Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr XIV/129/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Rogoźno, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Rogoźnie,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Rogoźnie,
 3. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,
 4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Rogoźna,
 5. komitecie – należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej,
 6. osoby uprawnione – należy przez to rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac Rady.

 

§ 3.

 1. Mieszkańcy mogą wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, poprzez przedłożenie projektu uchwały.
 2. Projekt uchwały może dotyczyć wyłącznie spraw wspólnoty lokalnej, które ustawowo należą do zadań własnych gminy, z wyjątkiem spraw, w których ustawy zastrzegają inicjatywę uchwałodawczą dla innych określonych podmiotów, w tym organów gminy.
 3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł (przedmiot) uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. właściwą treść uchwały (część merytoryczną),
  4. przepisy przejściowe lub uchylające (w miarę potrzeby),
  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
  6. termin wejścia w życie uchwały,
  7. uzasadnienie, wraz z informacją o skutkach finansowych realizacji uchwały, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu gminy,
  8. podpis wnioskodawcy.
 4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

 

§ 4.

 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, promocją, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet.
 2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej piętnastu mieszkańców, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu.
 3. W imieniu i na rzecz komitetu mogą występować osoby uprawnione, wskazane w pisemnym oświadczeniu osób tworzących komitet.
 4. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym, komitet zawiadamia Przewodniczącego Rady o jego utworzeniu.
 5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, podaje się:
  1. nazwę komitetu oraz adres jego siedziby,
  2. listę osób tworzących komitet, zawierającą następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
  3. w przypadku wskazania osób uprawnionych, dane tych osób, jak w lit. b).
 6. W przypadku wskazania przez komitet osób uprawnionych, do zgłoszenia należy również przedłożyć pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.
 7. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 4, komitet przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt uchwały, spełniający warunki, o których mowa w § 3 ust. 3, z załączonym wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt.
 8. Wykaz podpisów mieszkańców, o którym mowa w ust. 6, powinien zawierać następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny podpis osoby udzielającej poparcia projektowi uchwały. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł (przedmiot) projektu uchwały, któremu mieszkaniec udziela poparcia.

 

§ 5.

 1. Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, dokonuje sprawdzenia wymogów formalnych, o których mowa w § 4 ust. 5-8.
 2. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości formalnych, Przewodniczący Rady wskazuje stwierdzone braki lub nieprawidłowości i wzywa komitet do ich uzupełnienia lub usunięcia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 3. Nieuzupełnienie lub nieusunięcie braków w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą podjęcia przez Radę uchwały w przedmiocie odmowy przyjęcia zawiadomienia wraz z załączonym projektem uchwały.

 

§ 6.

 1. Po stwierdzeniu prawidłowości zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, w tym prawidłowości wykazu podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do zaopiniowania:
  1. przez radcę prawnego,
  2. oraz do odpowiednich merytorycznie komisji Rady, które powinny zająć stanowisko w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu uchwały.
 2. W przypadku, gdy uchwała może wywołać skutki finansowe, konieczna jest również opinia Skarbnika Gminy Rogoźno co do projektu uchwały.
 3. Swoje stanowisko wobec projektu uchwały może przedstawić Burmistrz.

 

§ 7.

 1. Przewodniczący Rady informuje osoby uprawnione lub osoby, które przystąpiły do komitetu (w przypadku niewskazania osób uprawnionych przez komitet), o miejscu i terminie posiedzeń Rady i jej komisji poświęconych rozpatrywaniu projektu uchwały.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, we wszystkich pracach Rady i jej komisji.
 3. Przewodniczący Rady niezwłocznie, w formie pisemnej, informuje osoby, o których mowa w ust. 1, o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały.

 

§ 8.

 1. Czynności związane z rozpowszechnianiem projektu uchwały, kampanią promocyjną, wykonuje komitet.
 2. Promocję projektu uchwały komitet może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami mieszkańców oraz innymi podmiotami zainteresowanymi problematyką objętą projektem uchwały.
 3. Promocja służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

 

§ 9. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa komitet.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

Uzasadnienie

 

W myśl nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (art. 41a) mieszkańcom gminy przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Zgodnie z tym przepisem grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą (art. 41a ust. 1 ustawy).

W takiej gminie jak nasza, czyli do 20 tys. mieszkańców grupa ta będzie musiała liczyć, co najmniej 200 osób (art. 41a ust. 2 ustawy).

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu (art. 41a ust. 3 ustawy).

Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Miejskiej w Rogoźnie (art. 41a ust. 4).

Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

W związku z powyższym przedłożenie Radzie Miejskiej w Rogoźnie projektu niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

 

drukuj pobierz pdf