświata i wychowanie (-) 14.500 zł;
  • przeniesieniem wydatków z działu Rodzina (+) 52.000 zł.
 9. W dziale 853 – Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 34.205,38 zł w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”.
 10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę  130.326,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków do działu Oświata i wychowanie w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (-) 97.430 zł;
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych (-) 32.996 zł;
  • przeniesienie wydatków między rozdziałami kwoty +/- 1.335 zł „Wyprawka Szkolna” w związku z błędnie  zastosowaną klasyfikacją budżetową przy wprowadzaniu zmian 30.10.2018r.
 11. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę 403.400,00 zł z tytułu:
  • zmniejszenia wydatków na zadaniu zleconym o kwotę (-) 160.000 zł – „Dobry Start”;
  • zmniejszenie wydatków na świadczeniach rodzinnych  o kwotę (-) 190.000 zł;
  • zwiększenie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (+) 100 zł;
  • przeniesienie wydatków na zadaniach zleconych na kwotę +/- 23.000 zł;
  • przeniesieniem wydatków ze środków własnych do działu Opieka społeczna (-) 52.000 zł i działu Oświata i wychowanie (-) 1.500 zł.
 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 5.445,79 zł w tym:
  • zwiększono dotację celowa na pomoc finansową dla gminy Oborniki (+) 10.554,21 zł na dofinansowanie „Budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż”;
  • dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 19.300 zł;
  • dokonano przeniesienie wydatków w kwocie (-) 16.000 zł do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z remontem świetlicy w Nienawiszczu;
  • dokonano przeniesienia dotacji celowej z wymiany źródeł ciepła na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków +/- 3.000 zł.
 13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont świetlicy w Nienawiszczu  (+) 16.000 zł oraz dotacji celowej na  zakupu samochodu dla ośrodka kultury (+) 47.000 zł.
 14. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku zadania majątkowego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony przy ul. Nowej w Rogoźnie” Zadanie uwzględniono do realizacji w projekcie budżetu 2019 roku.

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 393.277,00 zł

 

 

drukuj pobierz pdf