Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/72/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  27 marca 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 509) w związku z art 4¹ ust 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), art.10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1030 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020 Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok przyjętym Uchwałą nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Załącznik do Uchwały nr VIII/72/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 marca 2019 roku

 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

 

I Preliminarz zadaniowy do Gminnego Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

 

II. Dochody 346.000,00 zł 

Wydatki 415.749,00 zł  

 

1. Dokonuje się zmiany w pkt. II w n/w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

3) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, obsługa i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego. Poprawa funkcjonalności działających świetlic opiekuńczo - wychowawczych o kwotę (+) 35.900 zł;

6) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych o kwotę (+) 7.000 zł;

7) Koszty funkcjonowania GKRPA, delegacje, szkolenia członków o kwotę (+) 349 zł;

 

Dodaje się punkt:

8) Propagowanie trzeźwego życia wprowadza się kwotę (+) 26.500 zł.

 

Ogółem zadania zwiększono o kwotę 69.749,00 zł


Uzasadnienie

 

Wydatki  zwiększono z tytułu niewykorzystanych w 2018 roku środków na następujące zadania:

  • Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 6.000 zł (zakup energii);
  • Delegacje członków GKRPA - 349 zł;
  • Kontynuację Programu dla rodzin dysfunkcyjnych z problemami alkoholowymi - 15.000 zł;
  • „Małe formy wczasów” - 7.000 zł;
  • Organizację festynów - 14.900 zł;
  • „Trzeźwy kierowca i bezpieczeństwo na drogach” - 16.500 zł;
  • Bezpieczeństwo na kąpieliskach - 10.000 zł.

Zmiany w dziale 851 - Ochrona zdrowie, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg paragrafów przedstawia się następująco:

Dział
 Rozdział
 Paragraf
 Treść
Plan przed zmianą
 Zmiana
Plan po zmianie
851
 
 
 Ochrona zdrowia
346 000,00
69 749,00
415 749,00
 
85153
 
 Zwalczanie narkomanii
5 500,00
0,00
5 500,00
 
 
4170
 Wynagrodzenia bezosobowe
2 240,00
 
2 240,00
 
 
4210
 Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
 
1 000,00
 
 
4300
 Zakup usług pozostałych
2 260,00
 
2 260,00
 
85154
 
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
340 500,00
69 749,00
410 249,00
 
 
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
40 000,00
7 000,00
47 000,00
 
 
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
25 000,00
 
25 000,00
 
 
4110
 Składki na ubezpieczenia społeczne
3 200,00
 
3 200,00
 
 
4120
 Składki na Fundusz Pracy
300,00
 
300,00
 
 
4170
 Wynagrodzenia bezosobowe
134 620,00
 
134 620,00
 
 
4210
 Zakup materiałów i wyposażenia
26 450,00
26 500,00
52 950,00
 
 
4260
 Zakup energii
6 000,00
6 000,00
12 000,00
 
 
4270
 Zakup usług remontowych
2 000,00
 
2 000,00
 
 
4300
 Zakup usług pozostałych
99 148,00
29 900,00
129 048,00
 
 
4360
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
2 000,00
 
2 000,00
 
 
4410
 Podróże służbowe krajowe
380,00
349,00
729,00
 
 
4430
 Różne opłaty i składki
1 402,00
 
1 402,00
 
 
 
 Razem
346 000,00
69 749,00
415 749,00

 

 

drukuj pobierz pdf