Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXXVIII/2017

z XXXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 marca 2017 r. o godz.16.00

 

z XXXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 28 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Pawła Wojciechowskiego na wniosek Burmistrza Rogożna p. R. Szuberskiego.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Maciej Kutka, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028,
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
 5. Wolne głosy i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty po wprowadzeniu na wniosek pana radnego Bartosza Perlicjana projektu uchwały w spr przyjęcia apelu o podjęcie działań niezbędnych do ochrony obszarów Natura 2000: PLB300015, Puszcza Notecka i PLH300043 Dolina Wełny – porządek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,

autopoprawka nr 1

W załączniku nr 2 Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2017 rok:

w rozdziale 92118 Muzea

w paragrafie 6057 zmniejsza się wydatki o kwotę (-) 1.316,67 (po zmianie zmniejszenie wydatków w § będzie wynosić 370.728,46 zł, a stan po zmianie 1.604.822,54 zł;

w paragrafie 6059 zwiększa się wydatki o kwotę (+) 1.316,67 zł (po zmianie zwiększenie wydatków w § będzie wynosić  370.728,46 zł, a stan po zmianie 719.355,38 zł.

W załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017”

dokonuje się zmiany w poz. 29 załącznika poprzez zmianę  nakładów do poniesienia:

z kwoty 5.961.236,09 zł na kwotę 5.961.735,61 zł (zwiększa się o kwotę 499,52 zł) w podziale na źródła finansowania:

§ 6057 – 2.774.917,66 zł; z tego w roku 2017 -  1.604.822,54 zł (zmniejszenie o kwotę 370.728,46 zł)

§6059 – 3.186.817,95 zł z tego w roku 2017 -  719.355,38 zł (zwiększenie o kwotę 370.728,46 zł). Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

Dochody

W dziale  852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 126.749,00 zł z tytułu:

 • wpłaty darowizny od Firmy DENDRO POLAND (+) 30.000 zł;
 • zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania bieżące „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13-03-2017 roku (+) 96.749 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania bieżącena dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22-03-2017 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 246.749,00 zł

 

Wydatki

W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.500 zł z tytułu zmiany przedsięwzięcia funduszu soleckiego wsi Jaracz.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 7.715 zł w związku ze zmianą podstawy naliczenia ZFŚS.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 840 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 441.720,88 zł w związku z korektą wydatków przeznaczonych na specjalne metody organizacji nauki tj. do wysokości kwot w subwencji oświatowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 126.749,00 zł z przeznaczeniem na:

 • dożywianie (+) 96.749 zł;
 • organizację turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych ośrodka
 • pomocy społecznej o niskim statusie materialnym (+) 30.000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 10.000 zł w zakresie realizacji przedsięwzięć z ochrony środowiska  oraz +/- 298 zł w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych  na kwotę +/- 369.411,79 zł w ramach zadania pn.  „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”.

Dokonano zmiany wysokości dofinansowanie tego zadania ze środków, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na podstawie uwag do projektu nr RPWP.04.04.01-30-0035/16 wskazanych pismem z dnia 7 marca 2017 roku przez Departament Wdrożenia Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 246.749,00 zł.

Po przedstawieniu przez panią skarbnik Marię Kachlicką projektu zmian w budżecie – uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka wraz z autopoprawką nr 1, w załączniku nr 1 w kolumnie rok 2017:

w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 zmniejsza się o kwotę (-) 1.316,67 zł – po zmianie będą wynosić  1.604.822,54 zł;

poz.12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się o kwotę (+) 1.316,67 zł i po zmianie będzie wynosić 749.403,51 zł.

w załączniku nr 1 w kolumnie rok 2018:

poz. 2.1 Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę (-) 499,52 zł;

poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę (+) 499,52 zł;

poz. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę (+) 499,52 zł;

poz.12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 zwiększa się o kwotę (+) 65.818,90 zł – po zmianie będą wynosić  1.170.095,12zł; Autopoprawka wraz z projektem uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

c) przyjęcia apelu o podjęcie działań niezbędnych do ochrony obszarów Natura 2000: PLB300015, Puszcza Notecka i PLH300043 Dolina Wełny. Projekt uchwały odczytał wnioskodawca pan radny Bartosz Perlicjan. Pan Krzysztof Nikodem zapytał, na jakim etapie jest inwestycja ? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że jest to etap początkowy, inwestycja wymaga uzyskania wiele zgód i pozwoleń. W związku z tym, iż jest to teren gdzie występuje wiele gatunków ptaków, rozwija się turystyka, są szlaki rowerowe, kajakowe – wymaga to reakcji radnych, dodał pan Perlicjan. Projekt uchwały została przyjęty – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Wolne głosy i informacje.

Pan radny Zbigniew Chudzicki przedstawił odpowiedź pana dyrektor Bogdana Jerana na wniosek dotyczący zamontowania barierek ochronnych, lub oświetlenia przy Liceum Ogólnokształcącego. Odpowiedź brzmi następująco: „W odpowiedzi na wniosek o zamontowanie barierek oraz sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2029P ulica Wielka Poznańska w Rogoźnie naprzeciw drzwi wejściowych do budynku szkoły informuję, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań wymaga wykonania i uzgodnienia projektu zmiany organizacji ruchu. Prawidłowe i efektywne umieszczenie barierek ochronnych uniemożliwia aktualne usytuowanie słupa oświetleniowego latarni. Ponadto przejście dla pieszych nie jest usytuowane bezpośrednio na wprost drzwi wejściowych - jest oddalone od drzwi i przesunięte. Zatem projekt musi uwzględniać tę sytuację. Natomiast wykonanie sygnalizacji świetlnej oprócz projektu oraz uzgodnień wymaga znacznych nakładów finansowych i jest zadaniem inwestycyjnym wykraczającym poza kompetencje z zakresu bieżącego utrzymania. W tej kwestii decyzje podejmują władze samorządowe Powiatu Obornickiego. Wobec powyższego proszę o podjęcie decyzji w zakresie ewentualnego zlecenia i uzgodnienia odpowiedniego projektu zmiany organizacji ruchu.”

 Po krótkiej dyskusji radni uznali, że zasadne jest wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego oraz do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa o wzięcie pod uwagę sfinansowania wnioskowanego przedsięwzięcia – wniosek został przegłosowany 13 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym się”. Na zakończenie radni dyskutowali o formie protokołów. Zgodnie doszli do wniosku, że protokoły są obecnie dobrze pisane. Ich treść oddaje stan faktyczny, jednak aby forma nie była zbyt rozbudowana wypowiedź każdego radnego ma być ujęta w dwóch, trzech zdaniach. Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał o strefę płatnego parkowania i od kiedy pracę zaczyna nowy pan dyrektor RCK? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że nowy dyrektor zaczyna od 3 kwietnia, natomiast jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, to w najbliższych dniach będą przeprowadzone rozmowy i wizja, jak będzie to wyglądało. Pan radny Krzysztof Nikodem na pytanie czy ta strefa będzie też obejmowała Plac Karola Marcinkowskiego, został poinformowany, że ma to być cała ul. W. Poznańska aż do kościoła św. Ducha, a czy Plac Karola też będzie ujęty, to odpowiedzi pan burmistrz udzieli po rozeznaniu sprawy.

 

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym zakończono o godz 8:40 protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf