Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 kwietnia 2011 r. w siedzibie ZAMK, GOPS, RCK i ZEAPO w Rogoźnie

Protokół nr 5/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 kwietnia 2011 r. w siedzibie ZAMK, GOPS, RCK i ZEAPO w Rogoźnie

 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewelina Kowalska, Główna Księgowa GOPS A. Mazurczak, Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego M. Mysłek, Główna Księgowa RCK M. Piesik, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski, Główna Księgowa ZEAPO A. Wenz.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.       Analiza sprawozdania finansowego Gminy za 2010 r.

4.       Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, GOPS, RCK, ZEAPO.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół z 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie 2 głosami „za” w obecności 2 członków Komisji.

 

Analiza sprawozdania finansowego Gminy za 2010 r.

Omówienia bilansu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2010 r., który stanowi załącznik nr 1 do protokołu, dokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Komisja Rewizyjna skontrolowała:

1.       wyciąg nr 255 z dnia 31.12.2010 r. (DK/0679/10) opiewający na kwotę 3.041.746,46 zł z rachunku podstawowego bieżącego o nr 35 8951 0009 3900 0114 2000 0010,

2.       wyciąg nr 42 z dnia 31.12.2010 r. (DK/0678/10) opiewający na kwotę 333.730,65 zł z subkonta rachunku wydatków niewygasających o nr 64 8951 0009 3900 0114 2000 0070,

3.       wyciąg nr 17 z dnia 31.12.2010 r. (DK/0675/10) opiewający na kwotę 22.156,94 zł z subkonta rachunku bieżącego do obsługi projektu „Chwytaj dzień- korzystaj z szansy” nr 30 8951 0009 3900 0114 2000 0100

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       konto rachunku wydatków niewygasających jest zgodne z Uchwałą Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,

2.       po zsumowaniu wyciągów nr 255, 42 i 17 kwota 3.397.634,05 zł jest zgodna z kwotą wykazaną w bilansie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2010 r.,

3.       z zestawienia stanu kont syntetycznych przed przeksięgowaniami rocznymi wynika, że:

·         kwota wykonanych dochodów wynosi 43.547.520,88 zł (konto 921),

·         kwota wydatków budżetu to 42.913.162,55 zł (konto 902),

·         kwota niewykonanych wydatków budżetowych za rok 2010 to 333.736,65 zł (konto 903),

·         wynik budżetu roku 2010 to 300.627,88 zł (konto 961).

Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, GOPS, RCK, ZEAPO.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie – ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.       Sprawozdaniem Rb-30 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

2.       Sprawozdaniem Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

3.       Sprawozdaniem Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

4.       rozliczeniem wydatków poniesionych na podróże służbowe,

5.       umową cywilno- prawną Dyrektora ZAMK z Burmistrzem Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 r. dot. używania własnego samochodu dla potrzeb działalności w ramach służbowych jazd lokalnych,

6.       umową cywilno- prawną Starszej Księgowej ZAMK z Dyrektorem ZAMK dot. używania własnego samochodu dla potrzeb działalności w ramach służbowych jazd lokalnych,

7.       oświadczeniami oraz listą obecności Dyrektora ZAMK i Starszej Księgowej z miesiąca maja.

 

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

·         w § 4410 – podróże służbowe krajowe na plan 6.000 zł wykonanie wynosi 5.050,13 zł,

·         w umowie Dyrektora ZAMK z Burmistrzem Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalono stawkę 0,7846 za 1 km, która miała ulegać zmianie w stopniu odpowiadającym planowaniu średnio- rocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok,

·         należy dokonać uaktualnienia stawki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1462) – załącznik nr 2 do protokołu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Nowa 4 w Rogoźnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.       Sprawozdaniem z wykonania budżetu GOPS za 2010 rok – stanowi ono załącznik nr 3,

2.       zestawieniem dowodów za miesiąc czerwiec 2010 r. w rozdz. 852, rozdz. 85219, § 2030 – Dotacja – załącznik nr 4 do protokołu,

3.       Zestawieniem dowodów za miesiąc czerwiec 2010 r. w rozdz. 852, rozdz. 85219, § 4300 – usługi obce – załącznik nr 5 do protokołu,

4.       Zestawieniem dowodów za miesiąc czerwiec 2010 r. w rozdz. 852, rozdz. 85219, § 4400 – zadania własne – załącznik nr 6 do protokołu,

5.       fakturą VAT nr 47/2010 (DK/3727/10) za wynajem pomieszczeń biurowych za miesiąc czerwiec 2010 r. wystawioną GOPS przez OSP Rogoźno – załącznik nr 7 do protokołu,

 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

 

Rogozińskie Centrum Kultury – Pl. K. Marcinkowskiego 1 w Rogoźnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.       zestawieniem kosztów remontów przeprowadzonych w 2010 r. w RCK – załącznik nr 8 do protokołu,

2.       procedurą zamówień publicznych dot. nieograniczonego przetargu na przeprowadzenie w 2010 r. remontu w Rogozińskim Centrum Kultury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

3.       umową na wykonanie prac remontowo- budowlanych zawartą w dniu 7 kwietnia 2010 r. pomiędzy Rogozińskim Centrum Kultury a Zakładem Malarskim W. Krug,

4.       Fakturą VAT 16/2010 (Rz 65/09/10) za wykonanie usługi „Remont w Ośrodku Kultury w Rogoźnie” wystawioną RCK przez P.U.H. „ZEN-DACH” - załącznik nr 9 do protokołu,

5.       Fakturą VAT nr 17/06/2010 (Rz 35/06/10) za częściowy remont korytarza i klatki schodowej parter i piętro w budynku Ośrodka Kultury - załącznik nr 10 do protokołu,

6.       umową z dnia 2 listopada 2009 r. o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych pomiędzy Burmistrzem Rogoźna, a Dyrektorem Rogozińskiego Centrum Kultury,

7.       listą obecności i oświadczeniem Dyrektora RCKz miesiąca lutego.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1.       faktura VAT 16/2010 jest zgodna z umową nr 74/2010,

2.       dnia 22.09.2010 r. dokonano odbioru technicznego wykonanego remontu, 23.09.2010 r. wystawiono fakturę na kwotę 60.000 zł brutto, przelewu na konto wykonawcy dokonano w dniu 29.09.2010 r.

3.       przy przeprowadzaniu remontu w Ośrodku Kultury stosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych w Rogoźnie – ul. Krótka 7 w Rogoźnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1.       Zestawieniem wydatków w rozdz. 801, rozdz. 80114, § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych,

2.       zestawieniem wydatków w rozdz. 801, rozdz. 80114, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – załącznik nr 11 do protokołu,

3.       zestawieniem obrotów na koncie 130-01 w rozdz. 801, rozdz. 80114, § 4410 – podróże służbowe krajowe – załącznik nr 12 do protokołu,

4.       protokołem rozstrzygnięcia konkursu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,

5.       fakturą 186/A/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. na zakup wielofunkcyjnego urządzenia na kwotę 9.999,12 zł wystawioną na ZEAPO przez firmę Biurex z Piły.

 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.00

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 4 maja 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący KR........................................

 

Wiceprzewodniczący KR...............................

 

Członek KR.......................................................

 

drukuj pobierz pdf