Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Oborniki w zakresie objęcia mieszkańców tej Gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie

Uchwała Nr III/30/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Oborniki w zakresie objęcia mieszkańców tej Gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Oborniki, w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Oborniki usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie.
  2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

 

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy stanowi, że jeżeli gmina lub powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzą, ani nie zlecają prowadzenia domu, wówczas osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub powiat właściwe ze względu na miejsce jej zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Zawarcie porozumienia nie nakłada na Gminę Rogoźno obowiązku bezwarunkowego przyjęcia mieszkańców Gminy Oborniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie, a pozwoli na stworzenie takiej możliwości w przypadku posiadania wolnych miejsc, niewykorzystanych przez mieszkańców Gminy Rogoźno.

Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Rogoźno, gdyż prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet państwa.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf