Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 31/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 11 grudnia 2013 roku o godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, ul. Plac Karola Marcinkowskiego 1

PROTOKÓŁ nr 31 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 11 grudnia 2013 roku o godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, ul. Plac Karola Marcinkowskiego 1.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdzial, że wszyscy członkowie Komisji są obecni, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

Przystapiono do omowienia przedstawionego porządku obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Zapoznanie się z bazą i  działalnością Muzeum im. W. Dutkiewicz oraz dobrami kultury i zabytkami na terenie Gminy Rogoźno.

a)       a)wystąpienie przedstawiciela Rogozińskiego Centrum Kultury:

b)       b)zapoznanie się z bazą placówki,

c)       dyskusja.

  1. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok:

a)       przedstawienie  planu pracy,

b)       dyskusja,

c)       przyjęcie planu pracy.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie

R. Szuberski zaproponował, aby w temacie posiedzenia  uwzględnić również dyskusję na temat planu ochrony zabytków na terenie Gminy Rogoźno.

Więcej uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

Protokoł nr 31/2013 został przyjęty 7 głosami “za” w obecności 7 czlonków Komisji.

4. Zapoznanie się z bazą i działalnością Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz oraz dobrami kultury i zabytkami na terenie Miasta Rogoźna. 

Informację z działalności muzeum przedstawił Dyrektor Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie Pan Piotr Szturmiński – informację stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uwag do przestawionej informacji nie wniesiono.

Następnie członkowie Komisji  mieli możliwość zapoznania się z bazą placówki, po której oprowadziła Zastępca Dyrektora Muzeum Pani Angelika Pilarska.

Kolejno przystąpiono do dyskusji na powyższy temat.

Jako pierwszy głos zabrał radny R. Szuberski, który odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Dyrektora Muzeum oraz ruchomych i nieruchomych zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno przedstawił poniższą informację.

O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydane zostały ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych.

Ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, polega

na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.

Organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji

kryzysowych, planuje się w jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki oraz na

poszczególnych stopniach administracji, ujmując stan zasobu podlegającego ochronie,

zagrożenia, zamiar działania, sposób realizacji, niezbędne siły i środki oraz czas i koszty

wykonania w sporządzanych w tym celu następujących dokumentach:

1) planie ochrony zabytków jednostki organizacyjnej;

2) gminnym planie ochrony zabytków;

3) powiatowym planie ochrony zabytków;

4) wojewódzkim planie ochrony zabytków;

5) krajowym planie ochrony zabytków.

 

Dodał, że gminny plan ochrony zabytków gmina Rogoźno powinna posiadać. Dodał, że chciałby się dowiedzieć, ile czasu jeszcze potrzeba, aby taki gminny plan ochrony zabytków w Gminie Rogoźno powstał? Nadmienił, że gminny plan ochrony zabytków, o których mowa sporządza się odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń, w szczególności na wypadek:

1) pożaru;

2) powodzi, ulewy lub zalania z innych przyczyn;

3) wichury;

4) katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej;

5) demonstracji i rozruchów ulicznych, rabunku lub aktu wandalizmu;

6) ataku terrorystycznego;

7) konfliktu zbrojnego.

 

Poinformował, że plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej na wypadek konfliktu zbrojnego i

sytuacji kryzysowych opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, oraz przedstawia do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Zapytał, ile takich planów zostało w Gminie Rogoźno zatwierdzonych oraz  ile podmiotów kultury taki plan wykonało?

Następnie dodał, że  Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta); plan ten podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze powiatu. Nadmienił, że właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze powiatu jest właściwy Starosta.

Poinformował, że w zakresie tym wydanych zostało kilka wytycznych.

Dodał, że ostatnio nr pisma SO5222/2/2009 został skierowany do wszystkich jednostek administracji szczebla powiatowego wzór takiego planu.

Zapytał, jak wygląda stan ochrony dóbr kultury od strony ochrony tych zabytków, na wypadek zdarzeń kryzysowych?

Dyrektor RCK odpowiedział, że ochrona zabytków jest działalnością statutową Muzeum i jest to robione w sposób taki, aby zabezpieczyć i zachować dla potomnych, konserwacja. Dodał, że założony jest również system przeciwwłamaniowy oraz system informujący o pożarze, połączony bezpośrednio z PSP w Obornikach.

Poinformował, że Muzeum nie posiada planu            ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego lub innego zagrożenia. Dodał, że Muzeum nie ma opracowanego również planu na wypadek sytuacji kryzysowych.

Radny H. Kuszak zapytał „ co to jest sytuacja kryzysowa?”

Radny R. Szuberski odpowiedział, że sytuacja kryzysowa jest wtedy, kiedy kierownik nie jest w stanie sam sobie poradzić i musi mieć uruchomione dodatkowe siły i środki. Dodał, że sytuacją kryzysową będzie np. katastrofa budowlana obiektu (np. Muzeum).

Zapytał ile jednostek organizacyjnych ma takie plany opracowane?

M. Kachlicka odpowiedziała, że taki plan organizacyjny może zostać przygotowany przez taką jednostkę na potrzeby ochrony własnego mienia.

Głos w temacie zabrał również Przewodniczący Rady Muzeum Pan W. Ruks, który poinformował, że budynek Muzeum został tak zbudowany, że łatwo może ulec pożarowi ponieważ stropy są drewniane, wypełnione igliwiem z wapnem.

Radny R. Szuberski poinformował, że do gminy została przesłana metodyka tworzenia takiego planu. Dodał, że jest to dokument ,nad którym należy przysiąść. Nadmienił, że Pan Błażej Cisowski miał bobrze zinwentaryzowaną ilość miejsc i zabytków. Dodał, że teraz należałoby ten materiał przełożyć na odpowiedni dokument planistyczny.

M. Kachlicka odpowiedziała, że dokument taki został przygotowany, tylko nikt nie pomyślał, że trzeba go wysłać do pewnych władz.

Radny R. Szuberski powiedział, że przekazał dokument, który mówi co należy po kolei zrobić podczas przygotowywania takiego planu. Dodał, że minęły już trzy kadencje i dokument taki nie został opracowany.

Dyrektor Muzeum dodał, że jeśli jest mowa o zagrożeniu pożarowym, to należy nadmienić, że jest ustawa mówiąca o zakazie palenia w obiektach publicznych ( nie ma żadnego otwartego ognia), jest również instrukcja mówiąca o bezpieczeństwie budynku pożarowego w budynku i jeśli przeprowadzane prace są pożarowo niebezpieczne, to osoba przeprowadzająca te prace jest zobowiązana do odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Dodał, że najprostszym rozwiązaniem zabezpieczenia najważniejszych dokumentów przez pożarem jest umieszczenie ich w szafach ognioodpornych.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie może zgodzić się z wypowiedzią Pani Skarbnik, która powiedziała, że plan ten jest czymś wirtualym, ponieważ pożar to nie jest coś wirtualnego.

M. Kachlicka zapytała, czy bez tego planu nie będziemy wstanie sobie w takiej sytuacji poradzić?

Radny R. Szuberski zapytał, czy Pani Skarbnik musi mieć uchwałę o budżecie, czy bez niej nie może pani przelewać pieniędzy?

M. Kachlicka odpowiedziała, że gdyby nie przepisy to na pewno dałaby sobie radę.

Radny R. Szuberski poinformował, że w tym temacie również obowiązują przepisy np. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych, które jest przepisem wykonawczym. Dodał, że jeśli organ administracji publicznej mówi, że jest to coś wirtualnego, to jest to nie na miejscu.

M. Kachlicka zapytała, czy pan radny mówi tylko o gminnych a nie cudzych własnościach?

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że mówi o całości ponieważ Burmistrz jako szef obrony cywilnej gminy odpowiada za całość i musi mieć ujęte wszystko.

M. Kachlicka zapytała, czy pan radny może wejść na czyjąś nieruchomość bez nakazu Sądu?

Głos w temacie zabrał Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, który zgodził się z wypowiedzią radnego R. Szuberskiego i poinformował, że dopóki nic złego się nie dzieje, to wszystko jest dobrze a kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to wtedy każdy będzie szukał winnego i będzie przekazywanie winny innemu człowiekowi.

Dodał, że jeśli od 2009 roku dokument taki nie został opracowany, to należałoby się tym tematem zająć i załatwić go w taki sposób jak się należy.

Radny Z. Chudzicki zapytał Dyrektora Muzeum P. Szturmińskiego z jakimi największymi problemami boryka się Muzeum i jakie na chwilę obecną są największe potrzeby?

Dyrektor odpowiedział, że największym problemem jest powierzchnia obiektu, której niestety w żaden sposób nie da się przeskoczyć i ominąć.

Nadmienił, że warunki finansowe są jakie są, ale przydałoby się przeprowadzenie ogólnego remontu, który pozwoliłby sprostać warunkom pożarowym.

Poinformował, że przekazywane środki finansowe pozwalają na systematyczne przeprowadzanie konserwacji zabytków i eksponatów i w miarę możliwości dokupywanie i pozyskiwanie nowych.

Dodał, że większa ilość środków finansowych pozwoliłaby na gruntowne odbudowy. Poinformował, że okna zostały odmalowane, ale nie zostały wymienione, choć w najbliższym czasie trzeba będzie o tym pomyśleć.

Następnie radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę na to, że bardzo mało robione jest w temacie wpływania na utrzymanie tej masy zabytków, które w Rogoźnie utrzymywane są w odpowiednim stanie.

Dodała, że wiele bardzo ładnych budynków jest w prywatnych rękach i nie posiadamy aż tak ogromnego wpływu, aby kazać coś w nich zrobić ponieważ duża ich część jest po ochroną Konserwatora Zabytków. Jako przykład podała zabytkową ulicę Gościnną, na której panuje totalna samowolka, a mieszkańcy zabytkowych bomów wstawiają okna całkowicie niezgodne z wymogami Konserwatora Zabytków.

Zapytała, jakie instrumenty posiada Burmistrz lub Konserwator Zabytków, aby do rzeczy takich nie dopuszczać?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że nadzór nad tym sprawuje Konserwator Zabytków.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Muzeum W. Ruks, który wyjaśnił, że realnie patrząc, to jest przygotowany wykaz zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rogoźna (jest ich 400), należałoby do każdego właściciela lub zarządcy zabytkowego budynku wysłać pismo z informacją o zarządzaniu lub zamieszkiwaniu w zabytkowym obiekcie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Straż Miejska powinna w takich sprawach interweniować?

W. Ruks odpowiedział, że mając taki wykaz Straż Miejska może podjąć czynności, nie mając takiego wykazu nie może interweniować.

Radna R. Tomaszewska nadmieniła, że odpowiednie zawiadomienia, uprawnienia mogą doprowadzić do odpowiedniego uporządkowania.

Jako ciekawostkę radny R. Szuberski pokazał znak Konwencji Haskiej, który znajduje się na obiektach historycznych.

Dodał, że opracowanie takiego dokumentu i realizacja chociażby szczątkowa tych zadań powinna mieć zainteresowanie strony organów administracji publicznej, jakim jest również Gmina Rogoźno.

Następnie po wspólnym przeanalizowaniu tematu z członkami Komisji Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek następującej treści:

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie 

mając na uwadze odpowiednie prowadzenie prac, robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach, wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie pisemnego zawiadomienia o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Komisja wnioskuje, aby zawiadomienia te zostały rozesłane do wszystkich właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”  w obecności 7 członków Komisji.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Muzeum W. Ruks poinformował, że Rada Muzeum spotyka się dwa razy do roku i podczas tych spotkań omawiany jest budżet oraz plan pracy dyrekcji.

Dodał, że podczas dyskusji rozważane są sprawy szczegółowe, dotyczące ochrony zabytków.

Następnie przekazał członkom Komisji wiele interesujących wiadomości dotyczących miasta Rogoźna.

5. Plan pracy Komisji na 2014 rok.

Projekt planu pracy Komisji na 2014 rok przygotował i przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Zgodnie z zaplanowanymi na miesiąc listopad 2014 r. wyborami Samorządowymi plan pracy Komisji został przygotowany do miesiąca października 2014 r.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby w m-cu lutym oprócz tematu „Funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Pruścach”, zrealizowany został również temat „ Stan  opracowania planu ochrony zabytków na terenie Gminy Rogoźno”.

Temat zaproponowany przez radnego R. Szuberskiego został przyjęty przez członków Komisji jednogłośnie 7 glosami „za”.

Więcej uwag do przedstawionego planu pracy nie zgłoszono.

Plan pracy Komisji SSOiK na 2014 rok  został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”.

Przyjęty plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej  na 2014 rok  zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie lub w Biurze Rady Miejskiej po dniu 18 grudnia 2013 r.

6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)       w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.

Uwag nie zgłoszono.

b)       w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Uwag nie zgłoszono.

c)       w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury.

Uwag nie wniesiono.

d)       w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Plan pracy Komisji przedstawił Przewodniczący Komisji R. Dworzański.

Radny R. Szuberski poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zostaną zaproponowane dodatkowe tematy do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

e)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ, R. Piątkowski.

Radny R. Dworzański zapytał, kto będzie proponował stawki dzierżawy?

R. Piątkowski wyjaśnił, że Gmina zaproponowała aby podtrzymać ją na dotychczasowym poziomie, stawka została już ustalona i wynosi na rok 2014 635,35 zł brutto.

f)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźna – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

g)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu              zawarcia umowy   

             najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R.             

              Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

h)       ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

i)         zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok - przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

Radny Z. Chudzicki poprosił Panią Skarbnik o omówienie autopoprawek przygotowanych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz WPF   na lata 2014-2025.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka omówiła ww. autopoprawki.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że zgodnie z wolą Wysokiej Rady w miesiącu grudniu Komisja Rewizyjna miała zająć się sprawą Pan Łukaszyka jak również dokończyć temat rozpatrzenia skargi mieszkańca Rogoźna na GOPS.

Odnośnie tematu związanego z sprawą pana Łukaszyka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zwrócił się do Pana Burmistrza z pismem następującej treści:

„W związku z zobowiązaniem Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską(Uchwała zmieniająca plan pracy) do rozpatrzenia pism p. Zbigniewa Łukaszyka i podnoszonych w nim spraw proszę o:

  1. Dostarczenie kopii pisma, o którym mowa w piśmie p. Łukaszyka z dnia 15.11.2013 r.
  2. Dostarczenie dokumentów i korespondencji dotyczących poruszanego problemu, jak również decyzji związanych z przekształceniem wymienionej w nich działki.

Materiały proszę dostarczyć do biura Rady Miejskiej do dnia 9.12.2013 r.”

Przewodniczący KR poinformował, że w ślad za ww. pismem skierowane zostało do Pana Burmistrza pismo z prośba o udzielenie odpowiedzi, czy Pan Burmistrz rozważa możliwość utrzymania procedury przetargowej związanej ze sprzedażą działki o nr 529, czy odstąpi od niej do czasu wyjaśnienia własności przez Sąd.

Poinformował, że z całą dokumentacją, która dotyczy spornej działki, członków Komisji Rewizyjne na posiedzeniu Komisji j zapoznał Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Dodał, że on sam udał się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Obornikach, aby dowiedzieć się jaki jest wpis do Ksiąg Wieczystych dla tej działki, z zapisu KW wynika, że na mocy decyzji Wojewody Wlkp. właścicielem działki jest Gmina Rogoźno.

Dodał, że uchwała wyrażająca zgodę na  sprzedaż tej działki została przez Radę podjęta i w

miesiącu styczniu 2014 r. zostanie rozstrzygnięty w tej sprawie przetarg.

Następnie Przewodniczący Komisji               Rewizyjnej zapoznał członków Komisji z dokumentacją, na podstawie której pan Z. Łukaszyk twierdzi, że działka o nr ewid. 529 jest jego własnością.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że Komisja nie podjęła jeszcze decyzji w jakiej formie sprawa ta przez Radę miałaby zostać załatwiona.

Radny R. Szuberski poinformował, że jest tylko jedna forma załatwienia tej sprawy – uchwała Rady Miejskiej o niezasadności złożonej skargi.

R. Dworzański wyjaśnił, że pismo skierowane przez Pana Łukaszyka nie jest skarga na działalność Burmistrza Rogoźna, jest prośbą o wstrzymanie procedury przetargowej związanej ze sprzedażą działki o nr. ewid. 529.

Radny R. Szuberski wyjaśnił,  że nie musi być napisane, że jest to skarga – wynika to z treści złożonego pisma.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił sprawę związaną ze skargą złożoną przez mieszkańca Rogoźna na GOPS. Poinformował, że sprawa ta omawiana była na 4 posiedzeniach Komisji, jedno posiedzenie Komisji  w sprawie odbyło się w obecności zarówno skarżących jak i Kierownika oraz Pracownika Socjalnego GOPS.

R. Dworzański poinformował, że decyzją członków Komisji zaproponowana zostanie Wysokiej Radzie uchwała uznająca złożoną skargę za zasadną.

Następnie Przewodniczący KR odczytał treść  uzasadnienia do przygotowanego projektu uchwały:

Na posiedzeniach w dniach 28.10,7.11,19.11 oraz 11.12 br. członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentami w tej sprawie złożonymi przez Kierownika GOPS w Rogoźnie, dodatkowo posiłkując się wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika GOPS i pracownika socjalnego prowadzącego temat. Ponadto Komisja Rewizyjna wystąpiła do Radcy Prawnego tut. Urzędu z zapytaniem o prawną interpretację zasadności zarzutów wyszczególnionych w skardze.

W ocenie skarżącego – wyszczególnionej w skardze nastąpiło złamanie przepisów zawartych w:

art 10 par 1 oraz art 73 par 1 KPA i art. 29.3 oraz art. 53 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (uozp), których treści są następujące:

art. 10 par 1 KPA - „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

art. 73 par 1 - „W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.”

art. 29.3. uozp - „W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym, o którym mowa w art. 8, wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.”

art. 53- „Kto podaje lekarzowi lub organowi właściwemu do wykonania niniejszej ustawy informacje o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych, wiedząc, że te informacje są nieprawdziwe, podlega karze ograniczenia wolności labo pozbawienia wolności do roku.”

Z uwagi na czytelność i szczególny charakter skargi Komisja Rewizyjna na tym etapie odstąpiła od wysłuchania skarżącego.

Ponadto Komisja Rewizyjna wystąpiła do Komisariatu Policji w Rogoźnie z prośbą – o ile to możliwe – doprecyzowanie informacji o interwencjach o których mowa w piśmie Komisariatu Policji z dnia 5.03.2013 r. Ldz. RE-D-076-21/13, załączonego do dokumentacji otrzymanej z GOPS (do dnia posiedzenia KR, tj. 11.12.2013 nie otrzymano odpowiedzi).

 

 

I.                    Złamanie przepisów zawartych w art. 29 ust.3 uozp

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 r. reguluje dwa tryby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego: tryb nagły – unormowany w art. 23 ust.1 i wnioskowy – unormowanych w art. 29. Przewidziana w art. 29 sytuacja dotyczy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez wymaganej przepisem art. 22 ustawy uozp zgody, lecz na wniosek:

1/ małżonka

2/ krewnych w linii prostej

3/ rodzeństwa

4/ przedstawiciela ustawowego

5/ osoby sprawującej faktyczną opiekę

6/ organu ds. pomocy społecznej – o ile zajdą okoliczności, o których mowa w art. 29.3 ustawy uozp, czyli zajdą okoliczności wyszczególnione w art. 8:, który mówi:

1. Jednostki organizacyjne i inne podmioty działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej „organizacjami do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie psychicznej opieki zdrowotnej organizują na obszarze swojego działania, oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych,

2. Oparcie społecznej polega w szczególności na:

1) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia;

2) organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji;

3) udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej

 

„O potrzebie przyjęcia do szpitala orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby na wniosek osób, o których była mowa powyżej. Orzekając o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby, której umieszczenie dotyczy, ale na wniosek podmiotów wymienionych w art. 29 ust. 2 i 3. uozp, sąd opiekuńczy , którym funkcjonalnie jest wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego, zbadać musi istnienie przesłanki z art. 29 ust. 1 pkt 1 uozp, bądź z art. 29 ust. 1 pkt 2 uozp. Innymi słowy, aby sąd mógł wydać orzeczenie pozytywne (o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym), zachowanie osoby, której postępowanie dotyczy, wskazywać musi na to, iż w razie nieprzyjęcia jej do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego bądź też, że osoba objęta postępowaniem o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym nie jest zdolna do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.  Ocena istnienia przesłanki materialnej orzeczenia przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym określona w art. 29 ust. 1 pkt 1 uozp wymaga z jednej strony wiadomości specjalistycznych uzasadniających konieczność dopuszczenia dowodu z opinii jednego lub kilku biegłych, zgodnie z art. 278 par 1 kpc i art. 46 ust. 2 uozp” – (cyt. Z opinii radcy prawnego – skrót z postanowienia SN z 22.07.2010 r I CSK 234/0.

Z wyjaśnień kierownika GOPS oraz przedstawionej dokumentacji wynika, iż na podstawie informacji sąsiadki oraz rozmowy ze skarżącym pracownik socjalny tut. GOPS wystąpił dn. 11.10.2012 r. do Sądu Rejonowego w Obornikach, III Wydział Rodziny i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny skarżących. W odpowiedzi Sąd Rejonowy pismem z dnia 8.11.2012 r. wezwał GOPS do uzupełnienia braków formalnych w/w pisma poprzez sprecyzowanie czy wnioskodawca wnosi o wydanie orzeczenia o potrzebie przyjęcia skarżących do szpitala psychiatrycznego wobec braku jego zgody, czy też pismo ma inny charakter – jeśli tak to jaki.

Dnia 15.11.2012 r. GOPS informuje sąd, iż skarżący nie zgłaszali potrzeby leczenia psychiatrycznego, a inicjatywa konieczności wydania orzeczenia o potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego wyniknęła ze strony tutejszego ośrodka na podstawie informacji środowiska lokalnego, sposobu ich zachowania, interwencji policji, zagrożeniem zdrowia a nawet życia innych osób. Ponadto w piśmie tym, jak również w wyjaśnieniach składanych Komisji Rewizyjnej podaje się utrudniony kontakt ze skarżącymi pracowników socjalnych oraz policji (brak współpracy oraz brak zgody na przeprowadzenie rozmów na temat leczenia, groźbami karalnymi) i stwierdzenie iż zdaniem GOPS-u jest konieczne leczenie.

Dnia 20.12.2012 r. Sąd wezwał do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez:

- przedłożenie odpisu (kserokopii) wniosku o umieszczeniu uczestników, skarżących w szpitalu psychiatrycznym,

- przedłożeniu zaświadczenia (orzeczenia) lekarza psychiatry, szczegółowo uzasadniającego potrzebę leczenia uczestnika w szpitalu psychiatrycznym lub podanie przyczyny niemożności jego przedłożenia (podanie czynności, jakie GOPS podjął celem jego uzyskania).

Pismem z dnia 4.01.2013 GOPS poinformował Sąd, iż niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia oraz orzeczenia lekarza psychiatry uzasadniającego potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym, jak również wniosku o umieszczeniu uczestników w powyższej placówce od samych zainteresowanych.

W odpowiedzi sąd zarządzeniem z dnia 28.01.2013 informuje GOPS o zwrocie wniosku z uwagi na nie spełnienie warunków określonych w art. 30 ust. 1 uozp

Dnia 27.05.2013 r GOPS składa wniosek do Sądu Rejonowego o przymusowe skierowanie  skarżących na leczenie psychiatryczne  dołączając badanie lekarskie z 21.05.2013 r  uzyskane od lekarza psychiatry na swój wniosek z dnia 19.03.2013 r. stwierdzając w konkluzji „… Z uwagi na nękanie psychiczne, zakłócanie życia oraz prawidłowego funkcjonowania państwa H., z obawy przed zagrożeniem utraty zdrowia oraz życia, prosimy o podjęcie działań dotyczących przymusu podjęcia leczenia psychiatrycznego przez skarżących.”

 

Wniosek:

Skarżący nie byli objęci wsparciem społecznym, a działania GOPS w Rogoźnie nastąpiło z naruszeniem art. 29 ust. 3 uozp. Głosowało: 3 członków Komisji rewizyjnej – za było 3, przeciw 0, wstrzymało się 0.

 

II.                  Złamanie przepisów zawartych w art. 53 uozp

 

1.Przedmiotem treści zawartej w tym artykule jest ochrona związana z wiarygodnością przekazywanych lekarzowi lub organowi wykonującemu ustawę o ochronie zdrowia psychicznego informacji dotyczących występujących u innej osoby objawów zaburzeń psychicznych. Nie ulega wątpliwości, iż ochronie prawnej obwarowanej sankcją prawną powinna podlegać okoliczność odnosząca się do przekazywania nieprawdziwych informacji dotyczących występowania u konkretnej osoby objawów zaburzeń psychicznych. Udzielenie bowiem chociażby lekarzy nieprawdziwych informacji, o których mowa w komentowanych przypisie, może doprowadzić do niezasadnego umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym.

2.Przestępstwo udzielania nieprawdziwych informacji o występujących objawach zaburzeń psychicznych ma charakter przestępstwa powszechnego. Ustawodawca posłużył się określeniem „kto”. Zatem jego sprawcą może być każdy, kto informuje wskazane w przepisie podmioty o występujących u innej osoby objawów zaburzeń psychicznych, wiedząc, że są to informacje nieprawdziwe. Może być więc nim zarówno przedstawiciel ustawowy, jak i inne osoby ( S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Komentarz IPiN, Warszawa 1997, s. 225).

Czynność sprawcza została określona jako podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących występowania u innej osoby objawów zaburzeń psychicznych, a zatem przestępstwo to może polegać na działaniu. Ustawodawca nie określił jednak celu, jaki sprawca zamierza osiągnąć, przedstawiając nieprawdziwe informacje, o których mowa powyżej. Przez „podanie informacji” należy rozumieć zakomunikowanie czegoś komuś, ogłoszenie (Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1998, s. 691). Informacja, o której tutaj mowa musi być podana lekarzowi, co wydaje się zrozumiałe, albo organowi właściwemu do wykonania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czyli poradni zdrowia psychicznego, szpitalowi psychiatrycznemu, organowi do spraw pomocy społecznej (S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Komentarz IPiN, Warszawa 1997, s. 225).

Omawiane przestępstwo jest przestępstwem umyślnym, (a dokładnie mówiąc występkiem umyślnym), który może zostać popełniony z zamiarem bezpośrednim, co ma miejsce wówczas, gdy sprawca ma zamiar, czyli chce popełnić przestępstwo, a także z zamiarem ewentualnym (wynikowym). Zamiar ewentualny towarzyszy sprawcy wówczas, gdy sprawca, przewidując możliwość popełnienia przestępstwa, na to się godzi. Czyli zachodzi ono wówczas, gdy sprawca przedstawia lekarzowi określone informacje dotyczące występowania u konkretnej osoby zaburzeń psychicznych, przewidując jednocześnie, iż mogą one być nieprawdziwe, ale na to się godzi.

Z wyjaśnień kierownika GOPS, jak również pracownika sporządzającego wniosek o leczenie psychiczne wynika, iż kierowali się oni szeroko pojętym dobrem społecznym. Brak było w jego działaniach elementów umyślności, co do podawania informacji nieprawdziwych o stanie zdrowia, jak również umyślnego celowego działania mającego skrzywdzić skarżącego.

 

 

Wniosek:

Komisja Rewizyjna, uważa, iż nie nastąpiło złamanie art. 53 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Głosowało: 3 członków Komisji rewizyjnej – za było 3, przeciw 0, wstrzymało się 0.

 

III.               Złamanie przepisów zawartych w art. 10 i 73 KPA.

 

W opisanej sprawie, jak wynika z opinii radcy prawnego nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd nie można mówić o złamaniu artykułów 10 i 73 KPA. W przedmiotowym postępowaniu to sąd stosuje procedurę cywilną.

Niemniej jednak, z informacji jakie uzyskała KR na posiedzeniu, w którym uczestniczyli skarżący wraz z żoną i bratem skarżącego wynika, że skarżący, po powzięciu informacji od Sądu o toczącej się sprawie, udali się w obecności swej krewnej do siedziby GOSP-u, z zamiarem uzyskania dostępu do dokumentacji w toczącej się sprawie.

Z informacji pracownika GOPS obecnego na ww. posiedzeniach Komisja Rewizyjna dowiedziała się, że skarżący rzeczywiście byli w siedzibie GOPS, natomiast w sprawie udostępnienia dokumentów wypowiadała się tylko krewna skarżących. Ponieważ pracownik GOPS nie powziął informacji, iż krewna skarżących ich reprezentuje dlatego nie udostępnił dokumentacji.

Budzi wątpliwość KR czy takie winno być postępowanie pracownika GOPS, czy też pracownik GOPS powinien skierować zainteresowanych do Kierownika GOPS lub starać się pomóc zainteresowanym. W tym też zakresie można mówić o tym, iż nie dołożono starań, aby zainteresowani mieli dostęp do dokumentacji.

Mimo, iż z opinii prawnej wynika j.w.  KR stwierdziła, iż nie udostępniono materiałów skarżącemu, stąd też zdaniem członków KR mogło nastąpić naruszenie art. 10 i 73 KPA.

Za takim stwierdzeniem opowiedziało się 2 członków KR.  0 było przeciw, 1 wstrzymało się.

 

Komisja rewizyjna po analizie skargi, wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika GOPS w Rogoźnie oraz pracownika pracy socjalnej i  skarżącego, który był na posiedzeniu KR z rodziną ( żona, brat, bratowa) oraz po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją wnioskuje o uznanie skargi:

a) w zakresie art. 29.3 uozp za zasadną

b) w zakresie art. 53 uozp za bezzasadną

c) w zakresie art. 10 KPA za zasadną

d) w zakresie art. 73 KPA za zasadną

 

Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. Z 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm. w związku z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych – Dz. U. Z 2002 r, Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Dodał, że z dokumentacji wynika, że Sąd dwukrotnie wskazywała, że GOPS nie dopełnił pewnych formalności, jak również nie dochował wszystkich czynności związanych z szeroko pojętym oparciem społecznym, który skarżącym powinien zostać zapewniony.

Radny R. Tomaszewska dopytała, czy skarżący zostali skierowani przez GOPS na leczenie psychiatryczne na podstawie wniosku skierowanego przez sąsiadów, z którymi skarżący są w konflikcie?

Radny R. Dworzański dodał, że spotkanie z skarżącymi pracownicy GOPS odbyli tylko jeden raz.

Radny M. Kutka nadmienił, że po jednorazowej wizycie u tych Państwa pracownicy GOPS wystosowali pismo do Sądu o umieszczenie tych ludzi w zakładzie psychiatrycznym.

Radna R. Tomaszewska zapytała, na jakiej podstawie lekarz Psychiatra wydał orzeczenie, że Ci Państwo są chorzy?

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że Lekarz Psychiatra po przeprowadzonym badaniu stwierdził, że leczenie tych Państwa jest konieczne. Nie mniej jednak Komisja Rewizyjna stwierdziła, że GOPS nie dochował wcześniejszych formalności, o czym mówi również przygotowana w tej sprawie opinia prawna.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański pouczył członków Komisji o przepisach ustawy o zdrowiu psychicznym.

 - Art. 50. Obowiązek zachowania tajemnicy. Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość.

Radny Z. Chudzicki zapytał Przewodniczącego KR jaka będzie dalsza procedura związana z tą sprawą?

R. Dworzański wyjaśnił, że członkowie KR uznali skargę za zasadną.

Następnie zapoznał członków Komisji z treścią pism w sprawie kierowanych przez GOPS do Sądu.

Następnie rady Z. Chudzicki zapytał, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pracownika, jeśli Rada podejmie uchwałę o zasadności skargi.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że leży to w gestii Burmistrza.

Radny M. Kutka dodał, że Komisja Rewizyjna nie chciała wiedzieć co zostanie dalej w tej sprawie poczynione, ponieważ nie chciała się tym sugerować przy podjęciu decyzji.

Przewodniczący KR poinformował, że decyzją członków KR uznano iż nie nastąpiło złamanie art. 53 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez pracowników GOPS.

Głosowało: 3 członków Komisji rewizyjnej – za było 3, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Następnie R. Dworzański jeszcze raz wyjaśnił członkom KSSOiK na jakiej podstawie KR podjęła decyzje o zasadności złożonej skargi.

Uwag nie wniesiono.

7. Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Komisji Z. Chudzicki, który zgłosił w imieniu mieszkańców Rogoźna dwa wnioski.

Pierwszy wniosek dotyczył zainstalowania przed przejściem dla pieszych na ul. W. Poznańskiej w pobliżu Gimnazjum i LO podświetlenia pod znakami przejścia dla pieszych lub ustawienie znaku ograniczenie prędkości do 40km/h na tym odcinku. Wniosek kierowany został do Dyrektora WZDW.

Członkowie Komisji wspólnie podjęli decyzję, aby w pierwszej kolejności (w związku z tym, że jest to droga powiatowa), sprawę tę omówić z Dyrektorem ZDP, a następnie 1przegłosować odpowiedni wniosek.

Wniosek nr 2:

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie na wniosek mieszkanki os. Przemysława II w Rogoźnie zwraca się do Pana Komendanta Komisariatu Policji oraz Pana Komendanta Straży Miejskiej w Rogoźnie z prośbą o wzmożenie patroli policji i Straży Miejskiej w okolicach sklepów monopolowych znajdujących się na tym terenie.

Wniosek ten motywujemy tym, iż osoby spożywające alkohol są głośne, agresywne oraz przebywają do późnych godzin nocnych na klatkach schodowych bloków znajdujących się na os. Przemysława II”.

 Wyżej omówiony wniosek został przyjęty jednogłośnie sumą głosów 7 „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

 

Posiedzenie zakończono godz. 19:45

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 15 stycznia 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf