Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 7.00

PROTOKÓŁ nr XXXVII/2017

z XXXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 7.00

 

z XXXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 17 marca2017r. o godz.7.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Pawła Wojciechowskiego na wniosek Burmistrza Rogożna p. R. Szuberskiego.

 

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Maciej Kutka, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028,
  2. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,
  3. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
 4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
 5. Wolnegłosyiinformacje.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Zmiany do programu sesji wniosła pani skarbnik Maria Kachlicka proponując aby zamienić kolejność pkt a) i b) – propozycja została przegłosowana jednogłośnie, następnie pan przewodniczący Klubu Radnych zaproponował dołożenie pkt d) projekt uchwały w sprawie powołania kandydata do Komisji Rewizyjnej, propozycja uzyskała max ilość głosów oraz pan burmistrz Roman Szuberski zaproponował do porządku obrad dwa projekty uchwał e) w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy – uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie, oraz f) projekt uchwały o obniżenie diet radnym – projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu 9 „za” i 5 „przeciw”.

Przed przystąpieniem do porządku obrad pan radny Hubert Kuszak powiedział, że należało radnych poinformować o zamiarze wprowadzenia do porządku dodatkowych uchwał, ponieważ niektórzy spieszą się do pracy i nie będą mieli okazji wypowiedzieć się w tych tematach. Pan burmistrz odpowiedział, że powodem wprowadzenia uchwały w spr diet jest interpelacja wprowadzona przez radnego Krzysztofa Nikodema, a pan Roman Szuberski jako burmistrz jest zobowiązany odpowiedzieć na tą interpelacje i jest to w postaci uchwały, którą radni mogą przyjąć a nie muszą. Pan radny Kuszak odpowiedział, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a skoro projekt jest z dnia 14 marca, to należało chociaż telefonicznie poinformować radnych o zamiarach i planach wprowadzenia tych uchwał. Po krótkiej dyskusji program został przyjęty w ilości 10 głosów „za”, 3 „wstrzymujących się” i 1 „przeciw”.

 

Ad. 3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, co jest powodem wprowadzenia kwoty 123 tys. zł na drogę w Parkowie? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to spowodowane rozstrzygniętym przetargiem i do tego należy jeszcze doliczyć nadzór. Pan Łukasz Zaranek upewnił się czy to jest droga, która jest wykonywana z programu Ochrony Gruntów Rolnych? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak ale nie jest jeszcze znana kwota dofinansowania. Pan burmistrz dodał, że na pewno będzie to kwota powyżej 100 tys. zł, ale do końca nie jest znana. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,

Pani skarbnik przedstawiła najpierw autopoprawkę nr 1, która dotyczyła przeniesienia między paragrafami kwoty 10 tys. zł, związanej z termomodernizacją budynku służby zdrowia. Pan burmistrz uzupełnił, że jest to bardzo korzystny wniosek, bo dofinansowanie będzie sięgało 85%, pan burmistrz dodał, że myśli jeszcze o innych rozwiązaniach, ale jeśli chodzi o budynek w Rogoźnie byłby zrobiony kompleksowo. Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie.

Całość uchwały przedstawiła pani skarbnik:

DOCHODY

 1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 13.200,00 zł z tytułu:

 • pozyskanych środków od Firmy DENDRO na wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie (+) 12.600 zł;
 • otrzymanych środków z ubezpieczenia majątku (+) 600 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 13.200 zł

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków w ramach paragrafu na kwotę +/- 123.000 zł między zadaniami wymienionymi w poz. nr 5, 8 i 9 załącznik nr 3 do uchwały.

 2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Owczegłowy.

 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na:

 • zakup środków żywności (+) 12.600 zł;

 • zakup materiałów na usuniecie szkody (+) 600 zł;

 • oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami dotacji celowej dla jednostek systemu oświaty na kwotę +/- 49.773,12 zł wg. załącznika nr 4 do uchwały.

 1. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł
  z tytułu zmiany przedsięwzięćfunduszu sołeckiego wsi Owczegłowy – załącznik nr 5 do uchwały.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 13.200,00 zł

Pan radny Zbigniew Chudzicki w spr. zarządzenia z dnia 10 marca, zapytał do jakiej wysokości może burmistrz wprowadzić? Pani skarbnik odpowiedziała, że może wprowadzić wszystkie dotacje, rezerwę oraz zmiany w budżecie ale tylko w ramach działów.

Pan radny Sebastian Kupidura zabrał głos w sprawie zmiany do budżetu mówiąc, że są ujęte zadania, które zostały przegłosowane na ostatniej sesji, ale zabrakło drugiego etapu przebudowy holu w SP 2 i zapytał, czy jest to przeoczenie? Pani skarbnik odpowiedziała, że nie jest to zadanie majątkowe, a bieżące.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

c) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań – projekt uchwały wraz z autopoprawka nr 1 został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy jeżeli nie będzie pkt 9, to czyli nie będzie również załącznika nr 2? Pan kierownik odpowiedział, że RIO wszczęła w tej sprawie postępowanie analityczne i wyraziła opinię, że takie rozliczenie nie należy do kompetencji rady. Projekt uchwały został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

 

d) sprawie powołania kandydata do Komisji Rewizyjnej, projekt uchwały przedstawił pan Adam Nadolny z propozycją jako dodatkowego członka pana Romana Kinacha. Radny wyraził zgodę. Pan radny Chudzicki powiedział, że lubi i ceni radnego Kinacha, jednak uważa że taki wybór jest nieproporcjonalny, tym bardziej że statut mówi, iż każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w komisji, można by chociaż stwierdzić prawnie, czy radna Ewa Wysocka jest przedstawicielem klubu w tej komisji, chociaż radny stwierdził, że tak do końca się z tym nie zgadza, bo została wybrana z rady. Radny dodał, że nic by się nie stało, gdyby klub „RogoźnoLubię to” miał swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, bo i tak pozostali radni będą mieli większość – w obecnej proporcji 4 do 1 jest to bardzo niesprawiedliwe. Pan radny złożył wniosek o oddalenie tej uchwały i opinie prawna prawnika, czy radna Ewa Wysocka jest radną klubu w tej komisji, czy jest kandydatką z Rady Miejskiej? Pan radny Zaranek zwrócił uwagę, że jest to słuszne co mówi pan radny Chudzicki, ale patrząc analogicznie to przewodnicząca Kasia, Bartek, czy Longina również byli wybrani z rady, ponieważ klub został powołany znacznie później. Wniosek pana radnego Zbigniewa Chudzickiego uzyskał 5 głosów „za”, 9 „przeciw”. Wniosek nie przeszedł.

Pan radny Chudzicki wniósł zmianę do uchwały by proporcje zostały zachowane i zaproponował kandydaturę pana radnego Jarosława Łatki. Pan radny Łatka zgodził się. W głosowaniu za ta propozycją opowiedziało się 5 radnych, 9 „przeciw”. Propozycja została odrzucona.

Całość uchwały została przyjęta w ilości 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące”.

 

e) w sprawie wskazania kandydata do powiatowej Rady Rynku Pracy, projekt uchwały przedstawił pan burmistrz Roman Szuberski, natomiast pan radny Łukasz Zaranek zaproponował reelekcję dotychczasowego kandydata, czyli pana burmistrz Romana Szuberskiego. Radni poparli tą propozycję i jednogłośnie wyrazili poparcie dla tej uchwały.

 

f) w sprawie wysokości diet radnych RM – pan przewodniczący poprosił o przedstawienie uchwały wnioskodawcę, czyli pana Krzysztofa Nikodema. Radny odpowiedział, że wszystko jest jasne, każdy z radnych ma przed sobą zaproponowany przez niego projekt uchwały i dodał jedynie że przesłaniem jego interpelacji było, żeby pieniądze z zaoszczędzonych diet wracały do budżetu i były spożytkowane na naprawę dróg gruntowych w Gminie.

Pan radny Adam Nadolny w imieniu klubu poprosił o 10 min przerwy. Wniosek został przyjęty 11 glosami za, 2 głosami „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. Po przerwie obecnych zostało 12 radnych. Po przerwie pan radny Chudzicki zaproponował, żeby nic nie zmieniać, pomimo tego czy uchwała zostanie przyjęta, czy nie – w paragrafie 6 dodać, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia. Radni przychylili się do tej propozycji jednogłośnie.

Pan Adam Nadolny w imieniu swojego klubu, przedstawił kontrpropozycję w sprawie wysokości diet. Zaproponował aby obniżyć diety tylko radnym niefunkcyjnym czyli tylko czterem osobom a reszcie radnym zaproponował pozostawienie diet w takiej samej wysokości jak otrzymywali dotychczas. Pan radny Chudzicki dodał, że intencją pana radnego Nikodema było, aby wszyscy radni mieli obniżoną dietę o 25%, jednak w tym momencie wygląda to tak – że zwykły radny i większość radnych z klubu „Rogoźno Lubię to” mają zamiast 75% - 25%, czyli o 45% mniej. Pan radny Nadolny odpowiedział, że jest to propozycja klubu. Pan Chudzicki zapytał, czy to jest sprawiedliwe i uczciwe? Pan radny Nadolny odpowiedział, że klub podjął taką decyzję, a nie inną. Pan radny Chudzicki dodał, że klub sobie pozostawia po staremu, natomiast radnym zostaje 25%. Pan radny Chudzicki powiedział, że to jest odwet za propozycje pana radnego Krzysztofa Nikodema, a jeżeli ma zostać propozycja przedstawiona przez pana Nadolnego, to powinno być dla radnego 70% i wtedy jest to sprawiedliwe. Radny Chudzicki dodał, że czuje się społecznikiem i nie musi otrzymywać diety, ale ta propozycja jest bardzo nieuczciwa, bo interpelacja pana radnego Nikodema dotyczyła wszystkich i obniżenia sprawiedliwie wszystkim diety o 25% i przeznaczenie tych pieniędzy na naprawę dróg gruntowych w Gminie.

Pan radny Nadolny odpowiedział, że radni funkcyjni spotykają się wielokrotnie w urzędzie po 2 lub 3 razy w tygodniu – przez to jest ta różnica. Pan radny Chudzicki dodał, że dieta jest rekompensatą za utracone wynagrodzenie z racji etatu. Pani burmistrz Tomaszewska zapytała pana radnego, czy kiedykolwiek pan radny miał w pracy potrącone wynagrodzenie z tego tytułu, że sprawuje mandat rannego? Pan radny Chudzicki odpowiedział, że tego nie wie.

Radny Chudzicki dodał, że jest to fajny pomysł radnego Nikodema i na pewno nie było intencją, żeby utrzeć komuś nosa, myślą przewodnią było to, żeby każdy z radnych miał o 25% procent diety mniej, a środki przeznaczyć na inwestycje i to jest sprawiedliwe.

Pani radna Szpek zarzuciła radnemu Nikodemowi że tą propozycję powinien wcześniej przedyskutować razem z innymi radnymi z jej klubu. Radny Nikodem stwierdził że po złożeniu przez niego interpelacji było dość czasu aby zaprosić go do rozmów i wypracowania wspólnej strategii. Poza tym, czy Klub w jakim Jest Pani radna Szpek kiedykolwiek zapraszał radnych nie należących do ich klubu do procedowania jakichkolwiek spraw. Nigdy tego nie zrobiliście stwierdził Radny Nikodem a teraz oczekuje Pani ode mnie takiej współpracy. Radny Nikodem zarzucił radnej Szpek że spotykacie się z Panem Burmistrzem, członkami różnych instytucji procedujecie sprawy które dotyczą wszystkich radnych ale nie wszystkich radnych do tych rozmów zapraszacie. Pan radny Kupidura dodał, że sytuacja ta nie idzie w dobrym kierunku, a została opisana już w gazecie, a to sugeruje całe dobro dla pana radnego Nikodema, poza tym 70 tys. zł zaoszczędzone z diet nie zbawi dróg gminnych.

Radny Nikodem stwierdził że zbawi, dodał aby przeliczyć ile ton kruszywa na drogi można zakupić za 70000 zł.

Po przerwie pan radny Nikodem stwierdził, że jeżeli uchwała zostanie przegłosowana w wersji przedstawionej przez pana burmistrza zgodnie z projektem jaki przedstawił radny Nikodem to będzie mogła pozostać, natomiast jeżeli będzie ona w tej postaci w jaką zmienili ją Radni i przedstawił radny Nadolny wtedy pan radny Nikodem będzie zmuszony swoją interpelację i uchwałę wycofać bo nie przyniesie ona zamierzanej korzyści.

Po 3 minutowej przerwie i naradzie przewodniczących klubów wznowiono po raz kolejny obrady.

Radny Nadolny poprosił o 5 minut przerwy. udając się ze swoim klubem na naradę.

Po 5 minutach wznowiono obrady.

Pan radny Krzysztof Nikodem stwierdza że z uwagi na to że radni nie chcą zaakceptować jego wniosku w takiej wersji jak przedstawił czyli obniżając wszystkim radnym równo po 25% diet, składa wniosek formalny o wycofanie swojej interpelacji wraz z projektem uchwały. Wniosek radnego Nikodema został przyjęty przy 11 głosach „wstrzymujących” i 1 „za”.

 

Ad. 5. Wolne głosy i informacje.

Pan radny Zbigniew Chudzicki złożył wniosek w imieniu radnych do dyrektor ZDP w Rogoźnie opilne zamontowanie barierek ochronnych przy krawędzi chodnika naprzeciw drzwi wejściowych do budynku szkoły. Radny Łukasz Zaranek zaproponował, aby poszerzyć wniosek o zamontowanie inteligentnej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych. Radni poparli wniosek jednomyślnie.

 

Ad. 6 Zakończenie.

Posiedzenie sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym zakończono o godz. 8:40, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf