Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego

Uchwała Nr  XLVIII/339/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego

 

                Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargę Prokuratora Rejonowego w Obornikach na Uchwałę Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno, wnosząc o jej oddalenie.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)       sporządzenia odpowiedzi na skargę,

2)       przekazania skargi wraz z odpowiedzią Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,

3)       udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności radcom prawnym i pracownikom urzędu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/339/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego

 

                Pismem z dnia 21 listopada 2009 roku Prokurator  Prokuratury Rejonowej w Obornikach złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXX/227/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Prokuratura zarzuca, że w uchwale w § 9 Rada Miejska zdefiniowała pojęcie zdarzenia losowego uzasadniające przyznanie zasiłku. Do zdarzeń losowych  zaliczono w szczególności:

4)    śmierć rodzica ( opiekuna)

5)    długotrwałą chorobę ucznia

6)    pożar mieszkania

7)    zalanie mieszkania

Zdaniem Prokuratora wprowadzenie tego zapisu do uchwały rażąco narusza prawo- art. 90 e ust. 1 w związku z art. 90 f pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 425 ze zm.) i przedmiotowy paragraf winien być uchylony.

Powołany przepis art.90 e Ustawy o systemie oświaty stanowi, że zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Z kolei przepis art.90 f powołanej ustawy stanowi,że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się  celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

          sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art.90 d ust. 1, a więc np. zdarzenie losowe, alkoholizm, narkomania,

          formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

          tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

          tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 

Na podkreślenie zasługuje, że ustawodawca upoważniając rady gmin do podejmowania tego typu uchwał posłużył się katalogiem nie zamkniętym. Świadczy o tym wyrażenie „  regulamin w którym określa się w szczególności”. Taki zapis wskazuje, że rada uchwalając regulamin musi w nim zawrzeć wszystkie przesłanki od 1 do 4, ale może też zamieścić inne nie wymienione, byleby były związane z celami pomocy społecznej o charakterze socjalnym.

Rada Miejska w Rogoźnie, tak jak wiele innych rad w Polsce podjęła przedmiotową uchwałę wraz z bardzo ogólną definicją zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku posługując się katalogiem nie zamkniętym, na co wskazuje wyrażenie „ w szczególności”.

Tak więc nie jest to katalog zamknięty, a organ administracji, jako wykonawca w|w uchwały nie jest w tym zakresie w żaden sposób ograniczony. Może więc udzielić stypendium także w oparciu o inne zdarzenia losowe nie wymienione w uchwale Rady.

Ponadto Burmistrz jako organ gminy, mający inicjatywę  uchwałodawczą aktywnie uczestniczył w procedowaniu tejże uchwały. Wprowadzona definicja jest bardzo ogólna i w niczym nie ogranicza organu administracji przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Podany katalog w definicji zdarzenia losowego jest przykładowy i niczym nie odbiega od ogólnie podawanych definicji zdarzenia losowego.

Dla przykładu, Mateusz Pilich w Komentarzu do art.90 e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Komentarz ABC, 2008, wydanie II LEX) przez zdarzenie losowe podaje przykładowo klęskę żywiołową, śmierć lub chorobę jednego z rodziców. Z kolei W Małym Słowniku PWN pod redakcją Elżbiety Sobol, wydawnictwo PWN, Warszawa 1997 jako losowy, podaje się: „ dotyczący losu, doli,  kolei życia”.

Zawarte więc przykłady zdarzenia losowego, moim zdaniem w żadnym wypadku nie odbiegają od powszechnie przyjętych. Trudno więc zgodzić się z Prokuratorem, że § 9 Regulaminu rażąco narusza prawo.

Reasumując, przekazując skargę do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, należy wnioskować o oddalenie skargi prokuratorskiej jako bezzasadnej, albowiem sporny zapis w żaden sposób nie ogranicza organu administracji w wydawaniu decyzji administracyjnych, a uchwała w tej treści została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i nie została zakwestionowana przez nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf