Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

PROTOKÓŁ nr 29/2017

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzyłi posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
  1. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W 2016 roku tut. jednostka Policji przeprowadziła łącznie 13 postępowań przygotowawczych z art. 207 §1 kk, z których 7 zostało zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu, natomiast 5 postępowań zostało zakończonych Postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 §1 kpk tj. z uwagi na brak cech przestępstwa, a jedno postępowanie zostało zakończone Postanowieniem o umorzeniu wobec stwierdzenia niepoczytalności sprawcy przestępstwa. Od początku 2017 roku do 11 maja br. przeprowadzono 10 postępowań przygotowawczych z art. 207 §1 kk z których 2 zakończone zostały Postanowieniem o umorzeniu na podstawie art. 17 §1 kpk, a 8 postępowań znajduje się w dalszym prowadzeniu. Ponadto w 2017 roku wobec sprawców „Przemocy domowej” (tj. z art. 207 §1 kk) zastosowano:

 • tymczasowy areszt w jednym przypadku
 • poręczenie majątkowe w jednym przypadku
 • dozór policyjny, oraz zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych w jednym przypadku.

W przypadku instytucji „Niebieskiej Karty” w 2016 roku Komisariat Policji w Rogoźnie przeprowadził 37 takich spraw z których 20 było nowo założonych w/w roku, natomiast w 2017 roku obecnie prowadzonych jest 12 takich kart z których 8 jest założonych w bieżącym roku. Problematyka przemocy w rodzinie jest tematem bardzo szerokim i trudnym do jednoznacznego charakteryzowania. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem występującym w Gminie Rogoźno, które często bywa społecznie akceptowana. Zjawisko to należy do czynników, w które ze społecznego punktu widzenia nie należy się wtrącać, traktowana jest jako wewnętrzny problem danej rodziny. Dlatego więc praca z rodzinami dotkniętymi tym zjawiskiem jest szczególnie trudna, znamiennym jest więc realizowanie programów osłonowych. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie za rok 2016 zostało sporządzone na podstawie sprawozdawczości 19 podmiotów, o realizację sprawozdania poproszono 30 placówek w tym parafie. 11 podmiotów nie udzieliło odpowiedzi. W sprawozdaniu uwzględniono cele główne i szczegółowe programu, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wszelkie działania na rzecz rodzin z problemem przemocy w rodzinie.

 

W ramach wykonania Programu realizowane są następujące cele:

 

Cel I Prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy

 1. wywiad środowiskowy – liczba przeprowadzonych wywiadów: 27;
 2. oględziny ofiary – liczba oględzin ogółem: 0;
 3. informacja środowiska szkolnego – ilość zgłoszonych przypadków przemocy w szkole: 11;
 4. badania psychologiczne – liczba ogółem: 14, w tym:
  • liczba kobiet: 8;
  • liczba mężczyzn : 2;
 5. liczba dzieci : 4;
 6. porady prawne
  • liczba ogółem: 9, w tym:
  • liczba kobiet: 6;
  • liczba mężczyzn : 3;
 7. porady psychologiczno-pedagogiczne
  • liczba ogółem: 60, w tym:
  • liczba kobiet: 37;
  • liczba mężczyzn: 6;
  • liczba dzieci: 17;
 8. porady medyczne
  • liczba ogółem: 3, w tym:
  • liczba kobiet: 3;
  • liczba mężczyzn: 0;
  • liczba dzieci: 0;
 9. porady socjalne
  • liczba ogółem: 5, w tym:
  • liczba kobiet: 5;
  • liczba mężczyzn: 0;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa ofierze
  • liczba ogółem: 6, w tym:
  • liczba kobiet: 0;
  • liczba dzieci: 6;
 11. ustalenie programu pomocy i wsparcia
  • liczba ogółem: 61, w tym:
  • liczba kobiet: 36;
  • liczba mężczyzn: 12;
  • liczba dzieci: 13.

Cel II Oddziaływania korekcyjno-edukacyjno-terapeutyczne

 1. prowadzenie rodzinnej grupy wsparcia – liczba uczestników ogółem: 5, w tym:
  • liczba kobiet: 3;
  • liczba mężczyzn: 1;
 2. prowadzenie terapii grupowej dla dzieci ofiar przemocy
  • liczba uczestników: 5;
 3. terapia indywidualna dla osób dorosłych i dzieci
  • liczba uczestników ogółem: 5, w tym:
  • liczba kobiet: 2;
  • liczba dzieci: 5.

Cel III Prowadzenie zajęć korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy (dzieci i dorosłych)

 1. zajęcia warsztatowe – nie prowadzono;
 2. zajęcia terapeutyczne – nie prowadzono;
 3. seminaria – nie prowadzono.

Cel IV Pomoc rodzinom w których występuje przemoc

 1. „Szkoła dla rodziców”
  • liczba uczestników ogółem: 20, w tym:
  • liczba kobiet: 18;
  • liczba mężczyzn: 2;
 2. pomoc socjalna
  • liczba rodzin: 22, w tym:
  • liczba kobiet: 15;
  • liczba mężczyzn: 4;
  • pomoc finansowa: 7 rodzin;
  • pomoc pozafinansowa (poradnictwo): 22;
 3. monitorowanie i wsparcie medyczne
  • liczba ogółem: 0, w tym:
  • liczba kobiet: 0;
  • liczba mężczyzn: 0;
 4. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach oświatowych w tym promowanie zajęć trening zastępowania agresji
  • ilość przeprowadzonych zajęć: 85;
  • ilość uczestników: 567;
  • ilość przeprowadzonych treningów ART: 16;
  • ilość uczestników: 21;
 5. pomoc prawna – dane zawarte w celu I
 6. monitorowanie przez policję i sądy
  • ilość rodzin monitorowanych przez dzielnicowych w ramach procedury NK: 21;
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z przemocą i oddanie pod nadzór kuratora:

Cel V Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa

 1. wyprowadzenie sprawcy
  • ilość interwencji Policji w związku z przemocą: 6;
  • ilość wyprowadzonych sprawców ogółem: 3;
  • ilość zatrzymanych: 1;
  • ilość przewiezionych na izbę wytrzeźwień: 2;
 2. ewentualne zabezpieczenie ofiary, umieszczenie w ośrodkach wsparcia – najbliższej rodzinie;
  • ilość ofiar umieszczonych w ośrodkach wsparcia: nie wymagało;
  • ilość ofiar umieszczonych u najbliższej rodziny: nie wymagało.

Cel VI Informowanie środowiska lokalnego o formach pomocy da osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc

 1. ulotka – w pięciu placówkach wydano ulotki w związku z tematem przemocy w rodzinie;
 2. informacja w gazecie lokalnej – w roku sprawozdawczym ukazała się;
 3. umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta – umieszczono w roku sprawozdawczym.

Cel VII Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy wśród różnych grup zawodowych i społecznych na temat przemocy

 

 1. szkolenia na temat przemocy dla nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, komisji interdyscyplinarnej, pracowników socjalnych, policji (warsztaty, konferencje, wykłady)
  • ilość szkoleń: 15;
  • liczba uczestników: 160;
 2. opracowanie i przekazywanie materiałów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował opracowaną ulotkę i plakat na temat przemocy w rodzinie oraz miejsc udzielana pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Pozostałe działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

 

 • Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza
 • Liczba założonych Niebieskich Kart A w roku 2016 to 20, w tym założonych przez funkcjonariuszy Policji 14, przez uprawnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie 6.

Ogólna liczba osób dotknięta przemocą w rodzinie: 44, w tym

 

 1. liczba kobiet: 32;
 2. liczba mężczyzn: 1;
 3. liczba dzieci: 11.

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2016 zbierał się 17 razy. Podczas posiedzeń omówiono problem przemocy w 22 rodzinach, łączna liczba osób, którym udzielono pomocy 88:

 

 1. liczba kobiet ogółem: 15, w tym 1 starsza;
 2. liczba mężczyzn ogółem: 4;
 3. liczba dzieci: 3.

Grupa Robocza zbierała się 21 razy, udzielono pomocy 23 osobom, w tym:

 

 1. kobiety ogółem: 13;
 2. mężczyźni ogółem: 8;
 3. liczba dzieci: 2.

 

Podczas posiedzeń Grupy Roboczej wypełniono 13 formularzy Niebieskich Kart C oraz 8 formularzy Niebieskich Kart D. We wszystkich rodzinach, w których założono Niebieską Kartę pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili comiesięczny monitoring, z którego sporządzali notatki służbowe. W ramach dodatkowych działań w roku sprawozdawczym 6 rodzin współpracowało z asystentami rodziny. Zarówno pracownicy socjalni jak i asystenci rodziny świadczą poradnictwo rodzinne, zawodowe i socjalne.

 

Finansowanie działań

Podmioty realizujące działania w związku z przemocą w rodzinie realizują je w ramach budżetu ustawowego oraz środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej nie są wynagradzane, co wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Diagnoza stanu występowania zjawiska przemocy Diagnoza stanu występowania zjawiska przemocy została sporządzona na podstawie analizy Niebieskich Kart A.

Tabela 1.

Lp.
Liczba czynności lub osób
 
1
Liczba Niebieskich Kart
20
w tym:
miasto
9
wieś
11
2
Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie
22
w tym:
kobiety
15
mężczyźni
4
nieletni
3

3

Liczba sprawców przemocy domowej
20
w tym:
kobiety
1
mężczyźni
9
nieletni
0
4
Korelacje rodzinne – ofiary
22
w tym:
żona
10
konkubina
1
mąż
1
pasierb (nieletni)
1
córka (nieletnia)
2
ojczym
1
ojciec
2
matka
3
teściowa
1
5
Korelacje rodzinne – sprawcy
20
w tym:
mąż
9
konkubent
1
ojciec
3
syn
5
żona
1
ojczym
1
6
Liczba sprawców przemocy nadużywający alkoholu
12
w tym:
kobiety
1
mężczyźni
11
nieletni
0
7
Liczba sprawców przemocy spożywający środki psychoaktywne
3
w tym:
kobiety
0
mężczyźni
3
nieletni
0
8
Formy przemocy
w tym:
psychiczna
0
fizyczna
2
psychiczna i fizyczna
3
seksualna
0
psychiczna, fizyczna, seksualna, groźby karalne
1
fizyczna, psychiczna, groźby karalne
10
psychiczna, seksualna, groźby karalne
1
psychiczna, groźny karalne
2
fizyczna, seksualna
1

Źródło: opracowanie własne

 

Analizując tabelę 1. można zauważyć, że zjawisko przemocy w rodzinie względem miejsca zamieszkania rozkłada się prawie równo, mianowicie miasto 45%, wieś 55% (wykres 1).

 

Źródło: opracowanie własne.

 Znacząca ilość występujących aktów przemocy występuje w relacjach pomiędzy dorosłymi, tj. mąż – żona, konkubent – konkubina, syn – ojciec, syn – matka. W znacznej mierze pokrzywdzonym była osoba żony, tj. 45% przypadków, dzieci stanowiły 13% przypadków, a pozostali dorośli to 42% (wykres 2).

 

 Źródło: opracowanie własne.

 Analiza rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie wskazuje, że bez względu na wiek na przemoc w Gminie narażona narażona jest głównie płeć żeńska: 77%. Płeć męska stanowi odsetek 23% (wykres 3).

 

 Źródło: opracowanie własne.

Na 20 sprawców przemocy 13 jest uzależniona od alkoholu lub środków psychoaktywnych. Można więc wysnuć tezę, że w znacznym stopniu występowanie przemocy w rodzinie w Gminie Rogoźno ma związek ze spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych. Analizując Niebieskie Karty A tylko w 3 przypadkach stwierdzono, że ofiarą przemocy jest wyłącznie dziecko, w tym praca z rodziną w 1 przypadku nie potwierdziła stosowania przemocy wobec dziecka. W jednym przypadku ojciec przyznał się do stosowania kar fizycznych względem córki. W jednym przypadku dziewczynka padła ofiarą molestowania seksualnego przez ojca. Należy mieć jednak na uwadze, że dziecko będące obserwatorem przemocy w środowisku rodzinnym jest też ofiarą przemocy. W roku 2016 dalej zanotowano tendencję spadkową w rejestracji Niebieskich Kart. W roku 2014 wypełniono ich 41, w 2015 roku 36, a w roku sprawozdawczym 20. Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Analizując zebrany materiał i sposób realizacji zadań oraz ilość rejestrowanych przypadków przemocy w rodzinie można stwierdzić, że Program realizowany jest w odpowiedni sposób przez instytucje realizujące. Należy zauważyć, że na 20 zarejestrowanych Niebieskich Kart zanotowano 20 sprawców i 22 ofiary. Dla żadnej z tych osób nie są realizowane specjalistyczne oddziaływania terapeutycznie. Podobnie jest w przypadku dzieci. Terapia dla sprawców przemocy powinna być realizowana przez powiat. Z powodu braku środków finansowych terapia nie odbywa się. W Gminie Rogoźnie nie odbywa się terapia dla ofiar przemocy prowadzona przez terapeutę ds. przemocy.

 

Potrzeby

Niezbędnym do dalszej, kompleksowej realizacji Programu oraz kompleksowej pomocy rodzinie będzie prowadzenie specjalistycznej terapii dla ofiar i sprawców. Oddziaływania specjalistyczne rozumiane są przez zatrudnienie terapeuty ds. przemocy. Problem przemocy w rodzinie jest ściśle sprzężony z nadużywaniem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, koniecznym więc było by prowadzenie terapii uzależnień zgodnie z wymogami NFZ na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Po przedstawionych informacjach pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała czy jest porównanie występowania „niebieskich kart” z innymi gminami? Pani Kowalska odpowiedziała, że nie są prowadzone takie statystyki, ale obecnie w gminie nie jest źle w porównaniu do lat ubiegłych. Następnie pani kierownik przedstawiła przebieg założenia „niebieskiej karty”. Dalej radna zapytała, na jakiej podstawie jest zakładana taka karta? Pani kierownik odpowiedziała, że jest to sytuacja kiedy zgłasza małżonka, dziecko, a niekiedy małżonek o zaistniałej przemocy domowej, o znęcaniu – jednak kiedy sprawę zgłasza dziecko, postępowanie jest przyspieszane i wszczynane z urzędu. Pan przewodniczący zapytał, czy zdarza się recydywa? Pan Krzysztof Ryżek odpowiedział, że takie sytuacje zdarzają się i wtedy „niebieska karta” jest wznawiana.

 

Ad. 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

Planowane formy wypoczynku letniego w placówkach oświatowych Gminy Rogoźno 2017

Lp.
Forma wypoczynku
Data planowanego wypoczynku
Miejsce wypoczynku
Ilość dzieci
Ilość personelu
Źródło finansowania
1.
SP2:
 • wycieczka
 • rozwijanie sprawności dzieci i młodzieży
4.07.2017 Lipiec-sierpień
Wągrowiec Rogoźno
30 25
3 2
GKRPA -1300,- UKS Dwójka-11.000,-
2.
SP3:- wycieczka do kina
26.06.2017
Wągrowiec
18
3
GKRPA -1300,-
3.
SP Pruśce: - wycieczka
20.07.2017
Wągrowiec
40
3
GKRPA -1300,-
4.
Słomowo:- półkolonia
Lipiec 2017
Słomowo
15
3
GKRPA -1300,- + dofinansowanie rodziców
5.
SP Budziszewko:
 • wycieczka
 • Wągrowiec
3.07.2017 4.07.2017
Rogoźno Wągrowiec
23 23
22
GKRPA-1300,- + dofinansowanie rodziców
6.
ZS Gościejewo: - wycieczka
Lipiec 2017
 
45
4
GKRPA-1300,-+ dofinansowanie rodziców
7.
ZS Parkowo:- wycieczka
Początek lipca 2017
Wycieczka nad morze
40
4
GKRPA-1300,- + dofinansowanie rodziców
8.
Parkowianka:
 • wycieczka
 • wycieczka
Czerwiec, sierpień
KołobrzegPoznań kino. Termy Maltańskie
60 60
 
Dofinansowanie rodziców i Powiatu 2000,-
9.
WOPR:- obóz rekreacyjno- szkoleniowy
18-20 sieipień 2017
Ośrodek nad jeziorem Budziszewskim
10-12
10
GKRPA - 4000,-
10
BARANEK: - wycieczka i biwak
Sierpień 2017
Durowo Ośrodek edukacji leśnej
75
10
GKRPA - 3100,- (Garbatka, Owczegłowy) dotacja - 5035,-
+ małe granty BARANEK
11
DAR ROGOŹNA: - małe formy wczasów
24.06-03.07.2017
Rogoźno, ul. Kościelna 10
50
71
GKRPA-6000,- + dotacja z powiatu + środki własne
12
 
ZHP:
 
- Zlot Grunwaldzki
 10-16.07.2017 r.
 Grunwald
 40
4
 GKRPA-5200,- (Hufiec Oborniki)
 13
 Sołectwo Studzienice
 Sierpień 2017 r.
 
 40
3
 GKRPA -1300,-
 14
 
TPD:
- warsztaty twórczości z wycieczką do zoo Wrocław
 10-14.07.2017
 ZS Rogoźno
 40
6
 GKRPA - 3100,-
 15
 
Wakacyjne Grupy wsparcia:
- warsztaty
 Lipiec 2017
 Fabryczna 5
 25
2
 GKRPA-0,-
 16
 OSP Rogoźno: - obóz
 Lipiec 2017
 
 10
4
 GKRPA - 7000,-
 17
 Grupa dla osób chorych i niepełnosprawnych: - wycieczka do Kołobrzegu
 
Lipiec, sierpień
2017
 Kołobrzeg
 30
10
 GKRPA - 0,-

 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży przedstawiła ponownie pani Iwona Nowak – informacja w załączeniu. Pani Ewelina Kowalska odpowiedziała, że do tej chwili nie jest w posiadaniu żadnych informacji odnośnie organizowania kolonii przez jakiekolwiek ze stowarzyszeń, czy organizacji z terenu Rogoźna. Dalej radni przeanalizowali i przedyskutowali informacje z tabeli przedstawionej powyżej m. in. jak takie wyjazdy są rozliczane, jak wygląda rekrutacja i dla kogo kierowane są takie obozy.

 

Wypoczynek letni w szkołach Gminy Rogoźno

 1. SP Budziszewko
  1. Liczba uczniów uczestniczących: 23.
  2. Formy wypoczynku:
   1. 3.07.2017 wycieczka do Rogoźna
   2. 4.07.2017 wycieczka do Wągrowca
   3. 5.07.2017 wycieczka do Poznania
  3. Źródło finansowania: Środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  4. materiały; bilety wstępu, napoje - 500 zł
  5. usługi; transport - 500 zł
  6. wkład własny; 230 zł
  7. wynagrodzenie nauczycieli - 300 zł
 2. SP Pruśce
  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach organizuje ,,Akcję letnią” w ramach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
  2. Liczba uczniów uczestniczących: 40.
  3. Ilość personelu: 3
  4. Data planowanego wypoczynku: 20 lipca 2017r.
  5. Miejsce wypoczynku: Wągrowiec
  6. Forma wypoczynku:  wycieczka do Wągrowca (basen, fontanna, Willisch Cafe, pizza ). 
  7. Źródło finansowania: środki GKRPA i wpłaty własne uczestników.
  8. W czasie wakacji będzie również realizowany projekt ,,Lato w Sołectwie Pruśce", w ramach którego odbędzie się turniej siatkówki, turniej piłki nożnej, rajd rowerowy, Dożynki, pożegnanie wakacji, konkursy.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję RadyMiejskiej.

Jako pierwsza swoją uchwałę przedstawiła pani kierownik GOPS – Ewelina Kowalska: Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPWP.07.01.02-30-0119/16 „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” w ramach działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Wszystkie projekty uchwał zostały omówione przez pana kierownika Romana Piątkowskiego.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (grunty rolne),
 2. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku,
 3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno,
 4. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno, radni w tym punkcie debatowali nad zapisami dotyczącymi zakupu i zakupu z montażem pieców,
 5. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno,
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 84 w Rogoźnie,
 7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (Wójtostwo),
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialna i Długą,
 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarska,
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenu położonego w rejonie ulic: Mickiewicza i Różanej,
 13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp.,
 14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Parkowo.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Jarosław Łatka zapytał kiedy odbędzie się przetarg na Pl. Karola? Pan burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie. Radny zapytał dalej o sprawę protestu dotyczącego budowy parkingu przy bloku nauczycielskim? Pan burmistrz powiedział, że mieszkańcy mają prawo się w tym temacie wypowiedzieć i przekonsultuje tą sprawę z panem kierownikiem Pawłem Andrzejczakiem. Pan radny Hubert Kuszak zaproponował przesłanie wniosku do WZDW w sprawie ustawienia lustra przy posesji p. Nowaka wyjeżdżając z ul. Polnej na ul. II Armii W.P. Wniosek został przyjęty przez komisję – jednogłośnie.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje obrady o godz. 19:00, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf