Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok

                                                                                 

 Uchwała Nr XXIII/221/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości         84.881.519,41 zł

            z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie                83.171.519,41 zł

 

2)   dochody majątkowe w kwocie            1.710.000,00 zł

 

    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości         86.574.669,41 zł

         zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.             

            z tego:

     

1)   wydatki bieżące w wysokości          82.496.098,29 zł              

 

2)   wydatki majątkowe w wysokości     4.078.571,12 zł

       zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

 

§ 3.1.   Deficyt budżetu w kwocie 1.693.150,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.609.950,00 zł

3.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.916.800,00 zł

       zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 4.   Tworzy się rezerwy:

         1.   ogólną w wysokości           91.000,00 zł

         2.   celowe w wysokości           269.000,00 zł, z tego na:

               1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego         269.000,00 zł.

 

§ 5.   Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

         zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 6.   Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

         zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 7.   Określa sięplan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych 

 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 8.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

         zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 9.   Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

         1)   przychody   3.468.000,00 zł

         2)   koszty 3.468.000,00 zł

         zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

         zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

         zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

         372.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów

         alkoholowych w kwocie 369.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 300.000,00 zł

         zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 13. 1.   Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 422.018,55

      zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

         papierów wartościowych w wysokości 4.609.950 zł, w tym na:

         1)            pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie

               1.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

 

a)    na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

b)    o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.609.950,00 zł,

 

2)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

 

a)   wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,

3)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

 

4)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

 

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 16. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie
         zaciągać zobowiązania.

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 roku  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7

Załacznik nr 8

Załacznik nr 9

Załacznik nr 10

Załacznik nr 11

Załacznik nr 12

 

Uzasadnienie do Uchwały

 
Dokumenty do pobrania:
Załacznik nr 12
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:42:12)
rozmiar pliku: 594.6Kb
Załacznik nr 11
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:41:35)
rozmiar pliku: 276.9Kb
Załacznik nr 10
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:41:00)
rozmiar pliku: 455.9Kb
Załacznik nr 9
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:40:24)
rozmiar pliku: 513.6Kb
Załacznik nr 8
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:39:48)
rozmiar pliku: 602.9Kb
Załacznik nr 7
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:39:12)
rozmiar pliku: 723.8Kb
Załacznik nr 6
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:38:27)
rozmiar pliku: 546Kb
Załacznik nr 5
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:37:54)
rozmiar pliku: 856Kb
Załacznik nr 4
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:37:12)
rozmiar pliku: 561.1Kb
Załacznik nr 3
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:36:18)
rozmiar pliku: 369.9Kb
Załacznik nr 2
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:35:42)
rozmiar pliku: 634.8Kb
Załacznik nr 1
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:35:02)
rozmiar pliku: 426.5Kb
Uzasadnienie do Uchwały
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-15 20:24:32)
rozmiar pliku: 753.3Kb

drukuj pobierz pdf