Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 stycznia 2098 roku o godz. 16:00 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 PROTOKÓŁ nr 2/2019

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 stycznia 2098 roku o godz. 16:00 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Henryk Janus. Przewodniczący stwierdził, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Praca nad projektem statutu Gminy Rogoźno.
 6. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty 3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”..

 

Ad. 5. Praca nad projektem statutu Gminy Rogoźno.

Pan przewodniczący Henryk Janus zadał pytanie odnośnie Regulaminu i paragr. 17. Pan inspektor Dolatowski wyjaśnił, że ten paragraf oznacza, iż osoby o których mowa mogą być dopuszczone do głosu jednakże tylko do złożenia wyjaśnień. Pan radny Henryk Janus zgłosił poprawkę do paragrafu 38 ust. 1 proponując dopisanie „ głosowanie jawne podczas komisji”. Pan inspektor Dolatowski poinformował radnego, iż głosowanie nie kłóci się, natomiast posiedzenia komisji opisane są w innym rozdziale. Mimo wszystko pan radny poprosił o wprowadzenie tej poprawki do statutu. Kolejna poprawka dotyczyła paragrafu 47 ust. 1 - pan radny zaproponował by zamiast słowa sesji wstawić inne słowo. W paragrafie 22 statutu gminy padła propozycja by „korespondencja adresowana do radnych oraz Rady Miejskiej w Rogoźnie była otwierana w kancelarii”

 

Ad. 6. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

Brak

 

Ad. 7 Zaopiniowanie materiałów na najbliższe posiedzenie sesji Rady Miejskiej:

 • w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w tym podpunkcie swoją uchwałę przedstawiła pani kierownik GOPS - Ewelina Kowalska, po jej omówieniu pan radny Janus zaproponował, by do osób które korzystają z usług przesłać pisemne wyjaśnienie. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. W. Poznańska 50/11 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym – bez uwag,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Budziszewko 36, gm Rogoźno w trybie bezprzetargowym, w tym punkcie pani radna Ewa Wysocka zapytała o umiejscowienie nieruchomości, oraz czy obecny właściciel chce to kupić ? Pan Roman Piątkowski poinformował, że jest to miejsce gdzie miała znajdować się chlewnia i potwierdził, że chętnym do wykupienia jest obecny właściciel.
 • uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, bez uwag,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno, bez uwag,
 • uchwała w sprawie przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ, bez uwag
 • uchwała w sprawie poboru opłaty targowej - pani skarbnik Maria Kachlicka przedstawiła wpływy z opłaty targowej, opłaty rezerwowe wraz z wynagrodzeniami. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy możliwe jest podanie zysku od osób handlujących poza piątkiem? Pan Krzysztof Nikodem dodał, czy pobór jest droższy niż inkaso? Pani skarbnik wyjaśniła, że opłata pobierana jest w tym dniu, w którym się handluje, a nie raz w tygodniu - i dodała, że latem i tak stoi ze straganami zdecydowanie więcej osób. Pan przewodniczący zapytał, jakie będą korzyści, kiedy zarządzanie targowiskiem zostanie przekazane w ręce spółdzielni socjalnej? Pan burmistrz Szuberski wyjaśnił, iż będzie wtedy zdecydowanie mniejsze obciążenie wydziału inwestycyjnego, a po konsultacji z panią skarbnik ustalił, że 50% zysku z inkasa zostanie w gminie, a reszta będzie przekazana spółdzielni. Pan radny Wojciechowski zapytał, czy była analizowana sytuacja ogłoszenia przetargu na obsługę targowiska? Pani skarbnik zapytała się jak pan sobie to wyobraża, co z licznikami od prądu? Pan przewodniczący zapytał się dlaczego wydział inwestycyjny zajmuje się targowiskiem? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to spowodowane trwałością projektu na targowisko. Pan radny Wojciechowski zapytał, dlaczego wogóle jest propozycja zmiany zarządcy targowiska? Pani Renata Tomaszewska wyjaśniła, że chodzi o jeden podmiot, pan burmistrz dodał, że CIS i OPUS są jednostkami gminnymi i one muszą się same utrzymać, a jeżeli zleci się to jednemu podmiotowi, to będzie to wszystko skupione w jednym miejscu. Pani radna Ewa Wyscoka nie zgodziła się z panią burmistrz, że jednostki CIS czy OPUS tanio wykonują zlecone im zadania, a jako przykład pani radna podała propozycję jaką złożyła CIS-owi na koszenie trawy - a koniec końców cena była jej zdaniem tak wysoka, że zleciła to osobie z sołectwa. Pani z-ca burmistrza stwierdziła, że pani sołtys nie zrobiła innego rozeznania i dlatego oceniła, że jednostka ta wykonuje usługi zbyt drogo. Natomiast pan kierownik Paweł Andrzejczak uzupełnił odpowiedź na wcześniejsze pytanie radnego Wojciechowskiego, iż spółdzielnia ani CIS nie brały udziału w przetargach ponieważ na początku nie miały ani referencji, ani doświadczenia - natomiast obecnie nie zawsze wygrywają.
 • uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Rogoźno na rok 2019 - w tym punkcie po krótkiej dyskusji pan Krzysztof Nikodem złożył wniosek o zabezpieczenie 30 tys zł na program „Odnowa wsi”, argumentując to tym, iż jest dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Za wnioskiem pana radnego 3 głosy przy 1 „wstrzymującym się”.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Perlicjan zabrał głos w sprawie naprawienia drogi przez Lasy Państwowe z prośbą oznakowania tonażu w Rożnowicach. Pani radna Wysocka zgłosiła wniosek o uporządkowanie rowów od strony stawu pani śass, a drugi wniosek dotyczył zabezpieczenia 50 % środków dla powiatu z dotacji na wykonanie sygnalizacji świetlnej w Studzieńcu z ograniczeniem prędkości do 50km/h. Wnioski zostały przyjęte pierwszy jednogłośnie a drugi „za” 3 głosy i 1 „wstrzymujący’.

Pan przewodniczący zgłosił trzy wnioski, pierwszy dotyczył montażu lustra od drogi nr 11 w stronę zabudowań dawnego PGR-u na zakręcie w prawo. Kolejny wniosek dotyczył ręcznej wycinki odrostów lip na drodze nr 272520P i ostatni wniosek, który dotyczył polepszenia widoczności na skrzyżowaniu drogi 273520P z drogę 272513P w Owieczkach 2.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończone zostało o godz. 19.30 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf