Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 23 września 2013 roku o godz. 16.15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 32 /2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 września 2013 roku o godz. 16.15 w  Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Nieobecni: radny R. Kinach, radny A. Nadolny.

Radny A, Jóźwiak obecny do godz. 18.10

Radny H. Janus, radny P. Wojciechowski obecni do godz. 18.45.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący A. Olenderski  stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.

5.        Usprawnienie ruchu drogowego pomiędzy obiektami usługowymi na osiedlu mieszkaniowym Przemysława II w Rogoźnie.

6.        Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2013 rok:

a) zaawansowanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i separatorów oraz oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogoźno,

b) realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na bieżący rok.

7.        Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2013 roku:

a) informacja z wykonania budżetu GR za I półrocze 2013 r.,

b) kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno

na lata 2013-2025,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji z przebiegu

wykonania budżetu GR za I półrocze 2013 r.

8.        Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

9.        Wolne głosy i wnioski.

10.     Zamknięcie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono, porządek obrad został przyjęty

6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.

Protokół został przyjęty  5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności w 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punkty 5- usprawnienie ruchu drogowego pomiędzy obiektami usługowymi na osiedlu mieszkaniowym Przemysława II w Rogoźnie.

Z omawianym tematem radnych Rady Miejskiej, jak i zaproszonych gości zapoznał radny P. Wojciechowski, ilustrując fotografie przedstawiające ruch pojazdów, odbywający się pomiędzy ww. obiektami usługowymi.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że zmiana organizacji ruchu na ww. osiedlu przyczyniłaby się do poprawy usprawnienia ruchu drogowego, a budowa nowych miejsc parkingowych zmniejszyłaby ilość wystawionych mandatów kierowcom parkującym w miejscach niedozwolonych. Nadmienił, że obecna dwukierunkowa jezdnia pomiędzy pawilonami usługowymi, całkowicie uniemożliwia przejazd dwóm pojazdom.

Kolejno głos zabrał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Czesław Gruszka, który poinformował, że nieobecność P. Charchuty spowodowana jest faktem, iż nie jest on stroną w postępowaniu.

W dalszej części pan Prezes przedstawił stan faktyczny  odcinka  drogi dwukierunkowej oraz

zaproponował  3 możliwe rozwiązania mogące przyczynić się do usprawnienia ruchu w tym pasie drogowym:

  1. Pozostawienie tego odcinka drogi w takim stanie jak dotychczas dodał, że względne ustawienie dwóch znaków drogowych, które wprowadzą ruch jednokierunkowy będzie wiązało się z opracowaniem dokumentów związanych ze zmianą organizacji ruchu,
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa wydzierżawi Gminie Rogoźno ww. drogę,
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeda Gminie Rogoźno działkę o nr ewid. 110.

Burmistrz B. Janus zaproponował jeszcze jedno możliwe rozwiązanie tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Pan Pyssa darują na rzecz Gminy Rogoźno kawałek drogi o której mowa, w zamian za co Gmina będzie ten kawałek drogi utrzymywać.

W dyskusji głos zabrał również właściciel obiektu „Dom Styl”, Pan Pyssa, który poinformował, że problem tej drogi staje się bardzo uciążliwy i należy coś z tym zrobić, ponieważ ruch dwóch pojazdów na tym odcinku drogi jest niemożliwy.

Radny Z. Hinz poprosił o odpowiedź, czy propozycja Pana Burmistrza jest dla Pana Prezesa i Pana Pyssy rzeczą realną do zrealizowania?

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma takich mocowań prawnych i nie może na to pytanie odpowiedzieć.

W dalszej dyskusji głos zabrali  Przewodniczący Komisji A. Olenderski  Burmistrz B. Janus, oraz radny H. Janus, który zaproponował kierunek drogi jednokierunkowej od strony zachodniej.

Następnie Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa zgłosiła wniosek następującej treści:

„Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie składa wniosek do Pana Burmistrza i Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, o partycypowanie w kosztach poniesionych na zmianę organizacji ruchu na drodze będącej własnością Pana Pyssy i Spółdzielni Mieszkaniowej i ustanowienie ruchu jednokierunkowego od strony zachodniej”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

Radny P. Wojciechowski skierował pytanie do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, jakie są plany związane z zwiększeniem miejsc parkingowych w obrębie Osiedla Przemysława II?

Prezes wyjaśnił, że Spółdzielnia jest na etapie przygotowywania planu finansowo - gospodarczego na przyszły rok i zaplanowane jest wykonanie parkingu pomiędzy blokiem 51 na ul. Kościuszki, do dojazdu do Pana Czarneckiego. Na dzień dzisiejszy budowa nowych parkingów na Osiedlu Przemysława nie jest planowana.

Radny H. Janus poruszył temat odnośnie wysepki znajdującej się w pobliżu Biedronki w Rogoźnie. Zapytał, czy jest to strefa pakowania pojazdów, czy nie? I czy kierowcy pozostawiający tam swoje pojazdy mogą być karani mandatami?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski wyjaśnił, że wszystkie miejsca parkingowe są w tym rejonie są oznakowane.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej dodał, że może najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby SM wystąpiła z wnioskiem o umorzenie podatku i zajęła się budową nowych miejsc parkingowych.

Skarbnik Maria Kachlicka wyjaśniła, że należałoby wtedy  dokonać uzasadnienia takiego wniosku.

Radny P. Wojciechowski dodał, że widzi możliwość budowy nowych miejsc parkingowych.

Radny H. Janus zapytał, kto malował pasy poziome na parkingach?

Skarbnik Maria Kachlicka odpowiedziała, że malowała je SM.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej dodał, że w roku ubiegłym malowała je SM, ale myśli że z racji tego iż cała ulica Przemysława, Krótka i Biskupskiego stanowią własność Gminy, to w przyszłym roku malowaniem tych pasów zajmie się Gmina.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2013 rok.

Jako pierwszy głos zabrał główny specjalista ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Tadeusz Zygmunt. Poinformował, że przy realizowanej inwestycji obowiązuje system rozliczania kwartalny i z racji tego, że dobiega końca kolejny kwartał roku,  trwają prace nad obróbką wszystkich materiałów przygotowanych przez wykonawcę, i dlatego wszystkie szczegółowe informacje nie mogą zostać przekazane. Kolejno przedstawił łączną wartość  robót wykonanych podczas budowy kanalizacji. Poinformował, że łącznie wybudowanych zostało 21km,440m,69cm kanalizacji, w skład której wchodzi kanalizacja grawitacyjna, tłoczona i wszystkie przyłącza łącznie. Dodał, że zakres rzeczowy zaplanowany zarówno w projekcie jak i w kontrakcie został w 100% wykonany. Pozostała część informacji przekazanej przez T. Zygmunta stanowiła wiadomości na temat przebiegu prac związanych z budową kanalizacji od momentu  rozpoczęcia prac do dnia dzisiejszego.

Pytania skierowali przewodniczący Komisji A. Olenderski oraz radny Z. Hinz, czy wystąpiły nieprzewidziane szkody podczas budowy i jak będzie wyglądał skład Komisji odbierającej budowę kanalizacji sanitarnej?

Szczegółowych wiadomości w tym temacie udzielił Pan Tadeusz Zygmunt, informując także, że w skład komisji wchodzić będą następujące osoby: Po stronie zamawiającego wykonie robót stać będą Zastępca Burmistrza K. Ostrowski oraz Główny Specjalista ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji  T. Zygmunt, oraz  Inżynier Kontraktu reprezentowany przez Głównego Koordynatora p. Przybyłka i  inż. nadzoru  Ireneusz Szajerka. Ponadto Pan Arkadiusz Januchowski reprezentujący spółkę „Aquabellis” oraz Pan Hełkowski – drogowiec.

Informację przedstawił inżynier kontraktu – Ireneusz Szajerka.

Poinformował, że od dwóch lat realizowana jest inwestycja budowy kanalizacji, dodał, że każdy z etapów realizacji podlegał kontroli, i do chwili obecnej przy współpracy pracowników oraz  Sp. „Aquabellis” zostały przeprowadzone wszystkie próby i przeglądy instalacji, które zostały wykonane. Pozostał tydzień czasu, aby wykonawca robót  naprawił wszystkie usterki i zalecenia. Nadmienił, że wszystkie próby montażowe wszystkich przepompowni i separatorów zostały wykonane i są gotowe do przekazania ich do eksploatacji. W obecnym tygodniu odbywają się przeglądy po usterkowe i będą spisywane protokoły  końcowe. Dodał, że do chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej, do której zgłoszonych zostało szereg uwag.

Na zakończenie dodał, że po zgłoszeniu przez geodetę i kierownika budowy do Zasobów Geodezyjnych w Obornikach wykonania robót i po naniesieniu przebiegu kanalizacji na mapy geodezyjne, będzie można stwierdzić, że prace zostały wykonane. 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jakiej jakości materiały wykorzystywane były przy budowie kanalizacji?

Inżynier Kontraktu wyjaśnił, że materiały, które zostały początkowo zgłoszone przez wykonawcę robót , nie zostały zaakceptowane przez zamawiającego i został on zmuszony do zgłoszenia kolejnego materiału. W Dyskusji głos zabrali również T. Zygmunt oraz Prezes Sp. „Aquabellis” W. Dulko.

Radny A. Olenderski poruszył temat szkód pozostałych po budowie kanalizacji.

Inżynier kontraktu poinformował, że zadaniem wykonawcy robót, było doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Radny A. Olenderski dodał, że po wykonanych pracach w m. Ruda kanalizacja deszczowa została zasypana i w tej chwili nie funkcjonuje tak jak powinna. Poinformował, że kostka brukowa położona przy posesji państwa Filipiak również uległa zniszczeniu i do dnia dzisiejszego nie została naprawiona.

Radny H. Janus zapytał, ile czasu mieszkańcy mają na podłączenie się do kanalizacji?

T. Zygmunt poinformował, że zanim podane zostanie do wiadomości, że można dokonywać przyłączy, należy najpierw dokonać zgłoszenia do Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji, w związku z tym należy przygotować komplet dokumentów, który podpięty zostanie po protokół odbioru. Poinformował, że na wydanie stosownych decyzji zezwalających na użytkowanie kanalizacji ww. organy mają 30 dni. Następnie inwestycja przekazana zostanie Sp. „Aquabellis”, która określi warunki techniczne, które będzie musiał spełnić każdy dokonujący przyłącza. Dodał, że  Sp. „Aquabellis” jako użytkownik kanalizacji,  będzie odpowiedzialna za odbiór wykonanego przyłącza.

Radny Z. Hinz zapytał, czy wykonaniem przyłączy zajmie się jakaś wyspecjalizowana firma?

T. Zygmunt odpowiedział, że nie zostało mieszkańcom narzucone aby przyłączem zajęła się wyspecjalizowana firma dodał, że jeśli ktoś posiada umiejętności i dokona przyłącza sam to oczywiście może to zrobić, natomiast jeżeli znajdą się mieszkańcy którzy nie będą potrafili tego zrobić sami, to zobowiązani będą do wynajęcia odpowiedniej firmy.

Radny M. Połczyński zapytał, ilu mieszkańców  nie zostało podłączonych do kanalizacji wykonanej w I etapie?

T. Zygmunt odpowiedział, że na chwilę obecną nie posiada odpowiedniej wiedzy w tym temacie.

W. Dulko wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy ok. 42 studzienek nie jest podłączonych. Dodał, że zadaniem Straży Miejskiej było zweryfikowanie listy i udzielenie pisemnej odpowiedzi jak ta sytuacja wygląda.

T. Zygmunt dodał, że za zgodą Wojewody jedna studzienka została zlikwidowana.

W. Dulko nadmienił, że w podjętej uchwale „śmieciowej” termin podłączenia do kanalizacji został pominięty. Dodał, że poprzednia uchwała określa, że terminem podłączenia jest okres 3 lub w przypadku problemów technicznych 6 miesięcy. Dodał, że zgodnie z interpretacją prawną przyłącza należy dokonać niezwłocznie.

Radny H. Janus zapytał, kto jest odpowiedzialny za to, że do kanalizacji wykonanej w I etapie nie zostało podłączonych tyle studzienek, dodał że przez tyle lat nie zostały wystawiane z tego tytułu żadne mandaty, ani w żaden sposób nie zmuszono tych ludzi do wykonania przyłącza.

W. Dulko odpowiedział, że odpowiedzialna za to jest Straż Miejska.

Poinformował, że od momentu podpisania z Gminą umowy na dzierżawę kanalizacji, mieszkańcy zostaną poinformowani o możliwości dokonywania przyłączy.

Radny H. Janus zapytał, czy  stara uchwała „śmieciowa” nadal obowiązuje?

W. Dulko wyjaśnił, że podjęta nowa uchwała „śmieciowa” anuluje poprzednią.

Radny H. Janus poinformował, że nowa uchwała nie ma nic wspólnego z kanalizacją.

W. Dulko poinformował, że mówi ona o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.

Radny H. Janus dodał, że w treści uchwały nie ma mowy o kanalizacji.

W temacie głos zabrali również Skarbnik Gminy M. Kachlicka, oraz radny M. Połczyński.

Radny A. Olenderski zapytał, kiedy Sp. „Aquabellis” będzie informować mieszkańców o możliwości dokonywania przyłączy?

W. Dulko odpowiedział, że przypuszczalnie może to nastąpić w miesiącu grudniu.

Radny A. Olenderski zapytał, na kiedy przewidywana jest budowa dalszej części kanalizacji deszczowej?

Inżynier kontraktu odpowiedział, że termin ten na dzień dzisiejszy jest nieznany.

 

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na bieżący rok – informacja M. Domagalska

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ogłoszono 10 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 7 – analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2013 roku.

W imieniu Pana Burmistrza informację przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Poinformowała, że budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 19 grudnia 2012 roku i po dokonanych zmianach w I półroczu przedstawiał się następująco:

ü     po stronie dochodów  50.218.292,15 zł

ü     po stronie wydatków   58.251.598,15 zł

ü     po stronie przychodów 8.964.706,00 zł

ü     po stronie rozchodów      931.400,00 zł

Zatem planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.033.306 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.033.206 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach 2013 r. w wysokości 2.931.500 zł.

Budżet po stronie dochodów na 30 czerwca 2013 roku został wykonany w kwocie 27.808.013,82 zł, co stanowi 55,37 % rocznego planu z tego:

Dochody bieżące 25.632.850,17  tj. 54,43% planowanego wykonania

Dochody majątkowe 2.175.163,65  tj. 69,64% planowanego wykonania

Nadmieniła, że analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić, że:

- Dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych, zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 62,91 %

- Subwencja ogólna została zrealizowana na poziomie 58,17 %

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych osiągnięto wykonanie 45,25% (updof są mniejsze o kwotę 583.791,75 zł (tj.8,28%) w stosunku do wskaźnika upływu czasu).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano na poziomie 50,19%.

Pozostałe dochody budżetu wykonano w 52,72 %.

Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi się właściwą analizę należności naszych podatków.

W tym właśnie celu w I półroczu 2013 roku wysłano 1507 upomnień na kwotę 3.423.491,39  zł do dłużników zalegających z płatnością podatków i wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 200.280,60 zł oraz oddano 298 spraw do Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni) na kwotę 1.599.940,22 zł.

Podsumowując dodała, że  można stwierdzić, że wykonanie dochodów za I półrocze jest zadawalające, istnieje zagrożenie realizacji dochodów w II półroczu  na zaplanowanym poziomie, szczególnie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Niekorzystna sytuacja na rynku nieruchomości może być powodem wniosku do Rady o korektę planu dochodów z tego tytułu.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 27.309.915,08 zł co stanowi 46,88 % planu i tak:

Wydatki bieżące w kwocie 22.787.177,84 zł co stanowi 50,33% planowanych wydatków,

Wydatki majątkowe w kwocie 4.522.737,24 zł co stanowi 34,85% rocznego planu wydatków inwestycyjnych.

Natomiast wskaźniki realizacji wydatków w wybranych działach przedstawiają się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo, wykonanie kształtuje się na poziomie 94,39% w tym jest rozliczenie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Dział rybołówstwo i rybactwo na plan 20.000 zł  wydatki zrealizowano w 10,73%.

Realizacja wydatków w dziale transport i łączność za I półrocze 2013 roku wynosi 14,79%. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków w tym dziale skupia się głównie na wydatkach majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 0,41% oraz realizacją od 01.08. br. międzygminnego lokalnego transportu zbiorowego.

W dziale Turystyka realizacja planu wydatków wynosi 0,91%, tak niski wskaźnik wykonania związany jest z planowanym wykonaniem  obiektów małej architektury turystyczno – rekreacyjnych w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo. Wnioski o dofinansowanie z PROW zostały złożone do weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się na poziomie 71,11% planu. Zaplanowane środki w głównej mierze to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz wydatki inwestycyjne w postaci zakupu gruntów zrealizowane w 89,30% w I półroczu omawianego roku.

Działalność usługowa – wydatki wykonano w 22,18% planu. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W dziale Administracja publiczna – realizacja wydatków jest na prawidłowym poziomie 49,22% ,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki zrealizowano w 49,97%,

Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 47,59% zaplanowanych wydatków,

Obsługa długu publicznego wydatki tutaj osiągnęły poziom 24,83% planowanej kwoty. Na ten stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpływ miało planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie budowy kanalizacji, oraz tendencja spadkowa WIBOR – 1M z 4,07 do 2,78.

Oświata i wychowanie – wydatki kształtują się na poziomie 52,75%,

W dziale ochrona zdrowia wydatki głownie dotyczyły profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Tu wykonanie wyniosło 26,89%.

W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano na poziomie 50,02%,

Edukacyjna opieka wychowawcza –  wykonanie 62,42%.,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zaplanowano na kwotę 13.136.851,00 zł i na koniec czerwca wydatki kształtowały się na poziomie 5.024.089,45 zł, co stanowi 38,24% planu. W dziale tym zaplanowano następujące zadania majątkowe:

- „Budowa kanalizacji  sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II........”

- -Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej. Kościuszki, Wójtostwie, Studzieńcu,

-  doprojektowanie odcinka promenady

1)                   W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 51,00%.

2)                   Kultura fizyczna – wykonany  wskaźnik 69,81%  to wynik osiągnięty w tym dziale za pierwsze półrocze 2013 roku.

Gmina na dzień 30.06.2013 r. posiadała środki pieniężne na lokacie w wysokości 3.527.647,46 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek  wyniósł  10.400.212,27 zł, co stanowi 37,40% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2013 roku.

Na zakończenie wypowiedzi poinformowała, że przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br. dowodzą, że budżet gminy w II półroczu, będzie musiał być realizowany przy bieżącym szczegółowym monitorowaniu wykonania bieżących wydatków i dochodów, aby spełnić wymóg art. 242 ust.2 uofp na koniec roku.

 (zapis artykułu stanowi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku poprzedniego).    

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W pierwszej kolejności Iwona Sip – Michalska  omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu popierającego  obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Radny Z. Hinz zasugerował, aby treść apelu skierowana została do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno przedstawił Prezes Zarządu „Aquabellis” Sp. zo.o. w Rogoźnie W. Dulko.

Radny M. Połczyński powiedział, że biorąc pod uwagę wzrost opłat za odbiór śmieci i w najbliższym czasie wzrost opłaty za wodę, jest to ogromnym obciążeniem dla mieszkańców.

Prezes Dulko odpowiedział, że Ochrona Środowiska kosztuje, a korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż wywóz szamba.

 

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

Uwag do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego nie  zgłoszono.

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 - Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu

 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w obradach.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.10

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno dnia 3 września 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf