Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIV/325/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr XXXIV/325/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 14 pkt 7, art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu, w ten sposób, że:

1)      w § 2 pkt 7) ww. uchwały kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych, prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych, napojów oraz napojów o zawartości alkoholu.”,

2)      w załączniku nr 1 do ww. uchwały – Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie – w § 8 pkt 7) Statutu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych, prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych, napojów oraz napojów o zawartości alkoholu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXXIV/325/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocja gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 18 tej ustawy).

Zgodnie z art. 14 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych (art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), a podstawą jego gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

Celem niniejszej uchwały jest dodanie zadań dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf