Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ Nr I/2018 z I Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ Nr I/2018

z I Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. o godz.16.00.

 

I Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Henryka Janusa oraz Burmistrza – Romana Szuberskiego na wniosek Komisarza Wyborczego na dzień 20 listopada 2018 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego 4.

 

1. Otwarcie sesji

Zebranych powitał Radny Senior p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję, powitał wszystkich obecnych i przewodniczył jej obradom.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

2. Wprowadzenie flagi Gminy Rogoźno.

Poczty flagowe wprowadziły flagę Rzeczpospolitej Polski i flagę Gminy Rogoźno.

 

3. Odegranie Hejnału Gminy Rogoźno.

Odegrano i odśpiewano Hymn Polski, a trębacz Rogozińskiej Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego  Antoni Wiza, odegrał Hejnał Rogoźna.

 

4. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rogoźnie zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rogoźnie Pan Czesław Gruszka wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego i burmistrza oraz pogratulował wyboru.

 

5. Złożenie ślubowania przez radnych.

Radny Senior H. Janus poinformował, że art.23a ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Dodał również, że zgodnie z wcześniej przywołanym art. i  § 25 Statutu Gminy – ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Dopiero z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia. Następnie Radny Senior H. Janus odczytał treść roty ślubowania o następującej treści: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Ślubowanie kolejno złożyli:

 1. CHUDZICKI ZBIGNIEW,
 2. ERENC-SZPEK KATARZYNA
 3. JANUS HENRYK
 4. KINACH ROMAN
 5. KOLANOWSKA LONGINA
 6. KUPIDURA SEBASTIAN
 7. KUSZAK HUBERT
 8. KUTKA MACIEJ
 9. ŁATKA JAROSŁAW
 10. NADOLNY ADAM
 11. NIKODEM KRZYSZTOF
 12. PERLICJAN BARTOSZ
 13. WOJCIECHOWSKI PAWEŁ
 14. WYSOCKA EWA
 15. ZARANEK ŁUKASZ

 

6. Złożenie ślubowania przez burmistrza.

Następnie ślubowanie złożył pan Burmistrz Roman Szuberski.

Pan radny Henryk Janus przeczytał tekst ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Rogoźna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Rogoźno.”

Pan Burmistrz Szuberski odpowiedział „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.”

 

7. Sprawy regulaminowe:

 • stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady), Radny Senior stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 15 Radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

 

8. Wybór przewodniczącego Rady:

 • zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady miejskiej w Rogoźnie,

Pan radny Henryk Janus zaproponował kandydaturę radnego Macieja Kutki i uzasadnił słowami: „Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobywając tytuł magistra, Radny oraz członek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury VI i VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie. Członek Komisji Rewizyjnej w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji. Od kilku lat wolontariusz Szlachetnej Paczki i Fundacji Dr Clown Oddział Poznań. Udziela się w różnego rodzaju festynach rodzinnych organizowanych przez Gminę i inne podmioty.”

Pan Janus zapytał, czy radny Kutka wyraża zgodę na kandydowanie ? Pan Maciej Kutka odpowiedział, że wyraża zgodę. Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

 • wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady,

Radny Senior H. Janus poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Pan radny Łukasz Zaranek zaproponował panią radną Longinę Kolanowską. Radna wyraziła zgodę.

Pan radny Paweł Wojciechowski zaproponował radnego Jarosława Łatkę. Radny wyraził zgodę.

Pan radny Adam Nadolny zaproponował panią Katarzynę Erenc – Szpek. Radna wyraziła zgodę.

Pan Henryk Janus powiedział, że zapomniał zapytać o przegłosowanie ilości członków w Komisji Skrutacyjnej, dlatego też zapytał czy radni są za składem 3-osobowym komisji? Radni przyjęli propozycję – jednogłośnie. Pani radna Ewa  Wysocka zaproponowała radnego Krzysztofa Nikodema. Radny wyraził zgodę.

Wówczas pan radny Paweł Wojciechowski zawnioskował o rozszerzenie składu do 4 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczącym komisji został radny Jarosław Łatka.

Skład komisji skrutacyjnej radni przyjęli jednogłośnie.

 

 • przeprowadzenie tajnego głosowania

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie a przewodniczący komisji ogłosił wyniki.

 

 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady H. Janus odczytał treść Uchwały Nr I/1/2018Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie – dodając, że potwierdzeniem jej przyjęcia był wynik tajnego głosowania, który został Radzie przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Radny Maciej Kutka został przewodniczącym, przy 8 głosach „za”, 6 „przeciw” i 1 nieważny.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji Henryk Janus przekazał nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie VIII kadencji Maciejowi Kutce, insygnia władzy oraz życzył sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji. Przewodniczący podziękował za wybór i poprosił o 5 minut przerwy.

 

9.  Wybór wiceprzewodniczących Rady

a) ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie 

Przewodniczący Maciej Kutka zaproponował liczbę dwóch wiceprzewodniczących. Propozycja został przyjęta.

 

b) wybór wiceprzewodniczących,

 • zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur informując jednocześnie, że nastąpi wybór dwóch wiceprzewodniczących na podstawie Uchwały Nr I/2/2018. Radny Adam Nadolny zaproponował kandydaturę radnego Łukasza Zaranka. radny wyraził zgodę. Radny Henryk Janus zaproponował kandydaturę radnego Huberta Kuszaka – radny wyraził zgodę. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował kandydaturę radnego Pawła Wojciechowskiego – radny wyraził zgodę.

 • powołanie komisji skrutacyjnej

Komisja Skrutacyjna została w tym samym składzie.

 • przeprowadzenie tajnego głosowania

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie a przewodniczący komisji Pan Jarosław Łatka ogłosił,  że wiceprzewodniczący Hubert Kuszak i Paweł Wojciechowski otrzymali po 8 głosów „za” i 7 głosów „przeciw”. Radny Łukasz Zaranek otrzymał 7 głosów „za” i 8 przeciw.

 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Maciej Kutka odczytał treść Uchwały Nr I/3/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczący podziękowali za oddane głosy.

 

10. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie pan przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych oraz o wypełnieniu - do piątku 23 listopada - ankiet wyrażenia woli, w celu dokonania wyboru przynależności do komisji stałych.

Następnie pan przewodniczący odczytał skład Klubu Radnych pod nazwą „Nasza Gmina” w skład, którego wchodzą radni:

 • Henryk Janus – przewodniczący,
 • Sebastian Kupidura,
 • Hubert Kuszak,
 • Maciej Kutka,
 • Paweł Wojciechowski.

Kolejne pismo dotyczyło utworzenia Klubu Radnych „ Dla Dobra Naszej Gminy” w składzie:

 • Jarosław Łatka – przewodniczący
 • Krzysztof Nikodem,
 • Ewa Wysocka.

Ostatnie pismo informowało o powstaniu Klubu Radnych „Rogoźno – Nasza Gmina” w składzie:

 • Adam Nadolny – przewodniczący
 • Łukasz Zaranek
 • Roman Kinach
 • Zbigniew Chudzicki
 • Bartosz Perlicjan
 • Longina Kolanowska
 • Katarzyna Erenc – Szpek

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Nasza Gmina” Henryk Janus powiedział: W dniu dzisiejszym zgodnie z załącznikiem nr 7 Statutu Gminy Rogoźno z dnia 28 czerwca 2010 roku, został utworzony Klub Radnych po nazwą „Nasza Gmina”. Pragnę podkreślić, że wszyscy członkowie wymienionego klubu radnych są członkami Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowego Komitetu Obywatelskiego Nasza Gmina- Nasz Powiat oraz popierali i popierają Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego. Członkowie klubu - radni również poprzedniej kadencji - deklarują  dalszą współpracę z p. burmistrzem w sprawach istotnych dla rozwoju Gminy Rogoźno.. Liczymy również na współpracę p. burmistrza z klubem Radnych „Nasza Gmina”, na wspólne tworzenie przez 5 lat budżetów gminy oraz na rozwiązywanie innych spraw i zadań dla dobra mieszkańców Gminy Rogoźno.

Kolejni przewodniczący klubów zabrali głos i powiedzieli, że pomimo powstania klubów, radni nadal będą wspierać burmistrza w dalszych działaniach.

Pan radny Henryk Janus dodał na zakończenie, że na jego prośbę radni otrzymali nowelizację ustawy o samorządzie gminnym w wersji elektronicznej i dopiero teraz, można przystąpić do prac nad Statutem Gminy Rogoźno.

 

11. Wyprowadzenie flagi Gminy Rogoźno.

Poczty flagowe wprowadziły flagę Rzeczpospolitej Polski i flagę Gminy Rogoźno.

 

12. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wyprowadzeniu flag Rogoźna, Przewodniczący Rady Miejskiej trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady I Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie. Obrady zakończono o godz. 18.00

 

Protokół sporządziła Anna Mazur

Rogoźno, dnia 23 listopada 2018 r.

 

 

drukuj pobierz pdf