Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLII/398/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok

Uchwała nr XLII/398/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2020 roku

 

w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok

 

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwoty dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2021 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

§ 2. 

1. Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawki rocznej w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)      kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 41,76 zł/m2;

2)      kosztów eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/ m2;

3)      kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,16 zł/ m2.

2. Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

 

§ 3.    

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.

 

 

Załacznik

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/398/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zgodnie z art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do kompetencji organu stanowiącego. Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków komunalnych oraz wzrost kosztów udziałów gminy w nieruchomościach wspólnych powodują pogorszenie sytuacji finansowej Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Sytuacja ta powoduje zmniejszenie środków własnych, trudności z pokrywaniem bieżących opłat eksploatacyjnych i bieżących remontów w związku z powyższym zasadne jest udzielenie dotacji przedmiotowej.

 

 

drukuj pobierz pdf