Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 40/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 03.2010r. i 22.03.2010r., o godz. 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 40/2010

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 19.03.2010r. i 22.03.2010r.

 

Temat posiedzenia:

1.       Opiniowanie wykonania budżetu przez Urząd Miejski za 2009r.

2.       Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

 

 

                W posiedzeniach uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury M. Galczewski, Główna Księgowa M. Piesik, Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego M. Mysłek, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski,  Główna Księgowa ZEAPO A. Wenz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska oraz Główna Księgowa GOPS A. Mazurczak.

 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami :

1.       Imienny wykaz udzielonych ulg i umorzeń w 2009 roku,

2.       Rb- NDS- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie (za okres od 01.01.-31.12.2009r.),

3.       Rb- PDP- roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

4.       Rb- 27 S- roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

5.       Rb- 27 ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

6.       Rb- 28 S- roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

7.       Rb- 30- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,

8.       Rb- 33- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,

9.       Rb- 50- kwartale sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2009r.,

10.    Rb- Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,

11.    Wyszczególnione zestawienie kredytów,

12.    Rb- N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności,

13.    Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych w 2009r.

14.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok.

 

 

 

                Analizując sprawozdanie Rb- 27 S Komisja zauważyła, że planowane dochody po zmianach dokonanych w ciągu roku wynoszą 39.221.409zł, a wykonane dochody wynoszą 38.910.535,82zł, co stanowi 99,21%.

 

 

 

                Komisja stwierdziła, że wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

% wykonania

010

Rolnictwo i łowiectwo

613.164,00

613.333,79

100,03

020

Leśnictwo

6.500,00

4.038,19

62.13

050

Rybołówstwo i rybactwo

21.000,00

21.042,50

100,20

600

Transport i łączność

120.500,00

796,27

0,66

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.537.913,00

1.720.420,94

111,87

710

Działalność usługowa

104.676,00

104.676,00

100,00

750

Administracja publiczna

133.300,00

129.347,57

97,03

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

32.496,00

32.316,17

99,45

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.500,00

5.772,64

104,96

756

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13.960.733,00

13.596.184,90

97,39

758

Rożne rozliczenia

14.773.877,00

14.805.334,32

100,21

801

Oświata i wychowanie

713.931,00

699.138,28

97,93

852

Pomoc społeczna

6.435.486,00

6.443.743,05

100,13

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

470.603,00

434.986,76

92,43

854

Edukacyjne opieka wychowawcza

279.340,00

270.592,90

96,87

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

11.888,00

x

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.390,00

16.923,54

136,59

 

RAZEM

39.221.409,00

38.910.535,82

99,21

 

 

                Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niskie wykonanie w dz. 020 – Leśnictwo (tj. 62,13%) wynika z trudności oszacowania wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich za czynsze dzierżawne płacone przez wszystkie koła łowieckie z terenu Gminy Rogoźno. Wpłaty dokonywane są w IV kwartale, a koła łowieckie mają prawo do odliczenia od należności nakłady poniesione na zalesienie. Ponadto niskie wykonanie w dz. 600 – Transport i łączność (tj. 0,66%) dotyczy umowy podpisanej z Województwem Wielkopolskim ws. partycypowania w kosztach zadania „Budowa drogi Nr 272513P Owieczki – Owieczki Małe do drogi 2025P” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pomimo terminowego zawiadomienia o ukończeniu zadania, nie otrzymano zaplanowanej kwoty. Skarbnik Gminy nadmieniła, że po dokonaniu odbioru wykonanego zadania przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego obciążono notą księgową FOGR na kwotę 120.000zł (zgodnie z zawartą umową). Zostało to dokonane, więc za jakiś czas środki powinny już wpłynąć. Nadmieniła, że wykonanie dochodów powyżej zaplanowanej kwoty w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (tj. 111,87%)wynika z podjęcia wielu uchwał przez Radę ws. sprzedaży nieruchomości na poszerzenie posiadanych działek, na koniec roku 2009r. Dochody te nie były zaplanowane w budżecie. Ponadto wykonanie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (tj. 92,43%) dotyczy otrzymanej dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczy przypisu za wykonanie przyłącza do sieci gazowej w m. Karolewo i Laskowo oraz spłaty części zobowiązań przez mieszkańców wsi Tarnowo. Wysokie wykonanie dochodów w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (tj. 136,59%) wynika z obciążenia PCPR w Obornikach za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku RCK w Rogoźnie ( dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz z otrzymanych środków z programu polsko – niemieckiego na sfinansowanie pobytu młodzieży niemieckiej.

                Skarbnik Gminy poinformowała, że szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych znajduje się w części opisowej sprawozdania (od str. 12 – 23).

                Komisja stwierdziła, że wykonanie dochodów z tytułu:

a/  subwencji ogólnej – wynosi 14.553.182,00zł – 100,00%,

b/ dotacji celowych – wynosi 7.413.807,83zł        – 99,78%,

c/ dotacji rozwojowej – wynosi 434.986,76zł        – 92,43%,

d/ dochody własne – wynosi 16.503.559,23zł        – 99.16%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5.440.475,88zł tj. 90,80%,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 597.530,00zł tj.100,00%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł – 11.336,50zł tj. 91,50%,

- dochody pozostałe  - 10.459.216,85zł tj. 104,11%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 37.364.736,29zł tj.99,07%

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.545.799,53zł tj. 102,63%.

                Komisja stwierdziła, że wykonanie dochodów jest prawidłowe, a realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych został wykonany tylko w 90,80%, co nie miało wpływu na ogólne wykonanie dochodów, ponieważ dochody pozostałe zostały wykonane w 104,11% i zrównoważyły ogólne % wykonanie dochodów budżetowych Gminy.

                Komisja stwierdziła, że wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

% wykonania

010

Rolnictwo i łowiectwo

619.664,00

616.070,81

99,42

050

Rybołówstwo i rybactwo

21.000,00

20.292,80

96,63

600

Transport i łączność

6.978.001,00

6.557.181,58

93,97

630

Turystyka

45.000,00

13.150,00

29,22

700

Gospodarka mieszkaniowa

719.150,00

617.739,84

85,90

710

Działalność usługowa

268.676,00

131.680,24

49,01

750

Administracja publiczna

3.568.623,00

3.293.316,45

92,29

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

32.496,00

32.316,17

99,45

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.148.784,00

1.136.166,69

98,90

756

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

159.700,00

150.778,69

94,41

757

Obsługa długu publicznego

218.000,00

92.067,52

42,23

758

Rożne rozliczenia

255.813,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

18.101.566,00

17.219.197,44

95,13

851

Ochrona zdrowia

382.630,00

353.359,89

92,35

852

Pomoc społeczna

7.758.466,00

7.728.300,59

99,61

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

505.092,00

469.410,76

92,94

854

Edukacyjne opieka wychowawcza

704.691,00

648.867,34

92,08

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.946.935,00

2.693,593,82

91,40

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.597.731,00

1.572.595,37

98,43

926

Kultura fizyczna i sport

282.317,00

234.483,57

83,06

 

RAZEM

46.314.335,00

43.580.569,57

94,10

               

                Skarbnik Gminy poinformowała, że szczegółowe wykonanie wydatków znajduje się w części opisowej sprawozdania (od str. 34 - 60).

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała o niskie wykonanie w dz. 630 – Turystyka tj. 29,22%.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dział ten dotyczy budowy i modernizacji istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim. Wykonanie dotyczy tylko projektu tego zadania. Realizacja całego zadania była planowana przy udziale środków unijnych, o które nie wystąpiono, ponieważ zasady finansowania procentowego nie były zadowalające. Przypomniała, że pomimo dwukrotnego występowania o rezygnację z wykonywania tego zadania Rada Miejska nie wyraziła na to zgody.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę na wysokie dobre wykonane wydatków w dz. 600 – Transport i łączność tj. 93,97%.

Skarbnik Gminy poinformowała, że niskie wykonanie w dz. 710 – Działalność usługowa tj. 49,01% jest związane z opóźnieniem sprawozdania przez Wojewodę zgodności procedury planistycznej z prawem, wstrzymaniem procedury planistycznej do momentu sporządzenia przez WZMiUW aktualizacji Programu (wykreślenie z niego zbiornika retencyjnego), brakiem zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nie rolnicze gruntów kl III.

Radny J. Witt zapytał o wykonanie wydatków w dz. 758 – Różne rozliczenia tj. 0,00%.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dz. 758 dotyczy zaplanowanej rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. 40.000zł oraz na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 210.813zł. Rezerwy celowe rozwiązywane były w miarę potrzeb.

Radny R. Dworzański zapytał o dz. 757 - Obsługa długu publicznego tj. 42,23%.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na obsługę długu publicznego zaplanowano(odsetki od kredytów i pożyczek)  kwotę 218.000,00zł, wykonanie wyniosło 92.067,52zł. Oszczędność polegała głównie na zaciągnięciu kredytu później niż zaplanowano. Kredyt na sfinansowanie deficytu 2009r. w kwocie 7.320.000zł uruchomiono 15.12.2009r., a umowę podpisano 29.10.2009r. Dodała, że umowa WIBOR jest podpisana na najniższe dostępne oprocentowanie 1,6% prowizji z ING Bank Śląski O/ Poznań.

Komisja stwierdziła, że niskie wykonanie w dz. 757-  Obsługa długu publicznego świadczy o prawidłowym zarządzaniu obsługą długu publicznego Gminy.

 

 

                Na spotkaniu 22 marca 2010r. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania złożonego przez Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury M. Galczewskiego – załącznik nr 1 do protokołu. Poproszono Główną Księgową, p. M. Piesik o informację o kosztach przeprowadzonych remontów i średniej płacy w 2009r. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zwróciła uwagę na oszczędne gospodarowanie pieniędzmi na energię przez Dyrektora RCK. Zapytała, w jaki sposób wykorzystano zaoszczędzone środki?

Główna Księgowa RCK odpowiedziała, że środki przechodzą do budżetu 2010r. i zostaną rozdysponowane w ciągu roku.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytał czego dotyczą – Pozostałe wydatki?

Główna Księgowa RCK odpowiedziała, że są to inne koszty finansowe, które nie mogły zostać zakwalifikowane do poszczególnych paragrafów. W rozdz. 92118 – Muzeum pozostałym wydatkiem jest koszt zakupu sprzedawanego towaru.

Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z wykonaniem wydatków w :

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 97,19 %

rozdz. 92116 – Biblioteki – 97,88%

rozdz. 92118 – Muzea – 97,79%.

 

                W dalszej kolejności sprawozdanie złożył Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego M. Mysłka – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny J. Witt zapytał, jak wyglądają wpływy zaległych pieniędzy z czynszów?

M. Mysłek wyjaśnił, że szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w Opisie do sprawozdania RB – 30 tz.:

       122 lokale z zaległością 1- miesiąca

       129 lokali z zaległością od 2-6 miesięcy

        41  lokali z zaległością od 7-12 miesięcy

       135 lokali z zaległością ponad 12 miesięcy.

Rokowania na spłatę należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych są niewielkie. Dodał, że chcąc odcinać dopływ instalacji, trzeba zapewnić inne źródło czerpania wody w budynku.

Radny J. Witt zapytał o powód wykonania w 59,17% wydatków w §4430 – Ubezpieczenia budynków.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że wynika to z przywilejów u firmy ubezpieczającej, która dała rabat.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała o wykonanie §4270 – Zakup usług remontowych w 72,73%.

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że z pozostałych środków pokryto rachunki za wodę, wywóz śmieci i ścieki.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, czy osoby, które nie płacą czynszu mogłyby na rzecz ZAMKu odpracować należność? Dodała, że spółdzielnie mieszkaniowe to praktykują.

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że wszelkie roboty wykonywane przez taką osobę trzeba zabezpieczyć, przeprowadzić szkolenia BHP, zapewnić ochronę pracowniczą itd. Kiedyś była osoba, która odmalowała pomieszczenia przychodni, ale w tej chwili nie jest to praktykowane. Dodał, że dużym ryzykiem jest powierzanie komuś np. malowania ścian, bo może spaść z drabiny. Nadmienił, że po stronie pracodawcy leży również odprowadzanie składek do ZUS itp.

Radny J. Witt zapytał, czy są lokale z zaległościami bieżącymi, gdzie obecnie jest prowadzona działalność gospodarcza?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że nie.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na stale wzrastające należności z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych., które wynoszą odpowiednio 1.204.402,30zł i 29.527,96zł.

 

 

Następnie sprawozdanie złożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała o realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”.

Główna Księgowa wyjaśniła, że ostatnia transza nadeszła bardzo późno, bo 29 grudnia 2009r. z Urzędu Marszałkowskiego.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że GOPS w Rogoźnie w 2009r. realizował projekt „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” razem z OPS w Ryczywole (15 osób), OPS w Obornikach (22 osoby) i PCPR w Obornikach (1 osoba). W GOPS Rogoźno udział brało 17 osób. Ogólna wartość projektu na wszystkie jednostki wyniosła 525.811,90zł. GOPS Rogoźno otrzymał kwotę 207.986,92zł z czego 10,5% to kwota wkładu własnego. W projekcie brały udział 3 grupy. Pierwsza z nich były to osoby bezradne i niepełnosprawne, kolejna to seniorzy. Odbyło się wiele kursów, również takich przyuczających do zawodu, kurs na prawo jazdy kat. B, wyjazd do Jarosławca osób niepełnosprawnych na 2 tygodnie, zajęcia z psychologiem, kurs kosmetyczki,fryzjera  itd.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, czy rodzice  dzieci, które udały się do Jarosławca również pokrywały część kosztów?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie. Dodała, że dzieci jechały wraz ze swoim opiekunem.

Radny J. Witt zapytał o wydatki na usługi telefonii komórkowej.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jest 7 telefonów komórkowych w GOPS. Dodała, że rachunki są niższe z tego tytułu w związku z obniżeniem limitów na rozmowy.

Radny J. Witt zapytał, czy rozliczane są również rozmowy prowadzone z prywatnego telefonu w celach służbowych?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jeden telefon znajduje się  w kancelarii Ośrodka i w razie potrzeby każdy może z niego skorzystać.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała o zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009r. w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że dotyczy to wniosków złożonych w miesiącu grudniu, a zasiłki były wypłacane w miesiącu styczniu.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, kto składa taki wniosek.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że osoba, która przebywała w ośrodku Monar – Markot.

Komisja Rewizyjna  stwierdza, że w poszczególnych działach wykonanie wydatków budżetu kształtuje się na poziomie:

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99,99%

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 100,00 %

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98,72%

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 99,66%

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98,56%

85295 – Pozostała działalność – 100,00%

ogółem: 99,61%.

 

 

Następnie sprawozdanie złożył Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oświatowych Wiktor Jaworski –  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, kto i czym się kierowano dzieląc kwotę 5.000zł, którą firma DENDRO przeznaczyła na dożywianie dzieci?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że zasięgnięto w GOPS informacji o osobach, które wypadły z dożywiania, bo o kilka złotych przekroczyli pułap dochodowy. Pozostałą część stanowią osoby, którym w opinii dyrektorów należy pomóc z przyczyn okresowych. Dodał, że co miesiąc firmie DENDRO jest przedstawiane rozliczenie, ile dzieci skorzystało z dożywiania, jaka była stawka, a oni co miesiąc przelewają kwotę 1.500zł.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, czym jest dochód z marży w dochodach SP Nr 2 i SP Nr 3?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że w pierwszym przypadku dotyczy to umowy w z LO z którego dzieci przychodzą na obiady, a w drugim przypadku dotyczy to nauczycieli i pracowników, który płacą więcej niż uczniowie.

Radny R. Dworzański zapytał, czy któraś z placówek ma zobowiązania wymagalne?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że nie.

Radny R. Dworzański zapytał, czego dotyczą należności pozostałe do zapłaty w kwocie 163,20zł w SP Nr 3?

Główna Księgowa ZEAPO odpowiedziała, że jest to należność z tytułu odpłatności za wyżywienie, ponieważ trójka dzieci nie zdążyła zapłacić za wyżywienie w stołówce szkolnej.

                Członkowie Komisji stwierdzili, że sprawozdania przedstawione przez poszczególne placówki oświatowe odzwierciedlają sprawozdanie Rb- 28S oraz Rb – Z.

                Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z wykonaniem wydatków w :

dz. 801 – Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –  95,49%

rozdz. 80104 – Przedszkola – 91,23%

rozdz. 80110 – Gimnazja – 96,71%

rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej -  99,52%

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 88,52%

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 99,66%

 

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 96,87%

 

 

Następnie Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku następującej treści:

 

Na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2009 oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2009 rok.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Rogoźna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.

Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

 

Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym „za” udzieleniem absolutorium oddano 3 głosy, w obecności 3 członków Komisji.

 

Ponadto w załączeniu do protokołu znajduje się opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu przez Burmistrz Rogoźna, przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

 

 

Przewodnicząca...................................................

 

Zastępca...............................................................

 

Członek................................................................

 

 

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 9 kwietnia 2010 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf