Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym

 

UCHWAŁA Nr XXI/174/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1, art. 36 ust. 2 lit. I, art. 97 ust.1a i ust. 5, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają schronienia osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Rogoźno.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. Ośrodek wsparcia - ośrodek, schronisko, noclegownia, dom dla bezdomnych i pozbawionych schronienia.

2. Odpłatność - kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia przy uwzględnieniu przyznanego zakresu usług.

3. Kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej.

5. Osoba samotnie gospodarująca - osobę, o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Rodzina - osoby, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

7. Decyzja administracyjna - decyzja administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  1. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

§ 3. 

1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego oraz decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika GOPS w Rogoźnie.

2. Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia oraz o odpłatności za pobyt wydaje Kierownik GOPS w Rogoźnie.

3. W nagłych przypadkach decyzję o udzieleniu schronienia podejmuje pracownik nadzorujący ośrodek wsparcia, przy czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS w Rogoźnie.

 

§ 4. 

1. Pomoc w formie schronienia przysługuje osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Rogoźno.

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny.

3. Osoby nie ponoszą opłaty, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, z wyjątkiem osób bezdomnych.

4. W indywidualnych przypadkach po analizie sytuacji dochodowej i ponoszonych wydatków, osoby mogą złożyć oświadczenie o dobrowolnym ponoszeniu w całości, bądź części kosztów pobytu zależnie od kwoty kryterium dochodowego tj: powyżej 100% kryterium dochodowego, jednakże wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażony w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku może zmniejszyć się maksymalnie o 20%.

5. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie z tabelą w § 5 niniejszej uchwały.

6. Dla bezdomnych ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie z tabelą w § 6 niniejszej uchwały.

 

§ 5. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalona jest zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

 Dochód osoby wyrażony w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażony w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia

l.

do 100%

bezpłatnie

2.

powyżej 100 % do 125 %

 30%

3.

powyżej 125 % do 150 %

 50 %

4.

powyżej 150 % do 200 %

70%

5.

powyżej 200 %

 100 %

 

§ 6. Pomoc udzielona w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatna, w wysokości określonej zgodnie z poniższą tabelą.

 

Lp.

Dochód osoby bezdomnej wyrażony w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażony w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej wyrażony w % w odniesieniu do miesięcznego kosztu pobytu w schronisku z usługami opiekuńczymi

l.

powyżej 0 % do 100%

do 20% (i nie więcej niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie)

do 20% (i nie więcej niż 50% 50 % dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie)

2.

powyżej 100 % do 125 %

30%

30%

3.

powyżej 125 % do 150 %

50 %

50 %

4.

powyżej 150 % do 200 %

70 %

70 %

 5..

powyżej 200 %

 100 %

 100 %

 

 

§ 7. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 4 - 6, winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek bankowy lub w kasie GOPS w Rogoźnie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu i stanowi dochód Gminy Rogoźno.

§ 8. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.

§ 9. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 5 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 10. Traci moc uchwała Nr LXX/611/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do świadczeń przyznanych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r

 

 

 

UZASADNIENIE

Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie do nowej regulacji, wprowadzonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która weszła w życie w dniu 4 października 2019 r.

Zgodnie z dotychczasową regulacją zawartą w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby przebywające w ośrodkach wsparcia, do których należą także schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie ponoszą opłat za pobyt w tych ośrodkach, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Natomiast zgodnie z art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w art. 97 ustawy o pomocy społecznej po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu".

W obecnie obowiązującej uchwale dotyczącej zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, jakimi są schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, § 3 stanowi o nieodpłatnym pobycie w schronisku dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W związku z wprowadzeniem nowego zapisu w ustawie o pomocy społecznej, o którym mowa powyżej, konieczne jest na jej czytelność oraz ujednolicenie stawek opłat (likwidacja stawek dobowych) jest podjęcie nowej uchwały.

Wskazana nowelizacja weszła w życie w dniu 4 października 2019 r.

            Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf