Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 17 czerwca 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.    W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 8.510,41 zł i ustala się na kwotę 77.108.641,28 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77.108.641,28 zł z tego:
1)Dochody bieżące w kwocie 75.334.925,28 zł w tym:
a)dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł
2)Dochody majątkowe w kwocie 1.773.716,00 zł
a)    dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł
załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 932.510,41 zł i ustala się na kwotę 79.137.897,39 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 79.137.897,39 zł załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 z tego:
1)    wydatki bieżące w wysokości 75.117.558,39 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł
2)    wydatki majątkowe w wysokości 4.020.339,00 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł
załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3.§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 2.029.256,11 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżący budżetu, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2.    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.650.408,00 zł
3.    Określa się łączną kwotę rozchodów 2.621.151,89 zł”
załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik nr 5 uchwały budżetowej „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5.Załącznik nr 8 uchwały budżetowej ”Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6.Załącznik nr 9 uchwały budżetowej „Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
1)Przychody 3.850.087,69 zł
2)Koszty 3.854.087,69 zł”
otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 uchwały budżetowej
1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 410.655,11 zł”
otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

Uzasadnienie

DOCHODY
1.W dziale 801 – Oświata i wychowanie  zwiększa się dochody o kwotę 8.510,41 zł Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu  dotacji przez  Partnera Projekt HUB – rozliczenie końcowe projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 8.510,41 zł

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł W związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS (spółka ze 100% udziałem gminy) w celu sfinansowania części wkładu własnego przy realizacji operacji dofinansowanych ze środków unijnych „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gościejewo i Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu w miejscowości Tarnowo oraz przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • übieżące utrzymanie dróg (+) 200.000,00, w tym na utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim (+) 100.000,00 zł
  • üwykonanie dokumentacji budowy drogi nr 272538P w Garbatce na odcinku ok. 1600 mb. od drogi nr 2027P (+) 30.000,00 zł; wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze nr 273520P od drogi nr 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie (+) 4.000,00 zł oraz zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Seminarialnej w Rogoźnie (+) 6.000,00 zł.
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki  o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na :
  • üwykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarniczego budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie (+) 10.000,00 zł.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie i malowanie budynku OSP w Gościejewie (+) 10.000,00 zł.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 8.510,41 zł dokonano zmian między rozdziałami (+/-) 431.157,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności zaplanowania w poszczególnych jednostkach, środków przeznaczonych  na specjalną organizację nauki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększono wydatki o kwotę 8.510,41 zł w projekcie pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 - rozliczenie końcowe projektu.
 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian między paragrafami  o kwotę (+/-)  1.254,30 zł.
 7. W dziale 855 – Rodzina dokonano zmian między paragrafami na kwotę (+/-) 62.439,14 zł w tym na
  • zadania własne w rozdziale 85504 na kwotę (+/-) 449,14 zł;
  • zadania zlecone w rozdziale 85501 na kwotę (+/-) 61.990,00 zł.
 8. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 3.031,44 zł z przeznaczeniem na:
  • zakup i montaż  8 czujników smogu (SP na 3 ul. Seminarialna i ul. Kościuszki, SP nr 2 ul. Mało Poznańska, SP w Gościejewie i budynek  w Tarnowie, SP w Budziszewku, SP w Pruścach i SP w Parkowie); (+) 6.000,00 zł;
  • oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Studzieńcu poprzez zakup i montaż słupa energetycznego wraz z dwoma punktami świetlnymi (+) 10.000,00 zł;
  • zmniejszenie wydatków  w rozdziale 90004 paragraf 4210 o kwotę (-) 13.468,56 zł zwiększając jednocześnie paragraf 4300 (+) 500,00 w związku z wnioskiem zmieniającym przedsięwzięcia do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Boguniewo.
 9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki  o kwotę 99.968,56 zł z przeznaczeniem na :
  • przebudowę placu przy sali wiejskiej w Studzieńcu poprzez położenie kostki brukowej na pow. ok. 165 m2  (+) 30.000,00 zł;
  • zakup i montaż bramy wjazdowej, furtki oraz ogrodzenia przed salą wiejską w Studzieńcu, razem ok. 27 mb. (+) 35.000,00 zł;
  • zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum na opracowanie publikacji  Motorowodne Rogoźno 1991-2000” (+)6.000,00 zł;
  • dotację celową z JST – dofinansowanie wyjazdu chóru Przemysława II  działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie do Francji (+) 10.000,00 zł;
  • zmianę środków dotyczących realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego Boguniewo paragraf 4210 (+) 11.200,00 zł (+11.700,- (-)500,-) oraz  paragraf 4300 (+) 1.768,56 zł (-234,44,- +2.000,-);
  • montaż szamba przy sali wiejskiej  Nienawiszcz (+) 6.000,00 zł.
 10. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na :
  • zakup i montaż trzech piłkochwytów  jeden na boisku w Karolewie i dwa na boisku w Gościejewie)  (+) 26.000,00 zł;
  • zwiększenie dotacji  na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego (+) 35.000,00 zł w zakresie piłki nożnej dla drużyn seniorów przy RKS Wełna.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę     932.510,41 zł

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

 • nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok zwiększono dochody o kwotę 8.510,41 zł
 • nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok zwiększono wydatki o kwotę 932.510,41 zł
 • nr 3 „ Plan Przychodów i Rozchodów związanych z finansowaniem Deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku zmiana dotyczy zwiększenia zaangażowania  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 924.000 zł,
 • nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w Planie Finansowym na 2019 rok’ zmiana dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do Sp. Z o.o. AQUABELLIS, wykonania dokumentacji budowy drogi i chodnika ( Garbatka, Gościejewo), oświetlenia terenu oraz zakupu bramy wjazdowej , furtki i  ogrodzenia oraz przebudowy placu w m. Studzieniec, zakup i montaż piłko chwytów (Karolewo i Gościejewo). Ogółem wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 641.000 zł.
 • nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok – zmiana wydatków dotyczy wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę +/- 61.990 zł.
 • nr 6 „ Zestawienie Planowanych Kwot Dotacji w 2019 roku dotacja podmiotowa Muzeum oraz dotacje celowe  dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 • nr 7 „ Plan Przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 rok
 • Centrum Integracji Społecznej dokonało zmian w planie przychodów i kosztów zmniejszając o kwotę (-) 325.000,00 zł
 • Nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok - Sołectwo Boguniewo  zmiany przedsięwzięć  w ramach własnego funduszu na kwotę +/- 14.200 zł.
 • Tabela nr 1 do załącznika nr 8 „Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku” dokonano zmiany wartości przedsięwzięć  wsi Boguniewo.

 

drukuj pobierz pdf