Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LXI/2018 z LXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu17 kwietnia 2018 r. o godz.17.00 w Sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr LXI/2018

z LXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu17 kwietnia 2018 r. o godz.17.00

 

z LXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 17 kwietnia 2018. o godz. 17.00 w Sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Macieja Kutkę.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Maciej Kutka, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych.  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie:
    1. nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po wprowadzeniu na wniosek pana burmistrza projektu uchwały w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2017 samorządowego zakładu budżetowego  Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

 

Ad. 3 Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie:

  • nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie.

Pan burmistrz Roman Szuberski wyjaśnił słowem wstępu, że sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym by przygotować się do przyjęcia do ośrodka pierwszej grupy 40-osobowej. Następnie pan burmistrz dodał, że należy poczynić działania by ośrodek „za jeziorem” nie generował kosztów. Pan Szuberski przekazał radnym również informację, że został złożony wniosek na program rewitalizacji terenów zdegradowanych, dzięki któremu można pozyskać 85% środków, co stanowi ponad 7 mln zł.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał pana burmistrza kiedy państwo Czarneccy opuszczą ośrodek? Pan Szuberski poinformował, że jest to kwestia umowna, jednak sądzi że będzie to pod koniec tego tygodnia. Radny Kuszak dopytał dalej, kto będzie się zajmował obiektem, kto będzie sprawował nadzór i prowadził sprawy finansowe? Burmistrz powiedział, że w związku z tym jest podejmowana uchwała, w gestii RCK będzie obsługa administracyjno – finansowa, natomiast jeżeli chodzi o nadzór – można to powierzyć strażnikom. Pan Kuszak zapytał, jaka będzie liczna zatrudnionych osób ? Pan Roman Szuberski wskazał, iż liczba zatrudnionych osób to ok. 5-7 i na ten cel z budżetu gminy ma być przeznaczone 100 tys zł i drugie tyle z przeznaczeniem na wykup sprzętu. Pan radny Paweł wojciechowski zapytał, czemu ma służyć zapis w statucie, który mówi o zamiarze zatrudnienia 4 kierowników? Burmistrz poinformował, że głównym celem nie jest zmiana statutu lecz prowadzenie niektórych usług, które musza znaleźć się w statucie. Kierownicy to rozwiązanie na prowadzenie poszczególnych działów. Pan dyrektor Marcin Matuszewski uzupełnił wypowiedź pana burmistrza tłumacząc, że z-ca dyrektora jest odpowiedzialny za muzeum i nie jest w stanie zarządzać całym RCK, dlatego kierownicy są najwłaściwszym wyborem. Pan radny Jarosław Łatka zaproponował dodanie zapisu w paragr. 9 „w wyjątkowych przypadkach”, jeśli zatrudnienie kierownika ma być na chwilę. Pani z-ca burmistrza zapytała, co ma znaczyć „na chwilę”? Pan burmistrz Szuberski wyjaśnił, że zatrudnienie kierownika będzie zależało od wielu czynników, bo jeżeli zostanie przyznane na ośrodek dofinansowanie – to musi się tam znaleźć osoba nadzorująca prace. Radny dopytał, jak będzie forma zatrudnienia i z jakiego paragrafu burmistrz chce przeznaczyć 200 tys zł?? Pan Szuberski powiedziała, że będzie to umowa czasowa, natomiast jeśli chodzi o środki to częściowo będą to pieniądze z wolnych środków, a pozostała część zostanie przedstawiona radnym na najbliższej sesji.

Pan sekretarz Marek Jagoda odczytał treść uchwały.

Pan radny Hubert Kuszak przedstawił swoje wątpliwości co do paragr. 9 pkt 7 odnośnie powołania dyrektora. Pan sekretarz wraz z panem burmistrzem odpowiedzieli, że jest to zapis wymagany ustawą.

Po powyższej dyskusji uchwała została przyjęta – jednogłośnie w obecności 14 radnych.

  • pozostawienia środków obrotowych za rok 2017 samorządowego zakładu budżetowego  Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

Uchwałę zreferowała pani skarbnik Maria Kachlicka. Powstała w Centrum Integracji Społecznej nadwyżka środków obrotowych za rok 2017 w kwocie 97.165,35 zł jest wynikiem nie dokonania korekty zaplanowanych wolnych środków w związku z planowanymi dalszym rozwojem oraz inwestycjami w jednostce. Środki, o których mowa stanowią zabezpieczenie finansowe dla wykonywania zadań statutowych jednostki oraz planowanych inwestycji w roku 2018 w postaci sprzętu niezbędnego do realizacji zadań poszczególnych warsztatów.

 Głównym celem działalności CIS jest wykonywanie zadań Gminy w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dlatego zasadnym jest pozostawienie tych środków w zakładzie budżetowym.

Art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077.) stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych.

 

Ad. 4 Wolne głosy i wnioski.

Pan burmistrz poinformował radnych o terminie poświęcenia krzyża, który został przeniesionych z modernizowanego Pl. Karola Marcinkowskiego na cmentarz. W dalszej kolejności pani radna Ewa Wysocka zapytała pana burmistrza o sprawę równania dróg. Pan burmistrz powiedział, że równanie już się odbywa, jednak jest to uwarunkowane pogodą. Pan radny Nadolny podsumował, że droga która w przeszłości była profilowana i zasypana kruszywem może być ponownie profilowana i dodał, że w imieniu mieszkańców ul. Brzozowej prosi o dostarczenie kruszywa, ponieważ w obecnej chwili ludzie zmuszeni są jeździć polem. Pan Szuberski powiedział, że droga Brzozowa to wieloletnie zaniedbanie, jednak sprawa zostanie przekazana do pana kierownika Pawła Andrzejczaka. Pani Ewa Wysocka dodała, że w jej sytuacji nie chodzi o równanie a o uzupełnienie dziur kruszywem w Międzylesiu i Nienawiszczu. Pan radny Zbigniew Chudzicki poprosił o wyjaśnienie opóźnienia budowy boiska wielofunkcyjnego i czy w miejscu wycięcia krzewów przy boisku SP 3 zostaną nasadzone nowe. Pan burmistrz Roman Szuberski po konsultacji telefonicznej z panem kierownikiem Andrzejczakiem przekazał, że opóźnienie spowodowane jest warunkami atmosferycznymi, a odbiór końcowy ma nastąpić w dniach 7-8 maja, natomiast nasadzenie nowych roślin nie zostało jeszcze przedyskutowane. Pan radny Krzysztof Nikodem zgłosił dwa wnioski pierwszy dotyczący dostarczenia koszy na śmieci do Dziewczej Strugi przy parkingu a drugi dotyczył wystosowania pisma do gazowni w sprawie przeglądu ciągów gazowych w gminie Rogoźno. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Pan radny Hubert Kuszak zaproponował przeniesienie trębaczy  na balkon biblioteki na czas remontu muzeum i zapytał czy jest już zlecenie na doświetlenie przejścia dla pieszych koło RCK? Pan burmistrz odpowiedział, że sprawa doświetlenia jest już daleko zaawansowana i niebawem będzie to zrealizowane.

Pan radny Adam Nadolny zapytał pana burmistrza, co ze sprawą Boguniewa? Pan Roman Szuberski odpowiedział, że komisja inwentaryzacyjna dokonała oględzin i następnie, jeżeli protokół z komisji rewizyjnej zostanie przyjęty to zostaną podjęte kolejne decyzje o ile osoba zgłaszająca problem już nie zgłosiła sprawy do organów ścigania.

Pan Nadolny zwrócił się z pytaniem do pani radnej Wysockiej, co o tej sprawie sądzi? Radna odpowiedziała, że wszystko jest w rękach burmistrza, są do sprawy złożone oświadczenia, że wykonawca się do pewnych rzeczy zobowiązał, jest materiał. Pani skarbnik Kachlicka dodała, że wykonawca złożył faktury korygujące.

 

Ad. 5 Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończył wiceprzewodniczący trzykrotnym uderzeniem laski o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf