Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/712/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie 28 września 2022 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LXXI/712/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

28 września 2022 r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 6b  ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.), art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Rogoźnie:

  1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznychw drodze inkasa;
  2. określa inkasentów ww. podatków;
  3. określa termin płatności dla inkasentów;
  4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Rogoźno pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 4. Na inkasentów wyznacza się sołtysów, których imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.  Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego podatków. Wynagrodzenie za inkaso będzie wypłacane inkasentowi w terminie do końca miesiąca po upływie terminu płatności raty podatku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIX/370/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§  8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                                             

Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr LXXI/712/2022

                                                                                              Rady Miejskiej w Rogoźnie

                                                                                              z dnia 28 września 2022 r.

 

 

 

 

 

Na inkasentów wyznacza się sołtysów dla obszaru sołectwa:

 

1.

Sołectwo Boguniewo

Broniszewski Tomasz

2.

Sołectwo Budziszewko 

Witt Szymon

3.

Sołectwo Garbatka       

Nikodem Krzysztof

4.

Sołectwo Gościejewo    

Skibiński Ludwik

5.

Sołectwo Jaracz            

Szymczak Krystian

6.

Sołectwo Józefinowo

Nowak Grzegorz

7.

Sołectwo Karolewo       

Kita Robert

8.

Sołectwo Kaziopole   

Boks Błażej

9.

Sołectwo Laskowo

Gracz Daniel

10.

Sołectwo Nienawiszcz

Pyssa Krystyna

11.

Sołectwo Owczegłowy

Gromanowska Krystyna

12.

Sołectwo Owieczki

Stefański Władysław

13.

Sołectwo Parkowo

Bartol - Baszczyńska Justyna

14.

Sołectwo Pruśce

Aneta Karaś

15.

Sołectwo Ruda

Hedeszyńska Anna

16.

Sołectwo Słomowo

Krakowiak Kazimierz

17.

Sołectwo Studzieniec

Wysocka Ewa

18.

Sołectwo Tarnowo

Promiński Marek

19.

Sołectwo Cieśle

Witt Kinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr LXXI/712/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Z uwagi na   wybór nowego sołtysa  Sołectwa Pruśce  w dniu 25 sierpnia 2022 roku zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

drukuj pobierz pdf