Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LXIII/2018 z LXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr LXIII/2018

z LXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 maja 2018 r. o godz.16.00

 

z LXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 24 maja 2018. o godz. 16.00 w Sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa, na wniosek Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie:
  1. nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po zaproponowaniu na wniosek pana burmistrza projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018, oraz zmian w WPF na lata 2018-2037.

Pan przewodniczący Henryk Janus wskazał, że zmiany dotyczące budżetu powinny być najpierw przeanalizowane i omówione na komisach, ponieważ wprowadzenie ich do porządku obecnej sesji nic nie przyspieszy i nic nie opóźni.

Radni głosowali przyjęcie do programu każdą uchwałę z osobna:

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uchwała przyjęta do porządku jednogłośnie,
 • zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018, uchwała przyjęta do porządku „za” – 8 głosów, „przeciw” – 4 glosy i „wstrzymujące się” – 2 głosy

Pan radny Łatka poprosił o kilka słów w sprawie przetargów na budowę ulic Długa i Seminarialna? Pan burmistrz wyjaśnił, że kwota na przetarg została podzielona, ponieważ postepowanie było prowadzone z możliwością składania ofert w dwóch częściach:

 • etap IV - ul. Seminarialna na odcinku od ul. Biskupskiego do rowu, kwota 1 mln zł, oraz  etap V - ul. Długa od  asfaltu do pana Kwartnika, kwota  1 425 683,41 zł.
 • w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2037, uchwała przyjęta do porządku „za” – 10 głosów, „przeciw” – 1 glos i „wstrzymujące się” – 4 głosy

 

 

Ad. 3 Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie:

 • nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie – uchwałę przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda wskazując potrzebę zmiany zapisu dotyczącego wejście w życie uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pan burmistrz wyjaśnił, że do dnia 31 grudnia 2017 r. prawa właścicielskie nad wodami rzeki Mała Wełna oraz jeziorami: Rogoźno i Budziszewskim wykonywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W ubiegłym roku, z uwagi na istotność rzeki i jezior dla mieszkańców Gminy oraz dla turystyki, Gmina Rogoźno zintensyfikowała działania mające na celu poprawę jakości tych wód. W tym celu uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (decyzja z dnia 29 grudnia 2017 r. znak sprawy DSR-II-1.7322.174.2017).

Gmina Rogoźno uzyskała również zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przeprowadzenie prac rekultywacyjnych Jeziora Budziszewskiego i Jeziora Rogoźno.

Na dzień dzisiejszy, ze względu na zmianę podmiotu wykonującego prawa właścicielskie nad tymi wodami, zasadne jest informowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o kolejnych czynnościach związanych z poprawą jakości wód, przeprowadzanych zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym.

Pan przewodniczący Henryk Janus zapytał, czy porozumienie będzie się wiązało z wydatkami ze strony gminy ? Pan Roman Szuberski wskazał, że nie, jest to jedynie porozumienie dotyczące zakresu wykonywanych prac i rozwiązaniu problemów poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. Uchwała została przyjęta – jednogłośnie.

 • uchwała w sprawie zmian w budżecie w Gminie Rogoźno na rok 2018, pan radny Krzysztof Nikodem poprosił o przedstawienie kwoty na drogę w Pruścach. Pani skarbnik wyjaśniła, że 900 tys jest w budżecie; zdejmuje swoje środki i wkłada w to miejsce z dotacji w  wysokości 118 tys zł.

Pan radny Chudzicki zapytał o kwotę 1 mln zł, który jest w budżecie na dwa odcinki i poprosił o wyjaśnienie. Pani skarbnik odpowiedziała, że zadanie jest jedno, jednak podzielone na etapy – etap IV – 1 mln 425 tys zł i etap V – 1 mln zł. Kwota w budżecie nie ulega zmianie. Radny dopytał, co stanie się gdy na to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie? Pani skarbnik odpowiedziała, że wprowadzi po stronie dochodów budżetu gminy dotację a po wydatkach zwiększy wartość tego zadania. Jeżeli po przeprowadzonym postepowaniu zamówień publicznych wyłonienia wykonawcy okaże się, że w dalszym ciągu będzie brakowało środków – to wówczas zwrócimy się do Wysokiej Rady o zmianę – rezygnację zatwierdzonych  zadań majątkowych do realizacji na 2018 rok.

Pan radny Maciej Kutka zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy, radni przyjęli wniosek 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Po przerwie radni przyjęli jednogłośnie uchwałę wraz z autopoprawką nr 1 w sprawie zmian w budżecie.

 • zmian w WPF na lata 2018-2037 – uchwała została przyjęta jednogłośnie wraz z autopoprawka nr 1.

 

Ad. 4 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie została przedstawiona sprawa zniesienia ciszy na jeziorze Rogoźno i wydania opinii. Temat przedstawił zaproszony na sesję pan Sławomir Biskupski. Zostały przedstawione pisma otrzymane ze:

 • Starostwa Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,

Zdaniem pana Biskupskiego uchwały zostały pyrzyjęte z rażącymi błędami, brak jest badań dotyczących hałasu oraz brak odpowiedzi na pisma WOPR ze starostwa.

Pan radny Kinach zapytał czy zakaz używania silników dotyczy wszystkich ? Pan Biskupski powiedział, że petycja dotycząca zniesienia ciszy wyszła od mieszkańców, ponieważ wielu chce korzystać z łodzi, a następnie do WOPR dotarło pismo ze starostwa przypominające o zakazie, a w związku z tym że uchwały są źle przyjęte, dlatego nie są respektowane.

Na zakończenie pan radny Roman Kinach powiedział, że widział się z prezesem WOPR, który zapewnił, że nie ma problemu by zawody motorowodne wróciły na stałe do kalendarza imprez sportowych, jednak będzie to następowało małymi krokami.

Na zakończenie radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie zniesienia ciszy na jeziorze Rogoźno.

 

Ad. 5 Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończył wiceprzewodniczący trzykrotnym uderzeniem laski o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf