Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 30/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 listopada 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 30/2009

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 listopada 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt, p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski, inspektor Renata Bukowska, urbanista Maciej Dudziński.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Omówienie i zaopiniowanie:

a.     materiałów na najbliższą sesję,

b.     projektów uchwał.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

Porządek obrad przyjęty został bez uwag.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16 czerwca 2009 roku, nie zostały zgłoszone uwagi.

Protokół został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno – projekt przedstawił urbanista M. Dudziński.

Radny Z. Nowak zauważył, że radni powinni otrzymać projekt uchwały wraz z załącznikami w formie papierowej, a otrzymali studium na płycie. Zapytał, czy dodatkowo w rejonie Boguniewa i Nienawiszcza wyznaczono tereny dla celów agroturystyki i rekreacji ekologiczne?

R. Bukowska wyjaśniła, że taki zapis już był, a wszystkie wprowadzone zmiany zostały zaznaczone kursywą.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 04.11.2009r.) przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny K. Lis zapytał, czy działki przylegają do posesji Państwa Chrzanowskich?

Kierownik R. Piątkowski potwierdził.

Innych uwag nie było.

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 06.11.2009r.) przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 09.11.2009r.) przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.) wraz z autopoprawką przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Wyjaśnił, że zapewne stanie się tak, iż zrodzi się potrzeba zbycia lokalu osobie, która jest jedynym najemcą i w budynku nie ma innych lokali mieszkalnych. Wtedy kontrowersyjne byłoby stosowanie zapisu § 13 ust.1 (90% bonifikaty), natomiast ust. 2, mówiący o 60% bonifikacie, nie miałby zastosowania, ponieważ jest w nim mowa o tym, że sprzedaż miała już miejsce. W związku z powyższym wystąpiła konieczność uregulowania sytuacji, w której ma się do czynienia ze zbyciem na rzecz jednej osoby, jednego lokalu, który jest jedynym lokalem w danym budynku. Dodał, że dotychczas w uchwale było zapisane, że 60% bonifikaty należy się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego za gotówkę w budynku, w którym sprzedaż lokalu miała miejsce. Powiedział, że pojawił się kolejny problem z tym związany, polegający na tym, że jeśli w budynku nie było sprzedaży i wszyscy najemcy przystępują do nabycia, wtedy stosuje się 90%. jeśli nie było jeszcze nabycia w budynku, nie może można zaproponować 60%, ponieważ podpkt. 2 tego zabrania. Powstała by sytuacja, że osoba zamieszkuje w budynku w którym jest kilka lokali mieszkalnych, gdzie nie wszyscy są zainteresowani wykupem, a chciałaby nabyć swój, jako pierwsza, nie ma praktycznie możliwości uzyskania żadnej bonifikaty. W takim wypadku wchodziłyby w grę tylko warianty ratalne. Jest to poniekąd nieuczciwe.

Radny K. Lis stwierdził, że zapis w obecnie obowiązującej uchwale, w podpkt.1, obejmuje przypadki, że jest jeden właściciel jednego lokalu na danej posesji i chce ten lokal kupić, tzn. wszystkie lokale w danym momencie są sprzedawane. Dodał, że jeden z jednego to też jest wszystkie.

R. Piątkowski poinformował, że kiedy rozmawiał o tym z radcą prawnym, miał on odmienne zdanie. Dodał, że byłoby to trochę rozrzutne. Z jednej strony osoba, która nabywa taki lokal, nabywa cały dom, całą działkę i jeszcze płaci tylko 10%.

Radny Z. Nowak zapytał, o jakim czasie mowa w sformułowaniu: sprzedaż wszystkich lokali jednorazowo?

Burmistrz Rogoźno powiedział, że jeśli np. w jednym budynku są4 lokale i są sprzedawane w 1 dniu, to nabywcy otrzymują 90 % bonifikaty, jeżeli już jedno mieszkanie z tych 4 zostało zakupione wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, to mogą otrzymać 60% bonifikaty. Dodał, że pojawił się przypadek, że jest rodzina, która jako pierwsza chce nabyć lokal w budynku i 60% bonifikata im nie przysługuje.

Radny K. Lis zauważył, że przyjmując propozycję zmiany, to może pojawić się sytuacja, że jeżeli w budynku są 2 lokale i lokatorzy się umówią, to dostaną bonifikatę 90%, a jeśli jest budynek, w którym jest 1lokator, to dostanie 60% bonifikaty.

R. Piątkowski powiedział, że zawarcie 60% w pierwotnej uchwale, miało na celu zachęcenie potencjalnych nabywców do tego, żeby faktycznie kupowali łącznie całe budynki naraz. Dodał, że 90% można potraktować jako premię, dla osób, które faktycznie wykazali się inicjatywą, żeby lokale wykupić.

Radny R. Kinach zapytał, czy jedna osoba może nabyć wszystkie lokale w budynku i dostać bonifikatę 90%?

R. Piątkowski powiedział, że prawo nabycia lokalu mieszkalnego ma wyłącznie jego główny najemca i nikt nie może zakupić lokalu sąsiada.

Radny K. Lis zapytał, czy wyrównanie progów 90 % i 60 % do jednego poziomy będzie sprawiedliwe?

Radny Z. Nowak zapytał, ile w przeciągu ostatnich 2 lat mieszkań sprzedano i jakich udzielono bonifikat?

R. Piątkowski powiedział, że zasadniczo sprzedawane są lokale z 60% bonifikatą, a sprzedaż z 90% bonifikatą zdarzyła się raz.

Radny Z. Nowak przyznał, że można by ujednolicić stawki bonifikaty.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że być może gdyby nie możliwość uzyskania 90% bonifikaty, najemcy nie zdecydowaliby się na wykup lokali.

R. Piątkowski powiedział, że  Gmina ponosi pewną korzyć, ponieważ utrzymanie tych budynków, które zazwyczaj są  w nie najlepszym stanie, jest kosztowne i kiedy pozbywa się całego budynku jednocześnie, jest to opłacalne.

Radny H. Janus zauważył, że odnosi się to także do jednego najemcy w budynku.

Radny K. Lis powiedział, że jeśli ktoś nabywa dom jednorodzinny, to nabywa go również z gruntem i wartość takiego budynku jest na pewno inna, niż budynku w którym jest kilka lokali i kilku najemców. Dodał, że jeśli ktoś mieszka sam w budynku gminnym, to powinien uzyskać bonifikatę na takich samych warunkach, jak te kilka rodzin, które mieszka na jednej działce i chcą zakupić jeden budynek. Zapytał, dlaczego ma być ktoś pokrzywdzony?

Burmistrz Rogoźna zauważył, że może to zablokować chęć zakupienia całego budynku przez kilka rodzin.

R. Piątkowski powiedział, że rzadko się zdarza, iż chodzi o 2 rodziny, co najmniej 3 to jest standard.

Radny A. Olenderski powiedział, że należałoby dążyć do sprzedaży mieszkań. Ludzie sami o nie dbają i ich wizerunek się poprawia, chociażby sprawa wizerunku bloku na Rudzie. Dodał, że osoba, która kupuje jedyny lokal w budynku jest panem na swoich włościach.

Radny J. Witt zapytał o cenę za 1m².

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ok.1.000zł/m² przed bonifikatami, zależy też czy są łazienki w budynku itd.

Radny K. Lis stwierdził, że budynków w których jest jeden lokal i jeden najemca, również należałoby się pozbyć za symboliczną złotówkę. Dlaczego mieliby zostać potraktowali inaczej? Stwierdził, że jeśli uchwała ma być zmieniana to może ujednolicić stawki.

Radny K. Lis zapytał, czy do sesji byłaby możliwość przygotowania projektu uchwały, która uwzględniła by uwagi nt. jednolitej stawki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że za chwilę będzie dyskusja czemu 80%, a nie 70% bonifikaty. Dodał, że jeśli radni mają uwagi, to mają je przegłosować. Poinformował, że pojawił się problem z mieszkaniem, które pierwszy raz w budynku ktoś chce kupić i nie może skorzystać z 60% bonifikaty.

Radny R. Kinach stwierdził, że próg 10% jest zasadny dla kilku najemców w jednym budynku.

R. Piątkowski powiedział, że do stawek nie ma zastrzeżeń, tylko co do regulacji grup użytkowników poszczególnych stawek. Dodał, że nie można karać tego, który pierwszy chce wykupić lokal.

Radny H. Janus powiedział, że może zdarzyć się przypadek, iż jedno mieszkanie jest niesprzedane w danym budynku i tą osobę karzemy, bo będzie mogła kupić z 60% bonifikatą.

R. Piątkowski wyjaśnił, że w ramach jednego budynku wszyscy muszą funkcjonować łącznie i jeśli chociaż jedna osoba odstąpi, to  nie ma mowy już o 90%.

Radny H. Janus zapytał co z przypadkiem kiedy są np.4 lokale, z czego 3 są wykupione, a ostatni musi być wykupiony za 60%. Zapytał, dlaczego nie zachęcić również tej ostatniej rodziny, która jeszcze nie wykupiła mieszkania, 10% progiem.

R. Piątkowski stwierdził, że będzie to budowało kuriozalną sytuację. Powiedział, że jeśli w budynku z 5 lokalami, zostałyby wykupione 3 lokale, to pozostali dwaj najemcy czekali by, aż  któryś z nich pierwszy kupi, aby ostatni mógł otrzymać 90% bonifikaty. Zasugerował, aby pozostać przy progach 60 i 90%. dodał, że 90% jest i tak właściwie pułapem nieosiągalnym, ale motywującym, a pułap 60% bonifikaty i tak jest bardzo dużym upustem. Nadmienił, że podwyższenie progu bonifikat, mogłoby skutkować tym, że ludzie nabywali lokale, a później nie za bardzo wiedziałyby co dalej z tym wszystkim robić.

Radny K. Lis złożył wniosek, aby ujednolicić stawek bonifikaty przy zbywaniu lokali w budynkach i pozostawienie zapisu, o treści wszystkich lokali w budynkach.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radca prawny zakwestionuje zapis „wszystkich”.

Radny K. Lis powiedział, że chodzi o rozważenie możliwości, aby był jeden zapis, który reguluje wszystkie przypadki. Dodał, że zaproponowany zapis w projekcie uchwały jest jego zdaniem niesprawiedliwy.

R. Piątkowski zauważył, że jeden tylko lokal w jednym budynku, jest więcej warty niż jeden z trzech w jednym budynku.

Radny K. Lis powiedział, że wartość zapłaty też będzie wyższa, a ponadto spada problem utrzymania tego obiektu. Nadmienił, że jeśli budynek i działka zostaną wycenione, to uzyskanie z tego 10 %, będzie korzystniejsze niż niesprzedawanie tego obiektu za 40% i nadal utrzymywanie dachu, całego obiektu.

R. Piątkowski powiedział, że są przypadki iż jest bardzo duża działka i lokal, wtedy zawsze jest ona dzielona w taki sposób, aby pozostawić przy budynku tylko tyle ile jest konieczne, czyli do obejścia wokoło, wejścia do mieszkania itd., tak aby mogła funkcjonować przy minimalnych parametrach.

Radny K. Lis zauważył, że w budynku w którym są 2 lokale i najemcy nabędą lokal za 10% wartości, a w budynku w którym jest jeden tylko lokal, osoba musi zapłacić 40%, bo nie ma szansy nie ma mieć tego drugiego.

R. Piątkowski powiedział, że taka osoba jest panem u siebie, bez sąsiada. Dodał, że co do lokalu w Gościejewie (gdzie znajduje się m.in. poczta), to otrzymano wniosek od Rady Sołeckiej, w którym to opinia publiczna wnioskowała o nieudzielenie bonifikaty tym ludziom, bo byłoby to nieuczciwe.

Burmistrz Rogoźna dodał, że była uchwała zebrania wiejskiego, żeby tego nie sprzedawać.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał radnego K. Lisa, czy formułuje swój wniosek formalny?

Radny K. Lis powiedział, że skoro Rada Sołecka Gościejewa sprzeciwia się sprzedaży lokalu, to też pozostanie bez wniosku i wycofuje go.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny K. Lis zapytał, czy sąsiedzi wnoszącego o tą zmianę wnieśli jakieś uwagi?

R. Bukowska odpowiedziała, że żadne uwagi nie wpłynęły.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej przedstawił p.o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

R. Bukowska przedstawiła treści uwag, które wpłynęły od p. K. Osiejewskiego. Dodała, że wpłynęło ich 4 i Burmistrz rozstrzygnięciem podjął decyzję i tak:

-         uwaga nr 1- w sprawie niesłusznie wyznaczonego pasa ochronnego o szerokości 20m – nie została uwzględniona przez Burmistrza. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że ta odległość ta, od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m. Dodała, że obszar sporządzonego projektu planu położony jest w sąsiedztwie linii kolejowej. W związku z czym ograniczenie zabudowy w wyznaczonym pasie jest zgodne z przepisami.

-         uwaga nr 2 - na rysunku planu pomyłkowo wyznaczono strefę 20m od osi skrajnego toru bocznicy zamiast od osi toru kolejowego, który jest własnością PKP. Na części rysunku odległość 20m odmierzono od osi toru prywatnej bocznicy kolejowej, proszę o sprostowanie oczywistej pomyłki (cyt.) – uwaga nie została uwzględniona. Dodała, że przepisy wcześniej wspomnianej ustawy mówi, że przepisy stosuje się również do bocznic kolejowych.

-         uwaga nr 3 – w tekście uchwały wyznaczono pas technologiczny, obszar oddziaływania, czyli po 7,5m od osi linii, a na rysunku określono obszar na 6,5m od osi linii. Proszę o wyjaśnienie z rejonem energetycznym w Chodzieży jaki pas oddziaływania od ww. linii jest wymagany, zgodnie z obowiązującymi przepisami – uwaga została uwzględniona, ze względu na niespójność rysunku z tekstem uchwały. Poprawiono na pas 6,5m w treści projektu, czyli łącznie pas ochronny ma 13m,

-         sprawdzić czy wszystkie oznaczenia z rysunku planu miejscowego są zawarte w oznaczeniach(cyt.) – uwagę uwzględniono, gdyż sprawdzono i nie znaleziono żadnych rozbieżności,

-         ulica Łąkowa leży w obszarze o niskim poziomie wód gruntowych, dla zapewnienia trwałości realizacji w przyszłości ulicy, należy przewidzieć możliwość jej odwodnienia. Proszę o sprawdzenie, czy w granicach pasa drogowego o szerokości 10 m (zgodnie z projektem planu miejscowego) ulicy Łąkowej będzie możliwe usytuowanie rowu odwadniającego drogę. Jeśli nie to należy przewidzieć w planie miejscowym szerszy pas drogowy np. 15 m i odsunąć projektowana zabudowę w głąb działki. Proszę o przeanalizowanie mojej uwagi (cyt.) -  uwaga nie została uwzględniona  przez Burmistrza.

-         W granicach miasta nie planuje się budowy ulic, których wody opadowe i roztopowe odprowadzane byłyby rowami. Zgodnie z treścią §5 pkt.3 projektu uchwały ustalono nakaz odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej, a więc docelowo przed utwardzeniem jezdni i chodników nakazano budowę kanalizacji deszczowej w pas drogowy. W wyniku zaplanowanego w projekcie planu poszerzenia 4m, czyli łącznie będzie 10m, jest wystarczający dla kompletnego urządzenia infrastruktury.

-         brak odpowiedzi na dwa pisma z dnia 15.10.2009r. , wnosi ponownie  o wykreślenie z planu pasa ochronnego, który został naniesiony w sposób nieuprawniony od bocznicy kolejowej, bo jeśli Urząd Gminy chce mieć ten pas ochronny to niech dokona zamiany gruntu na inny. Wnosi o poszerzenie pasa drogowego jeszcze o 3 m, by można było wybudować rów odwadniający i również o odsunięcie zabudowy również o 3 m w głąb działki, jeśli nie zostanie to uwzględnione, to obecny plan budowy byłby nie do zrealizowania z powodu zalewania terenu wodą (cyt.) -  uwaga  nie została uwzględniona przez Burmistrza. Zgodnie z procedurą wynikająca z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz w ogłoszeniu wyznaczył termin na składanie uwag do 3 listopada, które rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu składania, więc mija on dopiero 24 listopada. Treść rozstrzygnięcia uwag zostanie przekazana Panu K. Osiejewskiemu.

R. Bukowska poinformowała, że uwag, których nie uwzględnił Burmistrz przekazano radnym do rozpatrzenia.

Radny R. Kinach zapytał, czy tory kolejowe są użytkowane przez Gminę?

R. Bukowska wyjaśniła, że ustawa o transporcie kolejowym nie rozróżnia własności.

Radny R. Kinach odczytał treść pisma z Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu: „Informuję, że wyznaczenie pasa ochronnego leży w gestii Urzędu Miasta i Gminy w Rogoźnie, sporządzającego plan zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo informujemy, że tor leżący najbliżej Pana działki, nie jest własnością PKP Polskie Linie Kolejowe.”

R. Bukowska powiedziała, że wszystko się zgadza. Dodała, że pas ochronny leży w gestii Urzędu, ale nie może być mniejszy niż 20m. Rada może go zwiększyć, ale nie zmniejszyć.

R. Bukowska wyjaśniła, że rozmawiała dzisiaj rano z autorką tego pisma, z p. M. Nowicką i powiedziała, że Pan Osiejewski nachodził od miesiąca PKP z mapą, żeby mu skreślili pas ochronny i nikt mu tego nie zrobił, więc napisał 2 pisma. Na jedno udzielono mu odpowiedzi, że odległość od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20m. Jest też dodatkowe wyjaśnienie, że ma to na celu zmniejszenie uciążliwości związanych z torami. Dodała, że przepisy ustawy o transporcie kolejowym stosuje się także do bocznic kolejowych. Nadmieniła, że nikt Panu Osiejewskiemu terenu nie zabiera. R. Bukowska powiedziała, że są3 alternatywy zminimalizowania uciążliwości linii kolejowych: zielenią iglasto-liściastą o szerokości 5,0 m, ekrany akustyczne, zastosować materiały izolujące od hałasu i wibracji w budynku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli będzie się postępowało wbrew ustawie i innym aktom, to odszkodowanie za hałas, uciążliwość, będzie musiała ponieść Gmina.

 

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

 

Projekt uchwały w sprawie : wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki przedstawił Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt. Dodał, że kwota w uchwale jest kwotą o jaką wnioskowano i została wyliczona w oparciu o obecnie obowiązujące zasady finansowania z FOGR. Powiedział, że kwota dofinansowania zależy również o tego, ile wniosków wpłynie.

Radny Z. Nowak zauważył, że w treści uchwały jest napisane iż radni zapoznali się z wnioskiem Burmistrza Rogoźna w sprawie przyznania  dofinansowania  ze  środków FOGR na rok  2010 na budowę dywanika asfaltowego wraz z podbudową o szerokości 4 m na odcinku o długości 1,4 km na  drodze gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki, a takie coś nie miało miejsca.

T. Zygmunt powiedział, że wniosek został już złożony i chodzi tylko o uzupełnienie dokumentów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni mogą się zapoznać z wnioskiem w każdej chwili.

Radny K. Lis zauważył, że w uchwale jest zapis, który mówi, że Gmina dostanie 210.000zł z FOGR. Zapytał, co się stanie jak decyzja FOGR będzie inna?

T. Zygmunt powiedział, że szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 750.000zł, w tym 210.000zł z FOGR. Nie ma kosztu wyrażonego nawet w formie kosztorysu inwestorskiego, natomiast wyliczona kwota, którą można by uzyskać z dofinansowania to kilometr pomnożony przez 150.000zł.

Radny K. Lis powiedział, że ta kwota powinna się znaleźć w uzasadnieniu, bo może się okazać za jakiś czas, że kwota dofinansowania nie będzie wcale wynosiła 210.000zł i uchwala nie będzie zgodna z tym, co wcześniej uchwalono.

T. Zygmunt powiedział, że przy kilometrażu planowanym do zrealizowania, dofinansowanie powinno wynieść wg obecnie obowiązujących zasad, czyli tyle ile zostało wyliczone. Natomiast trudno przewidzieć, ile faktycznie zostanie pozyskane.

Radny H. Janus zauważył, że w uchwale z 2006r. jest zapis, że realizacja wszystkich dróg w Boguniewie, Józefinowie, Karolewie, Owieczkach, Gościejewie (za boiskiem) jest konieczna i szczególnie ważna dla społeczności rolniczej sołectwa. Inwestycja ze względów gospodarczych i ekonomicznych jest całkowicie uzasadniona.

T. Zygmunt powiedział, że aby wniosek przeszedł dalej potrzebne jest dobre uzasadnienie.

Radny A. Olenderski zauważył, że również droga w Garbatce, łącząca się z Boguniewską, również jest drogą strategiczną.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku  przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny K. Lis zapytał, czy nie można by budynku użytkowanego przez Komisję na ul. Fabrycznej odnowić?

Skarbnik Gminy powiedziała, że jest przewidziana kwota 80.000zł właśnie na ten cel, a jeśli nie uda się tego zrobić, to środki zostaną umieszczone w środkach niewygasających. Dodała, że dach i elewacja są zrobione, pozostają okna i pomieszczenia, które będzie robił Pan M. Mysłek.

Radny K. Lis zapytał, czy wynagrodzenia dla członków  Komisji pozostają bez zmian?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok oraz cztery autopoprawki przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny K. Lis zapytał, czy na 10 grudnia ZEAPO będzie gotowe z wyliczeniami dla nauczycieli?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie będą w stanie zrobić nadgodzin chyba, że nie zostaną uwzględnione do wyrównania.

Radny K. Lis zapytał, czy zadanie dotyczące uporządkowania ul. Boguniewskiej i ul. Południowej będzie zrealizowane w tym roku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie. Dodał, że Przewodniczący nie wskazał we wniosku co ma być zrobione za te 20.000zł. Nadmienił, że nie wiadomo co za tą kwotę zrobić.

Radny K. Lis stwierdził, że należałoby wymieć tablice w miejscach pamięci, które są już dość zniszczone.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że większość jest nowa.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. Ocena działalności inwestycyjnej – informacja stanowi złącznik nr 2 do protokołu.

Radny K. Lis zapytał o pkt.6 – budowa drogi nr 272513 P Owieczki – Owieczki Małe do drogi powiatowej 2025P.

T. Zygmunt powiedział, że pierwotnie termin zakończenia zadania mijał 15 listopada, ale firma wystąpiła o przedłużenie terminu i w tej chwili trwają jeszcze prace, polegające na mechanicznym karczowaniu pozostałości. Dodał, że później trzeba będzie zadbać, aby krzaki nie odrastały z podwójną siłą.

Radny H. Janus powiedział, że na komisja wnioskowała do budżetu o randapowanie wyciętych miejsc przy drogach, ale nie znalazło się to w budżecie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że na pewno zostało to ujęte w budżecie.

T. Zygmunt odniósł się do zadania nr 7 – przebudowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Powiedział, że wystąpiono do WZDW z propozycją przejęcia przez nich drogi po jej wybudowaniu. Poproszono ich również, w razie zaakceptowania propozycji, o podanie parametrów dla tej drogi.

Zadanie nr 10 – budowa ulic Seminarialnej, Długiej, Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

T. Zygmunt powiedział, że decyzja Starostwa o zatwierdzeniu podziałów, nadaje tytuł do ziemi. Zgody są już podpisane przez właścicieli. Dodał, że Starostwo zatwierdzając te podziały, niejako sankcjonuje już nieformalne powiązania.

Radny K. Lis zapytał, czy jeszcze w tym roku nastąpi wejście na teren budowy?

T. Zygmunt powiedział, że trudno odpowiedzieć na to pytanie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli nie uda się wydać środków, to zostaną one umieszczone w środkach niewygasających.

Radny Z. Nowak zauważył, że na zadanie nr 16: budowa chodnika przy drodze gminnej w Słomowie, po zmianie było 160.000zł, a w przygotowanej informacji jest zawarta kwota 100.000zł.

Skarbnik Gminy potwierdziła.

T. Zygmunt powiedział, że przygotowując informację musiał się pomylić.

Radny K. Lis zapytał, czy pomnik Orła Białego w Słomowie zostanie wyremontowany?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tym roku nie zostanie to wykonane. Zapewne dopiero na wiosnę, po robiąc wcześniej, może jeszcze bardziej zostać zniszczony.

T. Zygmunt wyjaśnił, że są zadani, które wymagają odpowiednich warunków pogodowych. Dodał, że w trakcie wykonywania tam prac, nastąpiły obfite opady. Woda dostała się pod nałożone warstwy i uniemożliwione było malowanie. Pojawiły się z tego powodu pęcherzyki i wykonawca został o tym poinformowany i będzie musiał to poprawić.

Radny K. Lis przypomniał, że wcześniej mówiło się, iż w ciągu roku 2009r. Będzie gruntowny remont.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zostało to zrobione.

T. Zygmunt dodał, że w trakcie prac przyszłe obfite opady, które na wiosnę musi poprawić wykonawca.

Radny R. Kinach zapytał, kto jest wykonawcą?

T. Zygmunt odpowiedział, że firma Pana Kruga.

Radny K. Lis zapytał, czy procedura przetargowa zadania nr 17: budowa drogi nr 272511 P w Gościejewie obejmuje całą drogę, czy tylko jej fragment?

T. Zygmunt odpowiedział, że całą drogę. Dodał, że zadanie zostało do WPI wprowadzone i pozwala całościowo przystąpić do zadania.

Radny K. Lis zapytał, czy wiadomo, po której stronie drogi będzie realizowane zadanie nr 22: budowa chodnika na ul. Polnej od ul. II AWP w kier. ogródków działkowych?

T. Zygmunt odpowiedział, że dokumentacja była na obie strony, a kosztorys inwestorski był bliższy kwocie właśnie na prawą stronę.

Radny K. Lis zapytał, jak będzie wyglądał ruch pojazdów po zakończeniu realizacji zadania nr 23: budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego od budynku nr 22, 23 z ul. Kościuszki do nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego?

T. Zygmunt wyjaśnił, że patrząc od strony osiedla to przed bramą droga będzie się rozchodziła na prawo i na lewo. Nie będzie to robione w całości, ale wszystkie łuki zostaną wyprowadzone, a odcinek po przejściu przez bramę, będzie odcinkiem pieszym.

Radny K. Lis zapytał, czy są plany wybudowania dalszej części chodnika na ul. Lipowej w kierunku wodociągów?

Burmistrz Rogoźna przyznał, że jest on potrzebny, ale nie ujęto go w budżecie.

T. Zygmunt stwierdził, że zdania są tam podzielone, jedni chcą tama chodnik inni nie. Dodał, że jest to droga o przekroju daszkowym, dwu spadowym, a nie ma tam kanalizacji deszczowej.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy znany jest kosztorys  adaptacji budynku na zapleczu Urzędu Miejskiego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wynosi on 2.000.000zł.

Radny K. Lis zapytał, czy zadanie nr 36 zakup komputera – notebooka, obejmujące również program antywirusowy i pakiet biurowy, stanowi również wartość środka trwałego, czy też środki niematerialne i prawne są oddzielne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że powinny być oddzielnie programy komputerowe nie powinny być w wydatkach majątkowych, tylko bieżących.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zauważył, że w zadaniu nr 37 – zakup kuchni gastronomicznej, nie podano kwoty.

Skarbnik Gminy poinformowała, że kuchnia została zakupiona za kwotę 8.520,48zł.

Radny M. Połczyński zapytał, kiedy gazociąg Tarnowo – Karolewo, Tarnowo – Laskowo będzie podłączony?

T. Zygmunt powiedział, że nie wie. Dodał, że gazownia jest zainteresowania przejęciem gazociągu. Nadmienił, że z Gniezna nie ma odzewu w tej sprawie. Stwierdził, że ma wrażenie, że oni nie chcą przejąć tych gazociągów.

Radny H. Janus poinformował, że był na szkoleniu w Rosnówku, przeprowadzanym m.in. przez Prezes RIO p. G. Wróblewską i mówiła, że budowa gazyfikacji jest zadaniem własnym gminy i może być finansowana z jej środków. Dodała, że gmina może sprzedać gazociąg, albo go wydzierżawić.

T. Zygmunt nie zgodził się z tym.

Radny K. Lis zapytał, czy zadanie nr 43: dokumentacja kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo, obejmuje skanalizowanie całego Józefinowa, czy tylko odcinka z Parkowa do Józefinowa?

T. Zygmunt powiedział, że dokumentacja obejmuje skanalizowanie całej drogi asfaltowej wraz z zabudowaniami w Józefinowie.

Radny K. Lis zapytał, czy do istniejącej kanalizacji w Parkowie, są podłączeni już wszyscy?

T. Zygmunt powiedział, że nie ma takiej wiedzy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chyba już wszyscy z jednym wyjątkiem w części, której budowano.

Radny K. Lis zapytał, czy mieszkańcy na mającej powstać nitce są zainteresowani podłączeniem?

T. Zygmunt odpowiedział, że większość wyraziła taką wolę. Dodał, że poza siecią Parkowo – Józefinowo, również będą podłączane posesje, które nie były podłączone we wcześniejszych etapach.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy aby rozpocząć realizację zadnia nr 45: budowa targowiska miejskiego, Gmina musi być właścicielem wszystkich działek?

T. Zygmunt wyjaśnił, że do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne jest prawo do dysponowania gruntem. Jest to sprawa łatwa, jeśli znani są właściciele. Dodał, że spadkobiercy nie są właścicielami. Dlatego najpierw trzeba przeprowadzić proces nabycia spadku, żeby można było w ogóle rozpocząć rozmowy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy wiadomo kto jest spadkobiercą?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ustali to sąd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, o ile m² chodzi?

T. Zygmunt powiedział, że o 1.000m², pół działki.

Burmistrz Rogoźna dodał, że rodzina jest zgodna, aby to przeprowadzić, tylko trzeba 15 spadkobierców zebrać. Sąd potrzebuje akty zgonu, urodzenia itd. Jedna z osób brała ślub za granicą itd.

T. Zygmunt poinformował, że w dniu dzisiejszym nastąpiło odebranie zadania nr 46: betonowa podłoga wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry.

Radny K. Lis zauważył, że Gmina Oborniki i Powiat Obornicki zakwalifikowali się na  otrzymanie tzw. schetynówek. Zapytał, czy Gmina Rogoźno przymierzała się do takich działań? Czy nie było takich dróg, które można by było wykonać? Zapytał, czy przeprawa przez rzekę Rudkę, między m. Cieśle, a drogą Laskowo – Rogoźno, należy w gestii Gminy? Dodał, że stan techniczny przeprawy jest tragiczny.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że Starostwo załapało się na schetynówki, ale w ubiegłym roku ich wniosek nie zakwalifikował się. Gmina składała na ulice Nową, Seminarialną i Długą. Wniosek przeszedł pierwszy etap. Starostwo po roku ponowiło wniosek. Kwoty, które Gmina Rogoźno i Ryczywół mają dołożyć, razem przekroczyły 20% udziału i Starostwo pozyskało dodatkowe 3 pkt. za współpracę z samorządami. Co do drugiego pytania, to trzeba zrobić od początku projekt. Nikt się tego, nie chciał podjąć. Potrzeba oceń technicznych itd. dodał, że na miejscu były znaki, które wyrwano oraz barierki, które poniszczono.

Radny H. Janus powiedział, że droga do Karolewa jest w gorszym stanie niż do m. Cieśle. Drogowcy będą ją robili tym samym systemem, jak w Pruścach – Stare, czyli będzie tylko konserwowana.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że za kilka lat może się okazać, iż system się nie sprawdził. Może gdyby Starostwo dostało 1.000.000zł, to by asfalt położyło.

T. Zygmunt poinformował, że poproszono kierownika robót z Prusiec, aby udał się na drogę na Cieśle i sam powiedział, że droga nie nadaje się do tej metody naprawy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można drogi tylko konserwować, ale w perspektywie kilkuletniej okaże się to błędną decyzją.

T. Zygmunt dodał, że nie jest to pojedyncza opinia, że droga wymaga kapitalnego remontu. W pierwszej fazie również zaproponowano tylko powierzchowne utrwalenie. Okazało się, że na etapie projektowania przyjęto inną technologię.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o instalowanie nowych punktów świetlnych?

T. Zygmunt powiedział, że okazało się, iż 2 zadania stały się inwestycjami. Oświetlenie w Budziszewsku i w m. Ruda są zadaniami inwestycyjnymi. Przygotowywana jest pełna dokumentacja, z pozwoleniami itd. Na dodatkowe punkty świetlne, które ma robić energetyka, jutro Burmistrz będzie podpisywał umowy. Dodał, że w czwartek Z. Wiese jedzie z umowami do Chodzieży i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan Krzyścin przystąpił do realizacji. Nadmienił, że ok 16 zadań, w różnych miejscach Gminy, które polegają na dołożeniu różnych punktów świetlnych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że umowy muszą być zrealizowane do 30 czerwca zgodnie z ustawą o finansach publicznych i warunkiem z ujęcia w wydatkach niewygasających, są określone umowy lub rozpoczęta procedura przetargowa.

Radny H. Janus zapytał, czy wiadomo jak inne gminy ustosunkowały się do prośby Komendy PPSP w Obornikach?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pierwszy przetarg musieli unieważnić, bo nie starczyło im pieniędzy i rozpisali drugi. Zabrakło ok.20.000zł na to, co chcieli zrobić. Przypomniał, że radni na ostatniej sesji zdjęli 21.000zł z kwoty, która miała zostać przekazana PPSP w Obornikach.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma informacji ile dały inne gminy, będzie dopiero wiedziała jak Komendant PPSP rozliczy się z przekazanych środków.

Radny H. Janus zapytał, czy przepusty, których remont wnioskowano zostaną zrobione w tym roku?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że radny R. Kinach mówił iż zadanie ma kosztować 12.000zł i po 6.000zł miała dać Gmina i Spółka. Okazało się, że kosztorys zrobili na ok.6.000zł. Dodał, że zatelefonował do kierownika spółki, że podzielą to na pół, to odpowiedział mu, że w żadnym wypadku.  Burmistrz dodał, że jest nagranie, z ostatniej Komisji, na którym radny R. Kinach mówił, że koszty zostaną podzielone na pół i Gmina ma dać na materiały. Powiedział, że radny się później tego wypierał, że tego nie mówił itd.. Dodał, że sprawa stanęła, bo spółka nie chce już zrobić pół na pół.

Radny R. Kinach powiedział, że kosztorys opiewał na kwotę 5.000zł. Wyjaśnił, że mówił iż 12.000zł by to kosztowało normalnie, ale dogadano się, że zostanie to zrobione za 5.000zł, a Burmistrz mówi, że to jest złe.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy nie było mówione, że pół na pół ma zostać to zrobione?

Radny R. Kinach powiedział, że mówił iż wykonanie remontu ma kosztować 12.000zł.

Burmistrz Rogoźna dodał, że 6.000zł Gmina miała dać na materiały, a drugie 6.000zł spółka miała opłacić robociznę.

Radny H. Janus zapytał, kto wybierał lokalizację wiaty przystankowej w m. Wełna.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby to pytanie skierować do Sołtysa Kaziopola.

Radny H. Janus zauważył, że wiata znajduje się dokładnie w osi drogi od DK nr 11 do rzeki Wełny. Dodał, że jest to niebezpieczne miejsce.

 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.

Radny K. Lis zauważył, że w załączniku nr 3 – plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu, w roku 2010r. p się zaciągnięcie pożyczek na kwotę 11.990.000zł, a spłacić trzeba będzie 1.692.000zł. Zapytał, jaka to będzie kwota łącznie z tym, co zaciągnięto w 2009r.?

Skarbnik Gminy powiedziała, że na koniec 2010r. będzie to prawie 19.956.000zł. Dodała, że nie można sobie pozwolić na zaciągnięcie długu w wysokości 11.990.000zł, bo zamknie to furtkę na kolejne lata. Nadmieniła, że 15.000.000zł zaplanowanych na kanalizację, umieszczonych w projekcie budżetu, to nie są wszystkie wydatki, aby można było wyłączyć z wskaźnika zadłużenia. Tylko część wydatków byłaby refundowana i byłaby wyłączona  z tego wskaźnika. Dodała, że przy takim zadłużeniu w 2010r. Nie będzie możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, które są teraz w WPI na lata następne.

Radny K. Lis stwierdził, że właśnie Skarbnik Gminy sformułowała tezę, że zadłużenie na rok 2010 jest tym, którego nie powinno się osiągnąć. Można już teraz stwierdzić, że nie powinno się realizować zadań, które są w projekcie budżetu przedstawione. Kanalizacja jest priorytetem.

Skarbnik Gminy powiedziała, że pozostałe zadania powinny być przesunięte w czasie albo wykreślone z WPI.

Radny K. Lis wniósł, aby zapis w załączniku nr 4, poz. nr 9 do projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, brzmiał: Przebudowa chodników na ulicy Kotlarskiej, Kościuszki i II Armii Wojska Polskiego do ul. Polnej.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy w Parkowie, został już zweryfikowany?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeszcze nie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dopiero po podpisaniu umowy można to zaprezentować jako udział środków zewnętrznych. Do momentu złożenia wniosku, musi być tylko zaprezentowane, że pieniądze są w budżecie.

Radny K. Lis przypomniał, że na poprzedniej komisji prosił o sporządzenie wykazu zadań, które są przewidziane do realizacji w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” . Zapytał o Orlika 2012?

Skarbnik Gminy powiedziała, że budowa Orlika jest finansowana ze środków krajowych. Jeśli środki zostaną pozyskane, będzie się to znajdowało po stronie dochodów. Dodała, że od 1.000.000zł 33% m.in. z budżetu państwa i 33% Gmina. Jeśli powyżej 1.000.000zł, to jest to realizacja należy do Gminy.

Radny K. Lis zapytał, gdzie ma być w Rogoźnie realizowany Orlik?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że koło SP Nr 3.

Radny K. Lis zapytał, czy planowany jest montaż placu zabaw w parku przy nowo wybudowanym rondzie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że plany są i pomysłów jest dużo, ale pieniędzy nie ma.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w budżecie na 2010r. ujęto wniosek Sołectwa Boguniewo w sprawie budowy świetlicy w Boguniewie, a Sołectwa Ruda odrzucono.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Boguniewie jest działka gminna. Dodał, że w Rudzie jest działka Agencji, ażeby ją przejąć musi być wykonany kosztorys, projekt i muszą być zabezpieczone środki w budżecie. Zrodził się pomysł, aby tą działkę najpierw przejąć od Agencji na plac zabaw.

Radny H. Janus zapytał, co z wnioskiem OSP Owieczki w sprawi systemu alarmowania?

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z tym, że 40.000zł jest zaplanowane na zakup sprzętu, na remont dachu OSP Rogoźno – 30.000zł, remont OSP Gościejewo 20.000zł i OSP Owieczki projekt rozbudowy garażu – 5.000zł, na nic innego nie starczyło.

Radny H. Janus zapytał o wniosek w sprawie wykonania ewidencji dróg gminnych.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie mówi iż ewidencja jest niepotrzebna, ale dostępne środki na to nie pozwalają.

Radny K. Lis zapytał o szczegółowe ustalenia co do  finansowania kanalizacji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, ze 24.000.000zł wynosi finansowanie, a na 36.000.000zł opiewał projekt.

Radny K. Lis zapytał, czy promesa jest również na lata rozbita?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jest to ujęte tak samo jak w budżecie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o wniosek w sprawie środków finansowych na zakup działki 1416/1 w Rogoźnie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to wniosek Pani, która mieszka na ul. II AWP i właścicielem gruntu pod tym budynkiem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach i zwróciła się z pytaniem, czy Gmina ma zamiar to wykupić od Spółdzielni.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radca to rozpracowuje, bo może uda się wystąpić do sądu o zasiedlenie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak złożył wniosek o uwzględnienie kwoty 150.000zł w budżecie Gminy Rogoźno na 2010r. z przeznaczeniem na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny na odcinku od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego w m. Ruda. Dodał, że jest deklaracja z WZMiUW, że najpierw zostaną poczynione prace geodezyjne, aby ustalić gdzie jest brzeg rzeki.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że oczyszczanie rzeki jest ważną sprawą dla wędkarzy itd., ale nie wie jakie to jest ważne dla miasta, że będą mapy geodezyjne i gdzie ta rzeka płynie. Powiedział, że są inne zadania ważniejsze takie jak : drogi, chodniki. Dodał, że przeznaczanie pieniędzy na zadanie, które nie jest własne, jest niecelowe, przy stanie obecnym stanie budżetu. Nadmienił, że są to aspiracje wyborcze z poprzednich wyborów radnego R. Kinacha, który również deklarował się na sesji, że zrobi to za darmo. Burmistrz powiedział, że przedstawiciele z Poznania teraz mogą się cieszyć, bo przez tyle lata nie zrobili nic w tej sprawie. Zapytał, jaka to jest ważna sprawa dla miasta?

Radny R. Kinach powiedział, że estetyka przede wszystkim.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że zapobiegnie to wylewaniu rzeki. Dodał, że rozumie, iż Burmistrz nie jest za tym zadaniem.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie jest przeciwny zadaniu dotyczącym oczyszczania rzeki , ale przeciwko sposobowi jego finansowania. Poprosił, aby to zrozumieć.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że budowa chodników i dróg powiatowych, wojewódzkich też nie jest zadaniem własnym.

Radny R. Kinach powiedział, że Gmina ma tylko dołożyć do tego zadania.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jest deklaracja na 100.000zł ze strony WZMiUW.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nadal nie odpowiedziano mu na pytanie, jakie to zadanie jest ważne dla miasta?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że już odpowiedział na to pytanie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że bardzo łatwo radnym nieswoimi pieniędzmi rządzić. Dodał, że jest to realizacja aspiracji wyborczych radnego R. Kinacha.

Radny R. Kinach poprosił, aby zapisać w protokole, że zdeklarował się wykonać odcinek 100m i zostanie to wykonane. Poprosił, aby Burmistrz nie sugerował, że radny składał deklarację oczyszczania całej rzeki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na poprzedniej sesji radny nie mówił o miejscu i długości tego odcinka.

Radny R. Kinach powiedział, że mówił.

Burmistrz Rogoźna zapytał, w którym miejscu radny wykona prace?

Radny R. Kinach odpowiedział, że naprzeciwko swojej posesji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że we wniosku jest ujęty odcinek aż do mostu na Wełnie za kwotę 150.000zł. Dodał, że nawet nie wiadomo czy to starczy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jest mowa ok. 380.000zł.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że 150.000zł z Gminy i 100.000zł z WZMiUW to jest 250.000zł, a nie 380.000zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że z przetargu może wyjść mniej.

Radny R. Kinach powiedział, że pomiary geodezyjne wytyczą linię brzegową od strony miasta. Będzie wiadomo jak daleko sięgają prywatne posesje.

Wniosek radnego Z. Nowaka został podjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o zajęcie się sprawą nie świecących lamp m.in. w Budziszewku i w samym Rogoźnie.

Radny K. Lis zapytał o wygląd tablic powitalnych tzw. „witaczy”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeden ma zostać umieszczony od strony Obornik, a drugi jadąc z Piły do Rogoźna. Dodała, że mają mieć 5m.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że ma być napis Gmina Rogoźno, portret Przemysła II, herb w barwach fluorescencyjnych, kolejny napis Witamy w Grodzie Przemysła II i adres strony internetowej.

Radny H. Janus złożył wniosek w sprawie przestawienie znaku E-17a, z nazwą miejscowości Karolewo na drodze powiatowej nr 2023P za skrzyżowanie z drogą gminną nr 272508P. Jednocześnie ustawienie w tym miejscu znaku E-18a z nazwą miejscowości Gościejewo, a po drugiej stronie drogi postawienie znaku E-17a również z nazwą miejscowości Gościejewo i znaku E-18a z nazwą miejscowości Karolewo.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny H. Janus złożył kolejny wniosek się o przestawienie, w inne miejsce, wiaty przystankowej w m. Wełna przy drodze powiatowej nr 2025P, przy rzece Wełna. Dodał, że wiata przystankowa znajduje się na ostrym zakręcie drogi i podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (m.in. gołoledź, śnieg) na drodze, może stać się miejscem wypadku drogowego.

Burmistrz Rogoźna poprosił, żeby ten wniosek skierować do Rady Sołeckiej. Był na miejscu leśniczy, sołtys i ludzie życzyli sobie, żeby tam wiatę ustawić. Urząd w to nie ingerował. Dodał, że na miejscu jest nasypany gruz i jeszcze 2 przyczepy czekają na rozgarnięcie. Powiedział, że autobus staje kawałek dalej, a nie przy przystanku i będzie prawdopodobnie spotkanie z Panem Jaworskim, sołtysem, radą sołecką w tej sprawie.

Radny H. Janus powiedział, że przede wszystkim chodzi mu o bezpieczeństwo ruchu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przed przystankiem stoi tzw. sierżant.

Radny H. Janus powiedział, że chyba stoi obok przystanku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że dokładnie przed przystankiem jadąc od drogi nr 11.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji powiedział, że wniosek należy również skierować do ZDP i Sołtysa.

Radny H. Janus wniósł o wycięcie krzewów znajdujących się przy drodze gminnej nr 272515P Laskowo – Rogoźno za przejazdem kolejowym linii Rogoźno – Wągrowiec. Wspomniane krzewy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.00.

Protokół sporządziła Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 22 grudnia 2009r.

 

 

 

drukuj pobierz pdf