Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 27/2017

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek stwierdziła,że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Analiza sprawozdania finansowego w wykonania budżetu za rok 2016.
 6. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2016. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu
 7. Sprawy bieżące
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie .

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 5 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.5. Analiza sprawozdania finansowego w wykonania budżetu za rok 2016.

Pani Skarbnik Maria Kachlicka przedstawiła komisji:

 • sprawozdanie finansowe,
 • łączny bilans jednostki i zakładu budżetowego,
 • łączny rachunek zysków i strat,
 • łączny zmiany funduszu jednostki.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i skontrolowała arkusze kalkulacyjne łącznych sprawozdań finansowych oraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stwierdzając prawidłowość przedstawionej informacji zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych. Dokonała porównania przedstawionej informacji z informacją z ostatniego okresu tj. z informacją z dnia 31.12.2014 r. oraz sprawdziła wniesione udziały do spółek prawa handlowego z danymi wykazanymi w bilansie łącznym, a także wykonane dochody wymienione w pkt V informacji ze sprawozdaniem Rb- 27S . Komisja nie wniosła uwag.

 

Ad.6. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2016. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Erenc - Szpek przedstawiła członkom Komisji propozycję przygotowanej opinii. Treść przygotowanej propozycji odczytał radny Bartosz Perlicjan, członkowie Komisji mieli możliwość wnoszenia na bieżąco uwag do przygotowanego materiału. Po odczytaniu opinii radni, nie wnieśli żadnych uwag, ani wątpliwości w kwestii udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna. Innych uwag do treści opinii wypracowanej na posiedzeniu Komisji nie wniesiono. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 r. została przyjęta jednogłośnie pozytywnie w obecności 4 członków Komisji. Opinię stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Erenc - Szpek przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2015 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie pozytywnie w obecności 5 członków Komisji. Uchwałę stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad. 11.Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad.12. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji zakończono o godz.18:00 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf