Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 308/5, położona w obrębie JARACZ – Rożnowice, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym

UCHWAŁA NR  XIV/125/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 308/5, położona w obrębie JARACZ – Rożnowice, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) art.13 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016r. z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 308/5 o pow.0,1356ha, położonej w Rożnowicach, gm. Rogoźno (obręb JARACZ), objętej księgą wieczystą KW  PO1O/00028491/3.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży działka stanowi własność Gminy Rogoźno.

Działka gruntu nr 308/5 objęta była miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. ogłoszonym w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.). Działka nr 308/5 objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.118.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej  na terenie działki o nr ewid. 308/5 położonej w miejscowości Jaracz.

 Ww. działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz w granicach obszaru Natura 2000.   

Wartość przewidzianej do sprzedaży działki przewyższa kwotę 10.000,00zł, w nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf