Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXII/603/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 09.03.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR LXII/603/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 09.03.2022 r.

w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt  1-2, ust. 2 pkt. 1-4, ust. 2a ust. 1-5, ust. 3, 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.888 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 38 zł miesięcznie za mieszkańca.
  2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotnej wysokości stawki za odpady zbierane selektywnie tj. 114 zł miesięcznie za mieszkańca.
  3. Określa się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w wysokości 5 zł miesięcznie za mieszkańca.    

§ 3.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Rogoźno lub w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLIII/408/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr  LXII/603/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 09.03.2022 r.

 

Proponowana zmiana uchwały i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika  ze wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za odbiór odpadów, ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych  oraz opłat na samym składowisku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf