Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/45/2018

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2019 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 994 z póź. zmianami) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr IV/45/2018
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2018 roku

 

Plan Pracy

Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2019

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma pracy

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

Współdziałający

1

Styczeń

 • Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Rogoźno.
 • Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w Gminie Rogoźno
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja wyjazdowa (Ośrodek ŚDS)

Kierownik ŚDS

Dyrektor ZAMK

Kierownik GOPS

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

2

Luty

 • Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
 • Sprawozdanie z działań zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

Przewodnicząca GKRPA

Kierownik GOPS

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

3

Marzec

 • Działalność Centrum Integracji Społecznej.
 • Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.
 • Ocena działań promocyjnych Gminy Rogoźno.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja wyjazdowa (CIS)

Kierownik „CIS”

Prezes Spółdzielni „OPUS”

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

4

Kwiecień

 • Działalność Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Za Jeziorem.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja wyjazdowa      (Ośrodek Za Jeziorem)

Dyrektor RCK

 

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

5

Maj

 • Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie.
 • Projekty organizacyjne szkół.
 • Informacja z wykonania budżetu za rok 2018.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja wyjazdowa      (SP Parkowo)

Dyrektor SP Parkowo

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. oświaty

Pełnomocnik ds. Oświaty

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów Przedstawiciele Związków Zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność

6

Czerwiec

 • Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. Oświaty

Kierownik GOPS

Przewodnicząca GKRPA

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

7

Lipiec

 • Przerwa wakacyjna

-

-

-

8

Sierpień

 • Działalność Centrum Usług Wspólnych.
 • Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
 • Informacja szczegółowa o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

(Przedszkole     nr 1)

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. Oświaty

Dyrektor CUW

Skarbnik Gminy

Kierownicy jednostek oświatowych i wydziałów

9

Wrzesień

 • Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019.
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. Oświaty

Skarbnik Gminy

Kierownicy jednostek oświatowych i wydziałów

10

Październik

 • Działalność sportowa w Gminie Rogoźno.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

Organizacje propagujące sport     i kulturę fizyczną.

Organizacje pozarządowe

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

11

Listopad

 • Stan bezrobocia w Gminie Rogoźno.
 • Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2020.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor PUP

Skarbnik Gminy

 

Kierownicy wydziałów

12

Grudzień

 • Funkcjonowanie niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Rogożno.
 • Praca nad planem pracy KSSOiK na rok 2020.
 • Opiniowanie materiałów na najbliższą sesję.
 • Sprawy bieżące.

Komisja

Dyrektorzy niepublicznych jednostek oświatowych

Przewodniczący KSSOiK

Członkowie KSSOiK

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Kierownicy wydziałów

 

 • W zależności od potrzeb odbywać się będą posiedzenia Komisji zwołane przez przewodniczącego Komisji, jego członków, Burmistrza Rogoźna.

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisie podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania z działalności.

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 5  Statutu Gminy Rogoźno, komisje działają zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez radę.

Projekty rocznych planów pracy komisji Rady Gminy zostały opracowane przez poszczególne komisje Rady.

 

drukuj pobierz pdf