Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 24 września 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie CIS w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 42/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 24 września 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie CIS w Rogoźnie

 

Dnia 24 września 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja” lub „KGFiR”). Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny, który przywitał zebranych radnych i gości, oraz stwierdził quorum, tj. stwierdził, że na 8 członków Komisji obecnych jest 7 radnych. W trakcie posiedzenia Komisji dołączył ósmy członek Komisji. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad KGFiR:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Informacja o działalności schroniska „Azorek”.
 6. Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2018 r.
 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 8. Wolne głosy, sprawy bieżące i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

Protokół został przyjęty większością głosów członków Komisji, tj. 6 głosami za, przy jednym wstrzymującym się.

 

Ad. 5. Informacja o działalności schroniska „Azorek”.

Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny otworzył punkt dot. informacji o działalności schroniska „Azorek” oraz wskazał, że informacja ta została szczegółowo przedstawiona w materiałach na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie. Z uwagi na brak pytań członków Komisji w tym zakresie, Przewodniczący Komisji zamknął ten punkt.

 

Ad. 6. Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2018 r.

Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny otworzył przedmiotowy punkt oraz udzielił głosu p. Marii Kachlickiej – Skarbnik Gminy Rogoźno.

P. Maria Kachlicka – Skarbnik Gminy Rogoźno przedstawiła analizę wykonania budżetu Gminy za I półrocze br. Po przedstawieniu analizy przez Skarbnika Gminy Rogoźno, z uwagi na brak pytań członków Komisji, Przewodniczący Komisji zamknął przedmiotowy punkt.

W tym miejscu na posiedzenie Komisji przybył p. H. Siwiński, któremu Przewodniczący Komisji udzielił głosu, w zakresie udzielenia informacji w kwestiach pozbywania się przez mieszkańców Gminy styropianu i materiałów budowlanych oraz możliwości dostarczania tych odpadów przez mieszkańców. P. H. Siwiński odpowiedział, że: składowisko jest z dniem 30 czerwca 2018 r. zamknięte i nie wolno składować odpadów powyżej wartości kalorycznej 6 kilodżuli. P. H. Siwiński wskazał, że odnośnie dowożenia odpadów, przepisy o dawna nie zezwalały osobom fizycznym dowozu odpadów; gruz i beton jest odpadem, gruz z grupy 17, opony z grupy 15, a klasyfikacja odpadów jest od 0 do 20. Żeby przyjąć jakiś odpad, potrzebne jest zezwolenie. Do Studzieńca na pszok można przywieźć odpady bio, wielkogabaryty np. telewizor, kanapę itd. Na pszok można przewieźć tylko te odpady. Jeśli chodzi o opony, to te co zbieram, te odstawiam. Opony rolnicze można odstawiać do kontenera, dla podmiotu gospodarczego – podmioty te muszą odstawiać odpady we własnym zakresie. W przyszłym roku na tonie odpadów na bramce na wysypisku opłata wzrośnie o 50 zł, z uwagi na wzrost opłat środowiskowych. Jeśli chodzi o opony, można przywieźć, ale trzeba zapłacić. W przypadku małych remontów, odpady jak styropian, płytki, odbiorca odpadów podstawia kontener i płaci się za wagę odpadów. Styropian też odbiera odbiorca odpadów, a wielkogabaryty można samemu odwieźć na pszok. Na pytanie dot. kamieni polnych p. H. Siwiński odpowiedział, że nie ma kruszarki do kamienia polnego. P. H. Siwiński wskazał, że w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, umowę na odbiór odpadów można zawrzeć z kilkoma firmami i jego zdaniem istotne jest nie tylko to, aby mieć umowę, ale również aby przedsiębiorca miał potwierdzenie wywozu odpadów.

Kierownik Wydziału Roman Piątkowski wskazał, że opłaty środowiskowe za wywóz odpadów co roku wzrastają i w następnym roku wzrosną o 50 zł na tonie, a w kolejnym o 100 zł.

P. H. Siwiński wskazał, że mieszkańcy gminy mogą dzwonić do jego firmy i będą mieli udzieloną informację odnośnie możliwości odbioru odpadów oraz cennika.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji zarządził przerwę.

 

Ad. 7. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji otworzył punkt omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję i udzielił głosu osobom przedstawiającym projekty uchwał, w kolejności przewidzianej w porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Jako ostatni w tym punkcie, został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno.

Jako pierwszy o głos poprosił radny Henryk Janus, który wskazał, że chodzi o to, aby nie zmniejszać ilości punktów, gdyż za 3-4 lata będzie potrzeba, np. jakaś duża firma będzie chciała otworzyć sklepy czy bary i nie będzie mogła tego zrobić. Radny Sebastian Kupidura zgodził się z Przewodniczącym Rady Miejskiej, aby myśleć o firmach. Przewodniczący Komisji Adam Nadolny wskazał, że koszty leczenia przewyższają wpływy z podatków za alkohol.

W wyniku dyskusji członkowie Komisji większością głosów, przy 5 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się, przyjęli propozycję, aby w projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno wskazać następujące ilości zezwoleń:

 1. w § 1 projektu uchwały, tj. dla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
  1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do 70 zezwoleń,
  2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 60 zezwoleń,
  3. powyżej 18% zawartości alkoholu do 60 zezwoleń,
 2. w § 2 projektu uchwały, tj. dla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
  1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do 20 zezwoleń,
  2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 10 zezwoleń,
  3. powyżej 18% zawartości alkoholu do 10 zezwoleń.

 

Ad. 8. Wolne głosy, sprawy bieżące i wnioski.

Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny otworzył przedmiotowy punkt oraz zwrócił się do członków Komisji o zabranie głosu.

Radny Bartosz Perlicjan zadał pytanie o stanowisko Rady Miejskiej dot. wariantów korytarzowych drogi ekspresowej S11. Przewodniczący Komisji Adam Nadolny odpowiedział, że w tej sprawie uchwałę przyjęło zebranie wiejskie w Jaraczu, a 27 września br. będzie na zebraniu wiejskim w Parkowie przyjmowane stanowisko zebrania wiejskiego dot. przebiegu S11, a w tym zakresie jest w kontakcie z mieszkańcem tzw. Nowego Jaracza oraz Sołtys Parkowa. Przewodniczący Komisji wskazał, że Burmistrz chce jeszcze ustalić kwestie w tej sprawie z Burmistrzem Obornik oraz chce spotkać się z geodetą, który przygotowywał dodatkową wersję korytarza planowanego przebiegu drogi S11. Na pytanie radnego Romana Kinacha, czy na zebraniach wiejskich została wybrana jakiś jeden wariant, z którego wszyscy są zadowoleni, Przewodniczący Rady odpowiedział, że w Gościejewie tak. Radny Bartosz Perlicjan wskazał, że najlepszą dla mieszkańców jest wersja korytarza przygotowana przez geodetę – mieszkańca Jaracza, gdyż idzie ona przez pola. Przewodniczący Komisji wskazał, że w dniu wczorajszym razem z Sołtys Parkowa przygotował projekt uchwały na zebranie wiejskie w Parkowie, żeby maksymalnie warianty korytarzy planowanej drogi S11 odsunąć od domów, żeby była jak najdalej od posesji i taką uchwałę Sołtys Parkowa chce przedstawić mieszkańcom. Na dziś nie wiadomo, gdzie będzie przebiegała droga ekspresowa S11. Przewodniczący Rady Henryk Janus wskazał, że gdyby nie Jaracz i Rożnowice, to najlepsza byłaby wersja czwarta korytarza drogi S11, a dla Gościejewa mieszkańcy zaproponowali poprowadzenie korytarza tej drogi według korytarza 1a, prawą stroną Gościejewa i prawą stroną Tarnowa, obok obecnej dk11.

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 18:25.

Protokołował Marek Jagoda

 

drukuj pobierz pdf