Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Określenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała Nr XIV/105/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984. Nr.153, poz. 1271, Nr.214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 117,poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,poz. 1016) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finansów z 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962 ) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych - wg załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012. 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2011 z dnia 26 października 2011

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka (zł)

I.                     

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

A/1 pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie ( z katalizatorem)

A/2 pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie (bez katalizatora)

B/1 pow. 5,5 t do 9 t włącznie ( z katalizatorem)

B/2 pow. 5,5 t do 9 t włącznie (bez katalizatora)

C/1 pow. 9 t do poniżej 12 t. (z katalizatorem)

C/2 pow. 9 t do poniżej 12 t. (bez katalizatora)

 

 

 

692,-

704,-

745,-

772,-

798,-

824,-

II.                   

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

i rodzaju zawieszenia, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem

pneum. lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                    

D W I E  O S I E

 

 

12

13

14

15

13

14

15

i więcej

1.631,-

1.639,-

1.652,-

1.666,-

1.639,-

1.652,-

1.666,-

1.678,-

2.                    

T R Z Y  O S I E

 

 

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

i więcej

1.639,-

1.652,-

1.666,-

1.678,-

1.704,-

1.731,-

1.652,-

1.666,-

1.678,-

1.704,-

1.983,-

1.983,-

3.                    

C Z T E R Y  O S I E  I  W I Ę C E J

 

 

12

25

27

29

31

25

27

29

31

i więcej

1.652,-

1.666,-

1.678,-

2.082,-

2.082,-

1.666,-

1.678,-

2.082,-

2.977,-

2.977,-

III.                 

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 ton

A/ z katalizatorem

B/ bez katalizatora

Stawka (zł)

 

 

 

1.539,-

1.598,-

IV.                 

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu

pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) pojazdów równej lub wyższej

Oś jezdna z zawieszeniem

pneum. lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                    

D W I E  O S I E

 

 

12

18

25

31

18

25

31

i więcej

2.051,-

2.064,-

2.079,-

2.105,-

2.064,-

2.079,-

2.105,-

2.302,-

2.                    

T R Z Y  O S I E

 

 

12

40

40

i więcej

2.131,-

2.166,-

2.166,-

2.977,-

V.                   

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Stawka (zł)

 

 

320,-

VI.                 

P R ZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdach i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy { w tonach }

Osie jezdne z zawieszeniem

pneum. lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                    

J E D N A  O Ś

 

 

12

18

25

18

25

i więcej

427,-

468,-

532,-

398,-

439,-

706,-

2.                    

D W I E  O S I E

 

 

12

28

33

38

28

33

38

i więcej

639,-

772,-

1.069,-

1.447,-

573,-

1.069,-

1.622,-

2.138,-

3.                    

T R Z Y  O S I E

 

 

12

38

38

i więcej

851,-

1.185,-

1.185,-

1.611,-

VII.               

A U T O B U S Y

 

 

A/ mniej niż 30 miejsc do siedzenia

B/ równiej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

866,-

1.801,-

  

 

drukuj pobierz pdf