Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 26/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 maja 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 26/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 maja 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny R. Kinach brał udział w posiedzeniu od godz.16.15. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski, Kierownik GOPS Ewelina Kowalska, sołtys Ludwik Skibiński, sołtys Ewa Wysocka, sołtys Elżbieta Świtniewska, sołtys Jadwiga Kaczmarek, sołtys Genowefa Świstek,  sołtys Jacek Janka, sołtys Genowefa Świstek oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Anna Bartol.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z 24 posiedzenia Komisji.

4.     Omówienie i zaopiniowanie:

            a/ materiałów na najbliższą sesję,

            b/ projektów uchwał.

5.     Zaopiniowanie wykazów dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na 2009 rok.

6.     Wolne głosy i wnioski.

7.     Zakończenie.

 

Radny K. Lis zaproponował, aby zrealizować wniosek pani sołtys E. Świtniewskiej poprzez przeniesienie punktu, dotyczącego omówienia projektu uchwały ws. wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r.,  jak najwcześniej. Ponadto przesunąć pkt.5 porządku obrad na początek posiedzenia, zaraz po projekcie uchwały ws. funduszu sołeckiego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że konieczne jest również wprowadzenie do porządku obrad pkt. odnośnie zaopiniowania przez Radę propozycji obszarów Natura 2000.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby omówić ten pkt. przed pkt.6.

Porządek obrad wraz z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

Protokół został przyjęty 4 głosami „za” przy 2 głosach  „wstrzymujących” w obecności 6 radnych.

 

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r., oraz projektu uchwały ws.  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r. Jako pierwsza głos zabrała Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, która weszła w życie 1 kwietnia 2009r. Rada musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, bądź na nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie tego funduszu. Kwoty w podziale wyodrębnionych środków dla sołectw są proponowane, gdyż trwają jeszcze rozmowy RIO z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odnośnie interpretacji jednego zapisu. Który rok budżetowy  poprzedzający o 2 lata, będzie podstawą do naliczania kwot bazowych dla roku 2010. Jedni twierdzą, że jest to 2008r. rok , inni z kolei , że chodzi o rok 2007. Stąd wyliczenia przedstawione w propozycji podziału środków mogą odbiegać od informacji o przyznanych środkach. Po podjęciu uchwały o utworzeniu funduszu, wszystkie sołectwa dostaną zawiadomienie o wysokości przyznanych środków i uchwałą zebrania wiejskiego, będą musiały podjąć decyzje, na jakie zadania określone w art.7 ustawy o samorządzie gminnym, zostaną wydane środki. Jeżeli uchwała nie będzie spełniała wymogów formalnych, nie będzie zgodna z ustawą o funduszu sołeckim i z ustawą o samorządzie gminnym, to Burmistrz ma obowiązek odrzucić wniosek, o czym zostaje powiadomiony sołtys. Następnie w terminie 7 dni sołtys ma możliwość odwołania się do Rady Miejskiej, która podejmuje uchwałę o przyznaniu tych środków. Jeżeli fundusz sołecki został by utworzony, w roku 2011 gmina, na wniosek Burmistrza  może się ubiegać do Wojewody Wielkopolskiego o refundację poniesionych kosztów. W zależności jaka będzie średnia kwota bazowa w  kraju w poszczególnych gminach, to wówczas refundacja będzie w granicach 10-30%poniesionych wydatków przez sołectwo. Nadmieniła, że refundowana będzie w formie dotacji celowej.

Sołtys J. Szmania powiedział, że ustawa o funduszu sołeckim zaskakuje sołtysów w ciągu roku. Pewne działania zostały już podjęte m.in. budżet został już uchwalony.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi o przyszły rok, a nie bieżący. Ustawa będzie obowiązywała od 2010r. Uchwała Rady o utworzeniu, bądź nie utworzeniu funduszu sołeckiego musi być podjęta wyjątkowo w tym roku, do 30 czerwca. W kolejnych latach będzie podejmowana do 31 marca każdego roku. Podjęcie uchwały przez Radę w jednym roku, nie jest wiążące z tym, aby ta sama uchwała musiała zostać podjęta w latach kolejnych. W tej chwili chodzi tylko o rok 2010. jeżeli do końca lipca będzie podjęta uchwała, to Burmistrz ma obowiązek zawiadomienia Rad Sołeckich o przyznanych środkach i do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy ,Rady Sołeckie muszą przedstawić uchwały zebrań wiejskich, celem uwzględnienia ich w budżecie.

Sołtys J. Szmania zapytał czy przystąpienie do funduszu sołeckiego będzie obowiązywało co roku? Jeśli na przykład Rada Miejska podejmie uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r., to czy w następnym roku będzie można przystąpić do funduszu sołeckiego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że będzie można, a Rady co roku muszą wyrazić, bądź nie, zgodę na wyodrębnienie funduszu.

Sołtys J. Szmania powiedział, że w sołectwie Parkowo co roku odbywają się dożynki, które pokrywane są ze środków sołectwa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że akurat dożynki mieszczą się w dziale: kultura i będą mogły być pokryte z funduszu sołeckiego, gdyż jest to zadanie własne gminy.

Radny A. Olenderski zapytał czy jeśli np. w 2012r.uchwała o utworzeniu funduszu nie zostanie podjęta, to sołectwa otrzymują pieniądze na starych zasadach.

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma czegoś takiego jak stare zasady. Umawiamy się, że w budżecie jest 130.000,00zł przelicza się tą kwotę na 1 mieszkańca. Do 1992r. Fundusze sołeckie były, później obligatoryjnie je zlikwidowano. Następnie Rada wywalczyła, że po 2 latach wróciły, ale nie jako fundusz sołecki, tylko środki zostały uwzględnione w poszczególnych paragrafach.

Skarbnik Gminy dodała, że sołectwa mogą pozostać na zasadach jakie obowiązywały do tej pory i nie będzie się to nazywało funduszem sołeckim, tylko wyodrębnionymi w budżecie środkami.

Sołtys J. Szmania powiedział, że sołtysi muszą być jednocześnie kimś, kto określi koszt danego przedsięwzięcia, a skąd oni mają to wiedzieć.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawa zawiera taki zapis, iż wniosek powinien zawierać oszacowanie kosztów i uzasadnienie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak w imieniu sołtysów poprosił Skarbnika Gminy o wyjaśnienie, na co nowy fundusz sołecki może być wydany. Dodał, że sam obawia się utracenia suwerenności poprzez wprowadzenie funduszu sołeckiego. Na pewne rzeczy tj. np. zakup paliwa, aby skosić trawę na boisku, na kwiaty itd. nie będzie można wydawać pieniędzy.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przygotowała ksera z wykazem zadań własnych i ewentualnie może je rozdać sołtysom.

Radny H. Janus poprosił o wręczenie wykazu również radnym.

Sołtys E. Wysocka powiedziała, że kiedyś nie we wszystkich gminach były fundusze sołeckie, teraz ¾ Polaków się cieszy, że w ogóle jest to przyznane.

Sołtys J. Szmania stwierdził, że w Rogoźnie była spójność pod tym względem z Radą.

Sołtys E. Świtniewska powiedziała, że np. w Skokach nie ma funduszu sołeckiego.

Radny H. Janus nawiązał do słów sołtys E. Wysockiej, stwierdzając że stworzenie funduszu sołeckiego jest już być może chwytem przedwyborczym do następnego Sejmu, ale dla gmin które wcześniej funkcjonowały bez funduszu sołeckiego, bo został rozwiązany. Dla gmin, które już taki fundusz miały, jego wprowadzenie nie ma większego znaczenia, gdyż środki w większości były dobrze gospodarowane. W zestawieniu jest napisane, że zwrot ma wynosić, od10-30%, ale nie wiadomo, jaki i czy w ogóle zostanie zwrócony. Poprosił Skarbnika Gminy, aby wyjaśnił wszystkim co oznacza – Kb. Zapis brzmi: jeżeli mniejsze od średniego Kb kraju to 30% zwrotu, jeżeli od 100-120% średniego Kb to 20% i jeżeli więcej niż 120% to 10% wynosi zwrot

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Kb oznacza kwotę bazową i są to dochody bieżące gminy podzielone przez ilość mieszkańców. Jak ta kwota bazowa będzie się kształtować na tle wszystkich gmin w kraju, podzielona przez mieszkańców tych gmin – będzie to średnia, krajowa kwota bazowa. Jeżeli Rogoźno będzie odbiegać od średniej krajowej czy o 120zł, czy 110zł będzie się gminie należało 10,20 albo 30%. Dodała, że nie jest w stanie teraz powiedzieć, jaka będzie kwota bazowa w skali kraju, bo nie ma jeszcze publikacji.

Radny  H. Janus zapytał czy będzie to obliczone specjalnie do funduszu sołeckiego?

Skarbnik Gminy potwierdziła. Dodała, że według niej na 20 % na pewno gmina Rogoźno się załapie.

Radny H. Janus powiedział, że teraz fundusz sołecki jest ukryty w działach, a niektóre sołectwa prowadzą swoją działalność zarobkową i wszystko to idzie do jednego worka. Jak to będzie działało w przyszłości? Czy fundusz sołecki będzie osobnym dziełem? Gdzie zostaną ulokowane wszystkie zarobione pieniądze?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwałą Rady pójdą na zwiększenie środków sołeckich, ale nie mogą one wejść refundacji do ubiegania się o dotację.

Radny H. Janus zapytał czy zorganizowanie jakiejkolwiek zabawy czy wymiana ławek będzie musiało zawierać uchwałę Rady?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powinno to zostać uchwalone raz w roku przez Radę Sołecką, która powinna opracować swoje dochody.  Dodała, że jeżeli sołectwo zarobi mniej niż zaplanuje, to pieniądze dostanie po poniesionych wydatkach, ale będzie to niewykonanie i potrzebne będzie uzasadnienie, dlaczego zaplanowane dochody nie wykonano w 100%. Będzie to w osobnej rubryce i uchwała Rady o zwiększeniu funduszu sołeckiego, poza limitem kwoty bazowej. Wówczas w uchwale każde sołectwo musi mieć wymienione kwoty.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli np. na koniec roku zostanie sołectwu więcej pieniędzy niż planowało to te środki, przepadną?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wydatki tak samo wygasają z upływem roku. One nie giną, tylko są w budżecie.

Radny H. Janus stwierdził, że dla danego sołectwa mogą nie wrócić.

Skarbnik Gminy dodała, że jeżeli Rada nie uchwali to nie.

Sołtys J. Szmania zapytał, czym sołectwa mają się posługiwać zgłaszając konkretne zadanie w określaniu wartości?

Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli np. będzie trzeba zrobić 5m chodnika to zawsze można skonsultować się z pracownikami Urzędu i na podstawie tego jaka była cena m² chodnika w danym roku, wyliczy się w przybliżeniu jaka kwota będzie obecnie obowiązywała.  Dodała, że nie wyobraża sobie, aby każda Rada Sołecka zlecała wykonanie kosztorysów. Trzeba drogą dedukcji i porównań wyliczyć pewne kwoty. Jeżeli zabraknie środków można później ewentualnie wnioskować do Burmistrza o sfinansowanie z budżetu Gminy brakującą kwotę.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że z art.7 i wielu jego pkt. Wynika, że pieniądze można wydać właściwie na wszystko. Koszty autobusu również się zaliczają w dziale turystyka.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może to być wyjazd na wycieczkę.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, na co nie będzie można wydawać pieniędzy z nowego funduszu sołeckiego?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie na własne zadania Gminy.

Radny K. Lis powiedział, że w art.3 ustawy o funduszu sołeckim wyraźnie jest napisane, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłaszane we wniosku, o którym mowa w art.4 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne z planem  rozwoju gminy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy zwrot z budżetu państwa tych niby 20% będzie dotyczyć całego funduszu, czy tylko tzw. Zadań inwestycyjnych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wszystkich tych, które będą zgodne ze strategią, zdaniami własnymi gminy. Jak będą wyglądały wnioski o ubiegania się o zwrot dotacji jeszcze nie wiadomo.

Sołtys J. Szmania zapytał czy według sporządzonych przymiarek, na jaką kwotę zwrotu można by liczyć?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli 196.000,00zł zostanie wydano, to przy 20% zwrotu będzie to kwota ok.40.000,00zł.

Burmistrz zauważył, że tylko Parkowo i Pruśce stracą na wprowadzeniu funduszu sołeckiego, reszta sołectw zyska i to dużo.

Radny J. Witt zapytał czy jest jakieś maksimum, do jakiego sołectwo może otrzymać środki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sołectwo nie może dostać więcej niż 10-cio krotność kwoty bazowej.

Radny J. Witt zauważył, że np. w Parkowie i Pruścach przy różnej liczbie mieszkańców jest ta sama kwota.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dlatego kwota jest ta sama, bo jest to maksymalna kwota, będąca 10-cio krotnością kwoty bazowej. Dodała, że nie oznacza to iż Rada nie może podnieść tej kwoty.

Sołtys E. Świtniewska poinformowała, że pod koniec kwietnia brała udział w obradach Rady Krajowej Stowarzyszenia Sołtysów i chciałaby sprostować pewne wypowiedzi, gdyż fundusz sołecki nie jest „kiełbasą wyborczą”. O ustawę o funduszu sołeckim walczono 8-9 lat. Jest to ustawa potrzebna na skalę kraju, co najmniej ¾ Polski nie posiadało do dzisiejszego dnia żadnego funduszu sołeckiego. Gmina Rogoźno była jedną z nielicznych gmin w Polsce, która posiadała ten fundusz. Poza tym pojawia się szansa wyciągnięcia jakichkolwiek pieniędzy z budżetu państwa na rozwój wsi, w postaci zwrotów. Dodała, że można zasugerować się średnią województwa wielkopolskiego, która już została oszacowana i kwota na sołectwo w Wielkopolsce wynosi ok.11.500, 00zł. Nadmieniła, że sama jest za wprowadzeniem funduszu.

Sołtys J. Szmania powiedział, że otrzymał plakaty odnośnie funduszu sołeckiego i co ma z nimi zrobić? Powiesić go i powiedzieć mieszkańcom, że sejm uchwalił środki sołeckie i wieś będzie piękniejsza, ale pieniędzy Parkowo dostanie mniej. Dodał, że nie może oszukiwać mieszkańców.

Radny J. Witt powiedział, że niezrozumiałe dla niego jest ograniczanie maksymalnej kwoty dla sołectwa. Jeżeli jest jakaś miejscowość ma 500 mieszkańców, a inna 1000 i dostaje tą samą kwotę to nie do końca jest to zrozumiałe.

Sołtys E. Świetniewska powiedziała, że należy wziąć pod uwagę, że takich przypadków w gminie Rogoźno jest tylko 2. Pozostałe 15 sołectw jest w odwrotnej sytuacji.

Sołtys J. Szmania powiedział, że wszystko sprowadza się do polityki, żeby narodowi wmawiać co pięknego sołtysi mogą zrobić z funduszy sołeckich, a to właśnie sołtysi będą kozłami ofiarnymi. Powieszą plakaty, a ludzie  później zapytają co zostało zrobione.

Sołtys E. Świetniewska powiedziała, że dalej będzie robione to co do tej pory.

Sołtys J. Szmania powiedział, że nie może oszukiwać swoich mieszkańców i mówić im, że poprzez wprowadzenie funduszu wieś będzie piękniejsza.

Sołtys E. Świetniewska zapytała, co w takim razie ma powiedzieć i pozostali sołtysi, swoim mieszkańcom. Skoro weszła ustawa, która otwiera pewne możliwości i gmina z tego nie skorzystała. Ludzie będą pytać, dlaczego sołectwa z tego nie skorzystały, skoro mogłyby otrzymać większe środki.

Sołtys J. Szmania powiedział, że mówił o sobie.

Sołtys E. Świetniewska powiedziała, że każdy na razie mówi o sobie, ale jak przyjdzie moment  w którym każdy będzie mówił o sobie, to szkoda czasu i dzisiejszego spotkania.

Radny H. Janus powiedział, że jest po stronie sołtysa J. Szmani, ponieważ środki które idą na każde sołectwo, to nie tylko fundusz sołecki. Wiadomo, że na każdej wsi coś się dzieje, jeżeli są wnioski to Rada dzieli środki większe niż fundusz sołecki. Każde sołectwo może uzyskać więcej pieniędzy poprzez uchwałę Rady. Stwierdził, że lepiej poczekać rok w starym stylu i dopiero następnym razem, mając porównanie do sołectw w innych gminach, podjąć decyzję. Zapoznać się, jakie faktycznie były dotacje i za rok wrócić do tematu funduszu.

Radny J. Witt stwierdził, że kwestia odwlekania podjęcia decyzji o funduszu o rok jest bezsensowna. Jeżeli się nie sprawdzi, to Rada takiej uchwały nie podejmie. Dodał, że Parkowo będzie w wyjątkowej sytuacji, gdyż będzie pokrzywdzone. W Pruścach chodzi o 1.000,00zł więc różnica jest niewielka, ale 90% sołectw zyska i uchwała powinna zostać podjęta.

Sołtys R. Majewski zapytał, czy oprócz środków do dyspozycji sołectw z funduszu, wnioski składane przez Radę będą wciąż rozpatrywane?

Pozostali potwierdzili.

Radny K. Lis powiedział, że to co powiedział radny J. Witt, że można poeksperymentować, jest nie do końca prawdą. Jeżeli Rada Miejska nie podejmie teraz uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, a może to zrobić na rok 2011, to czas na eksperymenty wynosi tylko 3 miesiące. Dodał, że decyzja powinna zapaść od razu. Zapytał czy jeżeli przegapiony zostanie termin podjęcia uchwały o nowym funduszu sołeckim, co się stanie ze starym?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pozostanie na starych zasadach dopóki nie zostanie zmieniona ustawa o samorządzie gminy art. 51. Jeżeli będzie podjęta uchwała o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, to na rok 2010 sołectwa zostają na starych zasadach, czyli uchwałami zebrania wiejskiego itd.

Radny A. Olenderski stwierdził, że po przeanalizowaniu wielkości środków na sołectwa, które mogą zostać przyznane, należy podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu. Dodał, że z uwagi na to, że 90% sołectw będzie mogło skorzystać ze zwiększonych środków. Np. Karolewo i Garbatka uzyskają kwotę większą o ok.4.000zł. Nie w porządku wobec wyborców byłoby zagłosowanie przeciwko funduszowi, dlatego będzie głosował za jej przyjęciem.

Sołtys E. Świetniewska nadmieniła, że istnieją dotychczasowe zasady składania wniosków zrobienie dodatkowych rzeczy i 2 sołectwom( Parkowo i Pruśce) można na wniosek sołtysa, czy Rad Sołeckich rekompensować środki w różnicy, o którą są stratne.

Radny K. Lis stwierdził, że z wykazu wynika iż tylko Parkowo będzie miało mniej środków.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w Pruścach 21.780zł wychodzi z wyliczenia kwoty bazowej, a  10-cio krotność Kb to 20.644zł.

Radny K. Lis zauważył, że kwota przyznana na rok bieżący wynosi 17.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 17.000zł dotyczy bieżącego roku, a 2 pozostałe kolumny roku 2010. Czyli w stosunku do roku poprzedniego środki by się zwiększyły.

Sołtys J. Szmania powiedział, że jeśli np. na wykonanie jakiegoś zadania zabraknie 5.000-6.000zł, to brakującą kwotę może gmina uzupełnić i dotarło do niego, że powinno się mówić iż sołectwo straci, bo zgłaszając zadanie, które nie do końca znajdzie pokrycie, Rada może dofinansować pewne środki. Podstawą do wnioskowania będzie kwota wynikająca z naliczonych środków.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby sołtysi opowiedzieli się podczas głosowania czy uchwała ws. wyodrębnienia funduszu sołeckiego powinna zostać podjęta.

Sołtysi jednogłośnie opowiedzieli się za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w 2010r.

Burmistrz Rogoźna zapytał sołtysów, czy dożynki lepiej zorganizować w sobotę, czy w niedzielę?

Sołtysi opowiedzieli się za sobotą.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do omawiania wykazów dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na 2009 rok. Wykaz przedstawiła A. Bartol – pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Radny M. Połczyński zapytał czy lokatorzy z wyrokami eksmisyjnymi płacą?

A. Bartol odpowiedziała, że nie poczuwają się. Dodała, że takie osoby w pierwszej kolejności mają spłacenia odszkodowania w wysokości, jaką wcześniej płacili, ale żaden z lokatorów z wyrokiem ich nie płaci. Stanowisko sądu jest takie, że jeżeli ktoś otrzymał wyrok eksmisyjny za nie płacenie czynszu, to również nie stać go na płacenie odszkodowania.

Radny K. Lis zauważył, że na wykazie jest duża ilość mieszkańców bloku 55 na ul. Kościuszki, prawie połowa. Zapytał jak powinna wyglądać opinia Komisji na temat przedstawionego wykazu? Czy jest szansa na powstanie nowych lokali socjalnych? Skoro odszkodowania płacone spółdzielni za tych mieszkańców są duże.

A. Bartol stwierdziła, że jakaś polityka ze strony gminy powinna być prowadzona. Przepis mówi, że to gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie i wskazać lokal socjalny. W kwestii Burmistrza i Rady Miejskiej leży poczynienie starań o rozwiązanie problemu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odszkodowanie płacone jest spółdzielni, a nie osobie fizycznej. Spłacana jest kwota, aby mógł mieszkać, bo zużywa wodę, prąd itd. Jeśli spółdzielnia to rozlicza, bo gmina zapłaci, jeżeli ma wyrok z eksmisją.

A. Bartol poinformowała, że była zgłoszona sprawa do sądu o nieprzyznanie lokalu socjalnego, bo ustawa w zasadzie dotyczy lokatorów, względnie osoby, które zamieszkują z na zasadzie innego tytułu prawnego niż umowa najmu. Przypadek dotyczył konkubiny, która mieszkała w budynku byłego właściciela i nie była lokatorem w rozumieniu ustawy o wynajmu lokali, czyli sąd nie powinien uprawnienia o przyznaniu lokalu socjalnego wydawać. Ale okazało się, że sąd wyszedł z innego założenia i uprawnienia zostały przyznane.

Radny R. Kinach zapytał czy na blok na ulicy Lipowej należy pod ZAMK?

A.Bartol odpowiedziała, że tak.

Radny R. Kinach zaproponował, aby Komisja przejechała się tam i zobaczyła, jakie tam panują warunki.

Radny M. Połczyński stwierdził, że sami lokatorzy doprowadzili budynek do takiego stanu.

A. Bartol powiedziała, że nawet jeśli by się mieszkańców przeniosło, to gdzie indziej zrobią to samo.

Radny R. Kinach dodał, że warunki tam są tragiczne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, dlaczego co roku Komisja musi wydawać opinię?

A. Bartol wyjaśniła, że jest zapis w ustawie, który mówi sprawy mieszkaniowe, wykazy itd., podlegają weryfikacji przez czynnik społeczny. Rada podjęła uchwałę w której wskazano, że to Komisja będzie tym czynnikiem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał co się stanie, jeśli hipotetycznie Komisja  nie zaopiniuje wykazu?

A. Bartol powiedziała, że zaopiniowanie powinno być, ale nie musi.

Radny K. Lis zapytał czy można sformułować opinię informując, że Komisja zapoznała się z wykazem i nie wnosi uwag?

A. Bartol odpowiedziała, że może być.

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa na posiedzeniu dn.22 maja 2009r., zapoznała się z wykazem dotyczącym wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych  sporządzonych na rok 2009, przedstawionych przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, obejmujących wykaz lokatorów i osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

Komisja nie wnosi uwag do przedstawionego materiału.

 

Następnie sprawozdanie z działalności złożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Kowalska.

Kierownik GOPS Ewelina Kowalska poinformowała, że GOPS dzierżawi pomieszczenia od OSP w Rogoźnie. Na dzień 31 marca 2009r. w GOPS jest zatrudnionych 30 osób, w tym:

-                     w zespole finansowo – budżetowym - 2 osoby,

-                     w zespole administracyjno – gospodarczym – 6 osób,

-                     w zespole świadczeń pomocy społecznej – 9 osób,

-                     w zespole pomocy środowiskowej – 7 osób,

-                     w zespole świadczeń rodzinnych – 5 osób.

GOPS udziela beneficjentom  zasiłków stałych, okresowych i celowych. W I kwartale 2009r. prawo do zasiłku stałego nabyło 38 osób. W tym 22 osoby samotnie gospodarujące i 16 osób pozostających w rodzinie,całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, gdy w obu przypadkach dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Dochód w rodzinie na jednego członka wynosi 351 zł, a na osobę która samotnie gospodaruje, dochód wynosi 477zł. Ponadto udzielany jest zasiłek celowy, na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. GOPS świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych, którym trudno jest prowadzić gospodarstwo domowe. Są zatrudnione na umowę o pracę opiekunki środowiskowe w liczbie 7 osób oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie w liczbie 6 i świadczą pomoc w 22 środowiskach. Zwykła usługa opiekuńcza kosztuje 12,10zł, natomiast specjalistyczna 19,00zł.

GOPS ponosi odpłatność za DPS, w których obecnie znajduje się 6 osób. Miesięczny pobyt w Chodzieży to koszt ok 2.672zł, z tego 70% ze swojego dochodu ponosi osoba, która jest umieszczona w DPS, a różnicę dopłaca GOPS.

GOPS prowadzi również dożywianie dzieci w szkołach m.in. w ZS w Parkowie, ZS w Gościejewie, SP w Pruścach, SP w Budziszewku, SP Nr 2, SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie, ZS im. H. Cegielskiego, Gimnazjum Nr 2, przedszkola, internaty, ośrodki wychowawcze.

Ośrodek wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, a także dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

-                     urodzenia dziecka,

-                     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu,

-                     samotnego wychowywania dziecka

-                     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,

-                     rozpoczęcia roku szkolnego,

-                     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

-                     na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne).

Do zadań GOPS należy również Klub Seniora i jest obsługiwany przez pracownika zatrudnionego na ½ etatu, którego praca polega na pełnej obsłudze klubu w godz. jego funkcjonowania tj. od 15.00 do 19.00. W I kwartale 2009r. zorganizowano spotkania z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek oraz Dnia Kobiet.

Pracownicy socjalni świadczą pracę z wykorzystaniem druków wywiadów środowiskowych, Niebieskiej Karty oraz Kontraktu socjalnego.

Głównymi obszarami działań pracowników socjalnych jest praca socjalna na rzecz:

-         zapewnienia niezbędnych środków materialnych i rzeczowych,

-         zapewnienia godziwych warunków mieszkalnych i schronienia,

-         osób bezrobotnych włącznie z organizowaniem spotkań z pracodawcami,

-         poprawy stanu zdrowia i uzyskania świadczeń zdrowotnych,

-         osób niepełnosprawnych oraz ludzi starych,

-         poprawy funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym,

-         poprawy funkcjonowania osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionych.

Pracownicy socjalni współpracują z :

-         innymi ośrodkami pomocy społecznej,

-         kuratorami sądowymi i społecznymi,

-         funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Rogoźnie,

-         urzędnicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ( w tym Straż Miejska ),

-         pracownikami Punktu PUP w Rogoźnie,

-         GKRPA w Rogoźnie,

-         gminnymi jednostkami organizacyjnymi(ZEAPO, ZAMK, RCK),

-         służbami medycznymi (lekarze, pielęgniarki i położne),

-         gminnymi spółkami (Aquabellis, Megawat),

-         komornikami sądowymi,

-         organizacjami pozarządowymi,

-         placówkami oświatowymi,

-         pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

-         pracownikami PCPR w Obornikach.

Ponadto pracownicy Ośrodka aktywność swą wykazują:

a) w Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Rogoźna,

b) w GKRPA,

c) w prowadzeniu Grup Wsparcia funkcjonujących w budynku na ul. Fabrycznej,

d) jako kuratorzy społeczni,

e) będąc opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej,

f) jako opiekunowie merytoryczni studentów i uczniów odbywających w Ośrodku praktyki,

g) w szkoleniach, konferencjach itd.,

h) jako koordynator Projektu Kapitał Ludzki „Chwytaj Dzień – Korzystaj z Szansy”.

GOPS często pośredniczy w przekazywaniu darów rzeczowych tj. sprzęt AGD i RTV, meble, tapczany. Dary zostały przekazane przez mieszkańców naszej gminy. Ośrodek korzysta z pomocy Ośrodka „Markot – Monar” Rożnowice oraz Ośrodka w Gościejewie.

Pracownicy socjalni będą koordynowali udział dzieci z gminy Rogoźno w kolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie – Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych „Powrót z U” na terenie  Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego Za Jeziorem w Rogoźnie – liczba dzieci 45. Kierownik nadmienia, że ma informację z Kuratorium iż 7 dzieci z naszej gminy pojedzie na wakacje prawdopodobnie nad morze.

GOPS świadczy poradnictwo specjalistyczne – prawne świadczone przez 2 prawniczki zatrudnione na ½ etatu, jedna z nich obsługuje tematykę związaną z realizacją ustaw o świadczeniach rodzinnych, natomiast druga udziela porad w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

W GOPS praktyki odbywają uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Ponadto w I kwartale 2009 roku GOPS otrzymał z Pilskiego Banku Żywności 2469 kg produktów na łączną kwotę 5.836,38zł. Dominujące produkty to: margaryna, oleje roślinne, soki, makaron, mąka. Z tej formy wsparcia skorzystały łącznie 142 osoby.

W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny tj. balkoniki, wózki inwalidzkie, kule łokciowe, łóżka szpitalne. Sprzęt na koniec 2008r. pozostawał w użytku 15 osób. Ośrodek pośredniczy w uzyskiwaniu gwarancji wnoszenia opłat, w wypożyczaniu sprzętu z wypożyczalni funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie. GOPS pośredniczy także w nieodpłatnym uzyskaniu wózków inwalidzkich z Punktu Obsługi pacjenta w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego w Wągrowcu. Za pośrednictwem ośrodka 2 osoby w tym roku,  uzyskały z NFZ w Poznaniu „Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego” w pieluchomajtki.

GOPS współpracuje z:

-         MONAR – MARKOT Rożnowice, Gościejewo,

-         Szkolnymi kołami PCK,

-         Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Polski,

-         Zespołem Caritas przy Parafii św. Wita

-         Fundacją „Dar Rogoźna”,

-         TPD Zarząd Miejsko – Gminny w Rogoźnie,

-         Polskim Związkiem Niewidomych Koło Powiatowe z siedzibą w Rogoźnie,

-         Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rogoźnie,

-         Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło „Agromet – Rofama”,

-         Związkiem Kombatantów Koło Gminne w Rogoźnie,

-         Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników Koło Rogoźno,

-         OSP w Rogoźnie,

-         Stowarzyszeniem „Pro – Vita”,

-         PUP.

W miesiącu lutym 2009r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile reprezentowanych przez Panią Prezes Stowarzyszenia W. Rataj. Tematem spotkania było: zatrudnienie trenerów z gminy Rogoźno, mobilizujących osoby niepełnosprawne i chore psychicznie z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Rogoźno jest 2 trenerów.

W miesiącu kwietniu 2009r. OPS przesłał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu projekt dotyczący sprawców przemocy domowej, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi w tej sprawie.

Podobnie projekt Kapitał Ludzki „Chwytaj Dzień – Korzystaj z szansy” nie jest jeszcze zatwierdzony. Ostatnia poprawka miała miejsce w ubiegłym tygodniu.

Radny A. Olenderski zapytał, jakie jest kryterium ustalania osób najuboższych?

E. Kowalska odpowiedziała, że w rodzinie dochód na jednego członka wynosi 351zł, a osoba samotnie gospodarującą, czyli mieszka i prowadzi gospodarstwo domowe sama, to kwota wynosi 477zł. dodała, że kwota wydaje się śmieszna, bo za 500zł nie jest się w stanie utrzymać, ale nie da się tego zmienić.

Radny A. Olenderski powiedział, że z pomocy żywnościowej w I kwartale 2009r. skorzystało łącznie 142 osoby i czy te osoby się powtarzają, czy są to te same osoby?

E. Kowalska odpowiedziała, że są to różne osoby. Są robione listy, te 142 osoby są podzielone rejonami na pracowników socjalnych i w zależności od ilości mieszkańców przypadających pod opiekę na 1 pracownika socjalnego, jest wydawane np.30paczek, 60 paczek itd.

Radny A. Olenderski zapytał czy osoby uzyskujące pomoc żywnościową są powiadamiane?

E. Kowalska potwierdziła. Dodała, że często zdarza się iż co miesiąc paczki dostają te same rodziny, dlatego same przychodzą. Pozostałych informuje się telefoniczne, bądź też pracownicy sami zawożą paczki.

Radny A. Olenderski zapytał czy taki sam próg finansowy obowiązuje przy wydawaniu żywności z Pilskiego Banku Żywności i Programu państwa w zakresie dożywiania”?

E. Kowalska odpowiedziała, że nie. Program Dla Najuboższych jest realizowany przez Caritas i p. Kuźniaka, GOPS pomaga tylko w zakupie paliwa, żeby żywność została dowieziona na miejsce. Pilski Bank Żywności dotyczy konkretnie GOPS.

Radny K. Lis powiedział, że Kierownik GOPS wspomniała w swojej informacji, że są 22 środowiska. Zapytał czy należy to rozumieć, że chodzi o 22 osoby objęte tą pomocą środowiskową, czy 22 osoby, które świadczą tą pomoc?

E. Kowalska wyjaśniła, że opiekunki w 22 środowiskach świadczą pomoc, czyli chodzą do 22 osób.

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie kwot, które padły w sprawozdaniu: 12zł i 6 zł dla opiekunki, później wspomniano o 19zł i 7zł.

E. Kowalska wyjaśniła, że podopieczni którzy chcą, aby im świadczyć usługę opiekuńczą, normalną płaca 12,10zł/h. Natomiast specjalistyczna usługa kosztuje 19zł i płaci osoba, która z nich korzysta. Kwota 6 i 7zł jest płacona przez ośrodek, opiekunce, gdyż są to usługi zlecone. Opiekunki przyjęte na czas nieokreślony mają za świadczone usługi płacone wynagrodzenie.

Radny K. Lis stwierdził, że w tym momencie jest to dochodem gminy. Pobiera się 12,10zł od podopiecznych, a opiekunkom płaci się 6zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 6zł brutto płaci się opiekunce, ale trzeba za nią zapłacić ZUS.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby przejść do omawiania uchwały ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Dodał, że uchwała była już podejmowana wcześniej, ale została uchylona przez Wojewodę i teraz z uzasadnienia wynika, że uchylając ją, pomylił się. Dodał, że dziwi go, dlaczego Urząd nie odwołał się od decyzji Wojewody, skoro była pewność, że uchwała jest słusznie podjęta.

Radny R. Kinach zapytał czy pomieszczenie po starej strażnicy należy pod GOPS?

E. Kowalska odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy lista rolników, która widnieje w gablocie na korytarzu, którzy korzystają z pomocy w postaci zwrotu akcyzy, jest konieczna? Są tam same nazwiska, bez zwróconej kwoty.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że obowiązek umieszczenia wykazu osób, którym udzielono pomocy publicznej nakłada ustawa. Jeżeli pomoc była również w postaci umorzeniach to nazwisko danej osoby pojawia się dwukrotnie – w umorzeniach z kwotą do 500zł i drugi raz jako pomoc finansowa.

Radny H. Janus powiedział, że lepiej byłoby podać kwoty, żeby nikt nie pomyślał, iż ktoś dostał 100.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może tego zrobić. Ustawa wyraźnie mówi, że chodzi o wykaz osób, a nie kwot.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do omawiania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna. Wyjaśnił, że 2 pierwsze punkty dotyczą ulicy Miodowej. Uchwała została przygotowana gdyż wartość działek przekracza 10.000zł. Wycena pierwszej kształtuje się na poziomie 10.500zł, druga na 11.000zł. Radny K. Lis zażyczył sobie by 10.000zł było kwotą maksymalną do której Burmistrz podejmuje decyzję i później dla takich drobnostek trzeba przygotowywać całą dokumentację. Pozostałe działki na mapce również zostaną sprzedane, ale ich wartość nie przekracza 10.000zł. W uchwale mowa o terenie zagrodzonym i użytkowanym od 20 lat.

Radny K. Lis przypomniał, że to Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, jaki jest próg kwot przy podejmowaniu tego typu decyzji i nie należy mówić, że jeden radny sobie coś wymyślił, bo cała Rada podjęła taką decyzję. Radny poprosił, aby to zaprotokołować.

Burmistrz wyjaśnił, że Rada podjęła uchwałę na wniosek radnego K. Lisa i dzięki niemu trzeba takie uchwały przygotowywać. Cena jednej działki wynosi 10.654zł, a druga 11.466zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy przygotowanie uchwały doprowadziło do tego, że cena jest wyższa, z czego wynika opóźnienie ze sprzedażą? Skoro już 20 lat już tak jest?

Burmistrz wyjaśnił, że dopiero teraz wszyscy mieszkańcy złożyli wniosek o wykup działek. Dodał, że 3 kolejne punkty uchwały dotyczą ul. Różanej.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, dlaczego sprzedać ma się odbywać w trybie bezprzetargowym? Działki tj. 408m², 153m² mogłyby stanowić odrębną własność.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że z tyłu są budynki i nie ma innej możliwości. Niektóre tereny są np. pasami zieleni przed rowami.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy za 1m² wychodzi ok.50zł?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na ulicy Różanej od 35-38zł, a na ul. Miodowej 47-48, 57zł.

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt przedstawił Burmistrz Rogoźna. Wyjaśnił, że uchwała nie dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż działki pod garaż, tylko działek wspólnych. Wszystkie działki są do współwłasności. Chodzi oto, żeby po sprzedaniu wszystkich garaży, była to własność wspólna. Dlatego wyceniono wszystkie działki razem, na kwotę powyżej 60.000zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy będzie to dzielone przez 119?

Burmistrz Rogoźna potwierdził. Dodał, że jest to liczba ułamkowa. Jest własność i współwłasności do pozostałych działek w takim ułamku.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, dlaczego musi zostać zorganizowany przetarg? Co jeśli Z. Nowak przyjedzie i podbije cenę?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wtedy będzie właścicielem działki garażowej i będzie miał współudział do wszystkich działek.

Radny J. Witt wyjaśnił, że nie można kupić tylko współudziału. Kupuje się działkę razem ze współudziałem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że w takim razie powinno się działkę sprzedać w trybie przetargowym.

Burmistrz Rogoźna zaprzeczył. Chodzi o działkę + 119 część współwłasności.

Radny R. Kinach zapytał czy może być tak, że jedna osoba wykupi wszystkie działki?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że może. Nie ma ograniczenia.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy ktoś już ma tam garaż?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w tej chwili jest tam teren niezabudowany przeznaczony pod garaże.

Radny R. Kinach zapytał czy właściciel będzie mógł tam postawić dom?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, gdyż plan przestrzenny na to nie pozwoli.

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej- projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna.

Radny R. Kinach zapytał Burmistrza czy nie jest to za wysoka cena?

Burmistrz odpowiedział, że za mała. Sprzedającemu zawsze się wydaje cena zbyt niska. Dodał, że w wycenie rowy wyszły po 47zł/m² netto. Dodał, że może podać wyceny całych działek. Cenna netto, ale trzeba doliczyć VAT, poniesione koszty, wycena, geodeta, akty notarialne.

Radny J. Witt powiedział, że jego zdaniem interesem Burmistrza  i radnych jest to, aby działki sprzedać jak najdrożej. Nikt nie zmusza ich do wykupu, jeżeli nie znajdzie się chętny to będzie zorganizowany drugi przetarg i cena będzie inna.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że jest w sumie 14 działek, a spłynęło 5 wniosków i zapewne zaraz spłyną kolejne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał Burmistrza ile proponuje właścicielom za drogi?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o podanie konkretnego przedziału cenowego.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta. Zależy w jakiej miejscowości droga się znajduje. Inaczej jest w Budziszewsku, Owczegłowach, czy w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał jakie ceny są w mieście?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że różnie ceny kształtują się w Rogoźnie, bo 15,20,25zł. dodał, że są to dziwne pytania, gdyż nawet Przewodniczący Rady na wczorajszej Komisji, mówił iż droga Sowy kosztowała określoną kwotę. Rzeczoznawca robi wycenę i na jego opinii się opiera. Zapytał czy miał w takim razie miał dać więcej? Zamiast 17, 25zł?  dodał, że później radni by mówili, że Burmistrz „w łapę dostał”.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że w podnośnie protokołu z negocjacji, to panie stwierdziły, że z Burmistrzem nie było w ogóle negocjacji. Cena została z góry ustalona – tak radnego poinformowano.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie chodziło o to, iż nie mieli nic do gadania, tylko Burmistrz nie zgodził się na inną cenę. Byli obecni pracownicy w trakcie negocjacji. Nie wyrażono zgody na wyższą od rzeczoznawcy.

Radny A. Olenderski poinformował, że w Obornikach panuje opinia o Rogoźnie, że tutaj są tanie działki. Ceny są nieporównywalnie większe w Obornikach i być może zainteresowanie działkami w Rogoźnie się zwiększy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że nigdy nie twierdził na posiedzeniach Komisji, że za drogo Burmistrz sprzedaje działki. Chodziło tylko o porównanie cen działek przyległych, budowlanych, a na jaką kwotę wycenia drogi, przez rzeczoznawcę.

Burmistrz wyjaśnił, że inaczej wycenia się działki na poszerzenie, bo najpierw szacuje się wartość całej działki, która ma być na poszerzenie.

Radny H.  Janus zapytał jak Komisji SSOiK odniosła się do uchwały?

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że członkowie Komisji SSOiK stwierdzili, że procent udzielonej bonifikaty powinien być równy dla wszystkich wnioskodawców i nikt do propozycji Burmistrza nie wniósł poprawki.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że uchwała została zmieniona (z 30.000zł na 10.000zł) żeby wiedzieć co jest sprzedawane. Radni mają większy podgląd na to co jest zbywane. To co zostało wycenione przez rzeczoznawcę nie może zostać zmienione przez radnych.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że teraz była mowa o bonifikacie, a nie o wycenie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak  stwierdził, że bonifikata i wycena jest tym samym.

Burmistrz zapytał kto udziela bonifikaty Rada Miejska, czy Burmistrz?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że to Burmistrz zaproponował procent udzielanej bonifikaty i nie ma nic przeciwko temu.

W dalszej kolejności zapoznano się z propozycjami obszarów Natura 2000 w celu ich zaopiniowania przez Radę Miejską. 

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zaproponował, aby zaprezentować na mapie obszary objęte Naturą 2000 w gminie Rogoźno.

Pracownik Urzędu Miejskiego B. Ryga poinformowała, że zgodnie z art.27 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek zwrócić się do rad gmin, jeśli zamierza ustanowić obszar Natura 2000. Na gminę Rogoźno wyznaczono dodatkowo 3 obszary.

Burmistrz Rogoźno przypomniał, że pierwsze obszary były na Wełnie, na Jaraczu i zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, Polska miała za mało obszarów Natura 2000 i teraz wszędzie  próbuje się znaleźć te obszary. Dodatkowo na terenie Rogoźna wyznaczono 3 obszary.

B. Ryga wyjaśniła, że chodzi o Dolinę Wełny obejmującą od ujścia Strugi Sokołowskiej, mniej więcej na wysokości Gościejewa, firmy DENDRO wzdłuż całej rzeki, aż do Obornik. Po drugiej stronie, przy torach kolejowych na Garbatce, obszary leśne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał dlaczego drugi obszar na mapce jest taki mały?

B. Ryga wyjaśniła, że  obszary są zaproponowane przez GDOŚ na podstawie badań naukowców.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy radni mogą zaproponować inne tereny?

B. Ryga odpowiedziała, że odnośnie tych które są zaproponowane to są one poprzedzone licznymi badaniami. Jeżeli nie będzie wyrażona opinia to obszary Natura 2000 pozostaną w takiej formie jak są teraz w projekcie. O zwiększeniu terenów nie ma nigdzie mowy, ponieważ musi zostać udowodnione pod względem naukowym, dlaczego tereny powinny wchodzić w obszar Natura 2000.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby Rada zajęła się jednym obszarem, mianowicie na Rudzie. Ma być tam budowane rondo, obwodnica i zaczną się problemy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy można by zmniejszyć odcinek od torów kolejowych na Ryczywół?

B. Ryga wyjaśniła, że trzeba podać uzasadnienie, czym chęć zmiany jest spowodowana.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że budową ronda.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że zastanawiano się co kryje się po pojęciem naukowo zbadane. W piśmie jest zapis, że przy ustalaniu obszarów Natura 2000 nie bierze się pod uwagę przyczyn społeczno – ekonomicznych, tylko naukowe i przyrodnicze.

B. Ryga dodała, że jest też wzmianka iż przykładowym powodem korekty granicy Natura 2000 może być, przy odpowiednim uzasadnieniu naukowym, wyłączenie obszaru terenu zurbanizowanego miasto – wieś, który jest przecinany przez jego granicę, bądź jest położony tuż przy jego brzegu.

Burmistrz dodał, że na ten zapis można by się powołać, że jest to teren zurbanizowany. Ma być tam rondo, obwodnica itd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że można by zaproponować inny obszar.

Radny J. Witt przypomniał, że musiałby zostać oparty naukowo.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że powinni to zbadać.

Radny J. Witt odpowiedział, że zostało to już zbadane, przez GDOŚ.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jeszcze raz powinni zbadać.

Radny H. Janus zapytał jak w ciągu 1 tygodnia zbadać naukowo obszar?

B. Ryga wyjaśniła, że opinia musi zostać wydana w ciągu 30 dni.

Burmistrz dodał, że do 11 czerwca jest termin.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy opinia może mieć formę uchwały? Najwyżej GDOŚ nie weźmie propozycji Rady pod uwagę i zrobi po swojemu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że faktycznie jest 30 dni od otrzymania pisma z prośbą o zaopiniowanie od GDOŚ. Projekt uchwały musiałby zostać przygotowany, ale wcześniej musiałaby zostać wydana opinia. Komisja jest tematycznie związana z tym tematem i dobrze by było gdyby taka opinia została dzisiaj sformułowana. Dodał, że wszystkie informacje znajdują się  w Internecie i podstawą prawną będzie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym i tak jak wcześniej wspomniano, art.27 ustawy. W treści uchwały powinno być zawarta informacja, że opinia jest pozytywna za wyjątkiem terenu kolidującego z budową ronda, czy obwodnicy.

Burmistrz wyjaśnił, że mniejszy obszar przy wyjeździe z Garbatki, znajduje się w sąsiedztwie obszaru, gdzie plan przestrzenny przewiduje aktywizację gospodarczą. Część obszarów jest sprzedana przez firmy, dlatego aby nie okazało się, że przez Naturę 2000, mimo planu przestrzennego, nie można tam nic zrobić.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy jest już przygotowany wzór uchwały? Czy wiadomo w jaki sposób to zrobić?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że pismo z GDOŚ zostało wysłane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że pismo otrzymał 20 maja i skierował je do Burmistrza oraz radnych.

Burmistrz dodał, że pismo dostał do wiadomości od GDOŚ. Dodał, że organem uchwałodawczym jest Rada Miejska.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że dopiero dzisiaj część radnych zapoznała się z mapami, pozostałym trzeba będzie wszystkie materiały wysłać w poniedziałek, razem z projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy wiadomo jak inne gminy podjęły uchwały o zaopiniowaniu?

B. Ryga odpowiedziała, że nie ma takich informacji. GDOŚ wysyłała pismo z prośbą o opinie do ok.1000 rad gmin.

Radny H. Janus zauważył, że Natura 2000 obejmuje obszar w którym ma powstać obwodnica Rogoźno – Wągrowiec. Granica dochodzi do drogi przez olszynę, dzieląc ją na połowę. Linia będzie wychodzić prosto na Czarnków. Jeżeli Natura 2000 zostanie w zaproponowanej formie, to obwodnica, będzie musiała zmienić kierunek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby ująć w uchwale zapis, że Rada Miejska pozytywnie opiniuje obszary Natura 2000 z wyjątkiem określonego obszaru.

Burmistrz dodał, że należy zaznaczyć, iż na jednym zaproponowanym obszarze Natura 2000 graniczy wg planu przestrzennego, z terenem pod aktywizację gospodarczą. Zapytał jak wcześniej przebiegał obszar Natury na Rudzie?

B. Ryga odpowiedziała, że mniej więcej obszar kończył się na wysokości Żołęcina.

Radny H. Janus powiedział, że tak obszar Natury mógłby się kończyć. Dodał, że obwodnica ma biec za drogą betonową do Żołęcina, na lewo od drogi nr 11 i za tym jest tor wprost do skrzyżowania na Czarnków. Właśnie przez środek wyznaczonego obszaru ma biec obwodnica. Za torem skręca od razu.

Burmistrz stwierdził, że obwodnica ma biec bliżej Rudy.

Radny H. Janus zaprzeczył, dodając że ma mapy i kilkanaście metrów od skrzyżowania na Żołącin

Radny J. Witt stwierdził, że można zaproponować obszar do torów kolejowych.

Radny H. Janus powiedział, że można tak zrobić, ale wtedy Żołęcin zostanie całkowicie odcięty od obszarów Natura 2000.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał jak technicznie uchwała zostanie przygotowana? Samodzielnie, czy trzeba będzie się dodatkowo spotkać?

Burmistrz stwierdziła, że jeśli radni wyrażą taką wolę to Przewodniczący Rady wraz z B. Ryga mogą teraz przygotować projekt.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że do Natury 2000 można zaproponować łąki w Międzylesiu ze względu na występowanie derkacza. Dodał, że badania na ten temat już są.

Radny H. Janus zapytał czy jest minimalna granica, która nie pozwala na np. wybudowanie się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000?

b. Ryga odpowiedziała, że nie ma takiego ograniczenia odkąd można się budować. Jeżeli są przedsięwzięcia, które mogą występować na obszarze Natura 2000, bądź znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie to musi być wykonany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z raportu wynikają ustalenia co można tam zrobić i na jakich warunkach.

Radny H. Janus powiedział, że np. Boguniewo Nienawiszcz, granica jest częściowo w  lesie i z boku miało być wszystko zabudowane i czy mogło to być do samej granicy?

B. Ryga wyjaśniła, że odpowiedź w tej sprawie nadejdzie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wiadomo już co pozytywnie jest opiniowane, a co nie. Wyłączyć z obszaru Natura 2000 teren na północ od linii kolejowej do ujścia Strugi Sokołowskiej.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że w miejsce tego terenu można zaproponować łąki w Międzylesiu. Opinia w sprawie występowania tam derkacza już jest. Dodał, że składa wniosek w tej sprawie o treści: „Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa wnioskuje o objęcie Naturą 2000 obszaru łąk w Międzylesiu, między drogą Murowana Goślina – Rogoźno, a drogą Rogoźno – Boguniewo.”

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 radnych.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak dodał, że powinno zostać zawarte stwierdzenie, że : Rada Miejska zwraca uwagę, że obszar w rejonie wsi Garbatka przylega bezpośrednio, do  terenu przeznaczonego w planie przestrzennym, pod aktywizację gospodarczą.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował następującą treść uchwały: „Rada Miejska w Rogoźnie negatywnie opiniuje wyznaczenie obszaru Natura 2000 na następujących terenach: na północ od linii kolejowej Rogoźno – Krzyż ze względu na budowę obwodnicy w m. Ruda (droga nr11) i obwodnicy Rogoźno – Wągrowiec.

Radny A. Olenderski zaproponował, aby dodać: droga nr 11 z planowanym rozwiązaniem ruchu drogowego w postaci obwodnicy, na skrzyżowaniu Rogoźno – Czarnków.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak dodał, że skoro był wniosek radnych odnośnie łąk w Międzylesiu to powinno to zostać uwzględnione w uchwale.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdziła, że Komisja tylko wnioskiem formalnym proponuje ten obszar, a cała Rada powinna  przegłosować tą propozycję.

Radny H. Janus stwierdził, że pozostałe tereny też są wnioskiem Komisji, która w tej chwili tworzy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak dodał, że do projektu uchwały należałoby dołączyć mapki z  wyraźnym zaznaczeniem terenów o których mowa w uchwale.

Radny J. Witt dodał, że również można załączyć mapki rozwiązania obwodnicy.

B. Ryga zwróciła uwagę, że w piśmie GDOŚ jest wzmianka, że korekty granic obszarów mogą być zrobione przy odpowiednim uzasadnieniu naukowym.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że uzasadnienie do propozycji łąk w Międzylesiu jest, w postaci ekspertyzy występowania tam derkacza.

B. Ryga wyjaśniła, że uzasadnienie potrzebne jest do wyłączenie terenu, a łąki w Międzylesiu mają zostać objęte Naturą 2000.

Radny H. Janus stwierdził, że można załączyć mapy projektu obwodnicy i ronda.

Przewodniczący Rady R. Szuberski podsumowując, zaproponował treść uchwały: „Rada Miejska w Rogoźnie negatywnie opiniuje wyznaczenie obszaru Natura 2000 w rejonie wsi Garbatka, na następujących obszarach: na północ od linii kolejowej Rogoźno – Krzyż ze względu na budowę ronda w m. Ruda (droga nr11) i obwodnicy Rogoźno – Wągrowiec( droga nr 11 – planowana obwodnica jadąc z Wągrowca w kierunku Czarnkowa). Dodatkowo Rada Miejska wnioskuje o objęcie Naturą 2000 obszaru łąk w Międzylesiu, między drogą Murowana Goślina – Rogoźno, a drogą Rogoźno – Boguniewo.”

Radny A. Olenderski zauważył, że trzeba rozwinąć uzasadnienie. Bo jeśli Natura 2000 obejmie wyznaczony teren przez GDOŚ, to GDDKiA ronda na Rudzie nie wybuduje i należałoby to zaznaczyć.

Pozostali radni zgodzili się z sugestią radnego A. Olenderskiego.

Radny J. Witt dodał, że należy również zaznaczyć rok budowy planowanego ronda.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, że teraz przygotuje wraz z B. Ryga projekt uchwały i jak będzie gotowy, zaprezentuje go radnym.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak pozytywnie przychylił się do propozycji.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach – projekt przedstawiła M. Kachlicka Skarbnik Gminy. Poinformowała, że koszty terapii w 10% są pokrywane z wydatków Starostwa, a w 90% PFRON jest zobligowany do dofinansowania tego zadania. Rogoźno sfinansuje zadanie własne powiatu, w tych 10%.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że w takim razie powiat nie da nic.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jak Rogoźno przekaże środki to powiat również może dołożyć kolejną kwotę na pokrycie kosztów.

Innych uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach – projekt przedstawiła M. Kachlicka Skarbnik Gminy. Poinformowała, że Pani Dyrektor SP ZOZ uzgodniła z Burmistrzem na co  zostaną przekazane środki i wykluczyła pewne rzeczy z listy, gdyż zostały sfinansowane przez gminę Oborniki(300.000zł) i gminę Ryczywół(15.000zł).

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że ostatnio mówi się dużo o prywatyzacji szpitali i czy w związku z tym co w takim przypadku stanie się ze sprzętem? Czy gmina będzie mieć ewentualnie udział poprzez wniesiony wkład?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to pomoc finansowa z przeznaczeniem na określony cel, a nie finansowanie sprzętu.

Innych uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku – projekt  przedstawiła M. Kachlicka Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał dlaczego jest kwota 7.963.400zł skoro w budżecie niektóre zadania nie będą realizowane w tym roku np.300.000zł na targowisko.

Radny H. Janus zapytał dlaczego nie ma być?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że tak podejrzewa gdyż nie ma jeszcze wydanych nawet 10.000zł na projekt.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projektant do 31 sierpnia ma czas na przygotowanie projektu budowy targowiska. Dodała, że zlecono mu przygotowanie całej dokumentacji łącznie z mapą do celów projektowych. Nadmieniła, że przetarg na kredyt, będzie zrobiony tak, aby kredyt mógł być brany transzami. Jeżeli pieniądze nie będą potrzebne, to nie będzie wysyłany wniosek do banku o wypłatę następnej transzy. Skarbnik dodała, że zastanawiała się nad określeniem specyfikacji kredytu, ale nie wiadomo ile będzie kosztowała np. droga do Owieczek, bo nie ma jeszcze dokumentacji. Jeśli będzie taka specyfikacja to bank będzie się jej ściśle trzymał. Dodała, że od razu nie weźmie 8.000.000,00zł, tylko bank będzie kredyt wypłacał w transzach na wniosek gminy.

Radny K. Lis stwierdził, że projekt uchwały powinien mieć taki zapis.

Skarbnik Gminy poinformowała, że rozmawiała z p. Stróżyk z RIO i powiedziała, że w każdej chwili jeśli się kwota zmieni, to zmieniona zostanie kwota przychodu, aneksem.

Radny K. Lis wyjaśnił, że w projekcie uchwały powinien być zapis iż w  umowie, która zawiera Burmistrz z bankiem, że jest ona na konkretnych warunkach.

Skarbnik Gminy dodała, że jest ciężka sytuacji gospodarcza i nie wiadomo, czy dochody zostaną wykonane tak jak są zaplanowane. Nie wiadomo ile będzie trzeba dołożyć do drogi w Owieczkach. Na budowę targowiska zapewne 300.000,00zł nie starczy. Dlatego potrzebne będą pieniądze, żeby dołożyć do tych zadań. Wyjaśniła, że trudno jest przewidzieć co będzie można wykonać.

Radny R. Kinach zapytał czy teren pod budowę targowiska należy wyłącznie do gminy?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie tylko.

Radny R. Kinach zapytał czy gmina ma w takim razie  dużo terenu do wykupienia?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kilka działek.

Radny A. Olenderski poinformował, że weszła tzw. specustawa, która powoduje, że nie trzeba drogą administracyjną załatwiać spraw, tylko jeśli jest to na cele publiczne, może od zaraz zostać załatwione.

Radny J. Witt zapytał skąd radni wiedzą, że właściciele działek nie będą chcieli ich sprzedać.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Burmistrz na którejś z Komisji mówił, że zaproponuje właścicielom nie kupno, a zamianę działek.

Radny A. Olenderski dodał, że trzeba dokładnie przemyśleć sprawę,a by kredyt na podstawie uchwały został przyznany. Później jego rozdysponowanie w transzach nastąpi w 2009 i 2010r.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaciągnięty kredyt będzie musiał być rozdysponowany jeszcze w 2009r. jeżeli zostanie specyfikowane, że chodzi o zadania inwestycyjne to  w transzach może zostać zaciągnięty kredyt w kwocie 7.963.400zł lub mniej. Z banku pieniądze muszą  zostać przekazane do 31 grudnia.

Radny A. Olenderski powiedział, że nie wiadomo jaka będzie sytuacja gospodarcza kraju w przyszłym roku. Straszą ludzi, że Europa tonie. Nie wiadomo jaka będzie później polityka sektora bankowego. Może łatwiej jest wziąć kredyt teraz, będzie on do dyspozycji na później.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli nie zostaną wykonane jakieś zadania to nawet jeżeli one są w wydatkach majątkowych, to niezasadnym byłoby robienie z tych środków, wydatki niewygasające. Radni twierdzą, że targowisko nie zostanie wykonane, to nie kredyt nie będzie brany po to, aby zrobić wydatki niewygasające. Wprowadzi się ewentualnie zadanie, jako kontynuacja od planu 2010r.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli uchwała zostanie podjęta na 7.963.400zł, to jeśli gmina nie będzie posiadała fizycznie pieniędzy, to prowizja będzie musiała być pokryta od całości?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że całość. Dodała, że prowizję płaci się od przyznanego kredytu i procent można jeszcze negocjować.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok – projekt przedstawiła M. Kachlicka Skarbnik Gminy.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny K. Lis zapytał jak w przyszłym roku będzie wyglądały działania Rady odnośnie wniosków Rad Sołeckich?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma zmian. Jeżeli będzie fundusz sołecki można dokonać zmian tylko pomiędzy paragrafami, ale nie można zmieniać zadań raz przyjętych.

Radny K. Lis stwierdził, że nie zostało to wyraźnie powiedziane sołtysom.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wyjaśni to jeszcze raz na sesji. Można zmieniać środki tylko w ramach zadania, pomiędzy paragrafami.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy jeśli sołectwo przekaże np. środki na wykonanie określonego zadania np. drogi, bądź oświetlenia, a nie zostanie ono dokonane, to czy pieniądze przepadają?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wydatki wtedy wygasają. Np. sołectwo Pruśce zakupiło usługę, a nie tak jak zaplanowało, że będzie tylko kupowało paliwo i dotyczy to tylko przeniesienia pomiędzy paragrafami. Sołectwo Owczegłowy robi remonty i dużo dzieci tam przychodzi, w związku z tym, aby nie było śmieci po okolicy P. Siwiński postawił pojemnik. Sołectwo Budziszewko – jest licznik na wodę na boisku sportowym, ale nie został wyodrębniony w oddzielnym paragrafie, opłat stałych.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zauważył, że nie wykonanie budżetu za rok 2008 wynosi 80.880,00zł. Było tak pięknie i ukryte w paragrafach przez miesiąc, aż do dzisiaj.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tej chwili nie musi przenosić tej kwoty do wydatków bieżących 2009r. Rada Miejska uchwaliła, że realizacja jest do 30 listopada. Pani Stróżyk z RIO poradziła, aby przy najbliższej sesji przekonać Radę, o tym aby uporządkować środki i przenieść je do budżetu. Nawet jeśli jakieś zadanie z konkretnych przyczyn nie zostanie wykonane, to będzie można je zrobić ze środków niewygasających.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał odnośnie kwoty 104.676zł, czy wszyscy zostali zmuszeni do wpłacenia darowizny?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do darowizny nie można nikogo zmuszać i jest ona dobrowolna.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że zadanie gminy zostanie sfinansowane z pieniędzy podatników.

Skarbnik Gminy powiedziała, że z darowizny.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał poprosił o wyjaśnienie szczegółów budowy zjazdu na Rudzie w kwocie 250.000,00zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt jest gotowy od ubiegłego roku i kosztorysy również są gotowe.

Radny H. Janus powiedział, że w uzasadnieniu pkt.4 w dziale administracja publiczna jest zapis : składka członkowska do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Czy Rogoźno ma już swojego przedstawiciela w Radzie czy jeszcze nie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że członkiem Rogoźno jest po pierwszej podjętej uchwale.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał stwierdził, że ma dokumentu potwierdzającego obecność gminy Rogoźno w tym stowarzyszeniu. Dodał, że przed walnym zgromadzeniem Przewodniczący Rady dzwonił do Stowarzyszenia i Rogoźno nie jest członkiem. Nie ma uchwały Zarządu, która mówiłaby o przyjęciu Gminy. Nadmienił, że nie wiadomo czy gmina jest członkiem, wytknięto 45 błędów i nie wiadomo, czy jakiekolwiek pieniądze gmina otrzyma, ale składkę członkowską płaci.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie zapłaci jej wcześnie niż nie będzie miała dokumentu.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to wyłudzanie pieniędzy skoro nie ma dokumentu potwierdzającego obecność Gminy Rogoźno w tym Stowarzyszeniu.

Radny H. Janus poinformował, że już na wczorajszej Komisji poruszał temat remontu drogi w m. Cieśle. Ponoć 350.000,00zł ma zostać przekazane na  nowego dywanika asfaltowego.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nawierzchnia w opinii projektanta nawierzchnia ze smoły i grysiku, nie zda egzaminu, gdyż droga jest za bardzo zniszczona.

Radny H. Janus stwierdził, że są inne drogi w gorszym stanie, gdzie jest dziura na dziurze. Starostwo też proponowało rozwiązać problem, w ten sposób aby dziury załatać i jeszcze kilka lat  droga będzie nadawała się do użytku. Podobnie w m. Pruśce Stare proponowane są 3,2 km drogi.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że droga w m. Cieśle jest w gorszym stanie, od tej w Pruścach.

Radny H. Janus zauważył, że inne drogi zostały połatane i na okres 5 lat jest spokój. Pieniądze wydane na drogę w m. Cieśle zostaną wydane nieefektywnie.

Burmistrz wyjaśnił, że nie podejmie się łatania dziur w m. Cieśle, gdyż szkoda na to pieniędzy.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w takim razie podejmuje się łatania dziur w Pruścach.

Burmistrz odpowiedział, że te 2 drogi są  w innym stanie technicznym. Nie potrzebne jest wydawanie pieniędzy na łatanie dziur, skoro latem to będzie robione.

Radny H. Janus stwierdził, że aby położyć dywanik i tak trzeba dziury załatać.

Burmistrz wyjaśnił, że w kosztorysie jest wycenione łatanie dziur.

Radny H. Janus zapytał na jaką kwotę?

Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili nie powie. Dodał, że Dąbrowski dostał tam pozwolenie na żwirownie pod lasem. Np. na zebraniu w Owczegłowach mieszkańcy krzyczeli, że zmarnowano pieniądze. Dodał, że R. Juszkiewicz też stwierdził początkowo, że wystarczy drogę spryskać, ale później razem z T. Zygmuntem powiedzieli, że będą to wyrzucone pieniądze. W związku z tym zdecydowano się na asfalt.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w takim razie p. Juszkiewicz chce położyć na drodze w gorszym stanie w Karolewie, tylko grysik i smołę.

Burmistrz odpowiedział, że nie miał być tam kładziony grysik, tylko wyżej położony asfalt.

Radny H. Janus wyjaśnił, że tam mu R. Juszkiewicz powiedział.

Burmistrz poinformował, że miał być asfalt na drodze do Karolewa, a dopiero na zawadach, gdzie jest lepsza droga miał być grysik.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno.

Burmistrz stwierdził, że radni na nie swoim terenie potrafią zaproponować Naturę 2000. zaproponował, aby do obszaru Natura włączyć działki w Gościejewie oraz w Budziszewku i dać przykład mieszkańcom, jako radni. Przypomniał, że naukowcy wyznaczyli obszary na podstawie licznych badań.

Radny J. Witt powiedział, że stwierdzanie: inwestycje planowane w przyszłych latach, jest zbyt ogólne. Należałoby zaznaczyć, że chodzi konkretnie o rondo.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że projekt uchwały zostanie  jeszcze dopracowany.

Radny J. Witt powiedział, że dla obszaru dotyczącego łąk w Międzylesiu można przygotować odrębną uchwałę. Jedni mogą być przeciwko jednej części uchwały, a za drugą częścią.

Radny K. Lis poinformował, że radny może wnieść wniosek o usunięcie tego zapisu.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że głosowanie w tej sprawie już się odbyło.

Radny J. Witt odpowiedział, że wniosek nie mówił o tym, żeby to ująć w jednej uchwale.

Po konsultacjach co do treści uchwały Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o odczytanie punktu odnośnie obszaru w m. Garbatka.

B. Ryga odpowiedziała, że nie wie czy dobrze został on sformułowany, gdyż nikt go nie podał:  Zwraca się uwagę, że w obrębie miejscowości Garbatka znajduje się obszar objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą.

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad pkt. - Wolne głosy i wnioski.

Radny M. Połczyński poprosił Burmistrza o wyjaśnienia 3 zagadnień, mianowicie:

1)       zdjęcia znaku ograniczającego prędkość w m. Pruśće Stare,

2)       pojemników na śmieci w m. Marlewo,

3)       sprawa równiarki. Przy jednym z domów w m. Pruśce Stare jest to źle wykonane. Powstała skarpa, z której woda zaleje działkę. Zapytał czy odbiór techniczny już był?

Burmistrz odpowiedział, że odbiór techniczny prawdopodobnie był. Odnośnie pojemników w Marlewie, to są one zamówione i w tej chwili gmina czeka na realizację. Co do zdjęcia znaku, to nie wiadomo czy jest to celowe.

Radny H. Janus powiedział, że dziury na tej drodze są wyłatane i nawet 100km/h można tam jechać i znak ograniczający prędkość do 40km/h jest niepotrzebny.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak  zapytał czy wniosek z Komisji odnośnie zdjęcia znaku przy ośrodku zdrowia, został już zrealizowany?

Burmistrz odpowiedział, że nie wie czy jeszcze wisi.

Radny J. Witt poinformował, że na poprzedniej Komisji również zastanawiano się co zrobić z parkingiem koło ośrodka zdrowia. Padła propozycja postawienia znaku – zakaz postoju, albo ewentualnie postawienia parkometru. Sekretarz Gminy zobowiązała się przygotować materiały, czy jest w ogóle taka możliwość i zostało to zrobione. Koszt parkometru na jednego rodzaju monety, bądź żetony to ok. 1.400zł. Dodał, że jeżeli kierowca przywozi chorego to po wysadzeniu go, opuszcza teren ośrodka, albo płaci za postój na parkingu. W jakiej kwocie, to zależ y od Rady Miejskiej.

Burmistrz poinformował, że wprowadzając parkometr będzie trzeba ustalić cennik opłat, regulamin, egzekucję itd.

Radny J. Witt dodał, że na pewno łatwiej będzie postawić tam znak, ale nie do końca będzie to skuteczne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że propozycja jest dobra i być może w jakiś sposób rozwiązałaby problem. Kwota 1.400,00zł nie jest dużym wydatkiem, a warto spróbować. Na pewno częściowo pomysł będzie krytykowany, ale jest to jakieś rozwiązanie.

Radny J. Witt powiedział, że nie należy się spodziewać zysków z takiego parkometru.

Radny R. Kinach powiedział, że na miejsce trawnika można zrobić miejsca parkingowe.

Radny J. Witt powiedział, że kilka metrów nie rozwiąże problemu, bo przy takim ośrodku potrzebne jest kilkanaście miejsc.

Burmistrz stwierdził, że jeśli już radni chcą postawić parkometry, to należałoby podejść do zadania kompleksowo i odnieść się do całego miasta.

Radny J. Witt powiedział, że temat całego miasta poruszony powinien zostać kiedy indziej. Dodał, że postawienie jednego parkometru nie rozwiąże sprawy i w tej chwili chyba lepiej postawić znak – zakaz postoju na terenie ośrodka.

Radny H. Janus powiedział, że ani Straż Miejska, ani Policja nie potrafi wyegzekwować przestrzegania znaku. Gdyby wręczyli kilka mandatów, może by się coś zmieniło.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że już kiedyś wspominał o tym, że straż miejska ma podejmować decyzję komu przyznaje się mandat, a komu nie. Ma rozstrzygać, że np. matka z chorym dzieckiem powinna dostać mandat, a 80 letni pacjent nie.

Radny J. Witt powiedział, że mowa jest o zakazie postoju, a nie wjazdu.

Radny M. Połczyński złożył wniosek o  zdjęcie znaku zakazu ograniczającego prędkość do 40km  B – 33 , na drodze Pruśce Stare.

Wniosek radnego M. Połczyńskiego został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny J. Witt złożył wniosek o o postawienie znaku zakaz postoju B – 35  na terenie parkingu przy ośrodku zdrowia.

Wniosek radnego J. Witta został przyjęty  5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Radny R. Kinach zapytał dlaczego ul. Wójtostwo została pominięta w przetargu o oczyszczanie pozimowe  miasta? Dodał, że był u p. Siwińskiego zapytać dlaczego piasek jeszcze nie został zebrany i powiedział mu, że nie został ogłoszony przetarg na tą ulicę.

Burmistrz odpowiedział, że to sprawdzi.

Radny H. Janus złożył wniosek o zdjęcie znaku zakazu zatrzymywanie i postoju za parkingiem przy Urzędzie Miejskim jadąc od strony ul. Kościuszki lub powtórzenie tego znaku przed parkingiem Urzędu Miejskiego, jadąc od strony ul. Długiej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z policjantem i przyznał mu rację. Kolejny wniosek radnego dotyczył postawienia brakujących znaków informujących o drodze z pierwszeństwem przejazdu D – 1, na ul. Czarnkowskiej, ul. Wyszyńskiego i  ul. Rynkowej. Ponadto brakuje znaku informacyjnego o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu D – 2, przed skrzyżowaniem ul. Rynkowej z ul. W. Poznańską.

Radny J, Witt powiedział, że na terenie zabudowanym, informacji o drodze z pierwszeństwem przejazdu, na zasadzie skrzyżowania z drogą podporządkowaną, nie musi być.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poddał pod głosowanie wszystkie 3 wnioski jednocześnie.

Zostały one przyjęte  jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny K. Lis powiedział, że wyjaśniła się sprawa kolektorów na ul. Polnej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zostanie zorganizowane jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami.

Radny K. Lis powiedział, że właśnie o to mu chodzi, aby informację w tej sprawie przekazać radnym.

Burmistrz powiedział, że będzie takie spotkanie, ale bez radnych i prasy, ale poinformuje co zadecydowano.

Radny K. Lis powiedział, że ważne dla niego jest aby sprawa została wyjaśniona.

Radny H. Janus złożył wniosek o przeniesienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, obecnie znajdujących się  w sąsiedztwie ZS w Gościejewie, na nowe miejsce, koło posesji p. Szalczyńskiego przy skrzynkach pocztowych, na lewo za sklepem.

Wniosek  radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie  7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz.20.10.

 

Protokół sporządziła A. Potocka.

 

Rogoźno, dnia 12 czerwca 2009r.

 

 

drukuj pobierz pdf