Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 12 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 grudnia 2008 roku o godzinie 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

Protokół nr 12  ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytego w dniu 19 grudnia 2008 roku

o godzinie 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

 

Posiedzenie otworzył, gości powitał i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak . W posiedzeniu Komisji uczestniczyli  wszyscy radni. Od godz. 18.00 w obradach nie uczestniczył radny K. Lis. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności- załącznik do protokołu.

 

Proponowany porządek obrad.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów ze wspólnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie z  20 oraz 27 listopada br.
  5. Omówienie odpowiedzi Burmistrza na wnioski złożone do projektu budżetu przez Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa oraz Komisję Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  6. Omówienie uchwał i materiałów przygotowanych na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie.

 

                Do zaproponowanego porządku obrad radny Zb. Nowak zaproponował wniesienie pkt 5, dotyczącego działalności OSP Rogoźno. Propozycja została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

                Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

                W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do przyjęcia protokołów ze wspólnych posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia z dnia 20 listopada 2008 roku przyjęty został bez uwag 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Protokół z posiedzenia z dnia 27 listopada 2008 roku przyjęty został bez uwag 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

                Następnie przystąpiono do omówienia punktu związanego z działalnością OSP Rogoźno.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak poprosił, by Zarząd OSP odniósł się do treści skargi skierowanej przez GOPS, w zakresie administrowania budynkiem.

Głos zabrał prezes jednostki p. Józef Kamiński wyjaśniając, że błędem jest to , iż skarga na działalność OSP wpłynęła do Burmistrza, a powinna zostać skierowana do Zarządu. Pan Kamiński wyjaśnił, że Burmistrz nie jest organem nadzoru nad OSP i żadnej kontroli nie prowadzi. Prezes poinformował, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zna sytuację jednostki, a dyskusje sprowadzają się w głównej mierze do wymiany okien i centralnego ogrzewania. Prezes Kamiński poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnie, w związku z działalnością, którą prowadzi ma 30.000 zł przychodu rocznie. Natomiast kwota  wydatków wynosi 44.000 zł, z czego suma 15.000 zł  przeznaczana jest na zakup miału. Dodał, że 40 ton opału zakupionych zostało z własnych środków. Z kolei czy taka ilość miału wystarcza zależy od zimy. Prezes OSP poinformował, że nie ma pieniędzy na przeprowadzenie remontu. Od 5 lat składane są wnioski do Burmistrza o dofinansowanie jednostki, ale  do dnia dzisiejszego nie została udzielona żadna odpowiedź. Następnie prezes Kamiński poinformował, że w roku przyszłym jednostka będzie obchodziła 135-lecie , i OSP zależy na odnowieniu budynków, a środki potrzebne będą w głównej mierze na materiały oraz na opracowanie dokumentacji. Prezes wyjaśnił, że o dotację na obchody 135-lecia składał wnioski do wielu instytucji, jednak otrzymał odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, że jest to lokalne przedsięwzięcie, które winno być finansowane ze środków Gminy lub Powiatu. Odnośnie sytuacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prezes wyjaśnił, że w roku ubiegłym ustalono, że Ośrodek wymieni 9 okien, (kwota ok. 9.000 zł) i będzie je odmieszkiwał, odciągając co miesiąc 250 zł z czynszu. Obecnie p. Kierownik ma zamiar wymieniać kolejne okna, na co nie może zgodzić się Zarząd OSP, gdyż po odliczeniu z czynszu kolejnej kwoty, OSP nie będzie w stanie zakupić miału. Na chwilę obecną GOPS płaci ok. 19.000 zł czynszu  rocznie, od której odliczona jest kwota 3.000 zł za okna.  Odnośnie pomieszczenia wynajmowanego na dyskotekę prezes wyjaśnił, że dyskoteka była nieczynna przez dwa lata, obecnie znalazł się wynajmujący, a pierwsze płatności będą uiszczane od miesiąca lutego przyszłego roku. Prezes J. Kamiński poinformował, że OSP prowadzi pełną księgowość swoich dokumentów. Dodał, że OSP nie stać na przeprowadzenie remontów. Ponadto prezes poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków, na plan 500.000 zł, jednostce przyznano kwotę 100.000 zł. W związku z tym złożono wniosek do Burmistrza, w którym jednostka informowała , że aby skorzystać z środków należy posiadać wkład własny ok. 60.000 zł. W tym temacie odbyło się spotkanie  z Burmistrzem, który upoważnił prezesa do wystosowania pisma, by wszystkie potrzebne dokumenty mogły być złożone do września, jednak we wrześniu nie było odpowiednich funduszy. Prezes Kamiński poinformował, że OSP nie posiada środków na remont. Natomiast gdyby Burmistrz zaplanował środki , to remont pomieszczeń GOPS-u oraz wymiana centralnego ogrzewania, zostałyby przeprowadzony. Prezes Kamiński wyjaśnił, że były plany odłączenia ogrzewania pomieszczeń GOPS od pozostałej części, jednak z braku środków nie zostało to uczynione. Prezes dodał, że jeśli OSP nie otrzyma środków z Gminy, to nie będzie możliwe przeprowadzenie żadnego remontu i nie zostanie wyrażona zgoda na dalszą wymianę okien, dopóki nie zostaną spłacone ostatnio wymienione okna.

Kierownik GOPS Marzena Brączewska poinformowała, że 1 stycznia 2006 roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym wynajmujący zobowiązuje się sezonie niegrzewczym, począwszy od maja 2006, zakupić jedno okno w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, otrzymywanych tytułem najmu.

Prezes OSP zauważył, że jednostka nie posiadała środków, gdyż z tytułu najmu nie wystarczyło pieniędzy na zakup miału. Dodał, że jeżeli OSP posiadałoby środki, to jednostka jest zainteresowana wymianą okien. 

Radna W. Wiśniewska poprosiła o uszczegółowienie kwoty 44.000 zł podanej jako wydatki OSP.

Prezes OSP J. Kamiński poinformował o następujących wydatkach:

- 15.200 zł- zakup 40 ton miału,

- 2.500 zł- opłata za energię elektryczną,

- 1.000 zł- opłata za wodę,

- 3.500 zł- pensja palacza,

- 3.950 zł- opłata księgowości,

- 1.000 zł- artykuły biurowe,

- 4.000 zł- zakup sprzętu,

- 5.000 zł- remonty.

Ponadto z kwoty 30.000 zł, należy odliczyć kwotę stanowiącą zwrot za okna.

Radna W. Wiśniewska poprosiła o podanie kwoty dzierżawy otrzymywanej od GOPS.

Prezes Kamiński poinformował, że miesięcznie jest to kwota 1.624 zł, co rocznie daje sumę 19.200 zł.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że z podanych kwot wynika, iż zakup miału oraz pensja palacza pokryta jest z czynszu płaconego przez GOPS, a z tej kwoty zostaną jeszcze środki na zakup okna. Radna zauważyła, że z opału oraz usługi korzysta nie tylko GOPS, ale również ogrzewane są pomieszczenia OSP oraz mieszkanie.

Prezes OSP zapytał czy obiekty dzierżawi się po to, by ponosić stratę, czy mieć zysk z tytułu ich wynajmu?

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że kontrolując ZAMK, okazało się, że wynajem mieszkań również nie przynosi zysku.

Prezes OSP Rogoźno, J. Kamiński poinformował, że strażacy nie pracują za pieniądze i nikt nie bierze pensji za swoją pracę.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że Straż działająca na terenie Gminy jest ochotnicza, nie można również mówić , że strażacy nie biorą żadnego wynagrodzenia, gdyż za udział w akcjach przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Prezes Kamiński poinformował, że ekwiwalent nie jest związany z działalnością OSP, gdyż każdy strażak indywidualnie rozlicza się z Gminą.

Jeden ze strażaków poinformował, że członkowie OSP wzywani są do akcji o różnych godzinach, zdarza się, że są to godziny nocne, gdzie za godzinę akcji otrzymuje się 7 zł, strażacy wracają nad ranem do domu i muszą iść do pracy.

Członek OSP p. Zieliński poinformował, że wśród strażaków 28 osób jest ubezpieczonych i przeszkolonych do udziału w akcjach i tylko członkowie OSP otrzymują wynagrodzenie za udział w akcjach, a nie cała Straż Pożarna.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy problemy z ogrzewaniem pomieszczeń GOPS-u wystąpiły w ostatnim czasie, czy wcześniej też się zdarzały?

Kierownik GOPS Marzena Brączewska wyjaśniła, że od 11 lat, od kiedy pracuje w Ośrodku problemy istnieją. Wyjaśniła, że rozmowy i prośby nie dają żadnego efektu, którego oczekują pracownicy Ośrodka, czyli odpowiednio ogrzanych pomieszczeń biurowych. Kierownik zapytała jak w takich warunkach mają funkcjonować pracownicy, gdy temperatura w biurach  wynosi 14-15 ºC i muszą ubierać dwie długości rękawów, a OSP nie podejmuje żadnych działań, by ten problem zlikwidować.

Radny R. Dworzański zapytał jak wygląda sytuacja prawna obiektu, czy należy on do Gminy, czy do gminy należy tylko działka , na którym wybudowane zostały obiekty OSP?

Burmistrz poinformował, że właścicielem terenu oraz budynków jest Gmina Rogoźno. W związku z powyższym należy postawić pytanie na jakiej podstawie OSP podpisuje umowy z GOPS-em oraz na dzierżawę garaży? Burmistrz dodał, że nie wierzy w te wyliczanki, które podał p. Kamiński. Zauważył, że toczą się sprawy cywilne, sądowe, gdyż do dnia dzisiejszego nie rozliczone są pieniądze. Burmistrz dodał, że OSP, po ścięciu drzew miało je zagospodarować jako opał, co się niestety nie stało. Odnośnie właściciela terenu Burmistrz poinformował, że w roku 1991 oraz 1993 działki na których stają budynki OSP zostały skomunalizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego i właścicielem jest Gmina. Natomiast tak się przyjęło, że teren ten należy do Straży, gdyż budynki budowali strażacy z własnych środków, jednak zgodnie z prawem właścicielem jest Gmina Rogoźno. Odnośnie dzierżaw, Burmistrz poinformował, że nie było żadnych uzgodnień, jest utworzone Stowarzyszenie, więc Burmistrz nie ma prawa nadzoru, jednak po finansowanie OSP zgłasza się do Gminy.

W dalszej kolejności Burmistrz poinformował, że OSP Parkowo zakupiło materiały do remontu na kwotę 10.000 zł i wykonują wszystko sami.

Burmistrz zauważył, że od 10 lat w OSP Rogoźno leżą piece oraz kaloryfery, które do tej pory nie zostały zamontowane.

Następnie Burmistrz poinformował, że OSP Rogoźno przejęło od PSP beczkę, prezes obiecywał , że beczka będzie sprawna , jednak w obecnej chwili stoi u p. Siwińskiego z zamiarem jej sprzedaży. Ponadto Straż prawdopodobnie dostała wysięgnik koszowy, a p. Kamiński ubiegał się o sfinansowanie kursu, by strażacy mogli kosz obsługiwać. Burmistrz poinformował, że żadne zlecenia nie zostaną wydane, a OSP Rogoźno może kurs sfinansować z własnych dochodów. Burmistrz poinformował, że p. Kamiński stwierdził, iż postawi Urząd przed faktem dokonanym i w dniu dzisiejszym w poczcie Urząd otrzymał umowę o dzieło na kwotę 1.200 zł, mimo, że nie poczyniono żadnych uzgodnień.

Następnie Burmistrz poinformował, że podobna sytuacja miała miejsce w czasie wakacji, gdy OSP organizowało obóz. Pan Kamiński, mając do dyspozycji kwotę 5.000 z GPRPA, podpisał umowę z właścicielem Ośrodka, i dopisał , „fakturę proszę wystawić na Urząd” i Urząd otrzymał fakturę na kwotę 26.000 zł. Burmistrz dodał, że nie wiedział o takiej umowie i jej nie podpisywał, w związku z tym, że obóz, na którym bawili się strażacy prowadziła młoda osoba, która dopiero rozpoczęła działalność, faktura została zapłacona. Burmistrz dodał, że nie było uzgodnień co do kwoty, jednak zrobiło się żal osoby, prowadzącej obóz i w efekcie faktura została zapłacona. Burmistrz poinformował, że tak p. Kamiński działa od lat. Po odbyciu obozu p. Kamiński przepraszał i obiecał, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy, a w dniu dzisiejszym wpływa umowa bez żadnych uzgodnień.

W dalszej kolejności Burmistrz poinformował, że OSP prawdopodobnie otrzyma samochód marki Polonez i prawdopodobnie pojawi się problem tankowania i remontu pojazdu. Dodał, że nie ma żadnych uzgodnień, a ponadto od 2 miesięcy prezes OSP Rogoźno, nie był u Burmistrza.

Następnie Burmistrz powiedział, że od 1 grudnia wstrzymał tankowania forda transita, gdyż samochód  od miesiąca czerwca przejechał 4.600km, z czego na akcję osy tylko 600 km. Dodał, że w związku z wstrzymaniem tankowania p. Kamiński starszy prokuraturą. Burmistrz dodał, że podobna sytuacja miała miejsce wcześniej i wówczas uzgodniono, że samochód będzie wyjeżdżał tylko na wypadki, czego jednak nie przestrzegano.

Następnie Burmistrz poinformował, że w piśmie prezesa OSP jest informacja, ze jednostka zakupiła piec, jednak w zeszłym roku w sezonie grzewczym piec został zakupiony z środków gminnych, gdyż nie było ogrzewanych pomieszczeń GOPS-u. Burmistrz dodał, ze w roku bieżącym sytuacja się powtórzyła i przez okres 3 dni w sezonie zimowym pomieszczenia Ośrodka po raz kolejny nie były ogrzewane, i na tą okoliczność wykonano zdjęcia.  Burmistrz stwierdził, ze należy zastanowić się co zrobić z OSP oraz z majątkiem jednostki. Zauważył, ze jeżeli Zarząd będzie działał tak jak do tej pory, to sytuacja się nie poprawi.

Następnie głos zabrał prezes OSP J. Kamiński informując, że co roku Burmistrz wie, gdzie obóz jest organizowany oraz jakie są jego koszty. Natomiast Burmistrz co chwilę zmienia zdania.

Burmistrz zapytał kiedy prezes dokonywał zgonie odnośnie obozu?

Prezes OSP Rogoźno odpowiedział, że było to w czerwcu lub maju, wówczas Burmistrz informował, że wniosek ma być wcześniej złożony, by wszystko nie odbywało się na ostatni chwilę. Ponadto prezes poinformował, że złożył wniosek do budżetu, jednak nie otrzymał odpowiedzi, czy środki zostaną przyznane. Ponadto prezes poinformował, że w rozmowie Burmistrz pytał ile będzie brakowało do zorganizowania obozu, wówczas prezes odpowiedział, że rachunek zostanie przesłany do Urzędu.

Burmistrz poinformował, że p. Kamiński kłamie, mówiąc, iż uzgodnił wyjazd dzieci do Stęszewa na obóz.

Prezes OSP Rogoźno J. Kamiński poinformował, że co roku władze samorządowe są zapraszane, by odwiedziły dzieci uczestniczące w obozie. Uczestnikami są dzieci z terenu Gminy i są informowane, kto finansuje wyjazd. Prezes dodał, że Burmistrz wiedział jaki jest koszt obozu. Przed obozem prezes był u Burmistrza, by zostało wydane zlecenie na zatankowanie samochodu, w związku z czym Burmistrz posiadał wiedzę na temat obozu i wszystko było uzgodnione. Prezes Kamiński poinformował, że obóz organizowany jest od 10 lat, a dzieci uczestniczą w nim bezpłatnie. W czasie obozu odbywały się kontrole, które wyszkolenie dzieci oceniły bardzo wysoko.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał jakie kroki, w związku z tym budynkiem podejmie Burmistrz. Czy budynek zostanie przejęty i kierowany będzie przez organ wykonawczy, czy urzędnicy zostaną z tego budynku przeniesieni? Radny Nowak zauważył, że zgodnie z ekspertyzą zalecane jest wymienienie całej instalacji, w związku z powyższym zapytał o konkretne propozycje.

Burmistrz poinformował, że listę dzieci uczestniczących w obozie przysłała osoba prowadząca obóz w Ośrodku, a nie p. Kamiński. Ponadto osoba, ta kilkakrotnie była w Urzędzie i próbowała skontaktować się z prezesem OSP, jednak było to niemożliwe.  Burmistrz dodał, że należy zastanowić się co dalej zrobić z tą sprawą, gdyż dalej tak być nie może.

Prezes OSP Rogoźno, J. Kamiński poinformował, że teren, na którym obecnie znajdują się budynki został przekazany dla OSP , przez p. Dokowicza, a następnie w wyniku sytuacji politycznej, przeszło to na własność Gminy. Obecnie OSP obciążone jest podatkiem od nieruchomości, a budową remizy zajmował się Społeczny Komitet Budowy, na co są dokumenty oraz wszystkie pozwolenia, a sama budowa była w czynie społecznym.

Radna W. Wiśniewska zauważyła, że z wcześniejszych wyliczeń, które podawał p. Kamiński wychodzi, iż wydatki kształtują się w kwocie 34.160, czyli brakuje 10.000 zł.

Prezes OSP poinformował, że kwotę 5.240 zł, należało oddać GOPS.

Radna W. Wiśniewska zauważył, że odliczając tą kwotę, nadal w wydatkach OSP nie zgadza się kwota 5.000 zł. Radna W. Wiśniewska zapytała czy OSP otrzymuje jeszcze inną dzierżawę, np. z tytułu wynajmu sali?

Prezes poinformował, że dzierżawa wpływa z tytułu wynajmu mieszkania oraz garaży.

Radny j. Witt poprosił, by podane zostały kwoty pozostałych dochodów z tytułu dzierżawy.

Prezes poinformował, że roczny dochód z dzierżawy mieszkania wynosi 3.000zł, a za wynajem garażu jest to kwota 50 zł/m-c.

Radna W. Wiśniewska zwróciła uwagę, że we wcześniejszych wypowiedziach prezes poruszył sprawę braku opłaty czynszu przez osobę wynajmującą dyskotekę. Radna zapytała dlaczego nie poczyniono żadnych kroków, by ściągnąć zaległość?

Prezes wyjaśnił, że osoba wynajmując, przez dłuższy okres czasu płaciła regularnie, natomiast pogorszenie sytuacji miało miejsce w ostatnim okresie, i wpłaty były nieregularne

Radna W. Wiśniewska zapytała jaka była miesięczna kwota dzierżawy?

Prezes OSP Rogoźno odpowiedział, że było to ok. 1.800 zł.   

Radna W. Wiśniewska wyraziła nie zrozumie dla dewastacji sali oraz braku reakcji OSP.

Prezes Kamiński poinformował, że dewastacja miała miejsce po wypowiedzeniu umowy, a najemca zrobił to złośliwie.

Następnie Kierownik GOPS przedstawiła zdjęcia obrazujące pracę w Ośrodku w omawianych warunkach: klatki schodowej, korytarzy oraz zły wygląd toalet.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał na czyj koszt wykonywany jest remont dyskoteki?

Prezes odpowiedział, że koszty remonty ponosi osoba wynajmująca pomieszczenie. Dodał, że jeśli OSP otrzymałoby środki, to kapitalny remont pomieszczeń GOPS-u zostałby przeprowadzony.

Kierownik GOPS M. Brączewska zauważyła, że nie chodzi o generalny remont, tylko o estetykę budynku.

Radny Z. Hinz zauważył, że Rada jest na etapie prac nad budżetem, w związku tym , że wszyscy zdają sobie sprawę z wyglądu budynku zaproponował wniosek: przeznaczenie określonej kwoty na remont segmentu zajmowanego przez GOPS łącznie z ogrzewaniem i gospodarzem tej części winien być Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomieszczenia zostaną wyremontowane przez gminne pieniądze, tak by instytucja mogła w godnych warunkach funkcjonować.

Przewodniczący Komisji poprosił, by do tego wniosku ustosunkował się Burmistrz oraz przypomniał, ze OSP Rogoźno wnioskowało o 135.000 zł na remont amfiteatru.

Prezes OSP Rogoźno zapytał jakimi względami kierowano się i uwzględniono środki na rozbudowę remizy w OSP Pruśce, skoro jednostka ta wyjeżdża 5 razy w roku? Zaplanowano w Pruścach salę 200 m² dla 30 mieszkańców, w dla Rogoźna, gdzie odbywają się wszystkie spotkania,  nie przeznaczono żadnych środków.

Odnośnie wniosku radnego Hinza Burmistrz zaproponował, że zgodnie z własnością wszystkie budynki oprócz garaży OSP przejmuje Gmina. Mieszkanie oraz pozostałe budynku zostałoby oddane w zarząd ZAMK-U, a straż pożarna zajmuje się swoimi garażami, wówczas byłby porządek. Burmistrz dodał, że nie mówi się o ograniczeniu funkcjonowania OSP, tylko o właściwym administrowaniu, które zostałoby przekazane do ZAMK-u.

Prezes J. Kamiński poinformował, że na takie rozwiązanie nie zgodzi się Straż Pożarna.

Burmistrz poinformował, że posiada dokumenty komunalizacyjne. Wyjaśnił, że nie neguje tego, ze zostało to wybudowane przez członków OSP, jednak na obecną chwilę stan prawny jest taki, jak wcześniej przedstawiona.

Prezes OSP zaproponował, że  OSP wystąpi o przekazanie obiektów dla OSP, ponadto Burmistrz powinien przeznaczyć jakąś kwotę na remont pomieszczeń GOPS-u. Po przekazaniu obiektów na własność OSP, będzie porządek prawny.

Radny Z. Hinz zapytał kto będzie właścicielem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS?

Prezes OSP stwierdził, że właścicielem musi być OSP Rogoźno.

Radny R. Dworzański stwierdził, że należy mieć świadomość kto jest właścicielem tego terenu i obiektów. Zauważył, że jeśli jest to własnością straży, to ich obowiązkiem jest dbanie o estetykę i o całość budynków. Natomiast jeśli jest to własność Gminy, to zaistniała sytuacja jest dziwna, gdyż gminna jednostka płaci dzierżawę za lokal , którego jest właścicielem. W związku z powyższym należy sprawę rozstrzygnąć na podstawie dostępnych dokumentów.

Burmistrz poinformował, że jest założona księga wieczysta, jest wyciąg z rejestru gruntów oraz są decyzje komunalizacyjne.

Radny R. Dworzański stwierdził, że z dyskusji nic nie wyniknie. Należy jednak ustalić warunki., jeśli właścicielem jest straż , to powinna podpisać porozumienia i je realizować. Natomiast dzisiejsze posiedzenie jest wynikiem zaistniałego problemu, związanego z brakiem ogrzewania pomieszczeń GOPS.

Burmistrz poinformował, że pewne sprawy , odnośnie ciepła, zostały wykonane, brak jest jednak odpowiednio ciepłej temperatury w pomieszczeniach. Burmistrz zauważył, że słów prezesa wynika, że Gmina ma przekazać OSP budynki, płacić dzierżawę za GOPS oraz finansować wszystkie remonty. Burmistrz poinformował, że bez względu , na to czy Rada uchwali środki dla OSP Rogoźno, umowa nie zostanie podpisana z p. Kamińskim, gdyż są inne tematy,, które na to nie zezwalają. Dodał, że jeśli remont ma być wykonywany, to tylko zgodnie z procedurą zamówień publicznych, a nie poprzez dotację dla OSP.

Prezes Kamiński poinformował, że OSP Rogoźno z każdej dotacji rozlicza się terminowo. Natomiast, gdyby co roku przeznaczano pewną kwotę na remont, to dzisiejsza dyskusja nie miałaby miejsca. Jednak od kilku lat składane wnioski są bez odpowiedzi. Prezes poinformował, że w innych gminach, wszystkie remonty wykonywane w OSP pokrywane są z środków gminnych. Prezes Kamiński dodał, że do tej pory istniejąca sytuacja prawna nikomu nie przeszkadzała, a brak ogrzewania wynika z przestarzałej instalacji.

Burmistrz zauważył, że taki stan prawny istnieje od 1991 roku. Dodał, ze OSP Parkowo wykonywało remont z własnych środków i do Burmistrza zwróciło się tylko w końcowej fazie remontu, gdy zabrakło środków na zakup 2 kaloryferów i wylanie posadzki. Burmistrz zauważył, że gdyby OSP Rogoźno dbało o budynki, to dzisiejsze spotkanie nie miałoby miejsca. Dodał, że po wszystkich imprezach teren amfiteatru nie jest sprzątany. Burmistrz zauważył, że OSP przez dłuższy okres czasu nie podłączyło się do kanalizacji i zostało to wykonane przez pracowników robót publicznych.

Ostatniemu stwierdzeniu zaprzeczyła prezes OSP.

Następnie głos zabrał radny M. Połczyński informując, ze OSP Pruśce co roku składa wnioski , do budżetu, jednak środków nie otrzymali, mimo, że potrzeby są duże. Radny poinformował, ze jednostka wyjeżdża do akcji i osobiście uczestniczył w 3. Dodał, że OSP Ruśce nie dysponuje pomieszczeniami socjalnymi, dlatego też pieniądze słusznie się należały. Radny Połczyński wyjaśnił, że na kwotę 100.000 zł proponowanych dla OSP Pruśce, 60.000 zł są to środki z roku 2008, a 40.000 zł zaplanowano w roku 2009.

Prezes OSP Rogoźno zapytał czy dla jego jednostki pieniądze się nie należały, tym bardziej, ze wydatki są większe i jednostka ta o wiele więcej wyjeżdża do akcji niż pozostałe jednostki.

Radny Połczyński zauważył, ze nie mówił , że OSP Rogoźno środki się nie należały, a przedstawił jedynie informację w jednostce w Pruścach.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, ze ilość wyjazdów zależy od selektywnego powiadamiania uruchomianego w PSP w Obornikach. Wiceprzewodniczący zauważy ł, że nikt nie wie ile dzieci uczestnicy w obozach organizowanych w Stęszewku.

Prezes Kamiński poinformował, że całej Gminy Rogoźno w obozie udział bierze 89 dzieci.

Radny J. Witt stwierdził, ze jeśli brakuje środków, co ma miejsce w OSP Rogoźno, to należy szukać oszczędności. Radny Witt zapytał czy prawdą jest to, iż OSP przejęło beczkę oraz wysięgnik koszowy?

Prezes Kamiński potwierdził.

Radny J. Witt zapytał ile razy Straż używała drabiny będącej na wyposażeniu oraz czy kosz jest niezbędny zważywszy na koszty związane z jego użytkowaniem?

Członek OSP p. Zieliński poinofmował, że drabina ma wysokość 30 metrów i sięga na wszystkie budynki na terenie Gminy. Natomiast kosz ma wysokość 18 metrów , sięga do III piętra, i jest potrzebny, gdyż ewakuacja jest duża lepsza i bezpieczniejsza.

Radny J. Witt zapytał ile akcji było przeprowadzonych, gdzie użycie kosza było niezbędne? Ponadto zauważył, ze kosz znajduje się na wyposażeniu PSP.

Pan Zieliński zauważył, ze dojazd kosza z Obornik zajmuje ok. 15 minut.

Radny Witt zauważył, ze czas potrzebny na zebranie składu OSP Rogoźno na akcji jest porównywalny.

Przewodniczący komisji stwierdził, że kiedyś do pożaru wyjeżdżało się wozami konnymi i jeśli radny Witt w tą stronę chce działać to „szczęść mu Boże”.

Radny J. Witt zapytał czy radny Nowak dba o interes Gminy i koszty ponoszone przez Gminę?

Kierownik GOPS zapytała co zamierza zrobić prezes OSP, by zapewnić odpowiedni poziom ciepła w pomieszczeniach Ośrodka?

Prezes stwierdził, ze należy wymienić instalację grzewczą. Można natomiast spróbować wymienić grzejniki stare , na te które są w posiadaniu OSP.

Dyrektor ZAMK M. Mysłek poradził wyjęcie zaworów i przepłukanie instalacji.

Kierownik GOPS zapytała czy sama ma wykonać to zadanie, czy powinien to wykonać zarządzający budynkiem?

Prezes OSP stwierdził, że można wyjąc osobę, która przejrzy instalację , oraz można wymienić niektóre grzejniki.

Radna W. Wiśniewska zapytała czy w kwotę 250 zł, płaconą za dzierżawę mieszkania, wliczone jest ogrzewanie mieszkania oraz jaka jest jego powierzchnia?

Prezes wyjaśnił, że w tej kwocie mieści się ogrzewanie, a mieszkanie ma powierzchnię ok. 82 m².

Radna W. Wisniewska zapytała Dyrektora ZAMK, jaki powinien być koszt mieszkania, biorąc pod uwagę stosowane stawki czynszu.

Dyrektor ZAMK poinformował, że za m² stawka wynosi 4,10 zł plus ogrzewanie.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że w Parkowie za 58 m² czynsz wynosi ok. 500,00 zł. Radna dodała, że OSP  może zdobyć pieniądze podwyższając czynsz.

Członek OSP Rogoźno poinformował, że gdyby radna tyle samo wniosła na rzecz Straży, co wynajmujący mieszkanie, to radna również otrzymałaby taką stawkę czynszu.

Prezes OSP dodał, że planowano podwyższyć stawkę czynszu, jednak osoba ta zwróciła się z prośbą by tego nie robić. W związku tym, że jest człowiekiem zasłużonym dla OSP czynsz nie został podwyższony.

Sekretarz Gminy zapytała czy OSP składa rozliczenie do Urzędu Skarbowego?

Prezes OSP poinformował, że deklaracja jest składana, opłacany jest także podatek VAT.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że stan prawny jest znany, a największym problem dotyczy GOPS-u. Radny przychylił się do wniosku radnego Hinza, który stwierdził, że finansowo trzeba jednostkę wesprzeć. Natomiast problem wynika z czego środki przeznaczyć. Dodał, że wsparcie jednostki zależeć będzie od dobrej woli Burmistrz i wprowadzenie ewentualnie poprawki do projektu budżetu. Przewodniczący Rady zauważył, że obiekty te wymagają remontu i aby sprawę rozstrzygnąć należy raz jeszcze odbyć spotkanie.

Prezes OSP poprosił, by w budżecie na rok kolejny umieścić środki na wyjazd dzieci na obóz.

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku radnego Hinza o treści:

Rozważy możliwość dofinansowania jednostki OSP Rogoźno z budżetu Gminy celem poprawy warunków lokalowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujący” w obecności 15 radnych.

 

Radna W. Wiśniewska zaproponowała wniosek o treści: „ Odłączyć ogrzewanie części biurowej GOPS od części pozostałej.

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że na sesję Rady przygotowana została uchwała dotycząca ustalenia ekwiwalentu dla OSP, co wynika ze zmiany Ustawy. Radny stwierdził, że rozdzielnie akcji gaśniczych od akcji ratowniczych jest nieprawidłowe.

Członek OSP p. Zieliński podzielił głos radnego stwierdzając , że stawki udziału w akcjach powinny być równe, gdyż czasami wypadki są groźniejsze od pożarów, natomiast zgadza się co do stawki 5 zł za udział w szkoleniach.

Radny K. Lis stwierdził, że stawka 11 zł, jest kwotą śmieszną i stawka za narażanie własnego życia i zdrowia powinna być wyższa.

Jeden ze strażaków poinformował, że członkowie otrzymywali wyższe stawki 14-15 zł, jednak od roku 2002 zostało to zmniejszone i zostało tak do tej pory.

Jeden ze strażaków poinformował, że strażacy narażają własne zdrowie i życie, dlatego poprosił o wyższą stawkę.

Burmistrz poinformował, że prezes gminny złożył wniosek do budżetu, gdzie proponuje za akcję gaśniczą 12 zł, za ratowniczą 10 zł, a za szkolenie 8 zł. Natomiast propozycja Urzędu jest 11zł, 8 zł i 5 zł. Na spotkaniu z radnymi z Obornik Burmistrz otrzymał informację, że radni będą uchwalili stawkę  za akcje ratownicze i gaśnicze w wysokości 8 zł. Burmistrz zauważył, z ę stawki te powinny być ujednolicone dla całego powiatu.

Burmistrz zauważył, że zdarzają się sytuacje gdy strażacy są wpisani w udziale w akcjach, a Komenda Powiatowa tego nie potwierdza.

Radny K. Lis złożył wniosek , by stawka za udział w akcjach ratowniczych oraz gaśniczych wynosiła 12 zł, a za udział w szkoleniach 5 zł.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Następnie ogłoszono 10 minutową przerwę.

 

W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do omówienia odpowiedzi Burmistrza na wnioski złożone do projektu budżetu przez Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa oraz Komisję Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady przypomniał, że zostały złożone wnioski, by w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnić osoby zgłaszające swój udział w Programie. Radny zapytał czy te osoby będą brały udział w Programach? Ponadto poinformował, że w dniu dzisiejszym p. Pilarski przysłał wyjaśnienie, w związku z poruszanym od wielu lat problemem wynagrodzenia. Zgodnie z pismem podpisanym przez Zastępcę dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aaowiec, prowadzący terapię, ma prawo do wynagrodzenia.

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że Gminna Komisja złożyła Program do radnych i GKRPA nie może już nic w Programie zmienić. Ponadto wyjaśniła, że w Gminnym Programie nie ma czegoś takiego jak osoby i wyraziła nie zrozumienie , dlaczego o te dwie osoby radni prowadza taki bój.

Przewodniczący Rady zauważył, ze wnioski wpłynęły od trzech osób.

Przewodnicząca wyjaśniła, że dwa wnioski wpłynęły od osób fizycznych i jeden od organizacji pozarządowej. Dodała, że w Programie udział bierze kilkadziesiąt osób i żadna z nich nie jest umieszczona w Programie. Przewodnicząca poinformowała, że z p. K. Ostrowskim prowadzono rozmowy, a na razie osoby nie są zatrudnione. Natomiast o zatrudnieniach osób można mówić dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Programów. Przewodnicząca Stachowiak poinformowała, że osoby zatrudnione, będą miały wysokie kwalifikacje do spełniania zadań określonych w Programie.

Odnośnie Fundacji Pro-Vita p. Stachowiak poinformowała, że jest to organizacja pozarządowa, która po ogłoszeniu konkursu składa swoją ofertę i rozpatrywaniem ofert zajmuje się komisja konkursowa. Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że w ofercie „Pro-Vity” wymienione zadania dotyczącą prowadzenia poradni uzależnień finansowanej przez Fundusz Zdrowia. Natomiast terapeuta działający w organizacji może zostać zaproszony do prowadzenia warsztatów i zajęć w punkcie konsultacyjnym. Pani Stachowiak wyjaśniła, że punkt konsultacyjny jest jeden i nie ma sensu prowadzić drugiego.

W dalszej kolejności Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że od wielu lat, co jest zawsze podkreślanie obowiązuje zasada ruchu aowskiego, że jest to ruch anonimowy i nikomu się nie płaci, zgodnie z 12 krokiem ruchu AA- nieść posłanie innym alkoholikom i wykonuje się to bezpłatnie. Natomiast płaci się osobom, które zatrudniane są w zakładach opieki zdrowotnej, gdzie prowadzą terapię wstępną. Przewodnicząca dodała, że osoba udzielająca odpowiedzi z PARPT albo została wprowadzona w błąd, albo odpowiedziała wymijająco. Ponadto p. Stachowiak poinformowała, że gdyby było więcej środków, to Komisja wolałaby przeznaczyć je na psychologa lub lekarza.

Przewodniczący Rady poinformował, że w III kadencji samorządu Gmina zainwestowała duże środki w edukację p. Pilarskiego i z tego punktu widzenia  szkoda jest taka osobę zostawiać z boku, chyba , że przemawiają za tym inne przesłanki.

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że Komisja zaprasza te osoby do udziału w dyżurach. Ponadto poinformowała, że dyskusja jest bezprzedmiotowa, zwłaszcza, że Przewodniczący wie jaka była sytuacja, a czego nie chce na dzisiejszym posiedzeniu poruszać. Pani Stachowiak poinformowała, że komisja jest otwarta na współpracę, a z p. Ostrowskim odbyło się kilka rozmów, jednak charakter kierowanych pism nie świadczy o tym, by współpraca się dobrze układała. Współpraca z osobami, które uczestniczą w Programie, układa się bardzo dobrze, natomiast Przewodnicząca nie widzi współpracy z osobami, o których toczy się dyskusja. Pani Stachowiak  poinformowała, że radni nie mają kompetencji odpowiadać za osoby, które zatrudnia Gminna Komisja.

Przewodniczący Rady stweirdził, że wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach GKRPA i nie było żadnych uwag co do funkcjonującego systemu. Przewodniczący poinformował, że jest pod wrażeniem wielu działań. Dodał, że trzeba będzie tym osobom udzielić odpowiedzi.

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że podmioty składające rekomendacje nigdy nie otrzymują odpowiedzi.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie prawdą jest, że w Gminnym Programie nie można dokonywać zmian.

Pani Stachowiak poinformowała, ze zmian można dokonywać, ale nie może tego czynić Gminna Komisja. Odnośnie zatrudniania osób wyjaśniła, że w Programach nie wpisuje się nazwisk osób realizujących zadania.

Następnie Przewodnicząca GKRPA poinofrmowała, że w najbliższych Gminach, nikt nie zatrudnia osób uzależnionych i dlatego tak pięknie rozwija się ruch aowski. Dodała, że osoby uzależnione dyżurujące w punkcie konsultacyjnym mają opłacane np. szkolenia, ale praca jest za darmo. Ponadto poinformowała, że osoby działające w Komisji powinny wykonywać zadania zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Następnie głos zabrał p. K. Ostrowski poinformował, że odbył spotkanie z Przewodniczącą GKRPA, która zażyczyła sobie przedstawienie kwalifikacji. Wyjaśnił, że zostały złożone uprawnienia, certyfikaty oraz opracowany został program taki, jaki oczekiwała Gminna Komisja. W związku z powyższym p. Ostrowski poprosił, by Przewodnicząca GKRPA określiła, czy widzi jego udział w Programie. Pan Ostrowski dodał, że posiada w Gminie najwyższe kwalifikacje.  Poinformował, że z Programów, które zostały utworzone w Gminie Rogoźno, różni fachowcy w Poznaniu się śmieją.

Przewodnicząca Stachowiak poinformowała, że odbyła się spotkanie p. Ostrowskiego z członkami Komisji. kwalifikacje podmiotów ocenia Komisja  i zwróciła się do p. Ostrowskiego, by w swojej ocenie był skromniejszy. Poinformowała, że  p. Ostrowskiemu zaproponowano pełnienie dyżuru, ale p. Ostrowski woli dyżur ruchomy, ze względu na charakter pracy. Dodała, że Gminna Komisja jest zainteresowana opracowaniem przez policję i szkoły standardów postępowania z narkotykami oraz zajęć z młodzieżą w formie warsztatów, co jest obecnie czynione.

Przewodnicząca Stachowiak poinformowała, ze jest przerażona postawą p. Ostrowskiego, gdyż zupełnie inaczej rozmowa przebiegała z udziałem członków Gminnej Komisji.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, ze na ostatniej Komisji  wydawałoby się iż zainteresowani dojada do porozumienia. Jednak w obecnej sytuacji należy sprawę postawić jasno i otwarcie.

Pani Stachowiak poinformowała, że udział w Programach biorą osoby z wyższymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem.

Wiceprzewodniczący Olenderski zapytał czy kwalifikacje przejrzane zostały z dużą precyzją?

Przewodnicząca GKRPA zauważyła, że jeśli istnieją takie wątpliwości, to kwalifikacje może przejrzeć Komisja Rewizyjna.

Następnie Przewodniczący odczytał 5 wniosków Komisji, które zostały przyjęte do budżetu przez Burmistrza tj.:

- budowę chodnika w m. Rogoźno przy ul. Prusa w kwocie 100.000 zł, gdyż podane zostało źródło finansowania,

- kwotę 20.000 zł  na chemiczne zwalczanie szrotówka kasztanowiaczka w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- kwotę 3.000 zł na organizację gminnych rozgrywek piłkarskich, w ramach zaplanowanych środków na kulturę fizyczną i sport,

- propozycja podziału środków na oświetlenie na terenie sołectw,

- oraz przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców, Rynkowej i Czarnkowskiej w ramach zaplanowanych środków.

Przewodniczący Rady zapytał o odrzucony wniosek dotyczący ul. Polnej. Radny zauważył, że środki na dokumentacje umieszczono w wydatkach niewygasających, a jej wykonanie określono do listopada 2009 roku. Przewodniczący stweirdził, że jest to długo okres czasu i poprosił w tym temacie o wypowiedź prezesa „Aquabellis”.

Prezes „Aquabellis” W. Dulko poinfomował, że należy wykonać projekt na kolektor i go wybudować. Poinformował, że Spółka „Aquabellis” nie zajmuje się opracowaniem dokumentacji.

Burmistrz poinformował, że zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych, w dniu wczorajszym zostały dostarczone mapy. Natomaist pozostała część środków została umieszczona jako wydatki niewygasąjące na rok przyszły. Dokumentacja zostanie opracowana przez projektanta , gdy będzie znany koszt realizacji zadania, podjęta zostanie dyskusja skąd środki mają pochodzić. Natomiast wpisanie tego zadania do realizacji do listopada jest terminem bezpiecznym, ze względu na konieczność przeprowadzania uzgodnień.

Przewodniczący Rady zapytał czy istnieją możliwości przygotowania mieszkań socjalnych?

Burmistrz zapytał w jaki sposób przygotować lokale socjalne?

Przewodniczący stwierdził, że można to zrobić z istniejącej substancji.

Burmistrz wyjasnił, że mieszkania komunalne są remontowane w miarę posiadanych środków i przekwalifikowane na socjalne.

Przewodniczący Rady zapytał czy dyrektor ZAMK posiada miejsca, które można by przeznaczyć na mieszkania socjalne w zarządzanych zasobach, przy założeniu, że zostaną przyznane dodatkowe środki?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że mieszkania, które zostaną zwolnione przez wynajmujących mogą być przeznaczone jako socjalne. Jest także możliwość wybudowania mieszkań socjalnych, co czynią niektóre Gminy. Dyrektor ZAMK poinformował, że zakład budżetowy nie otrzymuje pieniędzy z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych. Stawka za lokal socjalny wynosi 0,96zł/m², za lokal mieszkalny 3,16zł/m² , a obecnie w zasobach ZAMK jest 13 lokali socjalnych. Natomiast coraz więcej osób otrzymuje wyroki eksmisyjne i powinny być kwaterowani w mieszkaniach socjalnych.

Przewodniczący Rady zapytał jaka kwota w skali roku powinna być zwrócona do ZAMK z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych?

Dyrektor ZAMK poinformował, że byłaby to kwota ok. 50.000 zł. Ponadto ZAMK ponosi koszty z tytułu remontu mieszkań, które w dużej mierze są zdewastowane.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza, czy nie jest odpowiednia pora , by uczynić krok w wspomóc finansowo ZAMK? Zauważył, że w ostatnich latach uczyniono wiele, by poprawić sytuację w oświacie, wykonując wiele remontów. W związku z tym należy także wspomóc zakład budżetowy, gdyż słabością samorządu jest substancja mieszkaniowa w zasobach ZAMK-u, a wygląd budynków komunalnych jest coraz gorszy.

Radny Z. Hinz zapytał jak wygląda sprawa niedokończonego budynku ( bloku) w Słomowie?

Burmistrz poinformował, że w tym temacie odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem właściciela oraz developerem. Właściciel postawił warunki, że blok zostanie dokończony, a Gmina kupi mieszkania za 2.500 zł/m² . Natomaist propozycja gminy była taka, by budynek kupić za 1zł, oraz zaproponować właścicielowi działkę w innym miejscu. Budynek jest prywatny i szpeci, jednak nie ma możliwości, by problem zlikwidować.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że podobna sytuacja ma miejsce z budynkiem, który znajduje się na zapleczu Urzędu. Zauważyła, ze na jednej z Komisji zgłoszono wniosek, by tematem się zająć.

Burmistrz poinformował, że w projekcie budżetu zaproponował określoną sumę na modernizację tego budynku, w wysokości 140.000zł. Najważniejszą sprawą jest przeniesienie archiwum oraz pomieszczeń Opieki Społecznej i wyraził nadzieję, że w tym temacie coś ruszy. Kwota proponowana w budżecie powinna wystarczyć na wykonanie projektu oraz remontu. Ponadto zgodnie z wykonaną ekspertyzą budynek nadaje się do remontu, jedynym problemem okazały się schody, które trzeba będzie przerobić.

Sekretarz dodała, że pomieszczenia, które obecnie zajmuje GOPS, a głownie korytarz jest nieprzystosowany do potrzeb interesantów niepełnosprawnych. Natomiast w budynku na zapleczu Urzędu warunki byłyby o wiele lepsze.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że na ul. Topolowej , po roku składania wniosków uwzględniono w budżecie wykonanie projektu na budowę tej ulicy. Natomiast mieszkańcy Gościejewa od 10 lat zgłaszają wnioski na drogi w sołectwie, co się jednak w budżecie nie znalazło i zostanie to zgłoszone na Sesji.  

Następnie Dyrektor ZAMK poinformował, że zakończony został I etap remontu w budynku służby zdrowia- dotyczący remontu toalet dla niepełnosprawnych. Ponadto rozpoczęto II etap remontu, a na ukończeniu jest wykonanie projektu, który pod koniec roku złożony zostanie do Urzędu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o remont elewacji budynku po bibliotece w Gościejewie. Radny poinformował, że temat ten zgłasza od 9 lat.

Dyrektor Mysłek poinformował, że jeśli wystarczy środków, to remont można przeprowadzić, natomaist do Urzędu przedstawiono kosztorys remontu omawianego budynku. Z kolei z dochodów jakie przynosi ten budynek remont nie ma możliwości przeprowadzenia takiej inwestycji.

Burmistrz zaproponował, by Rada zajęła się tematem podjęcia uchwały i wydzierżawienia budynku zajmowanego przez Ośrodek Zdrowia na 10-20 lat. Burmistrz zauważył, że obecnie z budżetu Gminy przeznaczono spore pieniądze na remont obiektu, a Dyrektor Przychodni twierdzi , że na remont i zakup sprzętu nie posiada środków. Burmistrz poinformował, że przychodnia jest zainteresowana kupnem obiektu, ale za „przysłowiową złotówkę” i tylko w przetargu ograniczonym.

Przewodniczący Rady poinformował, że podmiot medyczny musi spełniać określone wymogi, by zakontraktować usługi. Natomiast jest to budynek Gminny i nikt nie będzie inwestował w obiekt, którego nie jest właścicielem. Przewodniczący poinformował, ze jeśli Gmina chce ściągnąć specjalistów, to należy przygotować odpowiednio wyposażone gabinety lekarskie.

Natomaist wszytskie wymogi należy spełnić w przeciągu 3 lat.

Burmistrz zaproponował wyjazd do Ośrodka Zdrowia w Rakoniewicach, gdzie spółka lekarska inwestuje w przychodnię. Ponadto Burmistrz poinformował, że dr Teska mówi, iż nie interesują go lekarze specjaliści. Dodał, że jest wystarczają ilość gabinetów, jednak aby sprowadzić lekarza diabetologa był problem, gdyż żaden lekarz nie chciał udostępnić swojego gabinetu na jeden dzień w tygodniu na kilka godzin.

Następnie Burmistrz poinformował, że p. Obst, który obecnie obsługuje pogotowie ratunkowe poszukuje działki zarówno na pogotowie, jak i na przychodnię.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że w Parkowie, spółka , która obecnie działa posiada dwa gabinety i nie ma żadnych problemów z przyjmowaniem pacjentów.

Radny Z. Hinz poinformował, że jest za przejrzeniem umowy, jaka została podpisana ze Spółką. Następnie poinformował, że oddając budynek dla Spółki lekarskiej, baza, jak na tamte czasy była dobrze przygotowana. Jednak z upływem lat wzrosły wymagania. Dodał, że Spółka również powinna wydatkować pieniądze na remonty lub zakup sprzętu. Radny Hinz stwierdził, że współpraca powinna być uczciwa i partnerska.

Radny J. Witt poinformował, że Rogoźno działa trochę pod dyktando spółki, co niestety jest błędem. Poinformował, że lekarz dzierżawiący od Gminy Tarnowo Podgórne gabinety, wszelkie uchybienia i wskazania SANEPID-u musi sam to wykonać, a gminy to nie obchodzi. Natomiast w Rogoźnie cały problem zrzucany jest na Gminę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że jednym z tematów na miesiąc styczeń jest sytuacja służby zdrowia, dlatego można na posiedzenie Komisji zaprosić przedstawicieli Spółki.

Radny Z. Hinz poinformował, że pewne wstępne propozycje powinny zostać ustalone w wąskim gronie, a następnie omówione na posiedzeniu Komisji.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że należy pomagać osobom potrzebującym. Jednak lekarze w tych działaniach powinni być partnerami i nie powinno być sytuacji, że Gmina wszystko sponsoruje. W przypadku, kiedy kosztami obarcza się Gminę, należy pod dyskusję poddać wielkość czynszu. Radny Olenderski zauważył, że współpraca, co do spełnienia wymogów unijnych, powinna odbywać się na zdrowych zasadach. 

 

Następnie przystąpiono do omówienia projektów uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad najbliższej sesji.

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedstawiła Ilona Kaźmierczak- pracownik Wydziału Finansowego.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy jeśli przedsiębiorca pobuduje halę, a nie rozpocznie jej użytkowania, to przysługuje mu zwolnienie, zgodnie z zapisem §4 pkt2?

Pracownik Urzędu I. Kaźmierczak odpowiedziała, że jeżeli przedsiębiorca zakończył budowę inwestycji i dokonano odbioru, to przysługuje zwolnienie. Dodała, że przepis ten dotyczy osób, które nie zdążą złożyć w Starostwie odpowiednich dokumentów, a zaczynają użytkować hale.

Radny Zb. Nowak zaproponował, by w §4 pkt 2 zastąpić słowo „lub” słowem „i”.

Pani I. Kaźmierczak wyjaśniła, że w takim przypadku istnieje możliwość, że przedsiębiorca, który nie rozpocznie użytkowania hali, nie będzie mógł skorzystać z pomocy.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o związek omawianego projektu, z uchwałą, którą Rada podjęła kilka miesięcy wcześniej, w której zwolnienia uzależniono od ilości pracowników?

Pani I. Kaźmierczak poinformowała, że uchwała mówiąca o zwolnieniach w zależności od ilości pracowników została uchylona. Natomiast odnośnie zwolnień Rada podjęła uchwałę mówiącą o pomocy regionalnej.

Radny Z. Hinz zapytał czy Gmina jest zobligowana terminem podjęcia tej uchwały.

Pani Kaźmierczak odpowiedziała, że uchwała będzie obowiązywała do roku 2013.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy jeśli przedsiębiorca nie zatrudni pracownika, to będzie mu przysługiwało zwolnienie?

Skarbnik poinformowała, że przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis musi wykazywać, że firma jest w dobrej kondycji i nie może być zagrożony bankructwem.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy z tej pomocy może skorzystać spółka lub spółdzielnia rolnicza?

Pani Kaźmierczak wyjaśniła, że jest możliwe skorzystanie z pomocy po spełnieniu określonych warunków.

Radny R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie §6 pkt6.

Pani Kaźmierczak zauważyła, że w projekcie uchwały winien być zapis „złożenie wszystkich zaświadczeń”. Ponadto dodała, że został opracowany program, zgodnie z którym do systemu wprowadzane są dane z jakich źródeł pomocy korzysta przedsiębiorca.

Radny R. Dworzański zapytał czy możliwe jest ubieganie się o zwolnienie dla przedsiębiorcy, który rozpoczął budowę, mimo, że uchwała dopiero wejdzie w życie?

Pani I. Kaźmierczak poinformowała, że zwolnienie dotyczy inwestycji, które rozpoczęły do 6 miesięcy wstecz. Ponadto dodała, że największy płatnik płaci rocznie podatek na kwotę 236.000 zł.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w załączniku do uchwały należy wykreślić słowo Miasto.

Skarbnik poinformowała, że projekt został przesłany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konsumenta i wszytskie uwagi zostały uwzględnione.

Radny Zb. Nowak zapytał czy zostanie dokonano zmiana słowa „lub” na słowo „i”?

Skarbnik poinformowała, że będzie to dokonane, po sprawdzeniu czy jest to dopuszczalne.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał ile Gmina straci?

Skarbnik poinformowała, że wielkość zwolnień zależy to od ilości przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie.

Pracownik Urzędu dodała, że inwestycja musi zostać utrzymana przez okres 5 lat.

Następnie ogłoszono przerwę w obradach.

 

Po przerwie przystąpiono do omówienia kolejnych projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2008 rok oraz zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący komisji Zb. Nowak zapytał kto zawinił, że do Programów wkradły się błędy?

Skarbnik poinformowała, że zmniejsza się kwotę 695 zł z wynagrodzeń  i przeznacza się na grupy wsparcia.

Natomiast w GPPiRPA dokonuje się przeniesień kwoty 15.000 zł, na fundusz wsparcia dla policji. Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta była niewłaściwie zaklasyfikowana.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka w m. Jaracz), przedstawił Burmistrz Rogoźna, informując , że wycena została określona na kwotę ok.100.000 zł. Pytań nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka w m. Parkowo), przedstawił Burmistrz Rogoźna. Pytań nie było.

 

Odnośnie projektu w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno Sekretarz poinformowała, że osoba sporządzająca dokument p. W. Jaworski z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Ponadto przy opracowaniu uchwały uczestniczył radny K. Lis.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy jest to projekt, który w poprzedniej wersji składał się z dwóch uchwał i czy uwagi radnych były zasadne?

Sekretarz potwierdziła, że dotyczy to dwóch poprzednich proejktów, natomaist w ciągu roku zmieniły się przepisy, stąd opracowano nowy projekt uchwały .

Radna L. Kolanowska zapytała o kwotę 5 zł, wyższą w okresie wakacyjnym, określoną w §5.

Burmistrz odpowiedział, że zostało to ustalone wspólnie z dyrektorami i dotyczy tylko uczęszczania dzieci do przedszkola w okresie wakacyjnym.

Skarbnik dodała, że jest to kwota przewidziana na pokrycie m.in. kosztów energii i będzie to kwota dodatkowa oprócz ustalonej stawki w wysokości np. 70 zł.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego, przedstawił Burmistrz Rogoźna, informując, że projekt uchwały został przygotowany ze względu na wystąpienie ze Związku Gminy Wągrowiec i Damasławek, a wstąpienie Gminy Gołańcz i Wapno.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zauważył, że w § 4 powinien być zapis „zgromadzenie”, a nie jak użyto „zgromadzenia”.

Radny Z. Hinz zapytał czy Gmina z tytułu uczestnictwa płaci składki do Związku?

Burmistrz odpowiedział, że składki są opłacane co roku.

Przewodniczący Komisji zapytał o wielkość odprowadzanych składach.

Skarbnik odpowiedziała, że nie pamięta, ale może zajrzeć do dokumentów.

Radny Z. Hinz poprosił, by ta informacja została przedstawiona na sesji.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał jak często odbywają się spotkania?

Burmistrz odpowiedział, że spotkania odbywają się często, a uczestniczy w nich Zastępca Burmistrza.

 

Następnie przystąpiono do omówienia planu pracy Rady na 2009 rok.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by w miesiącu październiku uwzględnić temat rolnictwa. Natomiast w miesiącu lutym należałoby wprowadzić temat związany z drogami na tereni Gminy.

Przewodniczący Rady zaproponował, by w miesiącu styczniu zająć się tematem służby zdrowia z uwzględnieniem szpitala, poradni specjalistycznych oraz POZ. Natomiast na Komisji SSOiK można szczegółowo zająć się tematem Spółki Zdrowie Rodziny oraz Spółki działającej na terenie Parkowa.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by temat o nazwie stan czystości jezior rozszerzyć poprzez uwzględnienie stanu czystości rzek.

Przewodniczący stwierdził, ze temat rolnictwa można rozszerzyć o stan sanitarny Gminy.

Przewodniczący Rady zapytał kiedy Przewodniczący Komisji przygotują swoje plany pracy?

Przewodniczący Zb. Nowak stwierdził, że plany Komisji mogą zostać przyjęte w miesiącu styczniu.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że plany powinny zostać uchwalone w miesiącu grudniu, tak by od stycznia Komisje rozpoczęły prace.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Zb. Nowak stwierdził, że plany zostaną przygotowane na sesję grudniową.

Następnie członkowie  Komisji przystąpili do omówienia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza. Przewodniczący poinformował, że jest autorem projektu uchwały, gdyż poprzednia uchwała nie uzyskała akceptacji Rady. Przewodniczący Szuberski zauważył, ze zdaniem radcy prawnego Urzędu skarga winna zostać przekazana, natomiast interpretacja Przewodniczącego Rady jest nieco inna.

Radny J. Witt zauważył, że Przewodniczący obiecał przedstawić i dostarczyć opinię prawną w tym temacie, co jednak nie zostało uczynione. 

Przewodniczący Rady poinformował, że posiada opinie ustna prawnika, jest to jednak opinia na użytek Przewodniczącego. Natomiast w przyszłorocznym budżecie na obsługę Rady zaplanowano kwotę 5.000 zł, by opłacić niezależne opinie radców prawnych. Przewodniczący poinformował, że w sprawie omawianych skarg, rozmawiał z trzema prawnikami, którzy mają odmienne zdanie, niż opinia wyrażona przez radcę prawnego Urzędu.

Radny J. Witt stwierdził, że radcy mogą mieć różne zdanie, tylko Komisja Rewizyjna chciałaby te opinie poznać.

Przewodniczący Rady poinformował, że posiada dla siebie 3 niezależne opinie radców. Poinformował, że problem został przedyskutowany, bez przedstawienia prawnikom dokumentów. Dodał, ze w uzasadnieniu zawarł m.in. następującą treść: „ formalnie tytuł wykonawczy został wystawiony i podpisany przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika UM. Przedmiotowa skarga nie dotyczy osoby, lecz uprawnionego organu”. Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali opinię sporządzoną przez radcę prawnego Urzędu, która nie do końca jest taka jak powinna i w której prawnik nie przytacza żadnego  tytułu prawnego. Przewodniczący R. Szuberski stwierdził, ze jest to opinia bardzo ogólna i gdyby zadać Komisji Rewizyjnej pytanie na podstawie czego wydana była opinia, to byłby problem z odpowiedzią.

Radny J. Witt zauważył, że opinii prawnej nie sporządzała Komisja Rewizyjna i takie pytanie można skierować do radcy.  Dodał, ze nie jest prawnikiem i nie jest na tyle biegłą osobą w przepisach prawa, by podważać opinię radcy prawnego. Natomiast gdyby była inna rozbieżna opinia, to wówczas można by się nad tym zastanowić. Radny poinformował, że otrzymał jedną opinię, na której oparto pracę w temacie skargi. Radny Witt dodał, że może zmienić zdanie w tej sprawie, należy jednak podać podstawę, by mogło to zostać uczynione.

Przewodniczący R. Szuberski stwierdził, że sprawa musi zostać zakończona, jednak na dzień dzisiejszy w Radzie nie ma środków finansowych, by opłacić opinię niezależnego radcy prawnego. Przewodniczący zapytał czy skoro została odrzucona uchwała w sprawie przekazania skarg, to ma ona ponownie zostać poddana pod obrady? 

Radny J. Witt zauważył, że w Radzie nie ma żadnego prawnika i zapytał czy radni mają zmienić zdanie i podważyć wydaną przez radcę opinię, mimo, że nie posiadają odpowiednich kwalifikacji?

Przewodniczący Rady zapytał jak należy sprawę załatwić, skoro wcześniej przygotowana uchwała została odrzucona?

Burmistrz zapytał w jaki sposób należy interpretować zapis § 2 o treści: „Zobowiązuje się Przewodniczącego o zawiadomieniu skarżących o przekazaniu skargi”?

Przewodniczący poinformował, że jest to pomyłka, gdyż projekt uchwały został przygotowany w dniu dzisiejszym.

Burmistrz poinformował, że osoby skarżące nie zapłaciły żadnego z wystawionych tytułów egzekucyjnych. Ponadto jedna z osób, z powodu problemów zdrowotnych ma rozłożoną płatność na raty oraz przesunięty okres spłaty o pół roku. Zapytał także dlaczego projekt uchwały nie posiada podpisu radcy prawnego?

Przewodniczący Rady poinformował, że podpis będzie, a jeśli Burmistrz chce to w tej sprawie może napisać pismo do Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim.

Radny J. Witt stwierdził, ze jeśli występują rozbieżności w opiniach radców prawnych, to radni powinni zapoznać się z nimi, tak by zmiana stanowiska w kwestii tej skargi oparta była na określonej podstawie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ingerował w działania Komisji Rewizyjnej, ale została przygotowana uchwała, która nie przeszła i dlatego musi być przygotowany nowy akt. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna ma przygotować uchwałę, a sam napisze zdanie odrębne do uchwały.

Burmistrz zapytał na jakiej podstawie Przewodniczący zleca kontrolę Komisji Rewizyjnej, skoro kontrolę powinna zlecić Rada?

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wchodzi w kompetencje Komisji Rewizyjnej i nic jej nie narzuca. Poinformował, że do przygotowanej uchwały wniesie zdanie odrębne.

Sekretarz poinformowała, że zgodnie z Regulaminem Rady każdy projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany przez radcę prawnego. Pani sekretarz poinformowała, że według jej wiedzy nie może zgodzić się z treścią, że skarga jest zasadna, dlatego w przypadku podjęcia przez Radę takiej decyzji Urząd będzie się odwoływał. Sekretarz dodała, że  skarga jest niezasadna. Zgodnie z Kodeksem Pracy mówi się, iż za pracownika na zewnątrz odpowiada pracodawca, ale tylko w zakresie poniesionej szkody przez osobę trzecią. Sekretarz poinformowała, że osoby składające skargę nie poniosły straty materialnej, gdyż Burmistrz natychmiast sprawę sprostował i tytuł wykonawczy został umniejszony. Ponadto decyzja, która został podpisana przez Burmistrza została prawidłowo sporządzona. Sekretarz wyjaśniła, że osoby skarżące nie wystąpiły do organu administracji publicznej o sprostowanie upomnienia jak również nie zakwestionowały tytułów wykonawczych. Zgodnie z KPA art. 233, który mówi , ze w danej sprawie, w której wniesiono skargę, nie było wszczęte postępowanie, to skarga jest traktowana jako wszczęcie postępowania, w zakresie sprostowania treści. Natomiast decyzja podpisana przez Burmistrza opiewała na prawidłową kwotę. Sekretarz poinformowała, że Gmina ponosi odpowiedzialność za pracownika, ale tylko w ramach odszkodowania. Dodała, że skarżące osoby nie poniosły szkody majątkowej, gdyż w porę została poprawiona kwota tytułu egzekucyjnego. W związku z tym organ administracji nie miał powodu naprawiać szkody, której nie poniósł obywatel.

Przewodniczący Rady poinformował, że ma odmienne zdanie. Zauważył, że osoby skarżące miały zablokowane konta, ponadto wystawiony tytuł nie posiadał podpisu i były one źle wystawione, gdyż kwoty były zawyżone.

Radny M. Kuszak zapytał czy nie lepiej , zamiast  szukać opinii prawnych, podpowiedzieć osobom skarżącym , by skarga została wycofana i sprawa zostałby zakończona? Tym bardziej, że Burmistrz przekazał informacje, iż rozkłada płatności na raty i rozmawia z zainteresowanymi.

Przewodniczący Rady zgodził się z sugestią radnego Kuszaka i poinformował, że z taką sugestią wyszedł przy skardze p. Gembiaka. Jednak p. Gembiak informuje , że złoży skargę na Radę. Przewodniczący Rady stwierdził, że wycofanie skargi jest możliwe, ale musi to nastąpić w sposób formalny.  Odnośnie skargi p. Gembiaka Przewodniczący poinformował, że sprawa została niepotrzebnie przesunięta o dwa miesiące. 

Radny J. Witt stwierdził, że sprawa może zostać powtórnie przekazana do Komisji Rewizyjnej, wówczas Komisja, może na swoje posiedzenie zaprosić osoby skarżące.

Przewodniczący Rady stwierdził, ze skoro p. Sekretarz dysponuje tak olbrzymią wiedzę, to niech przygotuje uchwałę i pomoże Komisji Rewizyjnej. Tym bardziej, że nie może być takiej sytuacji, ze sprawa rozpatrywana jest przez kilka miesięcy. Natomiast w opinii prawnika Urzędu słowa wypowiedziane na początku, w dalszej części wypowiedzi są zaprzeczone, pyzatym radca nie powołuje się na żadne przepisy prawa. Przewodniczący wyraził zdziwienie, że Komisja Rewizyjna oparła się na takiej opinii.

Radny J. Witt poinformował, że Przewodniczący nie ma wykształcenia prawniczego, które posiada radca. W związku z powyższym przychyla się do opinii wydanej przez radcę, a nie przez p. Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady poinformował, że złoży zdanie odrębne do uchwały.

Radny J. Witt przypomniał, że Przewodniczący obiecał dostarczyć stosowne opinie i Komisja analizując skargi oczekiwała na dostarczenie wspomnianych dokumentów. 

Przewodniczący Rady poinformował, ze prawnicy, z którymi sprawę konsultował , powiedzieli, ze nie będą organowi administracji , wydawali prywatnych opinii. Ponadto w planie finansowym Rady zaplanowano kwotę 5.000 zł na niezależne opinie prawne, które w sytuacjach spornych wiele mogą rozstrzygnąć.

Następnie Przewodniczący Rady złożył wniosek, by rozpatrywać uchwałę przygotowaną przez Komisję Rewizyjną.

Radny Zb. Nowak stwierdził, ze całemu zamieszaniu jest winna Komisja, gdyż przygotowała złą uchwałę. Uchwała powinna dotyczyć rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, a Komisja broniąc wspaniałego Burmistrza wszystko pomieszała, inaczej nazwała, że skargę przekazuje się gdzieś tam. Radny Nowak dodał, że gdyby skarga w treści skargi była zapis, że skargę uznaje się za niezasadną, to radni by głosowali i wynik głosowania byłby zupełnie inny. Radny dodał, że jeśli obywatel kieruje pismo do Rady i skarży się na Burmistrza, to albo uznaje się skargę za zasadną albo nie. Jednak skoro Komisja Rewizyjna stwierdziła, ze jest skarga nie zasadna, to w treści powinno takie sformułowanie być użyte, „a nie gdzieś tam komuś przekazuje, pod stół pochować”.

Przewodniczący Rady podtrzymał zgłoszony wniosek, by Komisja Rewizyjna przygotowała stosowaną skargę.

Radny J. Witt zapytał czy na komisji przekazuje się do Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargę?

Radny Zb. Nowak stwierdził, że jest to wspólne posiedzenie Komisji, i taki wniosek można wysunąć, by taką uchwałę przygotować.  

Radny J. Witt stwierdził, że jest to możliwe, jeśli Komisja jest władna podejmować uchwały.

Radny Nowak stwierdził, że Komisja jest władna.

Burmistrz stwierdził, że na przeprowadzenie kontroli powinna zostać podjęta uchwała Rady.

Radny R. Dworzański zauważył, że Komisja nie otrzymała zgody na Radę na kontrole tej sprawy, dlatego Komisja Rewizyjna doszła do wniosku, by skargę przekazać Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady stwierdził, że przygotowany projekt uchwały w sprawie przekazania skarg jest nielogiczny, gdyż skarga na organ, zostaje przekazana do rozpatrzenia organowi, na który skarżą się zainteresowani. Dodał, że w spornych sprawach będzie można posiłkować się opinią prawną wydaną przez niezależnego prawnika.

Sekretarz poinformowała, że Urząd zatrudnia na umowę zlecenie niezależną kancelarię prawną, a mimo to występują wątpliwości, to w związku z tym, jeżeli radni zatrudnią radcę to będzie on niezależny.

Przewodniczący Rady zauważył, że w analogicznych sytuacjach występują różne opinie. Następnie Przewodniczący przytoczył opinię wydaną w sprawie złożonych skarg. Opinia w załączeniu do protokołu. W dalszej kolejności Przewodniczący przytoczył art. 232 § 1-3 KPA.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy w związku z tym, że w płynęły 4 skargi nie powinny być sporządzone 4 uchwały?

Przewodniczący Rady poinformował, że skargi mogą być ujęte w 1 uchwale. Ponadto dodał, że orzecznictwo w sprawie skarg jest ubogie.

Burmistrz poprosił, by Przewodniczący nie podważał kompetencji radcy prawnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie podważa kompetencji radcy, ma natomiast odmienne zdanie.

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku o treści: Wnosi się do Komisji Rewizyjnej o ponowne przygotowanie projektu uchwały, załatwiającej problem skierowanych skarg.

Wniosek  został przyjęty 5 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych- 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008.

Pierwszej kolejności przedstawione zostały autopoprawki.

Autopoprawka Nr 1 dotyczyła przeniesień w placówkach oświatowych.

Autopoprawka Nr 2 dotyczyła skorygowania wielkości zasiłków chorobowych, wypłacanych na wniosek pracownika.

Radny Zb. Nowak zapytał od kiedy wiadomo, że będzie wyższa kwota o 50.000 zł z tytułu dochodów od osób prawnych?

Skarbnik odpowiedziała, że jest to przesuniecie między rozdziałami, wprowadzono dochody z  tytułu subwencji i tytułu opłaty targowej, z czego 80% przekazywane jest klubowi sportowemu. Natomiast pozostałe przesunięcia dotyczą korekty dochodów i na kwotę „+” „-„ 327.000zł.

Radny Nowak zapytał kiedy została przekazana informacja, że zwiększą się dochody z tytułu czynności cywilno prawnych? I dlaczego dokonuje się zmian?

Skarbnik poinformowała, ze decyzja należy do Rady, jednak korekty te nie mają wpływu na ogólne dochody.

Radny Nowak stwierdził, że  nie trzeba dokonywać zmian, gdyż nie jest to konieczne, bo jest to tylko czyszczenie budżetu.

Odnośnie dochodów od czynności cywilno-prawnych Skarbnik wyjaśniła, że nie można ustalić precyzyjnie kwoty, gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 

Autopoprawka Nr 3 dotyczyła dokonania przeniesień między rozdziałami, związanych z fakturami za wykonanie zleceń w tym m.in. geodezyjnych.

 

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.

W pierwszej kolejności Skarbnik przedstawiła Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały- związana z wykonaniem map na budowę kolektora i przyłączy na ul. Polnej, oraz proponuje się dodać pozycje 17 dotyczącą remontu toalet w budynku RCK.

Zastępca uzupełnił, że w wydatkach niewygasających umieszczono pełną kwotę na remont toalet, gdyż wykonawca nie m możliwości wystawienia częściowej faktury, za pracę już wykonaną.

Radny Zb. Nowak zapytał dlaczego w wydatkach niewygasających ujęto kwotę na wykonanie remontu pomnika orła białego w Słomowie, mimo, że ma odbyć się stosowana uroczystość.

Skarbnik wyjaśniła, że do tej pory prace wykonane były za darmo, a dopiero wiosna przy sprzyjających warunkach wszystko zostanie wykonane gruntowanie.

Wiceprzeowdniczący H. Janus zapytał dlaczego w pozycjach 4,5,6,7,  określono termin wykonania zadań na 30.04.2009, a w pozycjach 8,9,10,11,13 określono termin na 30 listopada?

Skarbnik odpowiedziała, że na zadania , które mają być wykonane do 30.04. zawarte zostały umowy.

Wiceprzewodniczący H. Janus stweirdził, że skoro na pozostałe zadania zrobione są dokumentacje, to zadanie powinny zostać wykonane wiosną, a nie należy czekać z ich realizacją  do listopada czy grudnia, tak jak w tym roku.

Skarbnik, że zadania mogą być wykonane w styczniu, jednak takie określenie terminów jest bezpieczne. Z kolei te zadania, których wykonane określono na 30 kwietnia, są już rozpoczęte.

Wiceprzeowdniczący H. Janus zapytał dlaczego budowę targowiska ujęto do wykonania do 30 listopada?

Skarbnik odpowiedziała, że umowa z wykonawcą projektu zawarta jest do 31 sierpnia. Natomaist dopiero w ostatnich dniach Urząd otrzymał podkłady geodezyjne.

Wiceprzewodniczący H. Janus stwierdził, że termin wykonania zadań np. na ul. Krótkiej, lub Sądowej, można określić do 30 czerwca, lub wszystkie zadania można ująć do 30 kwietnia.

Burmistrz zauważył, że jedna z umów podpisana została do 31 sierpnia.

Radny M. Połczyński zapytał dlaczego w pozycji 14- budowa sceny dla sołectwa Pruśce, w wydatkach niewygasjących ujęto mniejszą kwotę?

Skarbnik poinformowała, że z środków przeznaczonych na to zadanie zapłacone zostały mapy dla celów projektowych.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego zakup mundurów ujęto jako wydatek niewygasający do 30 czerwca 2009r?

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostało rozesłane zapytanie o cenę, po otrzymaniu ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza i zostanie podpisana umowa.

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  2023P Gościejewo-Karolewo i 2020P Karolewo-Ryczywół.

Przewodniczący Komisji zapytał czy prawdą są słowa, wypowiadane po korytarzu, że Powiat Obornicki nie załapie się na środki z zewnętrznych funduszy?

Zastępca Burmistrza poinformował, że Powiat odnosnie drogi w Karolewie, zgodnie z ogłoszoną listą znalazł się na 48 miejscu, natomaist droga Bogdanowo-Uścikowo znalazła się na 41 pozycji. Ponadto poinformował, że spośród 53 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 23 wnioski.

Radny Zb. Nowak zapytał jaki sens jest podejmowania tej uchwały?

Burmistrz zapytał skąd radny wie, że droga nie będzie wykonywana?

Zastępca dodał, że Powiat chciał składać odwołanie.

Wiceprzewodniczący H. Janus stweirdził, że można środki zostawić, gdyż Powiat planuje na wykonanie tej drogi zainwestować środki własne w kwocie ok. 500.000 zł.

Dodał, że kiedyś proponował, by wykonywać drogę razem z Gminą Wągrowiec, wówczas odcinek drogi byłby dłuższy.

Zastępca odpowiedział, że Wójt Wągrowca nie był zainteresowany wykonywaniem tej drogi.

 

Następnie przystąpiono do omówienia projektów w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –projekty przedstawiła Skarbnik Gminy, informując , że wniosek parafii p.w. Ducha Św. wpłynął w terminie, natomiast wniosek Parafii w Parkowie wpłynął po terminie. Parafia Ducha Św. wystąpiła o kwotę 116.000 zł na remont zakrystii, a Parafia w Parkowie wystąpiła o kwotę 51.000 zł na remont kościoła w Wełnie. Z kolei zgodnie z Uchwałą o ochronie zabytków o wysokości dotacji decyduje Rada.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy Parafie występowały już o jakąś pomoc?

Skarbnik poinformowała, że jeśli by występowały, to musiałby ująć to we wniosku  złożonym do Gminy na rok 2009. Natomaist Parafia w Parkowie w 2008 roku otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że proboszcz Parafii w Parkowie wykonał remont polichromii w Kościele w Wełnie. Jest to zabytek klasy „0” i posiada jedynie swoim rodzaju soboty- jedyny drewniany kościół w Polsce, w związku z tym remont Kościoła jest nieodzowny.

Burmistrz zauważył, że wniosek remontu jest zasadny, ale wniosek wpłynął po terminie, co jest niezgodne z Uchwałą. Natomiast Pierwszy wniosek wpłynął jeszcze przed uchwaleniem Uchwały. W związku z powyższym decyzja należy do Rady, czy uwzględnić wniosek z Parkowa.

Radny M. Połczyński zapytał czy skoro jest to zabytek klasy „0”, to ubiegano się o środki z ochrony zabytków?

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie posiada takiej informacji.

Radny J. Witt poinformował, że wiele zostało wyremontowane, ale nie ze środków parafii.

Radny Z. Hinz stwierdził, że należy zdecydować, czy Rada ma rozpatrywać spóźniony wniosek oraz w jakiej wysokości środki zostaną przydzielone.

Radny J. Witt nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza, że wniosek został złożony po terminie. Poinformował, że wniosek został złożony , ale był on błędny, a wszystkie poprawki można korygować po terminie.

Burmistrz zauważył, że wniosek został złożony przed podjęciem przez Radę stosownej Uchwały.

Radny R. Dworzański wyraził wątpliwość co do realizacji dotacji § 7 o treści : „ dotację przyznaje Rada Miejska i w uchwale określa : nazwę, pracę lub roboty budowlane. W związku z powyższym radny stwierdził, że uchwała powinna zawierać komu środki są przyznane, na co i w jakiej wysokości.

Skarbnik poinofrmowała, że taki zapis jest ujęty w uchwale.

Radny R. Dworzański stwierdził, że w uchwale powinno zostać określone na jakie prace dotacja jest przyznawana.

Radny Z. Hinz wyraził wątpliwość czy radni są fachowcami, którzy mają określić, co w obiektach należy wykonać. Natomaist wnioskodawcy określają zakres prac.

Burmistrz zauważył, że zgodnie z §8 , Burmistrz zawiera z beneficjentem umowę, w której zawarty jest opis prac, termin wykonania i kwotę dotacji.

Radny Z. Hinz stweirdził, że uchwała jest wystarczająco sprecyzowana.

Radny Zb. Nowak zapytał czy to prawdą jest, iż Parafia w Parkowie miała otrzymać 3.000.000 zł dofinansowania?

Radny J. Witt stwierdził, że na stan jego wiedzy, to cały remont miał opiewać na taką kwotę. Natomiast wykonano remont sufitu.

Radny Nowak dodał, że na polichromię , Sejmik przeznaczył 300.000 zł przed 4 latami.

Radny J. Witt zgłosił by uznać wniosek błędny złożony przez Parafię w terminie, do którego korekty dokonano po terminie.

Wniosek został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Radny J. Witt zaproponował podział kwoty 100.000 zł przeznaczonej na dotację w równych kwotach po 50.000 zł dla każdej z Parafii.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Burmistrz poinformował, że miał podobną propozycję. Zwłaszcza, że Kościół w Wełnie jest to jedyny taki Kościół na terenie Gminy.

 

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrał Wiceprzeowdniczący H. Janus pytając o ofertę firmy odnośnie zakupu sprzętu dyskusyjnego. Firma oferuje bardzo dobre warunki zakupu, ponadto można zamówić bezpłatny pokaz sprzętu. Dodatkowo w skład oferty wchodzi zestaw nagrywający.

Przewodniczący Rady zauważył, że temat był omawiany z p. Sekretarz.

Radny Zb. Nowak, stwierdził, że można zaprosić firmę na obrady Rady.

Radny Z. Hinz poprosił, by temat został rozeznany przez p. Sekretarz.

Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus poruszył temat pierwokupu gruntów rolnych i przytoczył opinię wydaną w tej sprawie na wniosek Komisji. Radny poinformował, że zgodnie ze słowami radcy prawnego dzierżawca ma prawo pierwokupu, po spełnieniu odpowiednich warunków: nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa, umowa została zawarta w formie pisemnej, dzierżawa trwa co najmniej 3 lat, powierzchnia nie może być wyższa niż 300 ha. Radny poinformował, że od 5 lat próbuje Burmistrzowi i Zastępcy udowodnić, że dzierżawcy, który wydzierżawia grunt przez m.in. 3 lata przysługuje prawo pierwokupu. Natomaist dzierżawca jest całkowicie uzależniony od woli właściciela gruntu, prawo pierwokupu przysługuje po podjęciu decyzji o sprzedaży. Natomaist rolnik nie może żądać sprzedaży gruntu. Radny dodał, że odbywały się przetargi, że prawo pierwokupu nie było przestrzegane.

Sekretarz poinformowała, że muszą być spełnione 2 warunki, wówczas takie prawo przysługuje po wyczerpaniu procedury przetargu. Rolnik ma prawo nabyć grunt, ale po ustaleniu najwyższej ceny w przetargu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał co to za prawo pierwokupu, skoro rolnik ma kupić ziemię za cenę maksymalną.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.00.

Protokół sporządziła Beata Ryga

Rogoźno, dnia 31 grudnia 2008 roku.

 

drukuj pobierz pdf