Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 37/2013 z XXXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 15 października 2013 r. o godz. 07.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 37/2013

z XXXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 15 października 2013 r. o godz. 07.15

 

XXXVII Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na wniosek Burmistrza Rogoźna na dzień 15 października 2013 roku, na godz. 07.15, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny radny R. Dworzański.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

4.       Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

5.       Wolne głosy i informacje.

6.       Zamknięcie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która poinformowała że zaproponowane zmiany w budżecie Gminy Rogoźno polegają na przeniesieniu kwoty 16.727 zł między zadaniami zakończonymi, oraz kwoty 9.373 zł między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Dodała, że zmiany te dotyczą dwóch zakończonych inwestycji tj.: wykonanie parkingu i chodnika przy ORLIKU ( plan 168.000-projekty i mapy 7.621,75+przetarg BIMEX 173.996,65+nadzór 2.200=183.818,40=niedobór ok.16.000), oraz wykonanie drogi i chodnika w m. Wełna (plan 173.000-projekty i mapy 4.316,10+przetarg POL-DRÓG 176.497,50+nadzór 2.200=183.013,60=niedobór ok 10.000).

Przedstawiony projekt uchwały proponował zdjęcie kwot z następujących, zakończonych już inwestycji: przebudowa chodnika przy SP 3 – 1.036,04 zł, budowa drogi w m. Dziewcza Struga 593,75 zł,  zakup pawilonu świetlicy w m. Ruda 1.963,71 zł, oświetlenie w m. Dziewcza Struga 8.066,73 zł, oraz zdjęcie kwoty 9.373,00 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zapewniła, że zaproponowane zmiany nie wpłyną na zwiększenie wydatków i dochodów.

Radny R. Szuberski zadał pytanie związane ze zdjęciem pieniędzy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

M. Kachlicka wyjaśniła, że w związku z tym iż nie było wiadomo, czy zostanie podpisana umowa z obecną firmą, która odbiera od mieszkańców odpady komunalne, w miesiącu lipcu wywozem odpadów zajmowała się firma Pana Siwińskiego.

Radny M. Kutka zapytał, czy nie lepiej byłoby gdyby pieniądze te zostały przekazane na wprowadzenie ulgi, związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych?

Maria Kachlicka wyjaśniła, że podjęcie decyzji z tym związanej należy do  Wysokiej Rady.

Radny H. Janus dodał, że nie rozumie dlaczego mają zostać zdjęte środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skoro wcześniej była mowa o tym, że czegoś takiego robić nie można. Dodał, że szacowana kwota 800.000 zł, która Gmina uzyska z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może być wykorzystana tylko na cele gospodarki komunalnej i mówi o tym Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

M. Kachlicka wyjaśniła, że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowana została kwota 703.000 zł, ale w związku z tym iż do końca czerwca nie została wyłoniona firma, która zajmie się wywozem odpadów komunalnych, dlatego w miesiącu lipcu zadanie te wykonywane było przez firmę H. Siwińskiego i dlatego należało po stronie wydatków dołożyć kwotę przewyższającą kwotę dochodów, ponieważ podpisanie umowy bez planu finansowego byłoby niemożliwe.

Radny P. Wojciechowski zapytał, jaka kwota do wykonania tego zadania została dołożona?

M. Kachlicka odpowiedziała, że 80.000 zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy w związku z tym tylko taka kwota może zostać zdjęta?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak.

Radny H. Janus zapytał, czy obecna kwota 80.000 zł obejmuje zdjęcie kwoty 9.373 zł?

M. Kachlicka wyjaśniła, że nie do końca ponieważ kwota ta obejmuje również środki przeznaczone na ochronę środowiska.

Radny H. Janus zapytał, jaką łączną kwotę przewiduje się z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

M. Kachlicka wyjaśniła, że ściągalność tej opłaty jest na poziomie 81%, dodała, że przy kalkulacji planowania dochodów z tego tytułu, brano pod uwagę fakt, że pewna część osób będzie gromadziła odpady w sposób nieselektywny.

Radny H. Janus dodał, że była mowa, że będzie to 5-10% mieszkańców, a teraz okazuje się, że jest to 25%.

M. Kachlicka wyjaśniła, że na miesiąc październik ok. 3000 mieszkańców płaci większą stawkę.

Radny H. Janus zapytał, czy oznacza to, że mieszkańcy ci zmienili deklarację?

M. Kachlicka wyjaśniła, że mieszkańcy cały czas zmieniają deklaracje.

Radny H. Janus zapytał, kiedy uregulowane zostanie nową uchwała to, że pobór opłat  za śmieci będzie wyższy?

M. Kachlicka wyjaśniła, że jeżeli wpływy będą wyższe, to zaproponowane zostanie obniżenie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek formalny o ogłoszenie 5 min. przerwy.

Wniosek większością głosów został przyjęty.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

Po przerwie radny P. Wojciechowski zapytał Pana Burmistrza, „czy taka sama zasada jaką dziś  przyjmujemy odnośnie dołożenia środków do wykonania całej inwestycji  drogi w Wełnie i parkingu przy Orliku będzie stosowana w przypadku pozostałych inwestycji, to jest miedzy innymi przy wykonywaniu chodnika na ul. Lipowej. Czy równiez zostaną dołożone środki do wykonania inwestycji ?”.

Burmistrz odpowiedział, ze na dzień dzisiejszy dołożenia środków do wykonania chodnika na  ulicy Lipowej nie planuje.

Kolejno radny A. Nadolny zgłosił wniosek formalny, aby obrady został przeniesione na dzień 16.10.2013, na godz. 07:15, i zasugerował aby do tego czasu Pani Skarbnik poszukała pieniędzy w innych paragrafach, w przeciwnym razie radni z klubu „Nasza Gmina i Nasze Miasto” będą głosować „przeciw” uchwale.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do głosownia wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego A. Nadolnego.

Wniosek nie został przyjęty większością głosów.

H. Janus poinformował, że wolą drugiego klubu radnych dyskusja powinna zostać przerwana i uchwały nie należy w takim przypadku podejmować.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy omawiane 9.000 zł jest tak dużym problemem, że nie ma możliwości poszukania tych pieniędzy w innych paragrafach?

M. Kachlicka odpowiedział, że jest taka możliwość.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 20 min. przerwy, w czasie której Pani Skarbnik znajdzie i zaproponuje możliwe rozwiązanie.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy Pani Skarbnik odpowiada takie rozwiązanie?

Burmistrz B. Janus dodał, że I zaproponowana wersja nie spowoduje żadnego zagrożenia i nie potrzebnie szukamy innych rozwiązań.

Radny H. Janus dodał, że są inne paragrafy, w których jest mnóstwo niewykorzystanych środków.

Radny A. Nadolny dodał, że jest za tym, aby Pani Skarbnik poszukała rozwiązania w innych paragrafach i wtedy rada podejmie uchwałę.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że oba kluby radnych są za dokończeniem rozpoczętych inwestycji, jednak jedynym wnioskiem jaki składają jest znalezienie środków w innych paragrafach.

Burmistrz B. Janus zapytał, dlaczego z paragrafu zaproponowanego przez Panią Skarbnik środków zdjąć nie można, a z innych paragrafów bez konsultacji i analizy zdjąć można?

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że takie jest stanowisko obu klubów radnych.

Radny H. Janus dodał, że jeżeli 25% mieszkańców zdeklarowało, że nie będzie segregować odpadów, to w związku z tym na koniec roku dochód z tego tytułu będzie jeszcze wyższy i należałoby wtedy te pieniądze podzielić.

Radny A. Nadolny poinformował, że bezpieczniejsze będzie zdjęcie kilku małych kwot z kilku paragrafów aniżeli zabranie całej kwoty z jednego zadania.

Radny H. Janus dodał, że środki na remont świetlic wiejskich też są bardzo wysokie i  nie wiadomo, czy też w całości zostaną wykorzystane. Zapytał, skąd w planie inwestycyjnym wzięło się zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w m. Dziewcza Struga, skoro była mowa o zamontowaniu tylko  jednej?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że zostało to uzgodnione z Sołtysem tej Wsi.

Radny A. Olenderski poinformował, że w związku z tym, iż Pani Skarbnik zapewniła, że zdjęcie kwoty 9.000 zł nie spowoduje żadnego zagrożenie finansowego, a dyskusja ta się przeciąga i nie wiadomo ile czasu sesja jeszcze potrwa, należy podjąć stosowną decyzję i zakończyć obrady.

Radny R. Szuberski zapytał, czy Pani Skarbnik jest w stanie w trakcie przerwy znaleźć możliwe rozwiązanie?

Radny A. Olenderski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 min. przerwy.

Wniosek większością głosów został przyjęty.

Po przerwie przystąpiono do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego A. Nadolnego.

Wniosek 9 głosami „za” 2 głosami „przeciw” 3 głosami „wstrzymującymi” w obecności 14 radnych został przyjęty.

Ogłoszono 20 min. przerwy.

Po przerwie Pani Skarbnik zaproponowała następujące zmiany:

„1.Dokonuje się przeniesień wydatków między działami rozdziałami i paragrafami:

1)Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.373 zł oraz dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi na ogólną kwotę +/- 16.727 zł w tym:

Drogi publiczne i gminne zwiększa się o kwotę 19.336 zł na zadaniach:

„Budowa parkingu przy ORLIKU oraz chodnika za boiskiem sportowym ORLIK
     na odcinku     od ul. Seminarialnej do połączenia z chodnikiem na ul. Kościuszki”
    +16.000,-

„Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna (przy kościele)” +10.100,-

„Przebudowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą

Seminarialną – etap II”  - 593,-

„Budowa drogi w Dziewczej Strudze etap I” - 5.135,-

„Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Seminarialnej
    do ul. Kościuszki” -1.036,-

Oświetlenie ulic ,placów i dróg zmniejsza się o kwotę 8.000 zł na zadaniu:

„Budowa oświetlenia w m. Dziewcza Struga 2 lampy” o kwotę 8.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę -1.963 zł na zadaniu:

„Zakup budynku z płyty warstwowej z przeznaczeniem na świetlicę w Rudzie” o kwotę
- 1.963,-.

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.373 zł z rozdziału:

Utrzymania zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000 zł,

Schroniska dla zwierząt o kwotę  4.373 zł.

Ogółem dokonano zmian na ogólna kwotę +/- 26.100 zł

IV. Dyskusja i głosownie projektu uchwały.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

V. Wolne głosy i informacje.

Radny M. Połczyński poprosił Zastępcę Burmistrza o dopilnowanie sprawy związanej z naprawą lamp oświetleniowych w m. Pruśce i Sierniki.

Radny H. Janus poprosił o wyregulowanie sterownika znajdującego na transformatorze przy szosie ryczywolskiej.

 

VI. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXVIISesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

drukuj pobierz pdf