Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 18/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 marca 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 18/2009
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 marca 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.
W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.
Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ład i porządek publiczny, w tym zapoznanie się z podpisanymi umowami dot. sprzątania miasta i utrzymania zieleni.
4. Omówienie materiałów na sesję w tym:
a)ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
b)uchwała ustalająca regulamin dodatków dla nauczycieli,
c)uchwała w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie i Zespołowi Szkół w   
Parkowie.
5. Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.


Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.
Członkowie Komisji, bez uwag, 8 głosami „za” przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański rozpoczął dyskusję od powitania Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie J. Kasztelana. Poinformował, że jego obecność na posiedzeniu jest związana z chęcią bliższego zapoznania się, aby dalsza współpraca Komisariatu Policji i Rady Miejskiej w Rogoźnie układa się jeszcze lepiej niż dotychczas. Nadmienił, że jest to pierwsza i zarazem ostatnia wizyta Komendanta na posiedzeniu Komisji, gdyż J. Kasztelan poinformował go, że wraca na Komisariat Policji w Obornikach, gdzie wcześniej pełnił swoje obowiązki.
Komendant J. Kasztelan poinformował, że w dniu dzisiejszym Komendant Powiatowy ogłosił konkurs na Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie. Nadmienił, że nie zamierza startować w tym konkursie, gdyż wraca na zajmowane wcześniej stanowisko, Naczelnika Sekcji Kryminalnej w Obornikach. Dodał, że termin składania ofert to 10 kwietnia br. poinformował również, że do ogłoszenia nowego Komendanta, to on będzie  w Rogoźnie pełnił tą funkcję. Dodał, że postawił pewne warunki, jeśli miałby zostać w Rogoźnie, ale nie zostały one spełnione.
Burmistrz Rogoźna powiedział, że przyczyna jest prozaiczna. Wynagrodzenie Komendanta Policji w Rogoźnie, jest porównywalne do pensji Naczelnika Sekcji w Obornikach. Należy wziąć pod uwagę ok.300zł na dojazd do Rogoźna i wychodzi, że nie opłacalne jest dojeżdżanie z Obornik. Dodał, że współpraca z J. Kasztelanem układała się dobrze, ale rozumie pobudki którymi się kierował podejmując decyzje o powrocie do Komendy w Obornikach. Ponadto Burmistrz powiedział, że od jutra będzie pełen stan osobowy Komisariatu Policji w Rogoźnie oraz dodał, że funkcjonariusze wyrażali się pozytywnie o J. Kasztelanie jako Komendancie.
Przewodniczący R. Dworzański poprosił J. Kasztelana o wyrażenie opinii na temat stanu bezpieczeństwa  w Rogoźnie, mając doświadczenie w pracy w innej Komendzie oraz na innym stanowisku.
J. Kasztelan odpowiedział, że porównując KPP w Obornikach i KP w Rogoźnie, widoczna różnica pod względem przestępstw przeciwko mieniu, chodzi głównie o kradzieże i kradzieże z włamaniem. Zdecydowanie więcej ich jest w Rogoźnie, natomiast w Obornikach dominują uszkodzenia mienia, głównie dewastacje. Zdarzało się, że co weekend były powybijane szyby przez młodych ludzi na głównych ulicach., bądź niszczono znaki drogowe, kosze na śmieci. Nadmienił, że proceder ten zmalał od wprowadzenia monitoringu w Obornikach. W Rogoźnie takich zdarzeń jest mniej, ale na sile przybierają włamania. Dodał, że w w ostatnim kwartale nie było tygodnia bez kradzieży z włamaniem. Ponadto  nadmienił, że różne są specyfikacje 2 stanowisk. W Rogoźnie  spoczywa na nim większa odpowiedzialność. Mimo to oba stanowiska są na równi zaszeregowane pod względem płacowym. Ponadto nowym doświadczeniem dla niego były osobiste spotkania z mieszkańcami, głównie zgłaszali oni problemy z sąsiadami.
Komendant potwierdził słowa Burmistrza, że od jutra będzie pełen stan osobowy w KP w Rogoźnie w prewencji, 2 mężczyzn i 1 kobieta. Dodał, że funkcjonariusze pochodzą kolejno z miejscowości Gołańcz, Krajenka i Wapno. Nadmienił, że w okolicznych jednostkach tj. np. Wągrowiec, Złotów,  nie ma vacatów, dlatego te osoby podjęły prace w Rogoźnie mimo dużej odległości od miejsca zamieszkania.  J. Kasztelan powiedział, że w związku z pełną obsadą stanowisk powinna się zwiększyć liczba patroli nocnych i popołudniowych oraz patroli pieszych.
Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy sama ilość policjantów wzrośnie? Dodał, że Komisja wysłała wniosek w tej sprawie do Komendanta Wojewódzkiego.
J. Kasztelan odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jego zdaniem nie przybędzie funkcjonariuszy w Rogoźnie.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że słyszał iż Komenda Wojewódzka ma płatne, patrole prewencyjne. W związku z tym czy istnieje możliwość zwrócenia się do KW o  „wypożyczenie” takich patroli chociażby na zabezpieczenie większych imprez, bądź na patrolowanie dyskotek? Nadmienił, że np. w Murowanej Goślinie takie patrole są.
J. Kasztelan powiedział, że to Komendant Powiatowy musi się zwrócić  z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego o taki patrol. Ponadto jeśli chodzi o przykład Murowanej Gośliny to jego zdaniem są to delegowane służby z Komendy Miejskiej. Dodał, że z informacji jakie posiada, to stan osobowy w Murowanej Goślinie to 16 osób i zapewne z tego powodu ta KP jest wspomagana policjantami z Komendy z Poznania. Podobnie jest w Skokach i Mieścisku. Dodał, że obsługa zdarzeń takich jak np. kolizje, też jest wykonywana przez Komendę Miejską, a nie przez Komendę w Murowanej Goślinie.
J. Kasztelan dodał, że w Rogoźnie ilość pobić, bójek zwłaszcza w godzinach nocnych nie jest duża w porównaniu do Obornik.
Radny Z. Hinz zapytał kiedy należy się spodziewać nowego Komendanta?
J. Kasztelan odpowiedział, że ok. 25 kwietnia.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował Komendantowi za dobrą współprace i przybycie na posiedzenie Komisji.
Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia - Ład i porządek publiczny- sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy zawarte już zostały umowy na sprzątanie miasta? Jeśli tak to czy mają one taką samą treść jak w roku 2008, czy są aktualizowane wraz z powstawaniem nowych dróg?
Zb. Wiese złożył informację, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ponadto dodał, że powierzchnie i wykazy są aktualizowane np. doszły do mechanicznego oczyszczania na terenie Rogoźna 2 ulice: Wójtostwo, która została pod koniec roku oddana do użytku oraz droga zbiorcza na osiedlu przy ul. Kościuszki, w stronę PKO.
Na utrzymania zieleni miejskiej w 2009 roku przygotowywany jest  przetarg, który zostanie w najbliższych dniach ogłoszony. Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta Rogoźna wykonywane będą w okresie od 01,05. do 31.10.2009r. Poza przetargiem teren wysepki na skrzyżowaniu ulic: II Armii Wojska Polskiego i Piłsudskiego, od lat był sprzątany przez państwa Przybylskich, którzy naprawdę dbali o estetykę tego miejsca. W tym roku Pani Przybylska poinformowała, że kwoty które gmina oferuje za opiekę nad wysepką, są zbyt niskie. 
Burmistrz Rogoźna powiedział, że woda do nawadniania terenu była podłączona przez gminę, a Państwo Przybylscy sadzili tam sadzonki, które były też dla ich reklamą firmy.
Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał dlaczego tak późno jest zawierany przetarg na sprzątanie i jak to się wiąże z ustawą o zamówieniach publicznych?
Zb. Wiese poinformował, że przetargi są zawierane w terminach i usługi w zakresie   ręcznego oczyszczania miasta i utrzymania zieleni  zawsze były wykonywane kolejno  od połowy kwietnia i początku mają.
Radny Z. Hinz powiedział, że martwi go wygląd estetyczny Rogoźna. Miasto szpecą stare, wymagające rozbiórki budynki m.in. przy Kościele św. Wita na ul. Kościelnej, przy pl. Powstańców Wielkopolskich na ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, na ul. Piłsudskiego. Zdaniem radnego należy zrobić coś w kierunku poprawy wizerunku Rogoźna.
Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest nowy właściciel posesji przy ul. Piłsudskiego i zobowiązał się do wyremontowania i uprzątnięcia owego terenu.
Burmistrz Rogoźna poinformował, że p. Ptaszyński wystąpił do Starosty o pozwolenie na rozbiórkę, po otrzymaniu zgody przystąpił do prac.
Komendant Straży Miejskiej, J. Stępień powiedział, że jedną z posesji na ul. Kościelnej nabył p. Rogiński, który ją już sprząta i doprowadza do stanu właściwego. Kolejne pozwolenie na tej ulicy  czeka na akceptację konserwatora zabytków. Co do posesji na pl. Powstańców Wielkopolskich to wiadomo mu, że jej właściciel chce ją sprzedać i szuka kupców. Pan Kaźmierczuk zrobił tyle ile można przy tym budynku. Dodał, że Burmistrz zwrócił się do właściciela o zniwelowanie budynku do poziomu ziemi, ale okazało się że piwnica jest bardzo głęboka i wyglądałoby to jeszcze gorzej Ponadto stwarzałoby to większe zagrożenie, dlatego odstąpiono od tego pomysłu.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że sam konserwator zabytków nie pozwala na rozbiórkę budynków, bo są one zabytkami mimo złego stanu technicznego. Radny powiedział, że bardzo dobry jest zapis w umowie: „zamówienie obejmuje codzienne sprzątanie ręczne od godz.6:00 do 8:00, również w soboty i w niedziele: pl. K. Marcinkowskiego, pl. Powstańców Wielkopolskich oraz odcinka Promenady.
Burmistrz poinformował, że wprowadzono do umowy dodatkowo odcinek Promenady ze względu na to, że rano śmieci poniewierały się po okolicy prawie codziennie i nikt ich nie sprzątał.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że należałoby sprecyzować tak umowy, aby miasto było czyste i zadbane. Dodał, że może dobrym rozwiązaniem byłoby sprzątanie w niedziele, albo w sobotę wieczorem, kiedy ruch na ulicach cichnie.
Burmistrz zapytał czy chodzi radnemu o sprzątanie mechaniczne?
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że sam z dystansem podchodzi do skuteczności urządzeń mechanicznych m.in. dlatego, że śmieciarka tylko do krawężnika oczyści i na inne miejsce przeniesie ten brud.
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nowa śmieciarka już pobiera to, co oczyści z ulicy. Dodał, że kiedyś były one uciążliwe ze względu na hałas i kurz, który powstawał podczas sprzątania.
Zb. Wiese powiedział, że dla kierowcy takiej śmieciarki uciążliwym zdaniem jest wysprzątanie wszystkich ulic, ze względu na to, że stoją na nich samochody, które blokują dojazd i trzeba omijać.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kiedyś był znak -  „zakaz zatrzymywania i postoju” w określonych godzinach. Dodał, że takie rozwiązanie mogłoby być dobre, ludzie z biegiem czasu by się przyzwyczaili, że nie mogą parkować np. ok. godz 20:00 w danym miejscu.
Burmistrz powiedział, że nie mogą być to godziny późne, ze względu na hałas, który może mieszkańcom przeszkadzać.
Radna R. Tomaszewska powiedziała, że często widzi zarwane deski piaskownika, idąc promenadą.
J. Stępień powiedział, że z owego piaskownika co 1,5 miesiąca jedna deska wychodzi. Dodał, że kolektor wzdłuż brzegu powinien mieć separatory, a na dzień dzisiejszy sam w sobie jest bezużyteczny.  Nie wiadomo czy go zasypać.
Radny Z. Hinz powiedział, że martwi go też stan przystanku autobusowego na ul. Kościuszki.
Burmistrz Rogoźno powiedział, że należałoby poczekać aż nie powstanie rondo, gdyż być może trzeba będzie przesunąć ten przystanek.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem należałoby ograniczyć miejsca siedzące na przystankach, gdyż tylko przez jakiś czas one ładnie wyglądają i służą mieszkańcom. Dodał, że sama wiata, bez miejsc siedzących byłaby wystarczająca.
J. Stępień powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma w żadnej podpisanej umowie zapisu o myciu koszy, przystanku autobusowego czy pojemników na selektywne odpady.
Zb. Wiese powiedział, że wystarczyłoby zrobić to 2 razy w ciągu roku i tak powinno to być realizowane.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy zapis taki jest w umowie czy jest to przeoczenie podczas jej podpisywania, jeśli chodzi o sprzątanie wokół gniazd z pojemnikami?.
Zb. Wiese powiedział, że zapis taki widnieje w umowie.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański nadmienił, że często widzi bałagan wokół tych miejsc oraz sami mieszkańcy mu sygnalizują taki nieporządek
Burmistrz powiedział, że największy bałagan jest na ul. Kościuszki.
J. Stępień powiedział, że ludzie proponują to zlikwidować.
Zb. Wiese powiedział, że pojemniki do selektywnej zbiórki często znajdują się na nieutwardzonej powierzchni, przez co zdarza się , że  podczas deszczu pojawia się wokół nich błoto i nikt nie podejmie się wybierania śmieci z niego.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański  zwrócił się do Burmistrza z pytaniem czy istnieje  możliwość przekazania harcerzom pod opiekę odpłatnie Parku Zwycięstwa? Dodał, że często sami na potrzeby drużyny organizują pieniądze m.in. przez pomoc w sklepach, albo po prostu proszą o pomoc finansową. Na takim odpłatnym sprzątaniu skorzysta zarówno gmina, jak i harcerze.
Pani Skarbnik powiedziała, że musiałaby przemyśleć jak odpowiedzieć na to pytanie.
J. Stępień powiedział, że za kadencji Burmistrza Rogoźna Pana Kanii harcerze sprzątali pewne obiekty, a Straż Miejska potwierdzała ich posprzątanie. Po czym harcerze w zamian za sprzątanie mieli opłacane ogrzewanie.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański przedstawił wniosek dotyczący:

1.Zadań na rzecz utrzymania porządku wokół posesji:
Przeprowadzać kontrole porządkową oraz konsekwentnie egzekwować wydawane zalecenia i nakazy. Upowszechnić uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie porządku i czystości.

2.Zadań na rzecz utrzymania porządku na ulicach, w parkach, na placach i skwerach: Dokonać analizy istniejących planów obszarów oczyszczania miasta w celu uaktualnienia i dokonania stosownych zmian w umowach, z wykonującym usługi sprzątania miasta. Konsekwentnie egzekwować prawidłowe wykonywanie zadań.

3.Rozważyć możliwość przekazania Parku Zwycięstwa w Rogoźnie pod odpłatną opiekę, Gminnemu Związkowi Drużyn ZHP im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do omówienia materiałów przygotowanych na najbliższą sesję.
W pierwszej kolejności omówiony został projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia. Głos zabrał Dyrektor ZEAPO, Wiktor Jaworski. Wyjaśnił, że konsultacje na temat projektu uchwały trwały od października 2008r. W strukturze zmieniających się aktów prawnych na dzień dzisiejszy, nie są podpisane rozporządzenia o  stawkach wynagradzania zasadniczego. W styczniu ukazały się dopiero zmiany dotyczące ustalenia wysokości kwoty bazowej, która jest podstawą do naliczenia pewnych wskaźników. Zmiana, która ustawowo została wywołana przez zmianę Karty Nauczyciela, która to gwarantowała nauczycielom wysokość wynagrodzenia jaką muszą osiągnąć w skali roku. Ponadto zmieniły się zasady naliczenia  systemu bazowego. Kiedyś było to 82% stopy bazowej, a  od stycznia tego roku jest to 100%. w związku z tym zmienia w radykalny sposób stawki nauczycieli. Dodatkowo gwarancją dla najwyższej, dyplomowanej kadry nauczycielskiej jest 184% stopy bazowej. Nadmienił, że w grudniu trzeba wyrównać wielkość wynagrodzenia, jeżeli na szczeblach zawodowych pracownicy nie będą się mieścić. Dużych zmian w wartościach procentowych nie ma. Jeśli chodzi o dodatki motywacyjne zmiana dotyczy  0,25% kwoty bazowej, o 0,5% podniesiono dodatek za wychowawstwo. Regulamin będzie obowiązywał nie tylko przez 1 rok, ale dłużej. Wartości przyjęte w regulaminie, w odniesieniu do kwot bazowych będą się zmieniać wraz ze zmianą tych kwot bazowych. Obawa jest czy nauczyciel dyplomowany uzyska to co się należy, tj 184%. W gminie Rogoźno jest w miarę bezpiecznie, że subwencja która przyszła została przesunięta do rezerw, ze względu na pokrycie potrzeb zapasowych. W. Jaworski powiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć jak będzie wyglądało rozporządzenie Pani Minister Edukacji Narodowej, jak będzie można je przyjąć do kalkulacji kosztów zatrudnienia pracowników, gdyż wszystko jest w projekcie. Dodał, że źle się pracuje w warunkach takie niepewności. Przyrównał obecne zamieszanie do tego w 2000r. podczas przeprowadzania reformy oświaty.  Dodał, że żądano od jednostek wyliczeń kosztów wprowadzenia 6-cio latków do szkół, po czym wycofano się z tego projektu. Nadmienił, że pracując 19 lat nie zdarzyło mu się, aby do tego okresu, czyli końca marca, nie przyszła metryczka podziału subwencji na poszczególne szkoły oraz podstawowe rozporządzenie dla pracowników. Kiedyś na koniec marca były już  wszystkie wielkości  spłacone. Wyraził swoją niepewność co do działań Pani K. Hall. Nadmienił, że czas upływa, a trzeba jeszcze doliczyć ok. miesiąca na ogłoszenie i 2 tyg po jego ogłoszeniu w Dz. U. Województwa Wielkopolskiego, to będzie koniec maja, nawet czerwiec, a trzeba nauczycielom spłacić wynagrodzenia.
Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska powiedziała, że jest pewna niespójność. Otóż była na spotkaniu z p. Szumilas w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie poinformowano zgromadzonych, że gmina ma obowiązek do 1 mają wypłacić wszystkie podwyżki, a nie ma podstaw prawnych, żeby to zrobić.
W. Jaworski poprosił o przyjęcie tej uchwały. Dodał, że procentowo nie są to duże różnice, ale kwotowo podniesienie z 82% do 100% będzie widoczne.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kwota bazowa w tej chwili to 2.177,86zł do końca sierpnia.
W. Jaworski potwierdził tą kwotę i dodał, że do końca roku jest jeszcze inna kwota – 2.286zł. Powiedział również, że wg zeszłorocznego obowiązującego regulaminu wychowawstwo było 51 %, a  wzrasta do 65%. wartościowo rośnie dużo.
Przedstawiciel ZNP Rogoźno, Pani Krzyśka powiedziała, że w rozporządzeniu jest zawarty przedział od 2% - 50%, a ZEAPO ma zaledwie 3,5%.
W. Jaworski powiedział, że na koniec maja zdarzy się taka sytuacja, że będzie trzeba wszystkich nauczycieli spłacić według nowych stawek, za minione 5 miesięcy.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że forma uchwały jaką zaproponowano funkcjonuje od dawna, ale zmiany wymagają stawki. Dodał, że kiedyś należałoby stworzyć jedną uchwałę, która zawierałaby jako załączniki pozostałe regulaminy. Byłoby to znacznie bardziej przejrzyste. Często zdarza się, że powiela się paragrafy z rozporządzenia.
Przystąpiono do szczegółowego omawiania Rozdziału III § 6 pkt1 regulaminu.
Radna L. Kolanowska powiedziała, że jeśli sobie zliczy szkołę podstawową 3%-dodatek funkcyjny + dodatek motywacyjny 4,25%, daje to 7,25%, a w przedszkolach jest 6,75 %. Dlaczego różnica wynosi 0,5%?
L. Pijanowska powiedziała, że w zeszłym roku prawie w ogóle nie było wychowawstw i trzeba było dopłacać nauczycielom. Nadmieniła, że sukcesem było wynegocjowanie zapisu o dodatku motywacyjnym. W tym roku w wyniku konsultacji dołożono tylko 0,25% do tego co było wcześniej. L. Pijanowska powiedziała, że w zamyśle Ministerstwa jest powrót do wychowawstw w przedszkolu.  Dodała, że różnice w stawkach wynikają z trudności wychowawczych w poszczególnych jednostkach. Zdecydowanie ciężej się pracuje w gimnazjach, dlatego na zachętę wychowawcy tych klas dostają o 0,5% więcej.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy ktoś ma uwagi do §6 pkt 2 regulaminu?
Uwag nie było.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy ktoś ma uwagi do §6 pkt 3 regulaminu?
L. Pijanowska wyjaśniła, że chodzi o kwotę, aby zabezpieczyć nauczycieli w szkołach przed dysproporcjami jakie mogą wyniknąć przy rozdzielaniu dodatków przez dyrektora placówki.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie §6 pkt.6 regulaminu.
L. Pijanowska powiedziała, że co pół roku przyznaje się dodatek motywacyjny. Od 1 września do końca lutego i z reguły jest przyznawana na nowo od 1 marca.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał dlaczego nie można umieścić zapisu – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Radny Z. Hinz powiedział, że wtedy zapis ograniczałby przyznawanie takiego dodatku.
L. Pijanowska powiedziała, że z praktyki wie iż technicznie niemożliwe jest wypłacenie dodatku w ciągu 2,czy 3 miesięcy. Dodatki motywacyjne musi zaakceptować Rada Pedagogiczna.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w Rozdziale III §5 pkt.2 powinno być : 1) Spełnienie  warunków określonych w § 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
Następnie szczegółowo omówiono Rozdział IV – Dodatki funkcyjne.
W. Jaworski wyjaśnił, że kwoty zmieniły się o 0,5%. tylko opiekun stażu pozostał bez zmian.
Radna R. Tomaszewska zapytała jak wygląda liczebność w oddziałach? Czy jest ustalona jakaś solna granica?
L. Pijanowska powiedziała, że do 11 oddziałów, głównie są to oddziały wiejskie, gdzie nie ma np. sekretarki, wtedy dyrektor pełni tą funkcję. Chodzi o 2 placówki, w Pruścach i Budziszewku. Inaczej ci dyrektorzy nie mieli by dodatku wyższego niż nauczyciel, dlatego taki przedział.
Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że chodzi jej o liczebność uczniów w oddziałach. Czy istnieje granica, której nie można przekroczyć?
L. Pijanowska powiedziała, że starają się żeby w szkole podstawowej i gimnazjum na jeden oddział przypadało minimum 24 uczniów. Trochę inaczej to wygląda jeśli chodzi o szkoły wiejskie.
Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zadała to pytanie aby dowiedzieć się czy nie dochodzi do sztucznego tworzenia oddziałów.
L. Pijanowska powiedziała, że nie dzieje się nic takiego. Jeżeli szkoła ma mniej uczniów w oddziałach gimnazjum niż 24 to traci na subwencjach.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że Rozdział V, VI, VII, VIII regulaminu – wynikają z ustawy. Zapytał czy są jakieś uwagi do całości?
Radny Z. Hinz zapytał czy przedstawicielki ZNP i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania mają jakieś zastrzeżenia, bądź uwagi do projektu uchwały?
Pani Krzyśka i Pani D. Karolak nie miały uwagi, ani zastrzeżeń do projektu uchwały.

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie. Głos zabrała p. L. Pijanowska, która wyjaśniła, że w wyniku reformy do SP Nr 1, noszącego już imię Mazurka Dąbrowskiego dołączyło Gimnazjum. Rada Pedagogiczna ze względów zachowania tradycji, podjęła decyzję o nadaniu tego imienia również Gimnazjum. Szkoła wykonała prace przygotowawcze do uchwały. Dodała, że po zapoznaniu się z programem wychowawczym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nadmieniła, że szkoła posiada izbę pamięci. L. Pijanowska w imieniu p. D. Czechowskiej – dyrektor szkoły, poprosiła o pozytywne zaopatrzenie prośby o przyjęciu uchwały.
W. Jaworski powiedział, że warto tą uchwałę wprowadzić, gdyż jest to kontynuacja kilkuletniej tradycji.

Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie. Głos zabrała p. L. Pijanowska, która powiedziała, że SP w Parkowie w tym roku obchodzi 25-cio lecie nadania imienia Józefa Wybickiego. W związku z przekształceniem w ZS, Gimnazjum jako jeden z elementów nie może przejąć imienia, które zostało nadane szkole podstawowej. Przepis mówi także, że każda jednostka może mieć inne imię. Parkowo poniesie dodatkowe koszty,  bo trzeba będzie zmienić sztandary.
W. Jaworski powiedział, że zdecydowano się na przygotowanie projektu właśnie teraz, gdyż trzeba czekać ok. 1-1,5 miesiąca za okrągłymi pieczęciami z mennicy, aby uczniowie kończący w tym roku Gimnazjum na świadectwie mieli już nowe pieczęcie. 

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym(we wsi Laskowo)- projekt przedstawił Burmistrz.
Uwag nie było.

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (we wsi Pruśce) – projekt przedstawił Burmistrz.
Uwag nie było.

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo na lata 2009-2016- projekt przedstawił Burmistrz. Wyjaśnił, że Pani Sołtys Słomowa, T. Kaczmarek brała udział  w różnych szkoleniach, które pozwoliły jej poznać różne metody zagospodarowania  wsi. Dodał, że w lutym ubiegłego roku przesłał radnym już taki projekt do zapoznania się, ale wtedy nie było możliwości uzyskania pomocy z UE. W tym roku określono termin  1 kwietnia br., z związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Słomowo, tabela z kosztorysem sporządzona przez fachowca. Nadmienił, że odbyło się zebranie Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie odnośnie zakresu działania, zakresu remontu świetlicy i boiska. Plan Odnowy Miejscowości opracował p. I. Krupka wraz p. J. Kaczmarek, Grupą Odnowy i mieszkańcami wsi.
Radny Z. Hinz zapytał jakie są szanse, że to właśnie POM Słomowo zostanie dofinansowany?
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że trudno jest mu odpowiedzieć. Dodał, że gmina może złożyć tylko jeden taki wniosek, a Pani Sołtys z własnej inicjatywy od dawna starał się o remont. Nadmienił, że  miał by on objąć odnowienie ścian, podłóg, zakup nowych drzwi, okien, remont łazienki, kuchni.
Radna W. Wiśniewska powiedziała, że dzieci które uczęszczają tam na zajęcia nie mając obecnie łazienki muszą chodzić na zewnątrz.
Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zdziwienie u niej i innych radnych podczas zebrania wiejskiego, wywołało podejście niektórych mieszkańców, do nowo wyremontowanej świetlicy we wsi Owczegłowy. Dodała, że są osoby silnie zaangażowane w prace w tej miejscowości. Dzieciom i młodzieży owa świetlica służy jako ośrodek kultury. Nadmieniła, że na ostatnim zebraniu nowa świetlica stała się punktem zapalnym wśród lokalnych mieszkańców. Niektórym osobom przestaje się podobać to, że jest to miejsce kulturalne, że są tam komputery itd. Część ludzi chciałaby tam organizować dyskoteki, a najbardziej mieszkańcom nie podoba się brak swobodnego dostępu do świetlic. Padają zarzuty, że skoro to jest wspólne, dlaczego nie mogą się tam odbywać zabawy wiejskie i inne imprezy. Początkowa idea, że ma to być miejsce szczególnie dla dzieci, aby mogły przyjść i odrobić lekcje, spokojnie się pouczyć, powoli zanika. Nadmieniła, że osoba które na co dzień opiekuje się świetlicą zdała klucze do świetlicy, gdyż ma dosyć ciągłych pretensji i kłótni ze strony mieszkańców, a także nie chciała dłużej brać na siebie odpowiedzialności za sprzęt w środku świetlicy. Ponadto nie było osoby chętnej, która by wzięła na siebie odpowiedzialność za m.in. komputery podczas dyskotek itp. Radna powiedziała, że należałoby się najpierw zastanowić nad funkcja, jaką miałaby świetlica w Słomowie pełnić. Dodała, że sama idea świetlic wiejskich jej się podoba.
Burmistrz Rogoźna powiedział, że już pewne ustalenia są co do przeznaczenia i użytkowania świetlicy we wsi Owczegłowy. Nadmienił, że odbyła się rozmowa z mieszkańcami, młodzieżą i paniami opiekującymi się tą świetlicą i wyjaśniono sobie sporne kwestie. Panie, które do tej pory opiekowały się świetlicą nadal będą to robić.
Radna W. Wiśniewska powiedziała, że Pani Sołtys Słomowa z Panią B. Łabędzką, która obecnie zajmuje się świetlicą, będą razem współpracować nad utrzymaniem i sprawowaniem porządku w świetlicy.
Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jeśli nie ma gospodarza świetlicy, sam jej remont mija się z celem, gdyż nie ma kto się tym zająć.
Radna W. Wiśniewska powiedziała, że w Parkowie swego czasu OSP zakupiło stoły pingpongowe dla dzieci i młodzieży. Na początku było spokojnie, ale po jakimś czasie pełnoletnia młodzież zaczęła przychodzić z alkoholem. Nie było chętnych rodziców, którzy by się podjęli sprawowanie opieki nad tą salą, a ci którzy początkowo wyrazili chęć zrezygnowali ze względu na spoczywającą nad nimi odpowiedzialność. Skutkiem było zamknięcie sali, a o udostępnianie go mogą się zgłosić tylko osoby dorosłe. Jest przekonana, że Pani Kaczmarek zajmie się tym odpowiednio wcześniej.
Radna R. Tomaszewska powiedziała, że z drugiej strony patrząc odnowienie sali, a później jej zamknięcie też się mija z celem.
Radny Z. Hinz powiedział, że sam problem nie dotyczy tylko świetlic, ale także m.in. placu zabaw. Jeśli nie ma osoby, która się ty zajmie, to po jakimś czasie nic z tego miejsca nie pozostanie. Należy wcześniej przedyskutować z mieszkańcami o przeznaczeniu tej świetlicy.
Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma nadzieje na pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie Słomowa. Dodał, że zdecydowani się na I. Krupkę , gdyż ma on już na koncie kilka takich wniosków. Nadmienił, że podpisano z nim umowę na zlecenie opiewającą na kwotę – 3.500zł. Pan Cieszyński również brał udział w spotkaniach z mieszkańcami. Początkowo chcieli mieszkańcy chcieli remont w środku, a po kolejnym zebraniu powstał pomysł, aby ściągnąć strop i go powiększyć. Okazało się potrzebne byłby pozwolenie na budowę, czego nie da się już w tej chwili zrobić. Burmistrz powiedział, że powstaje pytanie dlaczego właśnie Słomowo, a nie inna wioska może uzyskać taką pomoc w postaci dofinansowania z UE. Wyjaśnił ,że to z inicjatywy Pani Sołtys T. Kaczmarek która od dawna się tym zajmowało i konsekwentnie stara się o realizację swojego pomysłu. W tym roku nadarzyła się okazja, aby uzyskać środki z UE i dlatego zdecydowano się na pomoc wsi Słomowo.
Radna W. Wiśniewska powiedziała, że Pani Kaczmarek sama, z własnej woli jeździła na szkolenia do Warszawy i dowiadywała się o możliwościach pozyskania środków na odnowę swojej miejscowości.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Skarbnik.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że wyłoniono w drodze konkursu osoby na stanowiska urzędnicze i tak:
p. Ewelina Kowalska – Kierownik GOPS,
p. Karolina Michałowska – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Inwestycje, nadzór techniczny, zamówienia publiczne.
p.S.Pawlicki – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Z. Hinz zaproponował, aby zaprosić nowych pracowników na najbliższą Sesję.
Burmistrz powiedział, że  powiadomi te osoby. Poinformował również, że został ogłoszony konkurs ofertowy na Zastępcę Burmistrza. Dodał, że niektórzy mu się dziwią, że podjął taką decyzję mimo że  w kompetencji Burmistrza leży powołanie Zastępcy. Wyraził nadzieję na pojawienie się osoby, która będzie odpowiednia na to stanowisko. Dodał, że ogłoszenie umieszczone jest na BIP – ie.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał Burmistrza jak ustosunkowuje się do pisma skierowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin  „Rehabilitacja”, z prośbą o dofinansowanie placówki.
Burmistrz powiedział, że jeszcze nie zdecydował, ale jego zdaniem taka prośba powinna wpłynąć o wiele wcześniej, a nie w momencie gdy budżet już został uchwalony.
Radny R. Dworzański powiedział, że warto by wspomóc to stowarzyszenie. Zaproponował spotkanie Burmistrza Rogoźna, Burmistrza Obornik, Wójt Ryczywołu pod patronem Starosty w celu porozumienia i zajęcia konkretnego stanowiska w tej sprawie.
Radny Z. Hinz powiedział, że dobrym rozwiązaniem było spotkanie zorganizowane przez Starostę. Dodał, że szkoda byłoby zmarnować dorobek i prace tego stowarzyszenia.
Radny R. Dworzański powiedział, że być może każdy z osobna nic nie da, a wspólnie można by coś ustalić i przeznaczyć jakąś kwotę na to stowarzyszenie.
Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na razie pismo skierował do Burmistrza z prośbą o zajęcie stanowiska, a w miesiącu maju można powrócić do tego tematu.
Radna L. Kolanowska zapytała czy wiadomo coś na temat kanalizacji?
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeszcze nie i zapewnił, że jak tylko będzie coś wiedział poinformuje wszystkich radnych.
Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wszystkie jednostki organizacyjne tj. GOPS, RCK, ZEAPO, ZAMK a także  „Megawat” Sp. z o.o. przygotowały informację o jakie zostały wcześniej poproszone, tylko „ Aquabellis” Sp. z o.o. Tego nie zrobiło. Dodał, że radny A. Olenderski był osobą, która zajmowała się tematem spółek gminy i m.in. wysyłał pismo do Prezesa W. Dulko z prośbą o materiały. Nadmienił ,że Prezes „Megawat” Sp. z o.o. P. Gruszczyński bardzo szczegółowo zajął się tematem. Na uwagę szczególnie zasługuje fakt, że spółka ta osiągnęła wynik dodatni w wysokości 50.357,65 zł. Przewodniczący powiedział, że nie jemu oceniać czy odmowa Prezesa W. Dulko była właściwa czy nie. Dodał, że nie będzie nikogo zmuszał do przekazania informacji, dlatego poprosił o opinię prawną w tej sprawie. Ponadto poinformował, że to gmina jest właścicielem tej spółki. Nadmienił, że jeśli radca prawny wyda opinię, która będzie przyznawała rację Prezesowi Dulko, to jego zdaniem Rada Miejska nie powinna w ogóle się zajmować sprawami spółek gminnych. Dodał, że w zeszłym roku prośba o informacje, była zbyt ogólnikowa zdaniem W.Dulko, a w tym roku kiedy wyszczególniono informację o jaką Rada Miejska prosi, to Prezes „Aquabellis” zinterpretował to jako próbę przeprowadzenia kontroli.
Burmistrz Rogoźna powiedział, że można polemizować z pismem od Pana Dulko, ale on jako Burmistrz nie jest w stanie udzielić mu innej odpowiedzi. Rada Nadzorcza „Aquabellis” jest w tej chwili na etapie poszukiwania firmy, która zbadałaby jej bilans. Powiedział, że walne zgromadzenia od dawna odbywają się w czerwcu i nie chodzi tutaj o zatajanie jakiś informacji przez Prezesa. Natomiast Prezes „Megawat Sp. z o.o. Odbywa walne zgromadzenia w marcu, dlatego miał wszystkie dane przygotowane. Powiedział, że może zwrócić się do Prezesa Dulko o wyjaśnienie sytuacji, ale nie spowoduje to ,że uzyska się informacje o działalności spółki o jakie proszono. Dopiero po walnym zgromadzeniu można wystąpić o takie informacje. Dodał ,że niesprawiedliwym jest w jego ocenie porównywanie tych 2 spółek.
Przewodniczący powiedział, że może należałoby w przyszłym roku zmienić plan pracy i przenieść omawianie tego punktu w innym terminie.
Radna R. Tomaszewska poprosiła Burmistrz o udzielenie informacji dotyczącej wycinki drzew na ul. Lipowej.
Burmistrz odpowiedział, że o nielegalnej wycince został powiadomiony Komisariat Policji w Rogoźnie, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. OSP Rogoźno, które ścięło  drzewa twierdzi, że dostali pozwolenie od K. Wojdanowicza, a ten z kolei mówi, że OSP miało do niego przyjść i mieli wycinkę omówić, a nie je ścinać.
Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ile drzew w wycięto?
Burmistrz odpowiedział, że 14 drzew.
Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał na jak wygląda ekspertyza budynku za Urzędem Miejskim?
Burmistrz powiedział, że od czwartku mają podkład geodezyjny. Należy zaprojektować wnętrze i remont tego budynku.
Przewodniczący Rady R. Szuberski odniósł się do pisma PPIS – M. Fiksy w sprawie wydania opinii o przydatności budynku firmy „ROWAG”. Zdaniem radnego trudno jest określić status formalno- prawny przedmiotowego budynku. M. Fiksa w piśmie podał 3 Rozporządzenia: Ministra Zdrowia, Ministra Infrastruktury, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej które zdaniem Przewodniczącego w pełni informują o wymaganiach technicznych, sanitarnych i higienicznych w zakresie planowanej działalności.
Burmistrz powiedział, że do przewidzenia była odpowiedź p. M. Fiksy. Zapewne jak będzie gotowy projekt to wtedy wyda opinie o nim.
Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie uważa aby się ośmieszył występując z takim pismem do Pana Fiksy. Nadmienił, że nie mógł sprecyzować co będzie w tym budynku, dlatego nie zostało to wyszczególnione w piśmie. Jak zostanie rozwiązany problem służby zdrowia w Rogoźnie, nie wiadomo.
Radna W. Wiśniewska zapytała co się stanie, jeśli prowadzeniem służby zdrowia w Rogoźnie zainteresowana będzie spółka niepubliczna?
Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że należałoby się wtedy cieszyć, gdyż problem by się sam rozwiązał.


Posiedzenie zakończono o godz. 19:00.
Protokół sporządziła  Adriana Potocka
Rogoźno, dnia 06 kwietnia 2009r.

 

drukuj pobierz pdf