Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr VII/2015 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 16.00

Protokół nr VII/2015

z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 16.00

 

VII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 25 marca 2015 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 13 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego              M. Kutka.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II.            Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wręczanie zaświadczenia przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze radnego Huberta Kuszaka oraz ślubowanie.

4.       Wręczenie legitymacji radnym i nowo wybranym sołtysom.

5.       Podziękowanie ustępującym sołtysom. 

6.       Przyjęcie protokołu z III i VI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

8.       Pytania do Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Kierowników: jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i Sołtysów.

9.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

11.    Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

12.    Stan dróg w Gminie Rogoźno.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno oraz dyskusja,

b)       wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz dyskusja,

c)       wystąpienie przedstawiciela Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dyskusja,

d)       wystąpienie przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyskusja.

13.    Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja

14.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tego zadania.

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja.

15.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6; 2408/12; 2409/17; 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu,

b)        Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, działek o nr 37/6; 37/7; 37/8; 37/10; 37/11 w Cieślach,

c)         Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1003, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej w trybie przetargowym,

d)        Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/8 w Jaraczu, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,

e)         Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym,

f)         Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Rogoźnie, część działki nr 1512/22,

g)        Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, 

h)        Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

i)          Pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie w Rogoźnie przy drodze powiatowej nr 2030P, 

j)          Pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego schroniska AZOREK,

k)        Pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – przeznaczenie na organizację XI Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych,

l)          Pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – dofinansowanie rozbudowy Oddziałów Szpitala Powiatowego,

ł)  Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

m)      Określenia trybu postępowania o udziale dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

n ) Wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Lokalnej               ­Grupie Działania Stowarzyszenie ,,Dolina Wełny” w okresie programowania 2014 – 2020,

o)       Uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej,

p)       Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku,

r)       Zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,

s)        Rozparzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Słoneczne Skrzaty,

t)        Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok,

u)       Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025.  

16.    Interpelacje i zapytania Radnych.

17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.    Wolne głosy i wnioski.

19.    Zakończenie.

 

 

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

 

3.       Wręczanie zaświadczenia przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze radnego Huberta Kuszaka oraz ślubowanie.

 

Przewodniczący Rady H. Janus poinformował, że art. 23a ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Dodał również, że zgodnie z wcześniej przywołanym art. i  § 25 Statutu Gminy – ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Dopiero z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

 

Następnie Wiceprzewodniczący  P. Wojciechowski odczytał treść roty ślubowania o następującej treści:

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Radny H. Kuszak odpowiedział ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący rady również złożył gratulacje o wyborze Panu H. Kuszakowi                   i konstruktywne działalnie na rzecz Gminy Rogoźna.

Radny H. Kuszak potwierdził, że również liczy na współpracę.

 

4.        Wręczenie legitymacji radnym i nowo wybranym sołtysom.

 

5.       Podziękowanie ustępującym sołtysom. 

 

6.       Przyjęcie protokołu z III i VI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z III sesji został przyjęty 11 ,,za”, 2 ,,wstrzymujący”.

Protokół z VI sesji został przyjęty 11 ,,za”, 2 ,,wstrzymujący”.

 

7.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny K. Nikodem zapytał czy Radnego Powiatowego B. Janusowi wiadomo coś o inwestycji chodnika ul. Za Jeziorem ze strony starostwa?

B. Janus odpowiedział, że z tego co wie w budżecie jest 250 tys, uwzględniona jest droga w Józefinowie natomiast o chodniku na ul. Za Jeziorem nie było mowy.

Radny K.  Nikodem zapytał dalej czy jest zasadność budowy drogi Jozefinowskiej w tym roku jeżeli prawdopodobnie ma być wybudowana kanalizacja.

B. Janus odpowiedział, że może szczegóły odpowiedziałby Dyrektor A. Jeran ponieważ projekt był przygotowany 12 lat temu. Jego zdaniem jeżeli ma być przebudowa to kanalizacja powinna znajdować się w pasie drogowym.

 

Radny Ł. Zaranek zapytał czy coś wiadomo donośnie grupy roboczej, która zajęła się możliwością zdobycia środków zewnętrznych na budowę ścieżki rowerowej z Owczegłów do Rogoźna?

B. Jnaus odpowiedział, że nic nie wiem ponieważ nie brał udziału w spotkaniach i nie był zapraszany.      

                                  

8. Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek gminnych i sołtysów.

Radny K. Nikodem zapytał czy kanalizacji ma znajdował się w pasie drogowym czy obok  dot. drogi Józefinowskiej ?

Burmistrz odpowiedział, że kanalizacja jest planowana aczkolwiek posiada kilka rozwiązać. Inwestycję będzie realizowała Spółka Wodociągowa, a najwcześniejszy termin to druga połowa przyszłego roku ze względu na nowe opracowanie dokumentacji.

Radny K. Nikodem zapytał czy Burmistrz uważa za zasadne żeby na chwile obecna wstrzymać tą inwestycję?

Burmistrz odpowiedział, że będzie prowadził rozmowy w tym temacie ze starostą.

 

Radny S. Kupidura zapytał odnośnie zmian w budżecie na 2015 rok dot; dz na II Armii Wojska Polskiego chodzi o budynek nr 7 dlaczego kwota jest taka duża?

Burmistrz odpowiedział, że wpłynęło pismo gdzie jest zamieszczona kwota 96 tys.

Jeżeli dojdzie do podpisania aktu działka będzie Gminy Rogoźna.

Radny H. Kuszak zapytał na co była przeznaczona kwota 250 tys. chodzi o modernizację budynku Gimnazjum Nr 1 poprosił o wyjaśnienia?

Burmistrz wyjaśnił, że jest to przeznaczone na przystosowanie budynku na oddziały dzieci 6 letnich.

Burmistrz poprosił o bliższe wyjaśnienia Z-ca Burmistrza.

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że w tym roku skumulowały się dwa roczniki dzieci idące do klasy I i występuje przeciążenie szkoły nr 2 i nr 3. Więc żeby uniknąć dwuzmianowości i z tego względu jest planowane rozwiązanie żeby zagospodarować pustostan w Gimnazjum Nr 1. Budynek może być całkowicie wyłączony z Gimnazjum Nr 1 i mogą tam powstać sale przystosowane do przyjęcia dzieci 6 – letnich.     Aczkolwiek nie jest to ostateczna decyzja okaże się to po zakończonej rekrutacji. Pani Z-ca Burmistrza dodał, że również jest rozważana inna możliwość ponieważ wielu rodziców bez wiedzy Burmistrza zainteresowało się Szkoła w Budziszewku, żeby dzieci uniknęły dwuzmianowości. Jeżli będzie miała być Szkoła Podstawowa w Gimnazjum Nr 1 do będzie wydzielone boisko szkolne i plac zabaw. Natomiast zarezerwowane pieniądze są zabezpieczone na remont toalet ponieważ nie nadają się do użytku, muszą być przebudowane i dostosowane.  

Radny H. Kuszak zapytał czy rodzice nie powinni być powiadomieni przed ogłoszeniem naboru?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska odpowiedziała, że zanim będą jakiekolwiek prace, będzie zorganizowane spotkanie i to rodzice zdecydują czy dziecko chodziło w systemie dwuzmianowym, czy też uczęszczać do innego budynku.

Radny H. Kuszak zapytał czy kwota zarezerwowana nie jest za mała jeżeli chodzi o 250 tys?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska odpowiedziała, że odpowie jak bliżej się zapoznaniu się z budynkiem, aczkolwiek budynek jest w dobrym stanie. Natomiast na chwile obecna nie chce Burmistrz zawyżać kwoty jeżeli natomiast zabraknie to nie powinno być problemu żeby jakiekolwiek środki znaleźć.  

Radny J. Łatka zapytał Z-cę Burmistrza co na tą sytuację mówili rodzice, nauczyciele i dyrekcja?

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że nic nie jest ukrywane, prowadzone są rozmowy z Panią Pełnomocnik L. Pijanowską, z Panem Dyrektorem W. Jaworskim i Dyrektorami, których to dotyczy. Jak na razie żadnych protestów nie było.

Radny H. Kuszak zapytał czyli dzieci 6 – letnie będą dowożone do szkoły transportem zabezpieczonym przez Gminę?

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że jeżeli będzie taka wola rodziców to tak. Będą miały zapewniony komfortowy dojazd.

Radny H. Kuszak zapytał co to znaczy komfortowy dojazd. Czy komfortowy znaczy to jest coś innego niż w tej chwili są dowożone?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że komfortowy oznacza, że dzieci młodsze nie będą dowożone z dziećmi starszymi.               

      

           

9. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie miedzy sesyjnym.

Informacje o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  w okresie międzysesyjnym, od 26 marca do 28 kwietnia 2015 roku.

 

Informację przedstawioną przez Przewodniczącego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego.

 

Jako pierwsza sprawozdanie przedstawiła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej        B. Perlicjan.

 

Na posiedzeniu Komisji rewizyjnej w dniu 16.03.2015 roku została rozpatrzona skarga Rodziców na Dyrektor Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie, która dotyczyła naruszenia prawa oświatowego oraz działań o charakterze dyskryminacyjnym względem niepełnosprawnego syna.

Komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Katarzyna Erenc-Szpek, wiceprzewodniczący Bartosz Perlicjan, członkowie: Longina Kolanowska i Ewa Wysocka ustaliła: iż błędne została przeprowadzona procedura przyjęcia dziecka do gminnego Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie.

UZASADNIENIE

Rodzice złożyli wniosek 7.03.2014 roku o przyjęcie dziecka do gminnego Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie. Po zakończeniu rekrutacji, dziecko nie zostało umieszczone na liście kandydatów przyjętych do Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie na rok 2014/2015 oraz nie zostało ujęte na liście kandydatów dzieci nieprzyjętych.

W dniu 23.06.2015 roku została podpisana umowa nr 76/2014 o świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego z rodzicami, gdzie & 2 ustęp 1 mówi: „Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez gminę w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.”

Komisja Rewizyjna stwierdza, że taka umowa obliguje panią Dyrektor do przyjęcia dziecka     i usług  świadczonych przez przedszkola prowadzone przez gminę w zakresie podstawy programowej.

Jednocześnie przez rodziców został złożony wniosek o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dnia 23.06.2014 roku. Wczesne wspomaganie było realizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Według rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11.10.2013 roku &4 ustęp 1 brzmi: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się  w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka”. Dodatkowo dziecko miało możliwość uczestniczenia w imprezach przedszkolnych.

Podsumowując Komisja rewizyjna stwierdza, że skarga jest zasadna, co do procedury przyjęcia dziecka do przedszkola i uniemożliwieniu realizowania 5 godzinnej podstawy programowej ( głosowało: 4 członków Komisji rewizyjnej – za było 4, przeciw 0, wstrzymało się 0) 

Co do działań o charakterze dyskryminacyjnym  względem dziecka niepełnosprawnego, Komisja rewizyjna uważa, że dziecko było otoczone opieką wychowawczo- pedagogiczną    ( głosowało: 4 członków Komisji rewizyjnej – za było 4, przeciw 0, wstrzymało się 0).

 

 

Jako drugi informację przedstawił Przewodniczący KSSOiK.

 

Dnia 18 marca odbyło się III posiedzenie KSSOiK, tematem obrad było ,,Działalność kulturalna Gminy Rogoźno. Miejscem spotkania było RCK. Po przejściu części merytorycznej dyrektor przedstawił ofertę kulturalną oraz działalność Rogozińskiego Centrum Kultury, a także omówił potrzeby inwestycyjne RCK na lata kolejne. Zostały omówione działania jednostek wchodzących w skład; Muzeum Regionalne im Wojciecha Dutkiewicz, Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Do potrzeb inwestycyjnych poszczególnych jednostek dyrektor zaliczył: kompleksowy remont Sali widowiskowej RCK, remont pomieszczeń kawiarni z założeniem klimatyzacji, odnowienie elewacji od strony wschodniej i zachodniej, remont pomieszczeń na II piętrze, zakup nagłośnienia, oświetlenia, oraz zakup instrumentów dla orkiestry dętej, a także dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i zmanię wejścia do pomieszczeń na II piętrze. Członkowie komisji oraz goście podczas przerwy dokonali oględzin w/w schodów. Ostatnim punktem, który omówiła komisja było omówienie uchwał na najbliższą sesję.  

 

 

 

Ostatni informację przedstawił Przewodniczący KGFiR.

 

W dniu 23 marca odbyło się posiedzenie komisji w Urzędzie Miejskim. Głównymi tematami były budowa obwodnicy Rogoźna oraz drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Stan dróg powiatowych przedstawił B. Jeran oraz przedstawił inwestycje na rok 2015. Na posiedzeniu komisji również uczestniczyli mieszkańcy Rogoźna. Ostatnim punktem, który omówiła komisja było omówienie uchwał na najbliższą sesję.

 

10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie między sesyjnym oraz z realizacji uchwał.

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, informację z realizacji uchwał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

26.02.2015 r. – zebranie sołectwa Studzieniec;

27.02.2015 r. - zebranie sołectwa Karolewo;

28.02.2015 r. – zebranie sprawozdawcze OSP Pruśce;

02.03.2015 r – spotkanie z wójtami i burmistrzami w Wągrowcu dot: przynależności Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu 7 RYB;

03.03.2015 r. - udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy HOLPOL;

05.03.2015 r. – udział w spotkaniu z Burmistrzem Murowana Goślina dot: komunikacji Rogoźno – Murowana Goślina;

03.003.2015 r. - zebranie sołectwa Jaracz;

05.03.2015r. -  zebranie sołectwa Karolewo;

06.03.2015 r. – zebranie sołectwa Słomowo oraz posiedzenie KGFiR;

07.03.2015r. – zakończenie Gminnej Ligii Piłki Siatkowej oraz udział z okazji Dnia Kobiet w Gościejewie;

09.03.2015 r. – udział w zebraniu Gminnej Ligii Piłki Nożnej orz udział w Zebraniu Wlanym w Wągrowcu dot: Komunikacji;  

09.03.2015 r. – udział w zebraniu sołectwa Nienawiszcz;

10.03.2015r. – udział w zebraniu sołectwa Laskowo;

12.03.2015 r. – udział w zebraniu sołectwa Parkowo;

13.03.2015 r. - udział ze Społeczna Radą Jezior Nienawiskich oraz udział z okazji Dnia Sołtysa, które odbyło się w Garbatce; 

14.03.2015 r. – udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

14.03.2015r. – zebranie sprawozdawcze Bractwa Kurkowego ,,ROGOŹA” oraz udział w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Parkowianka;

15.03.2015r. – udział w zawodach wędkarskich o Puchar Rogoźna;

16.03.2015r – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;

17.03.2015r. – zebranie Spółki Wodno – Melioracyjnej;

18.03.215r. – udział w posiedzeniu KSSOiK;

19.03.2015r.- zebranie sołectwa Tarnowo oraz spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim – spotkanie dotyczyło budowy obwodnicy oraz m.p.z.p Wójtowsta;

20.03.2015r.- zebranie sołectwa Ruda;

21.03.2015r. – zebranie Rodzinnych Ogródków Działkowych K. Marcinkowskiego;

21.03.2015r.- zebranie sprawozdawcze OSP Budziszewko;

23.03.2015r. – udział w posiedzeniu KGFiR.      

 

11. Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.

Sprawozdanie ,,Dolina Wełny” przedstawił Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski:

31.01.2015r – spotkanie noworoczne w Gminnym Ośrodku w Damasławku natomiast sprawozdanie z SGiPW:

18.03.2015r. – udział w zjeździe sprawozdawczo – wyborczym członków Stowarzyszenia, gdzie wybrano nowe władze. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Na Przewodniczącego SGiPW ponownie wybrano Pana Jacka Gursz Burmistrza Chodzieży. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Następnie sprawozdanie przedstawił Burmistrz.

02.03.2015r. – spotkanie 7 Ryb,

09.03.2015     – udział w Zebraniu Wlanym w Wągrowcu dot: Komunikacji.

Burmistrz poinformował, że

 

Radny H. Kuszak Burmistrza czy on jest przedstawicielem Stowarzyszenia ,,Dolina Wełny”?

Burmistrz odpowiedział, że tak.  

Radny H. Kuszak dodał, że interesuje go pkt) Wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Lokalnej ­Grupie Działania Stowarzyszenie ,,Dolina Wełny” w okresie programowania 2014 – 2020 dlatego prosi o wyjaśnienia?

  

Burmistrz  po chwili wyjaśnił, że jednak przedstawicielem jest Rady w Stowarzyszeniu ,,Doliny Wełny jest P. Wojciechowski.

Radny H. Kuszak zapytał czy Stowarzyszeniu SGiPW jest równie Radny P. Wojciechowski?

Przewodniczący Rady H. Janus odpowiedział, że tak.

  

Dalej sprawozdanie przedstawił radny J. Łatka z Lokalnej Grupy Turystycznej:

04.03.2015r. – zostały podjęte uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu, następnie podjęto uchwałę o  udzieleniu absolutorium za rok 2014 oraz uchwałę nr 3, w której przyjęto plan działań na rok 2015. W spotkaniu uczestniczyło 7 przedstawicieli.  

 

Radny Ł. Zaranek poinformował, że został powołany prze Starostę w skład Powiatowej Społecznej Rady osób niepełnosprawnych w kadencji 2011 – 2015. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27.03.2015r.

 

Jako ostatni sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady H. Janus                             i poinformował, że 18.03.2015r. odbyło się spotkanie SPZOZ w Obornikach. W skład Rady wchodzą; Przewodniczący A. Olejnik, przedstawiciel Gminy Ryczywół Barbara Bok, przedstawiciele Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, Piotr Desperak, przedstawiciel Wojewody Henryk Brodniewicz, Piotr Gruszczyński, Beata Matelska oraz H. Janus. Poinformował, że zakończenie inwestycji rozbudowy szpitala ma się zakończyć 16.09 i ma kosztować 8 mln 360 tys + nadzór. Natomiast materiały są dostępne u Przewodniczącego.    

 

12. Stan dróg w Gminie Rogoźno.

12 a) Informację przedstawił kierownik T. Zygmunt.

 

Drogi gminne według posiadanej ewidencji łączną długość 134,925 km, z tego:

Nawierzchnię twardą ulepsza 44,814 km, w tym:

Bitumiczną 41,206 km

Betonową 1,758 km,

Kostki brukowej 1,85 km,

- nawierzchnię twardą nieulepszoną 15,485 km, w tym:

Brukową 1,603 km,

Tłuczniową 12,183 km,

Żwirową 1,699 km.

- nawierzchnię gruntową 74,626 km.

Drogi o nawierzchni asfaltowej na obszarze wiejskim są w większości w dobrym stanie. Drogi o nawierzchni ulepszonej posiadają nawierzchnie wykonane z łupka węglowego, tłucznia kamiennego, kamienia wapiennego, gruzobetonu lub żużlowe. Do utwardzonych w 2014 roku w ten sposób dróg zaliczamy drogę Nr 201521P w Karolewie od drogi nr 2020P do granicy z gminą Budzyń oraz ul. Różaną na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej.

Pozostałe drogi gminne ok 60 % maja nawierzchnię gruntową, które w ramach bieżącego utrzymania są okresowo profilowane, częściowo ze środków znajdujących się w dyspozycji sołectw.

Lokalnych dróg miejskich stanowiących własność gminy jest około 18 km, o pow. 86 tys. m2, z tego 715 posiada nawierzchnie twarde ( głównie asfaltowe, betonowe, kostki brukowej lub z trylinki ). Stan większości ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej uległ zasadniczej poprawie w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych przy budowie I i II etapu kanalizacji sanitarnej dla m. Rogoźna. Zakres robót obejmował odtworzenie na całej szerokości jezdni istniejące nawierzchnie asfaltowe.

Radny J. Łatka zapytał o ul. Nową, Długą i Seminarialną? Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę i czy jest przewidywany remont na ul. Długiej i Seminarialnej?

Burmistrz odpowiedział, że na ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej będą jedynie prace związane z utwardzeniem. Natomiast będą starania na pozyskanie środków z zewnątrz. Poinformował również, że większe szanse są na pozyskanie środków z zewnątrz na ul. Fabryczną.

Kierownik             T. Zygmunt odpowiedział, że termin pozwolenia wygasa 15 września 2016 roku.

Radny J. Łatka zapytał kierownika, że jaki byłby koszt ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej?

Burmistrz wtrąciła zdanie, że około od 4 do 5 mln. Ponieważ występują sprawa mediów.

Radny J. Łatka zapytał Burmistrza czy bierze pod uwagę kolejno etapować  budowy tej drogi?

Burmistrz odpowiedział, że jak najbardziej nawet by z tego względu żeby nie stracić pozwolenia budowę.

Radny H. Kuszak zapytał czy powstała hierarchia utwardzania ulic?

Burmistrz odpowiedział, że jest i można zapoznać się w Wydziale RGiP.

Radny Ł. Zaranek zapytał kierownika T. Zygumnta czy dysponuje szacunkami odnośnie naprawy drogi do Ciesiel i czy warunkiem jest wyprowadzenie jest transportu ciężkiego?

Kierownik odpowiedział, że zadanie miało to kosztować około 1 mln. Jeżeli chodzi o transport to jest to trudna sprawa z tego względu, że znajduje się żwirownia i chociaż nawet by to jest przeszkodą. Droga ta została w technologii lekkiej, a na dzień dzisiejszy służy temu co służy.

Przewodniczący H. Janus dodał, że z tego co pamięta powierzchniowe utwardzenie było w planie w kadencji 2006 – 2010 i wówczas było na to około 400 tys. Dalej dopowiedział, że jeżeli dobrze pamięta była przełożona suma 250 tys. na drogę Pruśce – Stare. Zostało około 150 tys. za, które podług ilości kilometrów można było zrobić powierzchniowe utwardzenie czyli gryz ze smołą ale nie było takiej woli ponieważ została zrobiona droga za 250 tys. 3 km do Starego. Natomiast jeżeli chodzi o most na Wełnie w Cieślach, nośność mostu o ile pamięta jest 15 t, ponieważ zginął znak 10 t, a ekspertyza jest 15t  . Całą ubiegłą kadencję były wnioski żeby przywrócić znak 15 t po to aby samochody wożące żwir 40 t czyli właściciele tych firm było odpowiedzialne o remont mostu. Mimo tego, że KGFiR kilkakrotnie wnioskowała o postawnie tego znaku to do dnia dzisiejszego nie wiadomo z jakich przyczyn nie zostało wykonane.

Kierownik T. Zygmunt dodał, że są to problemy ponieważ oznakowanie ginie.

Rady Ł. Zaranek poprosił o rozważenie możliwości profilowania drogi ul. Sosnowa i drogi na tzw. Pasiekę w Pruścach.

Kierownik T. Zygumt poinformował, że w chwili obecnej odbyły się przetargi i lada dzień wszystko ruszy ponieważ sa potrzebne korzystne warunki atmosferyczne.                

Radny K. Nikodem zapytał czy w projekcie budowy drogi na Dziewczą Strugę była uwzględniona budowa oświetlenia?

Kierownik T,. Zygmunt odpowiedział, że nie. Projekt obejmuje tylko drogę.

 

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 7 do niniejszego

 12 b) Informacje przedstawił Dyrektor B. Jeran.

 

Zadania związane  z utrzymaniem przejezdności są realizowane w zależności od kategorii drogi. Dotyczy to także zimowego utrzymania. Zgodnie z tą klasyfikacją w pierwszej kolejności są utrzymywane, naprawiane i remontowane drogi główne.

Stan techniczny dróg powiatowych:

16% dobry,

63 % dostateczny,

21 % zły.

 

 53 drogi powiatowe na terenie Powiatu Obornickiego mają długość 306 km, w tym ponad 245 km o nawierzchni bitumicznej. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 13 mostów i 183 przepusty. Stan techniczny dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na koniec 2014 roku nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do roku ubiegłego i przedstawił się następująco: 16% stan dobry; 63% stan dostateczny i 21 % stan zły.

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2029 Rogoźno – Murowana Goślina w mieście Rogoźno (drugi etap ) na wartość 100 450,00 zł. Wartość kosztorysowa wynosiła: 99 998,69 zł.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2038P na odcinku Parkowo – Józefinowo poprzez poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 4,5 m za kwotę 8 000,00 zł. Droga powiatowa nr 2038P na odcinku blisko około 1,7 km ma zamienną szerokość nawierzchni bitumicznej do 2,9 m do 3,5m. Poruszenie się pojazdami pozwala na jednostronne poszerzenie jezdni do 4,5 m, co znacząco poprawi przejezdność zwłaszcza do przebudowanej w 2014 roku fermy znajdującej się w Józefinowie.

Projekt był skończony w 2013 roku.

Radny Ł. Zaranek zapytał do jakiej kategorii zalicza się drogę między Owczegłowami, a Wojciechowem?

Dyrektor odpowiedział, że droga w stanie złym powinna być wyłączona z eksploatacji.

Radny Ł. Zaranek zapytał o drogę Pruśce – Sierniki jak ocenia się ta drogę?

Dyrektor odpowiedział, że dogra jest przejezdna natomiast może nie jest odpowiedniej szerokości.

Radny Ł. Zaranek zapytał czy mogą liczyć o wyrównanie poboczy w miejscowości Stare ze względu na bezpieczeństwo?

Dyrektor odpowiedział, że żeby zaspokoić do potrzeb tą drogę to potrzeba około 800 mln zł czyli dopóki się nie zmienią się zasady finansowania to zadania typu poszerzenia drogi na dzień dzisiejszy nie są realizowane w pierwszej kolejności.

Głos zabrała sołtys J. Bartol – Baszczyńska i zapytała skoro w tym roku są pieniądze w budżecie Powiatu na drogę Józefinowską to może również w tym, roku znalazłby się pieniądze na kanalizację?

Dyrektor B. Jeran odpowiedział, że nie jest władny do podejmowania porozumienia miedzy starostą, a burmistrzem. Dodał, że w planie finansowym na dzień dzisiejszy jest przebudowa tej drogi. Wyjaśnił, żeby była jasność, że jest to przebudowa drogi czyli poszerzenie do 4,5 m tzw. doklejki po jednej stronie.

Radny H. Kuszak zapytał jak długo wytrzyma ta doklejka?

Dyrektor ZDP zapytał radnego A. Nadolnego jak długo wytrzymała tzw. doklejka na drodze wjazdu do Parkowa.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że  8 – 9 lat.

Radny K. Nikodem zapytał Burmistrza czy wiadomo jaki koszt jest kanalizacji na drodze do Józefinowa?

Nie można odsłuchać odpowiedzi ponieważ odpowiedź nie była udzielona przez mikrofon.

Radny A. Nadolny dopowiedział, że gdyby nie interwencja dyrektora i pracowników ta droga byłaby w gorszym stanie.

Przewodniczący H. Janus dodał, że kanalizacja nie musi znajdować się na działkach prywatnych może znajdować się w pasie drogowym.

Burmistrz dodał, że w przyszłym roku będzie kanalizacji ponieważ projektant nie jest w stanie zaktualizować dokumentacji ze względu na swój stan zdrowia i będzie robiona od podstaw. Dlatego nie będzie wcześniej niż w drugiej połowie następnego roku.

Radny K. Nikodem stwierdził, że dopóki nie będą podjęte kroki w kierunku kanalizacji to zasadne żeby tej drogi nie ruszać. Jeżeli ta droga będzie poszerzona to w momencie budowania kanalizacji będzie trzeba odbudować na takiej szerokości na jakiej będzie wykonana.

Przewodniczący H. Janus dodał, że przed wyjaśnił i ż droga będzie poszerzona do 4,5 m, a pas drogowy jest około 10 m. Także miejsce jest jeszcze żeby na kanalizację.

Na koniec radny K. Nikodem potwierdził, że jeżeli sprawa nie będzie wyjaśniona to lepiej tej żeby powiat tej drogi nie ruszał.

Radny A. Nadolny poinformował, że znajduje się jeszcze rów także w razie potrzeby można tam umieścić rurę a jeżeli chodzi o działki prywatne to są to tylko 4 działki.

 

         

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 8 do niniejszego

12 c) Następnie informację przedstawił Pan kierownik J. Socha.

Poinformował, że droga poza odcinkiem przebiegającym przez miasto o dł 3,3 km, jest w stanie dobrym. Na odcinku miejskim ( ulice : Kotlarska, Kościuszki, II Armii Wojska Polskiego oraz Al. Marszałka Piłsudskiego w m. Rogoźno ), do czasu wykonania nowej nawierzchni, prowadzone będą remonty cząstkowe w miejscach tego wymagających. Powyższe wynika z ograniczonych środków jakie WZDW może przeznaczyć na remonty dróg oraz tego, iż w sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego stan wielu odcinków jest niedostateczny. Dalej poinformował, że w planie zadań na rok 2015 ujęta jest przebudowa wzdłuż ulicy Kotlarskiej i Kościuszki w m. Rogoźno. Wartość kosztorysowa w/w zadania wynosi 358.655,87 zł, w tym udział Gminy Rogoźno 200,00 zł.

Radny H. Kuszak zapytał do którego momentu będzie droga ponieważ rozumie, że zacznie się od ul. Kotlarskiej do skrzyżowania z ul. Wielko Poznańską i jaki jest planowany koniec?

Pan J. Socha odpowiedział, że to jest chodnik  a nie droga. Natomiast planowany chodnik jest planowany od ul. Wielko Poznańskiej do ul. Sądowej.

Radny S. Kupidura zapytał czy nie ma możliwość zakończenia chodnika do ronda.

Dyrektor odpowiedział, że w tym roku nie ponieważ tak przewiduje dokumentacja.

Radny H. Kuszak zapytał o zasady ruchu drogowego śnieżki pieszo – rowerowej?

Dyrektor odpowiedział, że szerokość jest około 2 - 2,5 m, a na najwęższym odcinku jest 1,80 m.

Radny H. Kuszak poinformował, że mieszkańcy ul. Kotlarskiej i Kościuszki długo czekali na tą inwestycję i na koniec podziękował.

Następnie radny H. Kuszak zapytał Burmistrza czy kwota dofinansowania 200 tys. z budżetu gmin, to jest ta sama kwota, która była wstawiona do budżetu za byłego Burmistrza i której rada nie zdjęła?

Burmistrz R. Szuberski poinformował, że to jest ta sama kwota.

Przewodniczący H. Janus zapytał o ruch ciężarowy na drodze wojewódzkiej?

 Pan J. Socha wyjaśnił, że wyniesienie całkowicie ruchu ciężarowego z drogi wojewódzkiej jest nie możliwe. Takie tematy już były przerabiane. Ponieważ przewoźnicy, który muszą dojechać do swoich firm wnieśli protest i trzeba było wszystko zmieniać. Natomiast jest możliwe zalecenie objazdu dla pojazdów i na tą okoliczność trzy lata temu został ,opracowany projekt organizacji ruchu drogowego, który jest w tej chwili aktualizowany. Czy za miesiąc lub dwa będzie zalecony  objazd na odcinku Oborniki, Murowana Goślina, a Wągrowiec.

Przewodniczący H. Janus zapytał na czym polega to zalecenie kierowców?

Pan J. Socha wyjaśnił, że może być tylko tablica informacyjna zalecony objazd na tym odcinku, natomiast zdjęcie czy zakazanie ruchu ciężarowego skutkuje tym , że te pojazdy które będą chciały dojechać do miasta Rogoźna to nie będą mogły jechać.  

      

Wiceprzewodniczący M. Kutka zapytał czy będzie zrobione przejście dla pieszych przy nowo powstałej Biedronce.

Kierownik odpowiedział, że jest to aktualne w drugim kwartale.

 

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 9 do niniejszego

        

12 d) Jako kolejny informację przedstawił Pan M. Suchecki – poinformował, że przez teren gminy Rogoźno przebiega droga krajowa nr 11 o długości 18,361 km, administrowana przez tut. Oddział. Droga na terenie gminy posiada szerokość jezdni 7,0 m – dwa pasy ruchu po 3,5 szerokości, oraz utwardzone pobocza – szerokości 2x2,o m. Ruch drogowy na tym odcinku drogi w/g pomiaru w 2010 roku wynosi 12.652 poj/dobę. W roku 2015 prowadzony jest kolejny Generalny Pomiar Ruchu, który uaktualni dane w tym zakresie. W/g Systemu Oceny Stanu Nawierzchni ( SOSN ) ca 54 % długości nawierzchni wymaga wykonania zabiegu, głównie z uwagi na występujące koleiny.

Stan drogi krajowej poddawany jest systematycznej kontroli przez nasze służby drogowe główne pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jaki i uciążliwości wynikających z jego natężenia i w razie wystąpienia powyższych na bieżąco likwidowany.

Od roku 2007 na terenie gminy, w ciągu drogi krajowej nr 11 wykonano 7,7 nowej nawierzchni, realizując następujące zadania:

 • przebudowę przejścia przez m. Tarnowo wraz z przebudową skrzyżowań, obejmującą 1,1 km drogi krajowej nr 11,
 • przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241 w m. Ruda na skrzyżowanie typu rondo, obejmującą 0,9 km dk 11,
 • uspokojenie ruchu na przejściu przez m. Gościejewo na długości 1,85 km dk 11,
 • remont dk na od. Tarnowo – Gościejewo oraz Gościejewo – Ruda o długości 3,91 km,
 • budowę w r. 2014 ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Gościejewo – Ruda od drogi powiatowej do mostu w Rudzie, gł . 280 mb. Zadanie to realizowane było przy współpracy z władzami samorządowymi Gminy, na zlecenie których opracowana została dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zakończony został wykup nieruchomości.

Dalej poinformował, że zgodnie z powyższym na terenie gminy po roku 2015 ( 2016 ) przewiduje się wykonanie:

 • remont mostu na rzece w m. Ruda w km 233 + 090,
 • przebudowy pozostałego odcinka drogi krajowej nr 11 na terenie gminy,
 • przebudowy skrzyżowania dk 11 z drogą powiatową i gminną w m. Garbatka,
 • budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Tarnowie,
 • kontynuację ( II etap ) ciągu pieszo rowerowego na odc. Gościejewo – Ruda dł. Ca 550 mb,
 • budowy chodnika w m. Tarnowo dł. 224 mb.

Sołtys Tarnowa zapytała na jakim skrzyżowaniu będzie budowa sygnalizacji świetlnej w Tarnowie?

Dyrektor  M. Suchecki odpowiedział, że przy szkole.

Radny A. Nadolny zapytał o lewoskręt do Parkowo ponieważ było wysłane pismo do dnia dzisiejszego nic nie wiadomo?

Dyrektor  M. Suchecki odpowiedział, że jest przewidziana w ogólnopolskim planie ale na ten rok tego zadania nie  ma.

 

Radny B. Perlicjan zapytał o odcinek m. Jaracz na wysokości firmy Obst. Czy jest możliwość postawienia znaku ograniczenia prędkości, wymalowania linii ciągłej lub zakazu wyprzedzania?

Pan M. Suchecki odpowiedział, że należałby złożyć wniosek w tej sprawie.

Radny B. Perlicjan zapytał czy jest możliwość poszerzenia wjazdu skrętu z drogi nr 11 do Parkowo przez część Jaracza?

Pan M. Suchecki, że przy remontach wiosennych zwróci uwagę.

 

Radny K. Nikodem zapytał o skrzyżowanie drogi powiatowej z miejscowości Garbatka. Ponieważ były składane wnioski o zmianę znaku z drogą powiatową nr  2027. Dokładniej chodzi o rozrysowanie linii. Po czym otrzymał odpowiedź, że rozrysowanie linii jest nie możliwe z tego względy, że jest brana pod uwagę rozbudowa tego skrzyżowania. Zapytał dalej czy do momentu przebudowy tego skrzyżowania nie można by uzupełnić tego oznakowania. Ponieważ powstała droga do miejscowości Dziewcza Struga i jadąc od strony Poznania czy od strony Piły nie ma żadnej informacji, że ta droga jest.

Pan dyrektor zapytał o jakie oznakowanie radnemu chodzi?

Radny K. Nikodem odpowiedział, że oznakowanie jest ale nie ma informacji , że jest miejscowość Dziewcza Struga.

Pan Dyrektor odpowiedział, że informacja jest, jest tablica Dziewcza Struga z drugiej strony jest tablica Garbatka, są podwójne linie ciągłe i są oznakowania dodatkowe o zakazie wyprzedzania. Linie ciągłe podwójne są wyciągnięte na taką odległość jaka można. Natomiast po przebudowie będą wysypy. Na chwilę obecna oznakowanie jest adekwatne do sytuacji.

 

    

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 10 do niniejszego

 

Ogłoszono 20 min. przerwy.      

 

Pkt 13 Informację przedstawił kierownik wydziału T. Zygmunt.

Poinformował, że dotychczasowy sezon zimowy 2014/2015 przebiegł bardzo łagodnie, dominują temperatury dodatnie, temperatury minusowe do kilku stopni poniżej zera głównie w porach nocnych i wczesnorannych, opady śniegu do kilku centymetrów. W miesiącu lutym 2015 roku tylko w I dekadzie prowadzono akcję zimowego utrzymania na drogach i ulicach gminnych. Łącznie pełniono 123 godz. dyżurów oraz 97,5 godz. prowadzenia akcji. Za zimowe utrzymanie w miesiącu lutym 2015 roku w zakresie pełnienia dyżurów i prowadzenia akcji ( odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą ) wyniosło łączną kwotę 14.894,28 zł. brutto. Aktualnie prognozy pogody nie wskazują na wystąpienie zjawisk zimowych.

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 11 do niniejszego

 

Pkt 14 Informację przedstawiła kierownik GOPS E. Kowalska.

 

Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 135 nałożyła na każdą gminę obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, a także partycypowania w kosztach dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w zależności od czasu pobytu dziecka czyli umieszczenia w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny wspiera rodzinie, pomaga w znalezieniu rozwiązań dla problemów z jakimi rodzina się boryka. Nie rozwiązuje ich za rodzinę, nie bierze odpowiedzialności za błędy rodziny, stara się je wskazywać i proponować rozwiązania. To rodzina decyduje co jest dla niej najlepsze i co jest zgodne z normami społecznymi. Asystent rodziny pomaga w tym, co jest możliwe do osiągnięcia przez rodzinę. Nie narzuca lecz proponuje możliwości rozwiązań sytuacji trudnych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 15.4 określa również liczbę rodzin z którymi asystent rodziny powinien prowadzić pracę w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań. Od września 2014 liczba ta nie może przekroczyć 15 rodzin na jednego asystenta rodziny. Wcześniej była to liczba 20 rodzin.

W naszej gminie zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy w której praca jest wykonywana.

W 2014 roku asystenci rodziny współpracowali z 35 rodzinami łącznie.

 

Liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny to 1 rodzina.

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny z tego:

- do 3 miesięcy to 2 rodziny,

- powyżej 3 do 12 miesięcy to 2 rodziny,

- powyżej 1 roku to 17 rodzin.

 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę w tym:

- ze względu na osiągnięcie celów to 7 rodzin,

- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę to 3 rodziny,

- ze względu na brak efektów to 3 rodziny.

 

Łącznie 13 rodzin.

Asystenci rodziny uczestniczą w półrocznych ocenach dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej organizowane przez placówki opiekuńczo – wychowawcze a także przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Sporządzają również półroczna opinie o rodzinie i przedstawiają ją kierownikowi ośrodka. Współpracują również z pracownikami socjalnymi, zespołem interdyscyplinarnym, szkołami, sądem, kuratorami, policją itp.

Asystenci rodziny podejmują również interwencją w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Asystenci rodziny chętnie korzystają i uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych dla pracowników służb społecznych oferowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz szkoleniach wewnętrznych.

Wynagradzanie za pracę asystentów rodzi pochodzi ze środków własnych a także z Wielkopolskiego.

Za 2014 rok środki własne wynosiły 5.473,33 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 49.713,33. Łącznie 55.186,66 zł.   

 

Obecnie od stycznia 2015 roku jeden z asystentów współpracuje z 12 rodzinami z terenu miasta, natomiast drugi z asystentów współpracuje z 14 rodzinami z terenu wiejskiego i miejskiego. Problemy z jakimi borykają się rodziny to: niewydolność wychowawcza, problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, bezradność rodziców, problem z nadużywaniem alkoholu przez rodziców, przemoc itp.

 

Jako gmina ponosimy odpłatność za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pod umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1)       10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2)       30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3)       50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1)       10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2)       30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3)       50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

 

Jako Gmina jest zobowiązana również do opracowania i realizacji 3 – letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

 

Informację przedstawioną przez Burmistrza stanowi załącznik nr 12 do niniejszego

 

 

15. Następnie przystąpiono do podjęcia uhwał w następujacych sprawach:

 

Projekt przedsatwił R. Piątkowski.

a)       wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6; 2408/12; 2409/17; 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu – Radny Z. Chudzicki stwierdziła, że ta uchwała jest słuszna ponieważ odbyło  się 13 przetargów nieograniczonych, które okazały się brakiem zainteresowania,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych -  załącznik nr 13 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił R. Piątkowski.

     b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, działek o nr 37/6; 37/7; 37/8; 37/10; 37/11 w Cieślach – bark uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 14 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił R. Piątkowski

   c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1003, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej w trybie przetargowym – radny H. Kuszak zapytał jaka jest szacowana kwota przetargu na tą działkę?

Kierownik odpowiedział l, że cena wywoławcza około 100 tys.

Radny H. Kuszak zapytał czy stan budynku nadaje się do zamieszkania?

Kierownik odpowiedział, że aktualnie nie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 15 do protokołu.

 

Projekt uchwały przedstawił R. Piątkowski.

     d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/8 w Jaraczu, gm. Rogoźno w trybie przetargowym – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 16 do protokołu

 

Projekt przedsatwił R. Piątkowski.

     e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 17 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił R. Piątkowski.

     f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Rogoźnie, część działki nr 1512/22 – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 18 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił R. Piątkowski.

g)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

Radny J. Łatka zapytał o informację ,,dopuszczenie funkcji mieszkaniowej” czy to jest łącznie z tym punktem czy ewentualnie takie koncepcje są rozważane?

Kierownik R. Piątkowski wyjaśnił, że w związku z faktem zamiana planu jest procedurą dość czasochłonną , kosztowną i skomplikowaną z perspektywy samorządu i właściciela jakim jest teraz gmina, najlepiej możliwie jest aby rozszerzyć zapis planu dlatego żeby nie zamykać sobie drogi dla potencjalnych innych funkcji, które mogłyby być realizowane. Dlatego stwierdził, że lepiej ta funkcję prze kalibrować oczywiście do etapu, gdzie będzie zgodna ze studium, aby ta elastyczność funkcjonowania była większa.

Radny Z. Chudzicki poinformował radnych, iż podejmując ta uchwałę nie wyklucza się działalności oświatowej w tym budynku. Natomiast pojawiło się zdanie ,,budynek administracji samorządowej”. Więc zapytał Burmistrza czy jest opracowana koncepcja zagospodarowania tego budynku Agrobiznesu?

Burmistrz odpowiedział, że zmiana ta jest niezbędna z tego względu jeżeli w przyszłości miałby powstać urząd – to jest jedna z koncepcji. Dodał również, że ta zmiana jest potrzebna dlatego, że w pawilonach bocznych jest planowane przeniesienie GOPS. Z tego względu, że GOPS miesi się na drugim piętrze, w chwili obecnej placówka nie spełnia żadnych wymogów ochrony przeciwpożarowej. Natomiast te pawilony boczne przy nie wielkich przeróbkach będą dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie budynku głównego to jest kilka pomysłów ale taki najbardziej prawdopodobniej będzie przeniesienie Urzędu Miejskiego z tym, że będzie to wiązało się również z pozyskaniem środków zewnętrznych.

Pani Z-ca Burmistrza dopowiedziała, że było by wskazane żeby Rada udała się na wizję lokalną chociażby żeby dało to pogląd co by z tym zrobić i jakie koszty są potrzebne.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy ten budynek podlega pod konserwatora zabytków?

Burmistrz odpowiedział, że nie stać gminy żeby robić to ze środków własnych tylko wyłączeni ze środków pozyskanych z zewnątrz.

Radny H. Kuszak zapytał Burmistrza czy w jest również koncepcja zrobienia tam mieszkań?

Burmistrz odpowiedział, że nie.

Radny J. Łatka dodał, że budynek jest wpisany do rejestru konserwatora i wszelkie prace podlegają zgody konserwatora zabytków.                

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 19 do protokołu.

 

Projekt przedsatwił P. Andrzejczak.

h)       zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 20 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Kachlicka.

i)        pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie w Rogoźnie przy drodze powiatowej nr 2030P –

Radny Z. Chudzicki zapytał czy były jakiekolwiek ustalenia z powiatem w tym temacie?

K. Ostrowski powiedział, że temat przedstawi na Zarządzie Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że rozmawiał ze starostą i jeżeli radni podejmą taką uchwałę to kwotę przyjemnie.

Radny K. Nikodem poprosił o potwierdzenie, że inwestycja będzie pokryta w 100%?

Przewodniczący dopowiedział, że z tego wynika, że tak.

Radny K. Nikodem zapytał czy jest to zasadne żeby pokrywać inwestycję w 100%?

Przewodniczący odpowiedział, że nie był autorem projektu uchwały.

Radny A. Nadolny dopowiedział, że jest to inwestycja na terenie Gminy Rogoźna i jest to dla mieszkańców i jest to zadane.

Przewodniczący Rady dopowiedział, że chodnik na Garbatce też był ze środków gminy i powiat nie dołożył złotówki.

K. Ostrowski dopowiedział, że powiat dysponuje kwotą 380 tys. natomiast trudno mu jest powiedzieć jak będzie rozdysponowana ta kwota.

Przewodniczący H. Janus zapytał, że w wykazie, który otrzymała rada od powiatu nie było żadnej wzmianki o rezerwie 380 tys.

Radny K. Ostrowski potwierdził, że taka rezerwa jest.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy odbyły się rozmowy partycypowania w kosztach tej inwestycji. Skoro są takie środki w powiecie to powiat chociaż powinien pokryć połową kosztów?

Pani Sołtys K. Gromanowska zapytała, że chodnik Za Jeziorem prowadzi do Owczegłów i czy nie warto byłoby połączyć ze ścieżką pieszo – rowerową?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska stwierdzała czy nie warto byłoby pokusić się o taką ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż jeziora w z wykorzystaniem środków unijnych.

Sołtys K. Gomoanowska poinformowała, że odbyły się rozmowy z mieszkańcami, że to jest piękna rzecz latem, natomiast jeżeli młodzież wraca zimą około godz. 16.00 to nikt z rodziców nie puści dzieci nad jeziorem.

Z-ca Burmistrza dodała, że z tego co pamięta to Pani Sołtys ugrupowanie miało w programie wyborczym wykonanie tej ścieżki wzdłuż jeziora.   

Przewodniczący H. Janus dodał, że zrobienie chodnika 150 m nie stoi na przeszkodzie zrobienia dalszych planów, natomiast starostwo nie chciało wykonać wycinki drzew, musi być zrobiony projekt, kanalizacja deszczowa, piaskowniki itd.

Radny H. Kuszak stwierdził, że przewodniczący H. Janus chyba jest trochę w błędzie, że będzie można sobie od tak zrobić ścieżkę pieszo – rowerową, skoro jest to przebudowa tylko chodnika to można tylko na chodnik, natomiast jeżeli ma być ścieżka pieszo – rowerowa to musi być projekt .

Przewodniczący odpowiedział, że może być chodnik dwukolorowy i postawienie znaku droga  pieszo – rowerowa.

Radny H. Kuszak odparł, że nie będzie się kłócił skoro przewodniczący wie lepiej.

Radny S. Kupidura zapytał czy ten chodnik został przemierzony czy w ogóle jest taka możliwość techniczna? Ponieważ był rano przed sesja zboczyć i stwierdził, że jeżeli drzewa nie będą wycięte to jest tam bardzo wąsko.

Przewodniczący odpowiedział, że jedynie może być po tym samym śladzie.

Radny A. Nadolny powiedział, że; ,,przesłuchuje się i dziwi się. Dziwi się Pani Sołtys, że jest marny i beznadziejny chodnik. Jest możliwość wykonania chociażby tych 150 m nowego chodnika. Jego zdaniem zasada jest jedna skoro coś dają trzeba brać. Natomiast nie ma, aż tam dużego natężenia ruchu żeby trzeba było robić ścieżkę pieszo – rowerową. Zawsze po nowym chodniku pojedzie i pójdzie się lepiej, a czas przyniesie na pewno przedłużenie.

Radny Ł. Zaranek dopowiedział, że w tym przypadku nie bagatelizowałby bezpieczeństwa ale może lepszym wyjściem byłoby poczekanie, aż w gminie powstanie odpowiednia komórka, która będzie miała za zadanie pozyskiwać pieniądze i wtedy do tego tematu się wróci. Dalej zapytał Burmistrza czy coś w tym temacie już są poczynione odpowiednie kroki.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będą wprowadzone zmiany to taka komórka będzie, która będzie zajmowała się takimi wnioskami. Natomiast przypomniał radnemu, że jest to droga powiatowa i nawet jeżeli zostałby przygotowany taki program, to i tak realizowałby to powiat. Aczkolwiek może ten chodnik będzie początkiem. Dodał , że problemem jest to, że nie ma zgody na wycięcie tych drzew. Jeżeli taka zgoda nawet byłaby to musiałby być wykonane odwodnienie, a to byłaby już kwota rzędu kilkuset tysięcy 400, a może nawet może więcej. Więc na chwilę obecną tylko jest taka możliwość wykonania tego chodnika. Natomiast nie jest możliwa budowa chodnika z prawdziwego gdyż wtedy powinny być spełnione wszystkie wymogi , a gmina nie środków własnych na taką duża inwestycję.

Radny K. Nikodem zapytał wnioskodawcę czy zrobił ktoś kosztorys wymiany chodnika Za Jeziorem?

Przewodniczący H. Janus odpowiedział, że nie ma kosztorysu.

Radny Z. Chudzicki ponowił pytanie do przewodniczącego H. Janusa czy były rozmowy ze starostą była poruszana kwestia partycypowania w kosztach tej inwestycji drogowej? Dodał również, że zgadza się z tym, że ten chodnik jest w złym stanie oraz zgadza się o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu ale na partnerskich zasadach sokor mają rezerwę 380 tys. na inwestycję drogową.

Radny P. Wojciechowski dodał, że dobrze pamięta iż w zeszłym roku starostwo wykonywało inwestycję na ul. Wielko Poznańskiej. Przekładało chodnik i starostwo na tą inwestycję 100 tys. zł, a gmina nie dołożyła ani złotówki. Więc w przypadku podjęcia tej uchwały  jeżeli będzie przekazane 50 tys., wówczas będzie to zrealizowane w 100% ze środków gminnych, na pewno powiat uwzględni to działanie i być może doda kolejne 100 tys. na inwestycję gdzie również będą realizowali w całości. Między innymi na ul. Wielko Poznańskiej jest do dokończenia parking przy stadionie.

Radny A. Nadolny złożył formalny wniosek o zakończenie dyskusji.

Radny K. Nikodem dodał, że wracając do kosztów. Skoro jest to odcinek 150 m i wykonanie kostki brukowej łącznie z podsypką itd., to jest max. 100 – 120 zł/m2 więc jeżeli znalazłoby się firmę która za taką kwotę to wykona to jest to około 18 tys. na odcinku 150 m, gdzie ten chodnik nie ma 1 metra szerokości więc ta kwota 50 tys. jest grubo przesadzona.

Radny Z. Chudzicki ponowił swoje pytanie w sprawie partycypowania w kosztach ze starostwem?

Przewodniczący Radny H. Janus odpowiedział, że były to luźne rozmowy ze starostą czyli czy przyjmą ta sumę, która będzie podjęta na sesji. Dodał, że starosta potwierdził, że tak i będzie wykonane.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego A. Nadolnego -  9,,za”, 6 ,,przeciw”.

Radny J. Łatka złożył wniosek formalny o przeniesienie uchwały na następną sesję   po rozmowach Burmistrza ze Starostą.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego J. Łatki -   6 ,,za”, 9 ,,przeciw”.

Przewodniczący przystąpił do głosowania uchwały.

  Uchwała została  9,,za”, 6 ,,przeciw” w obecności 15 radnych – załącznik nr 21 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Kachlicka.

j)        Pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego schroniska AZOREK 2030P – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 22 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Kachlicka.

k)       Pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – przeznaczenie na organizację XI Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 23 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Kachlicka.

l)        Pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – dofinansowanie rozbudowy Oddziałów Szpitala Powiatowego Przyrodniczych.

Radny J. Łatka zapytał burmistrza czy to jednorazowa pomoc czy przewiduje kolejne tego typu uchwały?

Burmistrz odpowiedział, że w tym rozdaniu środków to tyle zaproponował, natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok to decyzję jeszcze podejmie i radni zdecydują.

Radny H. Kuszak zapytał burmistrza czy dobrze zrozumiał, że na ten rok już burmistrz nie przewiduje dotacji do szpitala?

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli nie będzie znaczących wpływów do budżetu to raczej nie. Dalej jeżeli nie będzie gmina płaciła kar z tytułu nie osiągnięcia efektu ekologicznego to ewentualnie można się zastanowić.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy Starosta również zwrócił się do innych gmin o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na szpital?

Burmistrz odpowiedział , że Przewodniczący Rady Powiatu zorganizował spotkanie gdzie byli zaproszeni wszyscy radni. Natomiast z Rogoźna niestety były tylko 3 osoby jeżeli chodzi o Radnych Rady Miejskiej, a inne gminy udzieliły tej pomocy nawet duże: Gmina Oborniki około 4 mln i Gmina Ryczywół około pół mln.

Radny J. Łatka zapytał Burmistrza czy dofinansowanie do sprzętu 27 tys. jest nadal aktualne?

Burmistrz odpowiedział, że nadal jest aktualne do sprzętu.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 24 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Kachlicka.

ł)  Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Przyrodniczych.

Radny ł. Zaranek zapytał na co będzie przeznaczona kwota 5600.

Burmistrz odpowiedział, że z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci i młodzieży przez organizację.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 25 do protokołu.

 

Projekt przedsatwiła M. Kachlicka.

m) Określenia trybu postępowania o udziale dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 26 do protokołu.

 

Projekt przedstawił Burmistrz Rogoźna.

n ) Wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Lokalnej               ­Grupie Działania Stowarzyszenie ,,Dolina Wełny” w okresie programowania 2014 – 2020.

Radny H. Kuszak zapytał z tytułu członkostwa Gminy Rogoźna w Lokalnej Grupie Działania, jakie koszty stałe ponosi gmina?

Burmistrz powiedział, że trochę ponad 20 tys.

Radny H. Kuszak zapytał czy stałych kosztów bez względu jakich korzystamy środków.

Burmistrz odpowiedział, że tak.

Radny H. Kuszak zapytał radnego P. Wojciechowskiego czy pamięta ile osób jeśli chodzi o Lokalną Grupę Działania otrzymało dofinansowanie z Gminy Rogoźno?

Radny P. Wojciechowski wyjaśnił, że uczestnictwo w Stowarzyszeniu ,,Dolina Wełny”’ zaowocowało pozyskaniem środków unijnych głównie w zakresie odnowy wsi. Z czego zostały zrealizowane świetlice wiejskie tj: Parkowo, Gościejewo, Gruda, Garbatka, Owieczki, Laskowo, Studzieniec, Jaracz oraz Karolewo. Również zrealizowano projekt malej architektury turystyczno – rekreacyjnej w postaci placów zabaw w miejscowościach: Pruśce, Jaracz, Studzieniec, Ruda, Wełna, Cieśle, Dziewcza Struga, Józefinowo, Karolewo, Nienawiszcz oraz Gościejewo. Ponadto dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania z Ośrodkiem Kultury czy Szkołami na terenie naszej gminy odbywały się liczne szkolenia, warsztaty czy konkursy. Również Lokalna Grupa Działania organizowała w partnerstwie z Gmina Rogoźno festyny czy pikniki w miejscowościach: Tranowo, Jaracz, Gościejewo, Pruścach, Cieśle Nienawiszcz, Ruda, Boguniewo oraz w Kaziopolu. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania również pozyskane były środki przez Stowarzyszenia takie jak: Klub Żeglarski KOTWICA, Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA, Rogozińskie Centrum Kultury oraz korzystały osoby fizyczne z dofinansowania. Dlatego podjęcie tej uchwały zaowocuje w przyszłości w pozyskiwaniu środków unijnych na następne lata.

Przewodniczący Rady H. Janus dodał, że znalazł iż składka za poprzedni rok wynosiła 21.211,20 zł.

Radny H. Kuszak stwierdził, że kwota kilku 20 tys. jest nieadekwatna do korzyści jakie otrzymujemy i uważa, że jest to bardzo zasadna uchwała.                

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 27 do protokołu.

 

Projekt przedstawił Przewodniczący Rady H. Jnaus.

o)       Uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej

Uchwała została przyjęta 14 radnych ,,za”, 1 głos wstrzymujący w obecności 15 radnych – załącznik nr 28 do protokołu.

 

Projekt przedstawił kierownik R. Piątkowski.

p)       Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku – brak uwag.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 29 do protokołu.

 

Projekt przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Perlicjan.

r) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Radny K. Nikodem zapytał ego dotyczyły skargi.

Burmistrz odpowiedział, że nie właściwego postępowania pracowników GOPS. Takie pismo wpłynęło od wojewody. W skardze nie były ujęty jedne pracownik ponieważ jeżeli byłby ujęty jeden pracownik to sprawę rozpatrywałaby Pani Kierownik GOPS. Natomiast jeżeli skarga jest na więcej pracowników to zgodnie z prawem musi ją rozpatrywać rada miejska. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 30 do protokołu.

 

Projekt przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Perlicjan.

s) rozparzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Słoneczne Skrzaty – brak uwag.

Uchwała została przyjęta 11 radnych ,,za”, 4 ,,wstrzymujące” w obecności 15 radnych – załącznik nr 31 do protokołu.

Projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

t)        wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok.

1)       Autopoprawka nr 1 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,

2)       Autopoprawka nr 2 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,

3)       Autopoprawka nr 3 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,

4)       Autopoprawka nr 4 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,

5)       Autopoprawka nr 5 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,

6)       Autopoprawka nr 6 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych.

Radny J. Łatka zapytał o następujące pytania:

1)        Czy kwota 33 tys. jest dokładana do miesięcy październik, listopad, grudzień?

2)       Przebudowę chodników ul. Wielka Szkolna, Mało Szkolna i Piekarska?

3)       Budowa chodników przy bloku nr 17 ul. Czarnkowska etap II czy za 50 tys. ta inwestycja na koniec roku zostanie dokończona?

Skarbnik odpowiedziała następująco:

Ad. 1 na akcję zimna te środki są przeznaczone na koniec roku październik, listopad, grudzień na 2015. Ponieważ w ramach środków, które były zaplanowane na drogach 247 tys. zostało przeznaczone na zakup tłucznia i utwardzenie dróg, które nie były w budżecie w 2014 roku. Z związku z tym, na akcję zima ze wszystkich pozycji, które były na bieżące utrzymanie dróg zdjęto kwotę 247 tys.

Radny J. Łatka ponowił pytanie chodników ul. Wielka Szkolna, Mało Szkolna i Piekarska, iż te chodniki istnieją i czy ni watro byłoby się zastanowić nad chodnikami których nie ma w mieście, czy nie ma takich potrzeb na innych ulicach. Radny dodał, że nie mówi o swoim okręgu. Jest 100 tys. i czy w to miejsce nie można by przeanalizować projektu i realizacji innego chodnika, który nie istnieje.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o Wielko Szkolną i Mało Szkolną to we wcześniejszym budżecie wnosił to radny P. Wojciechowski w związku z tym, burmistrz poprosił o wypowiedź radnego P. Wojciechowskiego.    

Ad. 2. Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski wyjaśnił, że jest to zadanie nie wykonanie z zeszłego roku. Zadanie miało zostać wykonane w grudniu.

Ad. 3. Radny R. Kinach wyjaśnił, że budowa parkingu jest to zadanie nie wykonanie z zeszłego roku.

Radny H. Kuszak stwierdził, że radny P. Wojciechowski myli się co do kwoty we wniosku, który był złożony w zeszłej kadencji. Ponieważ była o kwota 30 tys. na przebudowę chodnika Wielko Szkolnej od Pl. Powst. Wlkp. lewa storna. Czyli jak się ma kwota  100 tys. do 30 tys.?

I czy nie było by lepiej dokończyć budowę chodnika ul. Lipowej?

Wiceprzewodniczący P. Wojciechowski wyjaśnił, że nic nie wspominał o kwocie 30 tys. tylko wspomniał o ul. Wielko Szkolnej, że jest to zadanie z zeszłej kadencji. Prawda jest, że było 30 tys. a obecnie w projekcie uchwały jest 100 tys., gdyż również ul. Mało Szkolna i Piekarska jest w podobnym stanie. Dodał, że jest to praktycznie zapomniana część miasta i jest tam gorzej jak źle. Natomiast odnośnie ul. Lipowej potwierdził, że trzeba by również pomyśleć o dokończeniu.  

Radny H. Kuszak dodał, że kierując się z poprzedniej kadencji myślami Pana Przewodniczącego H. Janusa, który zawsze mówił dokończmy jedno, a nie rozwalajmy kilka różnych rzeczy. Również nie jedno krotnie rozmawiając z Panem Burmistrzem w tej kadencji były rozmowy, że byłoby dobrze kończyć i następne zaczynać. Natomiast jeżeli pan radny P. Wojciechowski znajdzie wsparcie później na ul. Lipową to również później znajdzie na ul. Wielko Szkolną i Mało Szkolną na ulice zapominane gdzie jest gorzej jak źle.

Radny Z. Chudzicki zapytał radnego P. Wojciechowskiego czy jest projekt na te ulice? I jego zdaniem nie są aż tak bardzo uczęszczane chodni i nie jest to zapominania część miasta. Może rzeczywiście trzeba by realnie zastanowić nad tym ponieważ w wielu miejscach nie ma chodników.

Przewodniczący H. Janus powiedział, że bardzo dobrze pamięta poprzednia kadencję i chodniki na Starym Mieście wyglądają o wiele gorzej niż chodnik na ul. Seminarialnej, a  pomiędzy ul. Kościuszki koło Szkoły nr 3. Dodał, że sam robił zdjęcia na tych chodnikach są bardzo złym stanie, nie tak jak chodnik, o który wnioskował radny Z. Chudzicki.

Radny S. Kupidura dopowiedział, że były rozmowy z przewodniczącym i sam przewodniczący stwierdził, żeby robić chodniki, których nie ma gdzie jest goła ziemia i w tej rozmowie przewodniczący podkreślił, że to jest priorytetem.

Radny H. Kuszak zapytał radnego P. Wojciechowskiego czy jest projekt techniczny na ul. Lipową do końca czyli do Państwa Bosiackich?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że nie ma.

Radny S. Kupidura dodał, że na ul. Krótkiej prawa część chodnika, aż się prosi żeby zrobić. Ponieważ jest tam droga do Przedszkola.

Przewodniczący odpowiedział, że jest to wniosek radnego S. Kupidury, który poparła komisja i znajduje się to w dziale drogi publiczne.             

Radny J. Łatka zapytał kto będzie obsługiwał monitoring, gdzie będzie rejestrator    może by dołożyć o kamery na rondzie i w parku?

Burmistrz wyjaśnił, że na chwilę obecną zaproponował, założenie na promenadzie, natomiast całość urządzenie będzie znajdować się w Straży Miejskiej.

Radny H. Kuszak zapytał czy monitoring, który był w Agrobiznesie czy został zdemontowany  i przeniesiony do Zespołu Szkół H. Cegielskiego?

Radny J. Łatka odpowiedział, że monitoring został zdemontowany i przekazany na potrzeby Zespołu Szkól H. Cegielskiego. Rejestrator jak i kamery są w użytku.

Radny H. Kuszak zapytał czy nie można by zakupić chociażby dwóch kamer i podłączyć do rejestratora, który znajduje się w Zespole Szkół H. Cegielskiego.

Burmistrz odpowiedział, że z bólem serca wydaje te pieniądze z własnego budżetu ale zbyt często są niszczone nawet kosze.

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że Pan Dyrektor przekazał monitoring wraz z urządzeniem rejestrującym, przy czym ten sprzęt był już na tyle zużyty i wyeksploatowany, że część kamer została zniszczona jeszcze na boisku poprzez kamienie. Dwie albo nawet trzy kamery w ogóle nie nadawały się do użytku, te kamery które były w dobrym stanie zostały zamontowane, ten monitoring został rozbudowany w Zespole Szkół H. Cegielskiego około 7 kamer. Natomiast rejestrator jest w pełni obciążony i takiej możliwości już nie ma.

Radny Z. Chudzicki zapytał o dział 801 wychowanie i oświata modernizacja starego budynku Gimnazjum nr 1 dla pomieszczeń klas sześciolatków 246 tys. Dodał, że w poprzedniej kadencji było przeznaczone 50 tys. na adaptację dla pawilonów przy Agrobiznesie dla sześciolatków. W gospodarce przestrzenne jest przeznaczane 200 tys. na GOPS bo taka jest wizja Pana Burmistrza i władz gminy. Aczkolwiek uważa, że to jest dobre miejsce dla GOPS gdyż jest nisko i jest parking. Natomiast jest kilka negatywnych aspektów, które zgłaszają rodzice Szkoły Nr 3, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa np. droga 241 – sam dojazd i wysadzenie dzieci stwarza niebezpieczeństwo, kolejny aspekt to brak miejsca do zabawy, placu zabaw. Ostatnim takim niekomfortowym aspektem jest przebywanie sześciolatków z młodzieżą gimnazjalną. Czy to jest do końca przemyślana decyzja czy nie ma innej koncepcji?

Z-ca Burmistrza R. Tomaszewska powiedział, że radny Z. Chudzicki powinien odsłuchać nagranie gdyż się spóźnił. Aczkolwiek jeszcze raz objaśniła ten temat. Dodała, że przede wszystkim kwota zainwestowana 50 tys. w pawilon Szkół Agrobiznesu nie będzie zmarnowana gdyż zamierza się dokończyć ten remont i przenieść GOPS. Dalej wyszło założenie, że na terenie Rogoźna i Gminy Rogoźna jest tyle szkól, że tworzenie kolejnej szkoły, która byłaby nowym obiektem szkolnym mija się z celem i dlatego została zmieniona koncepcja umieszczenia dzieci sześcioletnich.  Dalej Pani Burmistrz dopowiedziała, że są dwa warianty i dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym w swoich szkołach czy SP nr 2 i SP nr 3. Natomiast jeżeli będzie wola rodziców aby przenieść dzieci do innej szkoły na terenie Gminy Rogoźno po to aby nie musiały chodzić na drugą zmianę, to jednym z wariantów jest adaptacja pustego budynku, bo on będzie wyłączenie na potrzeby dzieci sześcioletnie i tam zostaną utworzone oddziały klas pierwszych. Budynek będzie wyizolowany w takim sensie, że będzie służył tylko dla tych dzieci, będzie wydzielone boisko dla tych dzieci, będzie również plac zabaw i jeżeli chodzi o kontakt z gimnazjalistami to jakiej możliwości nie będzie, ponieważ kwestia przerw jest taka, że te dzieci nie wychodzą na typowe przerwy bo zupełnie w innym systemie się odbywa. Natomiast jeżeli chodzi o przejście prze drogę wojewódzką 241 to uważa, że te dzieci samodzielnie nie będą przechodziły przez drogę ponieważ będą odbierane przez rodziców dlatego uważanie, że to jest jest problem. Kolejnym wariatem jest uczęszczanie dzieci do Szkoły w Budziszewku jeżeli będzie taka wola rodziców. Te dzieci będą zawożone i przywożone do Szkoły w Budziszewku.

Radny Z. Chudzicki podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia.

Radny J. Łatka zapytał czy biblioteka zostanie przeniesiona w inne miejsce? Oraz zapytał o parking , który się znajduje ponieważ ranne zatrzymanie graniczy z cudem. Natomiast jeżeli chodzi o Budziszewko wszystko jest dobrze jeżeli dziecko nie choruje. Gdyż jeżeli dziecko poczuje się w ciągu dnia źle to rodzice będą zmuszeni odebrać dziecko i jazda w tą i z powrotem gdy rodzic nie dysponuje środkiem transportu będzie kłopotliwa.

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że biblioteka będzie przeniesiona.

Kwestia parkingu jest nie rozwiązania.

Jeżeli chodzi o Budziszewko to jeżeli rodzice się zdecydują na ta szkołę to równocześnie biorą na swoje barki, że będą musiały po dziecko przyjechać. Pani Burmistrz R. Tomaszewska  stwierdziła, że nie wiadomo czy ten wariat wejdzie w grę to będzie tylko propozycja przedstawiona.

Radny A. Nadolny zacytował: ,,Szanowny Panie Radny Łatka, Pan się bardzo martwi , że dzieci pojadą do Budziszewka, a czy Pan by się martwił i czy martwi, że dzieci z wiosek są dowożone do miasta. Rodzice ze wsi muszą przyjechać po dzieci. Przez tyle lat dzieci z wiosek dojeżdżają do  miasta być może jak rok czy dwa się zdarzy, że w druga stronę to nic złego z tego nie wyniknie, a poza tym Szkoła w Budziszewku jest bardzo ładną, położona na ładnym terenie.

Radny H. Kuszak zapytał w jakim czasie Pani Burmistrz planuje spotkanie z rodzicami odnośnie tych zmian?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że na wtorek ma umówione spotkanie.                                    

Radny S. Kupidura zapytał czy zasadne jest rozbudowa remizy Owieczki?

Przewodniczący odpowiedział, że sala należała do OSP łączenie z garażem do samochodu  przed remontem została przekazana na sołectwo. Więc członkowie OSP w czynie społecznym chcą dobudować sanitariaty. Natomiast projekt jest w Urzędzie.

Radny H. Kuszak zapytał czy orientuje się ile wyjazdów miała OSP w Owieczkach?

Przewodniczący odpowiedział, że miała kilka ale to już od nich nie zależy tylko od dyspozytora PSP.

Radny H. Kuszak dodał, że może byłoby zasadne aby ten temat poruszyć na zebraniach albo podjąć w tym temacie uchwał, że by jednostka OSP Owieczki była tak aktywna jak jednostka OSP Słomowo.,

Przewodniczący powiedział, że na każdym zebranie jest przedstawiciel lub Komendant PSPS Oborniki i wszyscy od kilku lat zgłaszane są wnioski. Natomiast obiecują poprawę aczkolwiek poprawy nie widać.

Burmistrz dopowiedział, że tych wyjazdów była około 10. Natomiast kolejność dla naszego terenu zależy dyspozytora PSPS Obornik. Najpierw są uruchamiane jednostki, które znajdują się w Krajowym Systemie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych. Owieczki jak i Słomowo nie znajduje się w takim systemie, które miało dużą akceptację w ubiegłej kadencji przez radnych. Sam osobiście monitował w tej sprawie żeby wyjazdy były równomierne. Jednostki Gminy Rogoźna w skali powiatu wyjeżdżają bardzo dużo nawet 60 – 70 % wszystkich wyjazdów. Zdecydowanie najwięcej wyjazdów ma Rogoźno.         

Radny J. Łatka zapytał o zmiany w administracji publicznej wynagradzanie pochodne oraz od nich naliczane kwota 240 tys. oraz środki na opracowanie Strategii Gminy?

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli mają zostać nowe przyjęte osoby to środki należy zwiększyć. Przy okazji przy reorganizacji urzędu planuje niektóre pensje zwiększyć ponieważ pensje, niektórych pracowników są w wysokości diet radnych. Natomiast jeżeli o Strategie Gminy to są dwie wersje, że albo będzie robił to WOKISSS albo będzie to pilotował jeden z pracowników.

Radny J. Łatka zapytał jakie osoby Burmistrz ma zamiar zatrudnić z jakimi kwalifikacjami, ponieważ są nowe osoby w Urzędzie, a na stronie BIP nie było ogłoszenia?

Burmistrz wyjaśnił, że są dwie osoby zatrudnione na zastępstwo, a pozostali co pracownicy publiczni. Jedna osoba jest na zastępstwo w księgowości, druga osoba jest zatrudniona na zastępstwo w biurze rady i przeniesiona do Wydziału RGiP.  W księgowości umowa została przedłużona wynikało to również z opinii Pani Skarbnik, że można osobie na zastępstwo w księgowości przedłużyć. Na te osoby nie było konkursu. Natomiast konkurs będzie ogłoszony jeżeli będą na to środki. Osoba na zastępstwo nie ma takiej pensji jak urzędnik mimo, że te osoby posiadają duże kwalifikacji. Dopowiedział, że jeżeli będą środki we budżecie to zostanie ogłoszony konkurs na kilka stanowisk. Z wyjątkiem Asystenta Burmistrza to nikt nie jest zatrudniony. Nawet jest mniej osób, niektórzy mają dołożone dodatki specjalne. Jest bardzo dużo osób na zwolnieniach lekarskich. Aby usprawnić funkcjonowanie urzędu będzie reorganizacja.

Radny H. Kuszak zapytał czy Burmistrz, mając na uwadze zatrudnienia nowych osób czy będzie to osoba czyli ekspert do pozyskiwania środków unijnych?

Burmistrz odpowiedział, że o takich osobach i będą musiały legitymować się takim wykształceniem jeżeli radni znają takie osoby to zachęca do konkursu jak będzie ogłoszony.           

Radni J. Łatka zapytał o kulturę i ochronę dziedzictwa. Zakup miksera do Sołectwa Karolewo i zakup klimatyzacji do sali w Gościejewie. Czy nie można tych inwestycji zrealizować ze środków sołeckich czyli z wynajmu świetlic?

Przewodniczący H. Janus odpowiedział, że nie było to ujęte przy remoncie świetlicy więc są to pozostałości z ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o klimatyzację również nie był ujęty w remoncie świetlicy.

Radny J. Łatka stwierdził, że jest Odnowa Wsi, są pieniądze z wynajmu i czy z tych pieniędzy nie można wyłuskać 14 tys. również w drugiej świetlicy tych 3 tys.?

Przewodniczący odpowiedział, że fundusz sołecki jest już podzielony natomiast pieniądze z wynajmu świetlic są odprowadzane do gminy.

Radny J. Latka zapytał jak była to kwota?

Przewodniczący odpowiedział, ze tym zajmuje się sołtys.

Radny A. Nadolny powiedział do radnego J. łatki: ,,że szarpie się o 3 tys. natomiast nie dawno została wprowadzona poprawka przy targowisku i naraził pan gminę na straty. Bo teraz każdy może sobie stanąć za płotem i będzie handlował  taniej. Więc należy najpierw samemu sobie przyjrzeć, a potem dopiero cos mówić”.

Przewodniczący przerwał dyskusję stwierdzając, że takie odnośniki są nie potrzebne.

Radny J. Łatka odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestie jego osoby to nie tylko on sam głosował nad ta uchwałą, dodał że był to jego wniosek ale zdecydowała o tym większość, nie tylko sam.  

Radny S. Kupidura zgłosił zmiany w budżecie o wyrównanie gruzobetonem drogi Wschodniej, Zachodniej i Południowej?

Burmistrz wyjaśnił, że potrzeb jest bardzo dużo na drogi, natomiast jeżeli chodzi o ul. Południową to ta ulica wymaga przemyślenia. Będzie zrobione to co jest zaplanowane, potem będzie robić się sukcesywnie.

Radny S. Kupidura wspominał, że kawałek dalej są ul. Skrajna, Łamana i może wskazane byłoby żeby te ulice obok utwardzić i wtedy byłoby większe zainteresowanie z tego tytułu.

Radny H. Kuszak poprosił Przewodniczącego żeby na przyszłą sesję przygotowując dokumenty skorzystać z tego o czym mówił Burmistrz i przekazać radnym hierarchię poszczególnych inwestycji jeżeli chodzi o kruszywo. Byłoby to dla radnych zasadne gdzie co mniej więcej będzie.

Przewodniczący odpowiedział, że są to wszystkie wnioski, które znajdują się u pana P. Andrzejczaka z 28 maja 2014 roku.

Następnie radny H. Kuszak złożył wnioski:

1)       Wniosek w kwocie 3000 zł dot: doposażenia placu zabaw na Promenadzie przy J. Rogozińskim w piaskownicę – pod konie w ubiegłej kadencji odbyły się rozmowy na komisji, że takowa przydałaby się, gdyż oile dobrze pamięta z inicjatywy Pani (jeszcze wtedy)  R. Tomaszewskiej powstała ławeczka dodatkowa. Uważa, że tak ławka przydałaby się oraz również przytoczył słowa radnego A. Nadolnego, które wcześniej były skierowane do radnego J. Łatki cytat: ,, szarpie się pan o 3.000”, więc myśli, że pan radny A. Nadolny nie będzie się szarpał. Dodał, że jeżeli chodzi o teren palcu zabaw to jest on opłotowany i monitorowany. Problem stanowi jedynie to, że małe dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zabawach na zamontowanych huśtawkach i innych elementach, mogłoby przynajmniej pobawić się w czystym, świeżym piasku spędzając miło czas nad jeziorem.

2)       Jeżeli chodzi o drugi wniosek radny H. Kuszak powiedział, że ma nadzieję, że w 100% procentach poprze pan Burmistrz pani Wiceburmistrz, ponieważ był wspólnie składany na KSSOiK w zeszłej kadencji, a dot: Wprowadzenie zmian w projekcie budżetu uchwały z dzisiejszego dnia o kwotę 2.000 zł, na wynajęcie i umieszczenie toalety na placu zabaw przy Rondzie  Melzera w miesiącach letnich ( maj, czerwiec, lipiec i sierpień ).  Radny H. Kuszak wyjaśnił, że jest to duży problem jeżeli o korzystanie, gdyż teren placu zabaw jest również opłotowany i korzystają z tego mieszkańcy, a najbliższa toaleta jest pod najbliższym drzewkiem. Odbyły się również rozmowy z harcerzami i odpowiedź była, taka, że do harcówki nie będą wpuszczane osoby postronne.

3)       Trzeci wniosek dot: wprowadzenia zmian w projekcie uchwały z dnia dzisiejszego o kwotę 15.000 zł, na utwardzenie kruszywem ul. Wąskiej w Rogoźnie, od ul. Gościnnej do ul. do ul. Długiej. Radny H. Kuszak stwierdził, że było to głosowane w miesiącu maju i to zadanie nie zostało wykonane, aczkolwiek rozumie, że był inny Burmistrz, inna Rada.

Przewodniczący Radny H. Janus dodał, że Wąska jest w projekcie z maja.

Po czym radny H. Kuszak został poinformowany, że będzie to zrealizowane.

Radny H. Kuszak wycofał trzeci wniosek natomiast zapytał o utwardzanie kruszywem ul. Poprzecznej ponieważ z tego co czytania to ulicy tej nie ma. Po czym odczytał wniosek: wprowadzenie zmian w projekcie uchwały z dzisiejszego dnia o kwotę 10.000 zł na utwardzenie kruszywem ul. Poprzecznej w Rogoźnie.

Burmistrz odpowiedział, że zarówno wniosek pierwszy dot: piaskownicy i drugi dot: toalety nie musi być głosowany ponieważ w istniejącym budżecie środki są na to zabezpieczone. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni wniosek to w harmonogramie jeżeli ul. Poprzecznej nie było, to napawano jej nie będzie. W tym przetargu, który został rozstrzygnięty z tego gruzobetonu to raczej jest nie możliwe chyba, że zdarzy się, ze w niektórych miejscach będzie nadmiar tego gruzobetonu. Na koniec Burmistrz R. Szuberski powtórzył słowa, że z tego rozdania będzie to nie możliwe na tą ulicę.

Radny H. Kuszak powiedział, że jeżeli chodzi o ul. Wąską to proponował 15.000 zł ponieważ był się tam przejść i mniej więcej obliczył, chociaż trudno jest obliczyć te dziury jeżeli chodzi o ich głębokość orientacyjnie. Natomiast z maja w projekcie uchwały czy też w zmianach, które wspólnie były głosowane, to jest utwardzenie ul. Wąskiej od ul. Gościnnej do ul. Długiej w kwocie 30.000 zł. Więc uważa, że coś z tych pieniędzy by zostało i można by uzupełnić ul. Poprzeczną. Radny H. Kuszak na koniec stwierdził, że jak najbardziej może wycofać swój wniosek pierwszy i drugi ponieważ po co jest głosować skoro Burmistrz mówi, że te rzeczy będą zrealizowane. Zatem radny H. Kuszak wycofał wszystkie wnioski i poprosił Burmistrza R. Szuberskiego o przemyślenie sprawy  o ul. Poprzecznej.

Burmistrz dodał, że nic nie może obiecać jeżeli chodzi o ul. Poprzeczną natomiast jeżeli o piaskownicę i toaletą na placu zabaw to jest możliwe.

Radny S. Kupidura dopowiedział, żeby pamiętać o ul. Południowej i nowym osiedlu, które powstało. Ponieważ mieszkańcy się skarżą, że kusz osiada się na dachach, a gruzobeton poprawił by możliwość przejazdu.

Burmistrz odpowiedział, że po zrealizowaniu tych zadań ile środków zostanie i wtedy dopiero będzie można przystąpić do drugiego etapu gdyż jest tych potrzeb dużo ale to nastąpieni nie wcześniej niż za dwa, trzy miesiące.

Jako kolejny złożył wnioski rady J. Łatka:

1)       Wniosek mieszkańców ul. Długiej, Seminarialnej i Paderewskiego dot: wyrównania wskazanych ulic w celu poprawy bezpieczeństwa.

2)       Wniosek o zabezpieczanie w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015 środków z przeznaczeniem na :

- remont parkingu i chodnika przy Przychodni Lekarzy Rodzinnych na ul. II Armii Wojska Polskiego 4, z tego względu, że w zmianach do budżetu zaplanowano kwotę 180 tys. na wymianę klatki schodowej, w tym momencie przydałoby się pomyśleć o remont tego parkingu i dostosowania go do potrzeb mieszkańców.

      Burmistrz R. Szuberski poinformował, że odbyło się spotkanie z pracownikami odnośnie remontu parkingu oraz ściany szczytowej RCK oraz ściany od frontu Przychodni Lekarzy Rodzinnych oraz ściany od strony apteki. Były rozważane różne koncepcje natomiast po ogłoszeniu ewentualnego przetargu czy po zapytaniu lub po wykonaniu zadania związanego ze schodami taka propozycja zostanie być może przedstawiona na sesji, która będzie musiał być zwołana wcześniej ze względu na podjęcie dalszych uchwał, które są nie zbędne dot: komunikacji. Następnie Burmistrz zapytał radnego J. Łatki czy to są wnioski rady do burmistrza czy radny chce złożyć wniosek zmian w budżecie w istniejącym, bo jeżeli w budżecie to poprosił żeby podać skąd?

Radny J. Łatka stwierdził, że nie ma konieczności podawania źródła finansowania.

Przewodniczący Rady H. Janus dopowiedział, że przy zmianach w budżecie radni powinni podać źródło chyba, że radny J. Łatka chce złożyć wniosek żeby burmistrz rozpatrzył z czego ma zdjąć.

Burmistrz dopowiedział, że żeby coś umieścić w budżecie to z skądś trzeba zdjąć i uważa, że źródło powinno być wskazane.

Radny A. Nadolny dopowiedział iż w poprzedniej kadencji dokonując zmian było wskazywane z jakiego paragrafu, z jakiego działu z jakiego rozdziału i na jaki.

Radny H. Kuszak odniósł się do wypowiedzi radnego A. Nadolnego, że wniosek z maja nie mówił konkretnie  z jakich paragrafów, z jakich rozdziałów zdjąć. Tylko została zdjęta kwota 649. Cytat : ,,Więc proszę nie mówić…..”

Radny A. Nadolny dodał, że w  większości było podawane.

Radny H. Kuszak odpowiedział, że ,,radny A. Nadolny ma rację ale zdarzała się sytuacja, ze tych zmian było około 30 i nie było podawane paragrafów więc proszę nie mówić, ze zawsze”.

Następnie Skarbnik M. Kachlicka potwierdzała, że było powiedziane. Ponieważ poprzedni organ wykonawczy zaproponował zejście z dochodów 629 tys.  Wnioskowane było zdjęcie z dochodów ponieważ było wiadomo już wówczas, gdyż w kwietniu i w maju była podpisana umowa na dofinansowanie do modernizacji świetlic i wiadomo było, że środków unijnych na tą modernizacje tych świetlic nie gmina nie dostanie. Wówczas rada nie wyraziła zgody na zmniejszenie tych środków i dlatego było przeznaczone na inne zadania majątkowe, a to burmistrz zaproponował umniejszenie dochodów i umniejszenie wydatków na co rada nie wyraziła zgody tylko wprowadziła inne wydatki. Więc było wskazane źródło pokrycia tych wydatków.

Radny H. Kuszak poinformował, że ta informację zaczerpnął z protokołu więc może tam jest błąd.

Radny J. Łatka zapytał czy z wolnych środków którymi dysponuje jeszcze gmina można by zrealizować ta inwestycję.

Burmistrz odpowiedział, że można by zrealizować ale te środki nie zamierza ich na razie ruszyć.

Radny J. Łatka skierował wniosek do Burmistrza.

Burmistrz zapytał jaki wniosek?

Radny J. Łatka odpowiedział, że wiosek o remont parkingu i chodnika przy Przychodni Lekarzy Rodzinnych, z wolnych środków jeżeli jest taka możliwość i poprosił o przegłosowanie wprowadzenia tego punktu.

Burmistrz kolejny raz powtórzył, że po ogłoszonych przetargach jeżeli środki zostaną to zaproponuje za kilka tygodni albo może za miesiąc za półtora miesiąca ponieważ ma to na myśli. Pracownicy na chwilę obecną robią wstępny kosztorys natomiast w tej chwili nie złoży. 

Wiceprzewodniczący M. Kuta poprosił radnego J. Łatki o sprecyzowanie tego wniosku czy to jest wniosek do burmistrza czy wniosek do tego projektu uchwały budżetowej.

Radny J. Łatka powiedział, że będzie to wniosek do burmistrza.

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, ze na to pytanie już odpowiedział.

Radny S. Kupidura zapytał burmistrza jak to widzi ponieważ jego zdaniem ten  wiosek jest zasadny.

Burmistrz wyjaśnił, że umieści to zdanie wówczas gdy będzie wiedział jaka jest wartość i ile tych pieniędzy zostanie. Tak mimo wszystko uważa, że tych pieniędzy jest za mało na rezerwie gdyż w przyszłości jeżeli maja być robione ul. Fabryczna, Długą i Seminarialną to muszą być środki własne. Więc zapytał czy ma brać kolejne kredyty. Dalej burmistrz dopowiedział, że mają być inwestycje jeżeli radni tak zdecydują to takie jak:  hala widowisko – sportową gdzie wniosek jest złożony, Pl. Karola czy przystosowanie Agrobiznesu na Urząd. Uważa, ze z paru zadań po przetargach tych pieniędzy powinno zostać i wtedy zamierza nie tylko zrobić sam parking ale jak również ocieplenie ścian, wymiany okien i zrobienia elewacji wszędzie tam, gdzie będzie zrobiony parking.

Radny J. Łatka na koniec dyskusji wycofał wniosek ale będzie czekał na informację zwrotną.

Radny K. Nikodem skomentował, iż burmistrz cały czas mówi o zachowaniu tych środków własnych dlatego od pół godziny radni wnioskują i zadają  pytania cytat: ,,dlaczego 1500 tys. na to, dlaczego 15 na kanalizację, pan radny A. Nadolny mówi przecież o 3.000 nie chodzi bo szarpiemy się o 3.000 ale z tych drobnych pieniędzy, które są wydawane robi się jakaś kwota, która przyda się później na duże inwestycje”.

Burmistrz odpowiedział kanalizacja dlatego żeby osiągnąć efekt. Ponieważ jak rozpoczął urzędowanie to efekt był mizerny ,nawet można powiedzieć, że tragiczny. Ponieważ zaledwie było 1500 osób podłączonych. Więc żeby ten efekt osiągnąć gdyż prędzej czy później kontrola będzie i jak się okaże, że trzeba będzie oddać 5 albo 10 mln. to wtedy będzie tragedia.  Także wszędzie tam gdzie można się podłączyć to burmistrz będzie robił wszystko aby takie podłączenia były bez względu na to jak będzie funkcjonował Aquabellis, Straż Miejska czy ktoś inny. Dlatego to jest priorytet.

Natomiast na chwilę obecną jest światło w tunelu, że uniknie się od kar.                                                                                                               

Radny K. Nikodem zapytał czy remont dachu na świetlicy sali w Parkowie nie można byłoby zrobić ze środków z wynajmu sali?

Burmistrz powiedział, że przyjrzy się również bliżej temu tematowi. Ponieważ w najbliższym czasie najprawdopodobniej będzie chciał żeby wszystkie umowy były podpisywane w Urzędzie Miejskim.

Radny A. Nadolny wyjaśnił, że remont dachu na sali był zrobiony natomiast na kuchni i pomieszczeniach gospodarczych nie był. Było to we wnioskach majowych natomiast poprzedni Burmistrz nie zrealizował tego. Radny A. Nadolny dopowiedział, że na ta inwestycję było około 400 tys., natomiast poprzednie władze wykorzystały nie całe 200 tys. Z tego klimatyzator został zamontowany za 90 – parę. Więc jest odpowiedz jaka była gospodarność w ówczesnym czasie.

Przewodniczący Radny H. Janus dopowiedział, że z tego co pamięta na salę w Parkowie było około 450 tys. co można by dostać, a około 250 zostało wykorzystane. Także 100 tys. zostało ,,Dolinie Wełny” zwrócone nie wykorzystane, a drugie 100 tys. gmina zaoszczędziła.

Radny K. Nikodem stwierdził, że jest dyskusja cały czas nie w temacie, gdyż pytanie brzmiało czy nie można by tego zrobić z wysłanych środków z dochodów świetlicy?

Przewodniczący dodał, że to jest jedyna sala, która jest OSP i nie musi się wpłacać do budżetu.

Radny A. Nadolny dodał, że ta sal nie służy tylko strażakom ale także całemu społeczeństwu także zdaniem radnego A. Nadolnego jest to zasadne.

Radny K. Nikodem powiedział cytat: ,,Panie radny służy całemu społeczeństwu ale nie za darmo, zarabia pieniądze, więc niech się też remontuje z własnych środków”.

Radny A. Nadolny odpowiedział cytat: ,,chodnik, który gmina wybudowała przy drodze powiatowej w Garbatce też służy całemu społeczeństwu Garbatki”.              

Po burzliwej dyskusji przystąpiono do glosowania nad całością uchwały.   

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 32 do protokołu.

 

u)       zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025.

1)       Autopoprawka nr 1 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,

2)       Autopoprawka nr 2 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,   

3)       Autopoprawka nr 3 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,   

4)       Autopoprawka nr 4 - została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych,   

Skarbnik dodała, że w przedsięwzięciach zmieniło się zadanie ponieważ był wprowadzony parking przy budynku ul. Czarnkowskiej, a było to zadanie rozpoczęte w zeszłym roku natomiast będzie to kontynuacja.

Radny H. Kuszak zapytał Panią Skarbnik jeżeli ten parking nie będzie zrobiony jakie będą skutki?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że będzie trzeba zmienić załącznik nr 2 do WPF. Ponieważ zakres i zmianę przedsięwzięć może tylko dokonać Rada Miejska.

Radny H. Kuszak zapytał jeżeli zabrakłoby środków?

Skarbnik odpowiedział jeżeli zabraknie środków nie będzie realizowany to zostanie tak w budżecie i nie zostanie w ogóle wykonane albo będzie trzeba wystąpić do rady o zmianę przedsięwzięcia czy dołożenie środków.        

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 radnych ,,za” w obecności 15 radnych – załącznik nr 33 do protokołu.

 

 

Przystąpiono do punktu 16 Interpelacje i zapytania Radnych – brak interpelacji.

 

Interpelację odczytał Radny Ł. Zaranek:

,,Wsłuchując się w głosy Mieszkańców Sołectwa Pruśce, dla których uciążliwy jest brak połączeń komunikacyjnych na liniach: Rogoźno – Wągrowiec i Wągrowiec – Rogoźno ( z uwzględnieniem Siernik i Starego ) interpeluję o podjęcie kroków w kierunku zainicjowania rozmów związanych z utworzeniem komunikacji międzygminnej z gminą Wągrowiec w celu wypełnienia luk, jakie powstały na skutek likwidacji i wieloletniego braku połączeń autobusowych między Rogoźnem, a Wągrowcem.

Najbardziej odczuwalny przez Mieszkańców jest brak połączeń z Prusiec do Wągrowca  umożliwiający uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych dojazd na zajęcia na godzinę 8.00. Warto zaznaczyć, iż do wągrowieckich szkół uczęszczają również uczniowie z Rogoźna. Ponadto Mieszkańcy Prusiec sugerują utworzenie połączenia z Prusiec do Rogoźna około godziny 9.00.

Pochylam się także nad problemami Mieszkańców Siernik i Starego, dla których jedyną możliwością dotarcia do Rogoźna są autobusy szkolne, które nota bene nie powinny zabierać nikogo poza uprawnionymi do tego uczniami.

Kolejną kwestią jest fakt, iż wielu Mieszkańców z gminy i miasta Wągrowiec dojeżdża do pracy w Rogoźnie czy Obornikach. Uważam, że dobre zsynchronizowanie przyjazdów z Wągrowca do Rogoźna z wyjazdami z Rogożna do Obornik połączyłoby komunikacyjnie dwa powiaty.

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb swoich Mieszkańców sugeruję, aby w ewentualnych rozmowach z władzami gminy Wągrowiec dążyć do utworzenia tras uwzględniających następujące godziny docelowe:

1)       7:40 przyjazd do Wągrowca,

2)       8:50 powrót do Rogoźna,

3)       16:00 przyjazd do Wągrowca,

4)       17:00 powrót do Rogoźna.

Ponadto ewentualna trasa mogłaby przebiegać wzdłuż: DW 241 do Prusiec, następnie drogą powiatową 2032 Pruśce – Sierniki – Stare, aby wyjść do DW 196 w Wiatrowie i dalej prowadzić do Wągrowca.

Orientacyjna długość tarasy od dworca autobusowego w Rogoźnie do dworca autobusowego w Wągrowcu to wg googlemaps.pl23km.

Wobec powyższego składam na ręce Burmistrza prośbę o podjęcie w/w działań  jednocześnie pozostawiając do dyspozycji w przedmiotowej sprawie.   

 

Następną interpelację odczytała Radny H. Kuszak:

1)       W związku z licznymi sugestiami mieszkańców gminy, proszę o sprawdzenie i ewentualne zlecenie naprawy zabezpieczeń skrzynek ( tzw. rewizji ) na słupach energetycznych i latarniach na terenie gminy Rogoźno, ze szczególnym uwzgl .ędnieniem okolic przedszkoli i szkół.

2)       W zmianach budżetowych na roik 2014 Rada Miejska uchwaliła modernizację M. Poznańskiej. W związku z nie wykonaniem w/w zadania zwracam się z pytaniem: kiedy ruszy inwestycja? Co stało się z przeznaczoną kwotą z roku 2014?

3)       W związku z niedawnym zdarzeniem dotyczącym lądowania helikoptera Ratownictwa Lotniczego na boisku Liceum Ogólnokształcącego zwracam się z pytaniem: - gdzie na terenie Rogoźna znajduje się wydzielone lądowisko, które zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Lotniczym powinno być ,, miejscem gminnym”, czy istnieje możliwość wydzielenia lądowiska dla helikopterów ratowniczych na taranie nowego targowiska, które jest utwardzone, zlokalizowane blisko OSP, opłotowane, oświetlone itd.?     

Burmistrz odpowiedział, że takie miejsce jest wytypowane jest to Rogoziński Klub Sportowy Wełna natomiast do tego typu śmigłowca, który wylądował to nie musi być specjalne lądowisko, taki śmigłowiec może w każdy miejscy wylądować np. na trasie nr 11, na Pl. K. Marcinkowskiego. Natomiast do typowego lądowiska jest zgłoszone sa zarejestrowane w Warszawie. Na terenie Powiatu Obornickiego jest kilka zarówno w Obornikach tak jak i w Rogoźnie. Dalej Burmistrz dodał, że można było zrobić za 20% wkładu własnego oświetlenie tego lądowiska, gdyż sam osobie takie pismo ze starostwa skierował do urzędu ale niestety tego tematu nikt nie podjął. Dlatego, że płyta miała być przystosowana do lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Natomiast w tym przypadku pilot sam znalazł sobie dogodne miejsce do lądowania.

Radny H. Kuszak zasugerował, że nie wie czy Pan Burmistrz ma tak ogromną wiedzę jeśli chodzi o lądowanie helikopterem, bo co to zrobił pilot graniczyło z cudem     ponieważ min. została porwana guma przy skoczni skok w dal i zamawiając z jedną osobą, która interesowała się bardzo mocno w zeszłej kadencji dlatego radny postanowił napisać tą interpelację. Dodał, że helikopter bardzo rzadko na szczęście ląduje na terenie natomiast kwestia, że wyląduje na terenie boiska sportowego jest związana z tym, że  wjazd ciężkiego sprzętu, który dowozi chorego może całkowicie zepsuć murawę sportową. Na koniec radny H. Kuszak podkreślił swoją wypowiedź, że ta interpelacją napisał w woli informacji.

Burmistrz dopowiedział, że jeżeli chodzi o ilość śmigłowców ratowniczych to statystycznie jest więcej na jedną osobę w Rumunii jak w Polsce. Być może to się zmieni i nie będzie odosobniony przypadek ale przy tym zdarzeniu zarówno jedna, jak i druga karetka była w akcji. Wszelkie dyspozycje zapadają z Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego z Poznania z ul. Wiśniowej. Dyspozytor medyczny, który wydał polecenie jednostkom Ratownictwa Medycznego, która miała tą poszkodowaną osobą był śmigłowiec. Ponieważ był on najbliżej.        

Radna L. Kolanowska zapytała Radnego H. Kuszaka, że jeżeli stałoby się coś złego np. z dzieckiem to wtedy zastanawiałby się nad tą trawą czy by ratował życie dziecka, a ten helikopter niech by wylądował i zniszczył tą trawę?

Radny H. Kuszak podkreślił, że radna L. Kolanowska chyba nie do końca słuchała przedstawią przez radnego H. Kuszaka interpelację, ponieważ w kontekście tego, że dysponuje się pięknym targowiskiem to zapytał pana Burmistrza czy istniałaby taka możliwość. Dodał, że nawet jeżeli byłaby to starsza osoba to też by chciał żeby ten helikopter wylądował na boisku i nie patrzyłby na trawę.

Radna L. Kolanowska dopowiedział, że w interpelacji nie było z tego sformułowania o ,,trawie”, natomiast to co dodał to było o zniszczonej ,,trawie”.   

 

Radny Z. Chudzicki zapylał, iż Członkowie Grupy Sportowej w Rogoźnie ,,Run Rogoźno” zwrócili się do Burmistrza o współfinansowanie oraz zorganizowanie w miesiącu maj, biegu ulicznego w Rogoźnie?

Burmistrz odpowiedział, że w organizacji jak najbardziej jest otwarty na spotkanie i omówienie szczegółów.

Sołtys K. Gromanowska poinformowała, że jej córka również bierze udział w maratonach i jest to zorganizowane w ten sposób, że zapisy są dużo wcześniej i każdy z uczestników wpłaca kwotę symboliczną na koszulkę, numerek itd.

Burmistrz dopowiedział, że o takiej formie co wspominała pani sołtys odbyły się rozmowy z Dyrektorem OKS.

Wypowiedź uzupełniła Pani Z-ca Burmistrza, że bardzo dobrze, że pojawiają się grupy sportowe. Dyrektor Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim zarzucił, że Rogoźno jest dziurą na mapie Wielkopolski jeżeli chodzi o sport  i w tym  celu ma się to odbywać planowo. Zamierza się powołać Radę Sportu i wszystkie te grupy zajmujące się sportem służyły burmistrzowi jako ciało doradcze i żeby opracować roczny plan działań sportowych.

Burmistrz dodał, że Rada Sportu jest potrzeba po to aby to robić w sposób planowo, a nie politycznie.

Radny J. Łatka zapytał Burmistrza o pismo mieszkańców ul. Południowej, Wschodniej i Zachodniej w związku z tym zapytał czy dokumentacja, która jest wspomniana w piśmie jest dokumentacja wykonaną przez Gminę Rogoźno, jeżeli to kiedy jest planowane spotkanie z mieszkańcami lub Prezesem Aquabellisu?

Burmistrz odpowiedział, że spotkanie jest zaplanowane na dzień po sesji na 7 rano. Gdzie będzie omawiane oprócz w/w ulic sprawę Józefinowa, natomiast sprawa spotkania z mieszkańcami odbędzie się w dalszym terminie. Wstępnie odbył burmistrz już z Panem Szewczakiem, który jest przedstawicielem tej grupy osób. Postara się problem rozwiązać ponieważ to jest zadaniem gminy jest dostawa wody i odbioru ścieków mieszkańców.

Burmistrz odpowiedział, że w Urzędzie dokumentacji nie ma. Po czym burmistrz poprosił o wyjaśnienie T. Zygmunta czy dokumentacja się znajduje czy nie.

Kierownik T. Zygmunt wyjaśnił, że dotyczy to terenu gdzie właścicielem jest Pan Szewczak z związku z powyższym może być, że dokumentacja jest jego posiadaniu jako inwestora.

Burmistrz dopowiedział, że maja umówić się spotkanie na omówienie szczegółów.

Radny S. Kupidura zapytał o wniosek na os. Przemysława Pana Kowalskiego? Czy jest możliwość techniczna skoro są znaki zamieszkania?

Burmistrz odpowiedział, że jest robiona zmiana organizacji ruchu, która dotyczy min. ul. Seminarialnej, Krótkiej, Biskupskiego. Natomiast odnośnie tych szczegółów nie odpowie gdyż sprawa jest świeża i zajmuje się tym Z. Wiese.

Radny K. Nikodem zasugerował, żeby przy spotkaniu z dużymi przedsiębiorcami zaproponować im obniżenie koszów poboru wody.

Burmistrz, odpowiedział, że takie zadanie zlecił Prezesowi Aquabellis w miesiącu grudniu. Natomiast ustawa mówi coś innego, że czym więcej pobiera się wody to powinno to być drożej ale szuka się różnych rozwiązać  takich żeby to zrobić.

 

                    

 

Przystąpiono do punktu 17 odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiedź na interpelację Ł. Zaranka odczytał wiceprzewodniczący Rady M. Kutka.

W odpowiedzi na interpelację 1/2/2015 r. autorstwa Łukasza Zaranka dotyczącej komunikacji na trasie Rogoźno – Wągrowiec – Rogoźno z uwzględnieniem miejscowości Sierniki informuję, że Gmina Rogoźno podejmuje działania nad uruchomieniem komunikacji autobusowej między Rogoźnem, a Wągrowcem. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi przewoźnikami nad przyjęciem formy ww. komunikacji, jej przebiegu, długości trasy oraz ilości kursów, które będą obsługiwać ww. trasę.

W momencie uzyskania szczegółowych danych niezwłocznie poinformuję o nich Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny Ł. Zaranek dodał, że uczestniczył w rozmowach, które było zorganizowane prze Burmistrza w Urzędzie z przedstawicielami PKS Piła. Po spotkanie za namową Pani przedstawiciel PKS Piła wystosował e-maila odnośnie potrzeb jakie mieszkańcy Prusiec czują odnośnie komunikowania się między Wągrowcem, a Rogoźnem. Radny Ł. Zaranek otrzymał odpowiedź i z o 01.04. zostanie uruchomione połączenie z Wągrowca do Ryczywołu, autobus będzie wyjeżdżał o godz. 15.20 z Wągrowca.    

 

Przystąpiono do punktu 18 wolne głosy i wnioski.

 

Burmistrz poinformował, że dzwonił Przewodniczący Rady Powiatu z informacją, że do dyżurów Radnych chcą dołączyć Radni Powiatowi.

Sołtys Budziszewska Z. Nowak zapytał Burmistrza jak wygląda sprawa wodociągu miejscowości Budziszewka.

Burmistrz odpowiedział, że temat ten jest już poruszony.

Radny M. Kutka poinformował, że uczestniczył na zebraniu Ogródków Działkowych im. J. Słowackiego i obiecał, że jeżeli będzie sprzątanie gminne to żeby rów przy Ogródkach Działkowych też uprzątnąć. Miał również zgłoszenia od mieszkańców, żeby również zorganizować turniej pili nożnej dla osób 35+ - 40+.

Radny A. Nadolny zgłosił przepust do remontu w drodze gm. Dojazd do 4 posesji.

Radny K. Nikodem poinformował, że w zeszłej kadencji były remontowane 2 przepusty pomiędzy drogą Południową, a Garbatką, a drugi przejeździe kolejowym i czy jest możliwość poprawy tych przepustów ponieważ były źle zrobione.

Burmistrz poprosił o odpowiedź Radnego R. Kinacha gdyż jest to zadanie Spółki Melioracyjnej.

Radny R. Kinach odpowiedział, że Spółka zajmie się tymi przepustami.    

 

 

19. Zakończenie.

Po wyczerpani porządku obrad Przewodniczący Rady trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego zamknął obrad VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21:30

Protokół sporządziła D.  Ślachciak

Rogoźno, dnia 20 kwiecień 2015 r.

VII  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 25 marca 2015 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

drukuj pobierz pdf