Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 10/2011 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 18 maja 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 10/2011

z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 18 maja 2011 r. o godz.16.00

 

            X Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 18 maja 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Radny R. Kinach brał udział w obradach od godz. 20.00 do godz. 20. 45.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Następnie uczniowie szkół rogozińskich zaprezentowali montaż słowno- muzyczny dedykowany Papieżowi Janowi Pawłowi II.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Informacja Burmistrza Rogoźna o przeprowadzonych wyborach w Sołectwach Gminy Rogoźno.

6.         Podziękowania dla byłych Sołtysów oraz wręczenie legitymacji i zaświadczeń nowo wybranym Sołtysom.

7.         Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych podmiotów świadczących pomoc na rzecz mieszkańców:

a)       informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)       wystąpienia Gości,

c)       dyskusja.

8.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”,

b)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

c)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Międzylesie,

d)       wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na rok 2011,

e)       zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,

f)        f)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

g)       zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

h)       zmieniająca Uchwałę Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023,

i)         wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

9.         Interpelacje i zapytania radnych.

10.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.      Wolne wnioski i informacje.

14.      Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

III. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Sołtys Sołectwa Budziszewko Z. Nowak powiedział, że kilka miesięcy temu złożył pisemną skargę na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej i do dnia dzisiejszego nie uzyskał na nią odpowiedzi. Dodał, że czeka na odpowiedź i na to kiedy Rada Miejska zajmie się skargą.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że przyjmuje uwagę Pana Sołtysa. Poinformował, że odbyła się specjalna Komisja, na którą Pan Nowak również otrzymał zaproszenie. Jeśli Pan Sołtys oczekuje odpowiedzi, to otrzyma stosowne wyjaśnienia w poruszanym temacie.

Starosta Obornicki poinformował, że w 10 lutego 2000 r. zostało zawarte porozumienie między Zarządem Powiatu Obornickiego, a ówczesnym Zarządem Gminy Rogoźno w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogoźnie. W skład, którego wchodzą ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie i Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie. Na mocy tego porozumienia ustalono, że Powiat Obornicki będzie wykonywał w stosunku do Gimnazjum funkcję organu prowadzącego. Porozumienie regulowało sposób rozliczenia finansowego między Powiatem Obornickim, a Gminą Rogoźno w zakresie ponoszonych kosztów. Od 2000 r. warunki prowadzenia szkół radykalnie się zmieniły. Na mocy tego porozumienia Gmina Rogoźna przekazywała środki na utrzymanie Gimnazjum, po uzyskaniu danych z Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania subwencji oświatowej w stosunku do uczniów uczęszczających do Gimnazjum. Kiedyś przekazywana subwencja starczyła Powiatowi na ponoszenie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem Gimnazjum. Od szeregu lat tych środków nie starcza i Powiat dopłaca do placówki. Dotychczas było to regulowane w ten sposób, że starostowie występowali o przydzielenie dodatkowych środków do Rady Miejskiej w Rogoźnie i takie środki otrzymywali. Było to w latach poprzednich różnie. Ostatnio znaczne środki zostały wyasygnowane na urządzenie m.in. stołówki. W 2011 r. sytuacja się powtórzyła, w związku z czym dokonano szczegółowego wyliczenia ponoszonych przez Powiat środków na utrzymanie Gimnazjum. Przeprowadzono rozmowy z Panem Burmistrzem i z Panią Skarbnik, na którym przedstawiono rzetelnie wyliczone koszty ponoszone z tego tytułu przez Powiat Obornicki. Pani Skarbnik Powiatu była z wizytą w Gminie Rogoźno, aby szczegółowo omówić wszystkie sprawy. Starosta poinformował, że dnia 10 maja br. zwrócił się z pismem do Burmistrza Rogoźna o treści: „W związku z wyliczeniem dotacji dla Powiatu Obornickiego na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w kwocie 1.286.533 zł, uwzględniającym wyłącznie przepisy rozporządzenia dotyczącego części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pragnę Pana Burmistrza poinformować, że środki te wystarczają jedynie na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji Gimnazjum. Zgodnie ze złożonymi Panu Burmistrzowi oraz Skarbnikowi Gminy informacjami w zakresie planowanych wydatków na Gimnazjum na rok 2011 informuję, że wyliczona kwota dotacji nie wystarcza już na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (par. 3020). Wyliczona kwota tych świadczeń to 79.490 zł. Ponadto dotacja winna zabezpieczyć również środki na wydatki rzeczowe tj. ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie energii, wody, zakup materiałów (kreda, papier, pomoce dydaktyczne) i inne. Kwota tych wydatków, wyliczona na podstawie procentowego wskaźnika ilości oddziałów Gimnazjum do ilości oddziałów ogółem w Zespole Szkół winna wynosić 220.000 zł, biorąc pod uwagę ich wykonanie w 2010 roku. W związku z tym, że wstępnie zaplanowana kwota dotacji na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie w wysokości 1.505.000 zł została zmniejszona przez Radę Gminy Rogoźno o 80.000 zł, zwracam się z gorącą prośbą o pozostawienie w budżecie Gminy kwoty na prowadzenie tego Gimnazjum w wysokości 1.425.000 zł. Kwota ta pozwoli na pokrycie wynagrodzeń osobowych ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz ZFŚS. Na wydatki rzeczowe z tej kwoty pozostanie 58.977 zł, co będzie stanowiło ok. 27 % wydatków rzeczowych (z 220.000 zł), jakie winny być udziałem Gimnazjum w ogóle wydatków rzeczowych ponoszonych przez Zespół Szkół w Rogoźnie. Powiat Obornicki będzie zmuszony realizować wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem całego Zespołu Szkół w ramach środków zaplanowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących szkół ponadgimnazjalnych. Nie ukrywam, że będzie to duże wyzwanie dla naszego Powiatu, przy i tak ograniczonych dochodach. W związku z powyższym, zwracam się z gorącą prośbą o nieumniejszanie pozostałej w budżecie Gminy dotacji w kwocie 1.425.000 zł, bo ta kwota i tak stanowi 90% planowanych kosztów prowadzenia Gimnazjum.”. Starosta dodał, że liczy na uwzględnienie jego prośby. Nadmienił, że Gmina Rogoźno prowadzi również inne Gimnazjum , do którego dopłacane są znaczne środki. Powtórzył, że liczy na zrozumienie i wyrozumiałość radnych, ponieważ nie może być tak, że do jednego gimnazjum się dopłaca, a do innego nie. Podkreślił, że Powiat jest w trudnej sytuacji związanej z finansowaniem oświaty. Dodał, że wielokrotnie rozmawiał z Panem Burmistrzem na temat konieczności uregulowania tych spraw Zapytał, czy może liczyć na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy przez Pana Burmistrza i Radę Miejską?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że takiej samej treści pismo wpłynęło do wiadomości radnych. Dodał, że jest to tak ważny temat, iż powinien zostać przeanalizowany na posiedzeniach Komisji. Nadmienił, że będzie również oczekiwał jakie stanowisko w tej sprawie zajmie Pan Burmistrz.

Burmistrz Rogoźna przyznał, że wielokrotnie rozmawiał ze Starostą w tej sprawie, ale przed chwilą nasunęła mu się myśl, że jeśli jest to taki duży problem, to trzeba będzie podejść do tematu i od przyszłego roku Gimnazjum nr 2 Starostwo nie będzie prowadziło. Dodał, że na pewno spotka się z Panem Starostą odnośnie funkcjonowania samego Gimnazjum nr 2. Nadmienił, że pewne rzeczy są już przygotowane odnośnie finansowania. Stwierdził, że przez ostatnie  2-3 lata, to nie starości występowali po pieniądze, tylko odbywało się to na sesji, gdzie m.in. radna R. Tomaszewska, jako Dyrektor, zabierali z budżetu, z innych zadań środki przeznaczając je na m.in. remont stołówki. Stwierdził, że do tematu trzeba wrócić i jest gotowy do rozmów.

 

V. Informacja Burmistrza Rogoźna o przeprowadzonych wyborach w Sołectwach Gminy Rogoźno.

Informacja Burmistrza Rogoźna o przeprowadzonych wyborach w Sołectwach Gminy Rogoźno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

VI. Podziękowanie dla byłych Sołtysów oraz wręczenie legitymacji i zaświadczeń nowo wybranym Sołtysom.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz wraz z  Burmistrzem Rogoźna złożyli podziękowania Pani G. Czarneckiej, Panu T. Czechowskiemu, Panu B. Dolacie, Panu R. Majewskiemu, Panu A. Sielickiemu i Panu J. Szmani za wieloletnie sprawowanie funkcji sołtysów i pracę na rzecz środowisk lokalnych.

Pan J. Szmania w imieniu odchodzących sołtysów złożył podziękowania burmistrzom Rogoźna za współpracę, przewodniczącym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego, a także pozostałym sołtysom za współpracę.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz i Burmistrz Rogoźna wręczyli nowo wybranym sołtysom legitymacje oraz zaświadczenia o wyborze.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VII. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

a) informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie złożyła Pani Ewelina Kowalska Kierownik GOPS – pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny M. Połczyński zapytał, czy z pomocy prawnej korzystają osoby, które korzystają z pomocy GOPS? Czy inne osoby też? Czy porady są udzielane odpłatnie?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że są to porady darmowe przede wszystkich dla osób korzystających z pomocy Ośrodka, ale zdarzają się osoby, które nie są klientami GOPS i prawnicy też udzielają im porad bezpłatnie.

Radny M. Połczyński zapytał, czy zakres pomocy żywnościowej się zwiększa, czy nie?

Kierownik GOSP powiedziała, że tyle ile się uda zebrać żywności ze zbiórek i Pilskiego Banku Żywności , tyle jest wydawane. Przyznała, że w tym roku mało zebrano na akcji wielkanocnej. Nadmienił, że za 1.500 zł od darczyńcy udało się zrobić dodatkowo 30 paczek. W porozumieniu ze Strażą pobierana jest z Pilskiego Banku Żywności unijna żywność. Dla GOPS było to za mało. Ludzie narzekali, że jeden dostał paczkę, a inny nie. Pracownicy socjalni mieli wielkie dylematy. W pierwszej kolejności wydawano żywność rodzinom wielodzietnym. Nie wszystkim udało się przekazać paczki i dlatego GOPS wszedł w pomoc unijną.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o zasiłek celowy specjalny. Czy przy tak niskich zasiłkach celowych były przypadki zasiłków specjalnych?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że zasiłek celowy specjalny przyznawany jest wtedy, gdy kryterium dochodowe zostaje przekroczone. Przyznała, że jest coraz więcej takich osób, ponieważ renty i emerytury są waloryzowane, a kryterium dochodowe od 5 lat się nie zmienia.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, czy wszystkie dzieci, które powinny skorzystały z letniego wypoczynku?

Kierownik GOPS powiedziała, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagi dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, z problemami wychowawczymi, gdzie w rodzinie jest duże bezrobocie lub ubóstwo. Nadmieniła, że bardzo często dzieci nie chcą skorzystać z letniego wypoczynku, ale nie wiadomo z jakiego powodu. Dodała, że GOPS stara się te rodziny znaleźć, żeby jak najwięcej dzieci skorzystało z letniego wypoczynku.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, czy wszystkie osoby z Gminy, które były chętne do skorzystania z pomocy stałej, czyli domów pomocy społecznej, taką pomoc otrzymały?

Kierownik GOPS powiedziała, że nie ma na dzień dzisiejszy żadnego wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej. Jeśli pojawi się taki wniosek, to w pierwszej kolejności udziela się pomoc w postaci usług opiekuńczych, jeśli się one nie sprawdzą wówczas GOPS zmuszony jest skierować osobę do DPS.

Radny M. Kutka zapytał o przyczyny nieprzyznania dotacji na program korekcyjno- terapeutyczny dla sprawców przemocy?

Kierownik GOPS poinformowała, że wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych, ponieważ formularz wniosku nie został prawidłowo wypełniony, zamiast Urząd Miejski w rubryce „podmiot” wpisano Burmistrz, w punkcie 1.7 wnioskowana kwota nie wynikała z kalkulacji przewidywanych kosztów projektu i przewidziane w projekcie środki na zatrudnienie specjalistycznej kadry były wyższe niż 30% wnioskowanej na dofinansowanie projektu kwoty. Dodała, że będą próby dalszego poszukiwania innego źródła dofinansowania.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał, czy jeśli kryterium dochodowe wynosi 504 zł lub  mniej, to czy taka rodzina ma szansę otrzymania wszystkich dodatków? Poprosił o wskazanie kryteriów przyznawania dodatków? Czy jest jakiś limit?

Kierownik GOPS powiedziała, że aby otrzymać zasiłek rodzinny należy z Urzędu Skarbowego dostarczyć  za rok poprzedni rozliczenie osoby składającej wniosek oraz współmałżonka, jeśli dochód nie przekracza 504 zł i jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to wówczas rodzina kwalifikuje się do tego, aby otrzymać zasiłek rodzinny. Taka rodzina może również otrzymać zasiłek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka. Ponadto zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 150 zł kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę. Podobnie jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi  tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł. Natomiast otrzymanie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka również uwarunkowane jest kryterium dochodowym.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy wpływ na udzielenie pomocy może mieć to, jakimi dobrami materialnymi rodzina dysponuje? Czy może się zdarzyć sytuacja, że na rozpoznaniu sytuacji przez pracownika okazuje się, że w domu jest telewizor, samochód itd. i jednocześnie spełnione są warunki dochodowości i odmawia się udzielenia pomocy?

Kierownik GOPS powiedziała, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Gmina Rogoźno jest małą gminą i każdy praktycznie się zna. Zdarzają się przypadki, że w domu jest telewizor plazmowy, samochód itd., ale są to rodziny gdzie np. jeden z członków rodziny stracił pracę, zarejestrował się w Urzędzie Pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Kierownik powiedziała, że zdarzało się, iż dochodziły do niej echa, że pracownik socjalny wchodził do domu i mówił, żeby sprzedać telewizor i samochód. Stwierdziła, że tego nie praktykuje i stara się z pracownikami rozmawiać na te tematy. Jeśli jakaś rodzina faktycznie próbuje oszukać GOPS, to bardziej szczegółowo badana jest sytuacja tej rodziny, wywiad środowiskowy jest bardziej obszerny i zbierane są dowody. Rzadko, ale czasami zdarzają się odmowy.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jak wygląda kwestia pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji chwilowej bezdomności. Czy GOPS przekierowuje takie osoby do ośrodków typu Markot? Czy pośredniczy w poszukiwaniu mieszkań na wynajem?

Kierownik GOPS powiedziała, że pracownicy socjalni dzwonią i szukają takich miejsc, ale jest z tym bardzo ciężko. Jeśli jest jakieś mieszkanie na wynajem, to najczęściej czynsz oscyluje w kwocie 700- 800 zł. Pracownicy socjalni starają się pomagać takim rodzinom, ponieważ jest to ciężka sytuacja. Dodała, że stara się nie umieszczać takich rodzin a Markocie, bo wie, iż ciężko będzie im udźwignąć ciężar i wyjść z Markotu. Szuka się po rodzinie, czy ktoś mógłby chwilowo przygarnąć takie osoby, do momentu poszukania jakiegoś mieszkania na wynajem.

Radna R. Tomaszewska podkreśliła, że jest pełna uznania dla pracy Pani Kierownik. Dodała, że świetnie się jej z Panią Kierownik współpracuje. Jest osobą kreatywną, która szybko reaguje na dany problem.

Radny R. Szuberski zapytał, czy udzielana pomoc i ilość świadczonych usług jest na takim samym poziomie, czy się zwiększa w porównaniu do lat ubiegłych?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że z roku na rok jest większa.

Burmistrz Rogoźna podziękował Pani Kierownik GOPS i Zastępcy Burmistrza za zorganizowanie pomocy unijnej z Banku Żywności. Wcześniej transporty były ograniczone, a teraz na raz będą przywożone 3 tony. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 żywność będzie składowana w uprzątniętym garażu. Od kwietnia miesięcznie będzie przywożone 10 ton. Asortyment jest większy i pomoc będzie docierała również na wieś.

Radna R. Tomaszewska zapytała, co można by zrobić, aby wykorzystać jeszcze bardziej pomoc z Banku Żywności?

Kierownik GOPS powiedziała, że pomoc mogłaby być udzielana większej ilości osób, ponieważ Urząd Wojewódzki wyraził zgodę na wydawanie żywności osobom, których dochód przekracza kryterium i gdzie występuje długotrwała choroba, niepełnosprawność itd. Potrzebne jest większe pomieszczenie, aby zwieść jeszcze więcej towaru i osoby chętne do wydawania żywności.

 

b) wystąpienia Gości

Informację z działalności Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności złożył Dyrektor Pilskiego Banku Żywności Pan Ryszard Pyziak – pisemna informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Poinformował, że w 2011 r. dostawy żywności unijnej rozpoczęły się późno, bo dopiero 15 marca. W 2010 r. Pilski Bank Żywności w ramach pomocy unijnej dostał 2100 ton żywności. W 2010 r. będzie 3500 ton. Ponadto PBŻ pozyskuje żywność własnymi siłami m.in. od producentów, hurtowników. W ubiegłym roku udało się pozyskać prawie 500 ton. Pierwsza zbiórka, jaką przeprowadzał Pan M. Augustyn z Bankiem Żywności  miała miejsce w 1997 r. w jednym sklepie i zebrano 58 kg. Obecnie zbiórki, które trwają 2-3 dni i przynoszą ok. 20- 30 ton. W 2010 r. kiedy była powódź, PBŻ udało się zebrać nie tylko żywność, ale również meble i sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, ponad 220 ton o wartości ponad 800.000 zł.

Radny R. Szuberski podziękował Dyrektorowi za wieloletnią współpracę. Powiedział, że żywności można pozyskać o wiele więcej, jeśli będzie odpowiednia baza magazynowa. Wyraził nadzieję na kontynuację działań, aby pomóc osobom najbardziej potrzebującym.

Dyrektor PBŻ powiedział, że działalność Pani Kierownik GOPS i Pana Burmistrza będzie przynosiła efekty. Już w tym roku Gmina Rogoźno otrzymała 9 ton żywności o wartości 20.000 zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy żywność, którą dysponuje PBŻ posiada długi termin ważności?

Dyrektor PBŻ wyjaśnił, że terminy przydatności są  długie. Krótki termin mają sery, masło, margarynę i muszą być rozdane w ciągu 21 dni. Jeśli dana organizacja nie posiada lodówki, bądź chłodni, to w dniu otrzymania towaru z PBŻ powinien on trafić do beneficjenta. Pozostałe produkty mają długi termin przydatności, chyba że hurtownik przekaże towar na tydzień lub dwa przed terminem.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy asortyment się zmienia?

Dyrektor PBŻ odpowiedział, że obecnie są to 23 produkty unijne m.in. masło, mąka, makaron, kasza, muszli, płatki kukurydziane, zupy pomidorowe. Inne produkty przekazują hurtownicy czy też producenci danych towarów. Stwierdził, że jego zdaniem asortyment jest duży, ponieważ 6 lat temu, gdy rozpoczynano realizację pomocy unijnej to było tylko 5 produktów. Kiedyś było 30 kg na osobę, a teraz jest 70 kg.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, ile osób jest zaangażowanych w pracę w PBŻ? Czy jeśli będzie nadwyżka żywności w rejonie działania PBŻ, to pomoc będzie udzielana ościennym rejonom, w których nie działa taka organizacja.

Dyrektor PBŻ odpowiedział, że w PBŻ pracuje 5 osób, a przerabiane jest 3.000- 4.000 ton. W ciągu tygodnia przyjeżdżają 3-4 TIRy żywności. PBŻ stara się pozyskiwać wolontariuszy. Są to studenci, pensjonariusze MONAR, ale nie wszyscy pracują uczciwie. Nie można zatrudnić więcej osób, ponieważ PBŻ jest organizacją pozarządową i funkcjonuje ze składek członkowskich i ewentualnie z dotacji. Obecnie jest 65.000 podopiecznych, ale potrzebujących jest coraz więcej. Dyrektor PBŻ wyraził uznanie dla działań Pani Kierownik GOPS. Zazwyczaj jest tak, że jeśli któryś Bank ma nadwyżkę żywności, to przekazuje ją innym.

 

Informację z działalności Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym Dar Rogoźna złożył Prezes Fundacji Pan Bogdan Andrzej Jeran – pisemna załącznik nr 7 do protokołu. Poinformował, że w 2011 r. wczasorekolekcje rozpoczną się w pierwszą sobotę lipca i będą trwały 10 dni. W drugą niedzielę lipca będzie festyn Fundacji, który odbędzie się w Ośrodku „Za Jeziorem”, na który zaprasza radnych. Festyn jest formą podziękowania osób niepełnosprawnych wszystkim, którzy im pomagają. Wyraził zadowolenie, że we wczasorekolekcjach i spotkaniach z niepełnosprawnymi bierze udział rogozińska młodzież. Dodał, że jest to ok. 100 wolontariuszy. Podziękował Burmistrzowi za nieodpłatne udostępnienie domeny rogozno.pl. Nadmienił, że Fundacja jest chyba jedyną rogozińską organizacją, która posiada status organizacji pożytku publicznego.

Radny M. Połczyński zapytał, czy osoby prywatne angażują się w pomoc niepełnosprawnym?

Prezes Fundacji Dar Rogoźna odpowiedział, że jest stała liczba osób, które pomagają. Zwrócił uwagę, że powstaje coraz więcej organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym. Grupa osób objętych pomocą jest coraz większa i dobrze się dzieje, że ta pomoc się rozrasta. Dodał, że z Panią Kierownik GOPS  będzie musiał się zastanowić nad próbą koordynacji działań, aby pomoc była jeszcze bardziej efektywna. Dodał, że bardzo ważne jest również kształcenie wolontariatu. Jak powstawała Fundacja to z 50 podopiecznych większość była niepełnosprawna ruchowo. Dzisiaj jest znacznie mniej takich osób i zaczyna dominować grupa osób niepełnosprawnych umysłowo. O ile zorganizowanie pomocy dla osób niesprawnych ruchowo jest stosunkowo dosyć proste, to  dla osób niepełnosprawnych umysłowo już nie. Wolontariusze muszą mieć chociaż minimalną wiedzę fachową posiadać. Dodał, że boryka się jeszcze z jedną sprawą, iż niepełnosprawni, którzy przyjeżdżają z różnych rejonów Wielkopolski, w czasie wczasorekolekcji nie zawsze mają możliwość dotarcia do dość specyficznych leków w aptekach, które są bardzo różne. Fundacja ponosi również koszty ubezpieczenia wolontariuszy, że mogą niechcący wyrządzić komuś krzywdę. Dodał, że liczy na to, iż kiedyś powstanie centrum wolontariatu i wszystkie działania będą koordynowane.

Radna R. Tomaszewska zapytała, skąd rekrutują się osoby, którym Fundacja udziela pomocy?

Prezes Fundacji Dar Rogoźna odpowiedział, że z reguły na zasadzie polecenia przez poszczególnych  księży z różnych parafii. Nadmienił, że ok. 80% niepełnosprawnych są to cały czas te same osoby, które korzystają z pomocy Fundacji. Dodał, że Fundacja opiera się też na rekomendacji osób zaufania publicznego. W br. nie ma stołówki w ZS Agrobiznesu, a była to jedyna stołówka dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dlatego będą próby skorzystania z pomocy kuchni w „Gościńcu”.

Radny M. Kutka zapytał, czy nr KRS Fundacji jest dostępny na stronie internetowej?

Prezes Fundacji Dar Rogoźna odpowiedział, że tak.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o formę pomocy z Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Prezes Fundacji Dar Rogoźna odpowiedział, że w ubiegłym roku nie udało się takiej pomocy uzyskać, ale generalnie Fundacja wcześniej otrzymywała pomoc na organizację spotkań świątecznych, wtedy gdy inne organizacje nie były w stanie z niej skorzystać ze względu na koniec roku. Dodał, że głównie chodziło o środki związane z wyżywieniem i paczkami żywnościowymi.

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia MONAR Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT za 2010 rok złożył przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Daniel Wiśniewski – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Stwierdził, że współpraca z Panią Kierownik GOPS i Panem Burmistrzem układa się bardzo dobrze. Podpisano po raz kolejny umowę, że w razie potrzeby wysiedlane osoby bezdomne z terenu Gminy będą przyjmowane do MONAR i będzie im udzielana pomoc. Na dzień dzisiejszy są 3 osoby  bezdomne z Gminy, a w ubiegłym roku było 7 osób. Ilość osób zwiększa się w okresie zimowym.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał, ilu osobom przebywającym w MARKOCIE udało się wyleczyć z narkomanii, wrócić na rynek pracy, usamodzielnić się pod względem mieszkaniowym, zdobyć zawód lub podjąć działalność gospodarczą.

Przedstawiciel Stowarzyszenia wyjaśnił, że w Ośrodku przebywają nie tylko osoby z Gminy, czy z Powiatu Obornickiego, ale z całej Wielkopolski i Polski, jeśli chodzi o terapię. Działa to na zasadzie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu. Jest podpisana umowa z NFZ. Osoby, które przebywają na terapii są leczone na zasadzie takiej, jakby przebywały w szpitalu. Wyleczalność z uzależnień m.in. od alkoholu, narkotyków jest bardzo mała, bo w granicach 20-30%. Łatwiej z bezdomności wychodzą osoby, które przebywają w Ośrodku krócej, ponieważ mają motywację do wyjścia z bezdomności. Dodał, że często osobom ciężko jest się  dostosować do zasad panujących w Ośrodku i przestrzegania abstynencji alkoholowej, czy narkotycznej.

Radna R. Tomaszewska zapytała, z jakimi problemami materialnymi, przyziemnymi Ośrodek najbardziej się boryka?

Przedstawiciel Stowarzyszenia odpowiedział, że największym problemem, jeśli chodzi o osoby bezdomne jest to, że bardzo długo będą pozostawały w bezdomności. Łamią zasadny obowiązujące na terenie Ośrodka, nie chcą się do nich dostosować i jeżdżą po różnych ośrodkach. Później jak MONAR przyjmuje takie osoby, to wie ile razy były już wcześniej w ośrodku i  dlaczego go opuściła. Nadmienił, że w okresie zimowym są przyjmowane mimo tego, że można się spodziewać, iż znowu zostanie złamany regulamin Ośrodka. Stwierdził, że szanse należy dawać tym ludziom, bo być może któryś raz okaże się właściwy. Odnośnie kwestii materialnych, to Ośrodek bazuje na projektach europejskich. Miasto Poznań dofinansowuje pomoc dla osób bezdomnych i kwestia materialna jest rozwiązywana bardzo dobrze. Dodał, że bardzo dobrze mu się współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ponieważ gdy osoba będąca w Ośrodku nie jest mieszkańcem Gminy, GOPS pośredniczy w pozyskiwaniu pomocy z właściwych ośrodków. Wszystkie wnioski muszą spłynąć do GOPS w Rogoźnie, przyjeżdża pracownik socjalny, który wykonuje wywiady i dopiero są one przekierowywane do właściwych ośrodków pomocy społecznych, które dają właściwą pomoc.

Radny R. Szuberski zapytał, czy w miesiącach zimowych Ośrodek jest w stanie zapewnić miejsce noclegowe wszystkim potrzebującym?

Przedstawiciel Stowarzyszenia odpowiedział, że w okresie zimowym przyjmowany jest każdy. Jeśli nie ma wolnego miejsca, łóżka są dostawiane na korytarzu. Jeśli Ośrodek nie może zapewnić miejsca na stałe, to szuka się wtedy miejsca w innych ośrodkach MARKOT-u. Ośrodek stara się pomóc każdej osobie, nawet jeśli ktoś jest pod wpływem alkoholu w okresie zimowym. Nie wchodzi taka osoba wtedy na teren Ośrodka, ale jest ogrzane miejsce, przed wejściem, gdzie są dyżurni i tam do całkowitego wytrzeźwienia może przebywać. Później jest przenoszona na pokój lub odpowiednie łóżko.

 

Ponadto załączniki do protokołu stanowią:

-         sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 z działalności Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Gościejewie – załącznik nr 9,

-         informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – załącznik nr 10,

-         sprawowanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Wita w Rogoźnie za rok 2010 – załącznik nr 11,

-         informacja z działalności Zarządu Miejsko- Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – załącznik nr 12.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” - projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

Radny H. Janus zapytał, co się stanie jeśli jeden z wręczających, czyli Przewodniczący Kapituły  lub Pan Burmistrza, nie będzie obecny podczas wręczania?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to można przełożyć wręczanie Tytułu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Burmistrz jaki i Przewodniczący mają swoich zastępców. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Zastępczyni wręczała Tytuł pod jego nieobecność.

Radny H. Janus zauważył, że Tytuł wręcza Przewodniczący Kapituły, a nie Przewodniczący Rady. Natomiast zastępcą Przewodniczącego Kapituły jest Burmistrz Rogoźna. Jeśli nie byłoby Przewodniczącego Kapituły, a byłby jego zastępca, który jednocześnie jest Burmistrzem, to zostaje jedna osoba.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie jest powiedziane, iż wręczać Tytuł mają 2 osoby, tylko Przewodniczący Kapituły lub jego zastępca, czyli Burmistrz.

Radny M. Kutka powiedział, że w § 6 uchwały jest napisane „i”, dlatego można by to zastąpić wyrazem „lub”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można zawrzeć zapis, iż w razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły i Burmistrza, Tytuł wręczają zastępcy.

Radny H. Kuszak zauważył, że w § 5 ust. 2 jest napisane, że: „Przewodniczący Kapituły lub jego Zastępca sprawdza wniosek pod względem formalnym …”.

Radny H. Janus powiedział, że zastępcą Przewodniczącego Kapituły jest Pan Burmistrz.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby akapit ust. 2  § 6 brzmiał: „Wręczenia dokonuje Przewodniczący Kapituły lub jego Zastępca”.

Radny H. Janus przypomniał, że zastępcą Przewodniczącego Kapituły jest Pan Burmistrz.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że zawierając słowo „lub” w tym zapisie eliminuje się jednego z wręczających. Dodał, że tak samo Przewodniczący Rady, który jest Przewodniczącym Kapituły ma swojego Wiceprzewodniczącego i Burmistrz ma swojego Zastępcę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nawet jeśli obie wręczające osoby z różnych powodów nie mogłyby uczestniczyć to można przełożyć wręczenie.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli jest święto państwowe, gminne lub uroczystości wnioskodawców i termin wręczania miałby być przesunięty, to byłoby to nie w porządku.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że ewentualne przesunięcie odbyło by się w uzgodnieniu z daną organizacją. Dodał, że idąc tokiem myślenia radnego, to może się zdarzyć, że nawet po ujęciu w uchwale zapisu o zastępcach, że teoretycznie wszyscy mogą nie być. Byłoby to brnięcie w ślepą uliczkę.

Sekretarz Gminy powiedziała, że zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich działań Wiceprzewodniczącego. Skoro Przewodniczącym Kapituły ma być Przewodniczący Rady, więc może wyznaczyć swojego zastępcę na ten moment do wręczania Tytułu.

Radny H. Kuszak poprosił radnego H. Janusa o zaproponowanie treści § 6.

Radny R. Szuberski powiedział, że również ma wątpliwości, czy Wiceprzewodniczący Rady może być zastępcą Przewodniczącego Kapituły. Zapytał, co kierowało wnioskodawcami, aby zmienić istniejącą uchwałę i dlaczego z ośmioosobowego Klubu Radnych, pod uchwałą podpisało się 7 osób?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że dość widoczne jest kto się nie podpisał pod uchwałą. Poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Klubu Radnych i wyjaśnienie intencji przygotowania projektu uchwały.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że Klub miał wątpliwości, co do zwoływania pierwszego posiedzenia Kapituły po wyborach samorządowych. Czy powinien to robić poprzedni Przewodniczący Kapituły, czy Przewodniczący Rady, czy Burmistrza, czy jeszcze inna osoba. Poprzednia uchwała również nie mówiła, kto jest wykonawcą uchwały. Nadmienił, że wątpliwości budziło również funkcjonowanie Prezydium.

Radny R. Szuberski powiedział, że Prezydium funkcjonowało i wszelkiego rodzaju wpisów dokonywano m.in. na posiedzeniu Prezydium.

Radny R. Dworzański powiedział, że wątpliwości powstały z chwilą wyboru nowej Rady i tym samym nowego składu Kapituły. Dodał, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu wspólnym Komisji i nie było do niego żadnych uwag i pytań.

Radny A. Jóźwiak zauważył, że projekt uchwały podpisało 6, a nie 7 radnych.

Radny R. Szuberski powiedział, że naliczył 7 podpisów.

Radny H. Janus wniósł o przeniesienie rozpatrywania projektu uchwały na następną sesję.

Wniosek został przyjęty 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”.

 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał, czy jest to obszar, który dzierżawiła spółdzielnia „Wełna”?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że jeszcze tak, ale umowa została wypowiedziana.

Radny A. Nadolny zapytał, przez kogo została wypowiedziana umowa?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział,że Burmistrza.

Radny A. Nadolny zapytał z jakiego powodu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział,że z powodu zamiaru zbycia tej nieruchomości i w związku z informacją o rozwiązaniu spółdzielni.

 

                Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Międzylesie – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Jóźwiak zapytał, kto w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego  pokrywa koszty doprowadzenia wody, prądu itd.? Właściciel czy Gmina?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział,że w takich wypadkach zainteresowane podmioty same starają się o przyłącza. W perspektywie długofalowej podłączenie odpowiednich parametryczne przyłączy pozostaje w gestii inwestorów sieci.

Radny A. Jóźwiak zapytał, jaki jest sens tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego na nowy grunt, skoro jest tyle innych gruntów na terenie Gminy o V i VI klasie, których nie można sprzedać. Dodał, że z tego co wie na ten rok w budżecie jest zaplanowana sprzedaż działek na 1,5 mln, a nie sprzedają się tak jak założono.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że inicjatorem podjęcia uchwały są właściciele gruntu, którzy złożyli wniosek i Burmistrz się ustosunkował do niego pozytywnie.

Radny A. Nadolny zapytał, kto będzie budował drogi i z jakich środków? Kto zapłaci za wykup dróg?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że wszystko będzie ustalone na etapie sporządzania projektu planu, który radni przyjmą lub nie. Nadmienił, że w tej chwili polityka przestrzenna zmierza w kierunku, aby większość dróg w obszarze planowania były drogami wewnętrznymi. W związku z tym wszelkie ciężary i związane z tym ograniczenia z tym wiążące się pozostają na właścicielu nieruchomości.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można to porównać z planem na Laskowo. Na razie we wstępnych planach, które przygotowuje urbanistka wszystkie drogi są drogami wewnętrznymi. Później trafi to na sesję i radni podejmą ostateczną decyzję, czy drogi mają przebiegać tak jak są zaprojektowano. Taka sama sytuacja byłaby w przypadku Międzylesia.

Radny R. Szuberski powiedział, że w 2007 r. była ożywiona dyskusja na temat tego planu. Sporo organizacji ekologicznych go zaopiniowało. Negatywnie co do zabudowań opowiedziała m.in. LOP, która podpisała Pani dr B. Peplińska. Odniosła się również do tego Lokalna Organizacja Turystyczna „Biały Kruk”. Radny stwierdził, że z tego co pamięta obszar był większy. Czy teren został podzielony decyzjami administracyjnymi?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie chciałby się wypowiadać na temat opinii, którą zrobiła Pani Peplińska, ponieważ dla niego była ona napisana na zlecenie. Wyjaśnił, że po podjęciu uchwały Urząd zwraca się do ponad 20 różnych instytucji o uzgodnienia m.in. do SANEPID-u, Starostwa Powiatowego, Marszałka, Wojewody, ABW, wojska, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, od którego będzie zależało, co należy zawrzeć w tym planie. Jeśli RDOŚ wyda opinię pozytywną, to wówczas można kontynuować prace związane z planem. Nadmienił, że projekt dzisiejszej uchwały został przygotowany na prośbę wnioskodawcy.

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza, na kogo zlecenie była pisana opinia LOP?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że nie może powiedzieć.

Radny A. Nadolny powiedział, że patrząc na mapę są tam same łąki i budowa na takich podmokłych terenach jest bardzo uciążliwa i takie budowle są niestabilne. Dodał, że na sąsiednich działkach są grunty klasy V, VI, piachy i dziwne, że tam nikt nie chce się budować tylko na moczarach.

Sołtys Sołectwa Budziszewko Z. Nowak zapytał, w jaki sposób zostanie rozwiązane odwodnienie tego terenu i kto poniesie koszty z tego tytułu? Dodał, że jako rolnik nie widzi możliwości budowy domu na łące, ponieważ teren przez 6 miesięcy w roku przypomina kisiel. Są inne grunty o gorszych klasach, a poza tym Gmina nie może w tej chwili sprzedać swoich gruntów.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że urbanista i projektanci rozwiążą sprawę związaną z odwodnieniem terenu.

Radny M. Kutka zapytał radną E. Wysocką będącą jednocześnie Sołtysem Sołectwa Studzieniec o jej opinię w tej sprawie.

Radna E. Wysocka powiedziała, że jeśli jest taka potrzeba ze strony właścicieli i zapewnienie, że darzą radę poszukać kupców i sprzedać działki, to jest za.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że tak jak radny R. Szuberski zwrócił uwagę, działki są podzielone i to Urząd wydaje warunki zabudowy, ponieważ nie da się tego ominąć. Jest tam 5 warunków, które trzeba spełnić. Dodał, że może być przykładem słynny Nienawiszcz, kiedy radny też głosował przeciwko i w tej chwili pod Buczyną będą domy budować, bo będą wydawane warunki zabudowy i nie da się tego uniknąć, bo spełnione są wszystkie kryteria. Dodał, że Rada później decyduje co ma być w planie i może go pozmieniać. Nadmienił, że plan przestrzenny jest uporządkowaniem tego terenu.

Sołtys Sołectwa Budziszewka zapytał, co się stanie z gruntami położonymi wyżej? Kto od nich odbierze wodę? Kto to będzie finansował?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w poprzedniej kadencji podczas uchwalania studium właściciele tych terenów deklarowali i zarzekali się, iż te tereny będą przeznaczone do celów typowo ekologicznych, że będą tam uprawiać sianko ekologiczne dla chomików. Radnym opowiadano jak tam będą tereny turystyczne i rekreacyjne. Nie było mowy o ścisłej zabudowie mieszkaniowej.

Burmistrz Rogoźna odnośnie pytania sołtysa Z. Nowaka powiedział, że jego zdaniem woda nie pójdzie pod górę, dlatego trudno mu odpowiedzieć na to pytanie.

 

                Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Międzylesie 10 głosami „przeciw” przy 5 głosach „za” nie został podjęty.

 

d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na rok 2011projekt uchwały przedstawił Podinspektor UM w Rogoźnie Błażej Cisowski.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na rok 2011, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

e) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny A. Nadolny zapytał o różnicę między kredytem, a pożyczką?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pożyczka jest zaciągana na preferencyjnych warunkach i nie trzeba na nią ogłaszać przetargu. Preferencja będzie polegała tylko i wyłącznie na oprocentowaniu. Natomiast kredyt długoterminowy musi być zaciągnięty na rynku krajowym i musi być w drodze przetargu. Oprocentowanie jest dużo wyższe. Z reguły jest to WIBOR 1 miesięczny plus marża. W 2008 r. marża Banku Spółdzielczego wyniosła 0,7%, ING Bank Śląski 1,6%. Dodała, że przy wyliczaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęła, że marża będzie wynosiła minimum 2% do stawki WIBOR.

 

                 Uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

h) zmieniająca Uchwałę Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023 – projekt uchwały wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok  projekt uchwały wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

                Uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 6/05/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Józefinowa (bloki) zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonie utwardzenia drogi na odcinku od drogi powiatowej do bloków mieszkalnych ( ok. 100 m). Mieszkańcy po każdych większych opadach mają problem z dojechaniem do swoich mieszkań gdyż podłoże jest gliniaste i samo profilowanie wyrówniarką nie daje pożądanego efektu.” - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Interpelacja nr 7/05/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonie remontu instalacji burzowej w drodze gminnej położonej w Parkowie od posesji Państwa Rymarczyk do Remizy OSP(droga betonowa). Studzienki kanalizacyjne są pozarywane i pozapychane co powoduje podtapianie piwnic domów położonych przy tej drodze.” - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Interpelacja nr 8/05/2011 radnego A. Nadolnego o treści: „W imieniu mieszkańców trzech posesji znajdujących się w centrum Parkowa zwracam się z zapytaniem o termin wykonania przyłącza tychże domów do instalacji kanalizacyjnej. Chciałbym nadmienić, że rura kanalizacyjna przebiega kilka metrów od w/w domów. W mojej opinii jest to rażące zaniechanie gdyż minęło już wiele lat od oddania do użytku instalacji kanalizacyjnej we wsi Parkowo.” - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/05/2011 radnego A. Jóźwiaka o treści: „W związku z wyposażeniem wszystkich 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Eurocoptery EC 135, w tym bazy w Poznaniu na Ławicy, która zabezpiecza nasz region, zwracam się z pytaniem: Czy na terenie Gminy Rogoźno wyznaczono i zweryfikowano miejsca, gdzie śmigłowiec będzie mógł wylądować po zapadnięciu zmroku? Czy odbyły się szkolenia strażaków jednostek OSP, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w zakresie zabezpieczania i oświetlania miejsca do lądowania?” - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Radny H. Janus zapytał o naprawę oświetlenia w Gościejewie przy budynkach od nr 72 do 75. Licznik astronomiczny jest popsuty, a żarówki zostały wykręcone przez energetykę. Zapytał, jakie działania zostały poczynione w tej sprawie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że ma wątpliwości, czy wszystko co radni zgłaszają jako interpelacje de facto jest interpelacją, czy też nie. Jednak przyjmuje to tak jak radni to formułują. Dodał, że z jego wiedzy i doświadczenia wynika, iż interpelacje powinny być zgłaszane w ważnych i istotnych sprawach. Każdy jednak może powiedzieć, że dla niego dana droga jest ważna i istotna.

Radny A. Nadolny zapytał, czy wiadomo coś na temat budowy boiska w Słomowie? Czy został ogłoszony już przetarg? Jeśli nie został to, żeby w specyfikacji zaznaczyć, żeby wykonawca okazał, że budował już Orlika albo coś podobnego.

 

Zapytanie nr 2/VI/2011 radnego Z. Chudzickiego o treści: „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości wydawania Biuletynu Informacji Publicznej redagowanego przez Urząd Miejski w Rogoźnie, który byłby dodatkiem do lokalnych gazet. Jestem przekonany, że taki dodatek w sposób rzetelny informowałby mieszkańców gminy Rogoźno o poczynionych inwestycjach, postępach w pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz przedstawiał wieści samorządowe z prac poszczególnych komisji czy przebiegu sesji rady miejskiej. W związku z powyższym moje pytanie brzmi: Czy istnieje możliwość wdawania i redagowania wspomnianego Biuletynu od 2011 roku przez pracowników Urzędu Miejskiego?” - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie trudno mu powiedzieć, czy zgłoszenie o naprawę oświetlania zostało wysłane, ponieważ Pan T. Zygmunt się tym zajmuje. Na boisko w Słomowie jest został jeszcze ogłoszony przetarg. Dodał, że nie wie czy potrzeba fachowca, który Orlika budował, ponieważ boisko będzie trawiaste i nie będzie to Orlik. Odnośnie biuletynu, to kiedyś był on już wydawany, ale poprzednia Rada zabroniła tego robić, bo ich zdaniem Burmistrz sobie kampanię robił. Dodał, że jest to temat na chwilę obecną otwarty i wniosek zasadny, ale trzeba zastanowić się nad kosztami.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień powiedział, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z Panem Krzyścinem na temat oświetlania w Gościejewie i obiecał, że w piątek będzie do dyspozycji kosz i lampa będzie naprawiona.

Radny H. Janus powiedział, że nie chodzi tylko o jedną żarówkę, ale o cały wyłącznik astronomiczny. W tej chwili od 3 lat Pan Z. Przybylski włącza i wyłącza codziennie 5 lamp na tzw. małym osiedlu.

Radny R. Szuberski zapytał Komendanta Straży Miejskiej, ile jest faktycznie niepodłączonych studzienek kanalizacyjnych?

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jest to w trakcie przygotowania i weryfikacji, ponieważ termin był do 30 kwietnia, a 15 maja były wydawane zalecenia.

Radny M. Połczyński poprosił o wyprostowanie masztów na słupach w m. Owczegłowy, skoro będzie dostępny koszt z wysięgnikiem.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr  6/04/2011 złożoną przez radnego M. Kutkę, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego i radnego H. Janusa o treści: „Odpowiadając na interpelację radnych nr 6/04/2011 złożoną podczas IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że w miesiącu kwietniu zlecono zakup koszy ulicznych, które po dostarczeniu będą sukcesywnie uzupełniane. Przewidywany termin montowania koszy ulicznych to miesiąc czerwiec 2011 r.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na  zapytanie nr 1/VI/2011 radnego Z. Chudzickiego o treści: „ Odpowiadając na zapytanie radnego Pana Zbigniewa Chudzickiego, przekazane pismem nr BR.31.0003.19.2011 informuję, że w roku bieżącym, ze względu na brak środków finansowych, budowa miejskiego wybiegu dla psów nie jest możliwa. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę skalę problemu, pomysł wybudowania wybiegu jest bardzo zasadny i przychylam się do stanowiska radnego. W związku z powyższym zostanie rozważona możliwość zrealizowania ww inwestycji w roku przyszłym. Jednocześnie pragnę zauważyć, że problem z psimi odchodami z roku na rok jest coraz większy, dlatego też została podjęta decyzja o zakupie i montażu na terenie miasta specjalnych koszy. Takie działania powinny przyczynić się do poprawy czystości w mieście.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 6/04/2011 złożoną przez radnego M. Kutkę, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego i radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 4/04/2011 złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia 2011 r. przez grupę radnych w sprawie naprawy chodnika na ulicy Gościnnej w Rogoźnie, przekazaną pismem BR..31.0003.21.2011 z dnia 28.04.2011 r. informuję, że stan nawierzchni chodnika z uwagi spękane płytki chodnikowe nie nadaje się do poważniejszych napraw. Możliwe jest jedynie uzupełnienie brakujących płytek. Natomiast na przeprowadzenie modernizacji chodników na ulicy Gościnnej nie ma środków w budżecie na 2011 rok.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 2/04/2011 złożoną przez radnego M. Kutkę, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego i radnego H. Janusa o treści: „W związku z przekazaną pismem z dnia 28.04.2011 r. interpelacją nr 2/04/2011 złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2011 r., uważani za słuszne podjęcie inicjatywy, której celem jest rozwiązanie problemu braku lokali socjalnych dla osób uprawnionych do takiego lokalu z mocy wyroku, przy czym należy dodać, że do zadań Gminy należy także zapewnianie lokali zamiennych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. W odniesieniu do kwestii poruszonych w ww. interpelacji informuję: Opracowanie „wieloletniego planu naprawczego nakierowanego na budowę nowych i pozyskanie z istniejących zasobów komunalnych mieszkań socjalnych", o co wnosi grupa radnych, w celu pozyskania lokali socjalnych, przy braku zagwarantowania w budżecie środków finansowych na jego realizację jest obecnie nie celowe, ponieważ nie przyniesie żadnych istotnych efektów. W latach 2006-2010 na wypłatę odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do takiego lokalu z mocy wyroku, wydatkowano kwotę 404.435,40 zł,- Informuję ponadto, że w mieszkaniowym zasobie Gminy w wyniku ruchu ludności w latach 2006-2010 uzyskano 11 lokali oraz 13 lokali socjalnych, co wynosi średnio 5 lokali w roku. Problemem jest brak w dyspozycji ZAMK środków finansowych na wyremontowanie opróżnionych lokali, nie widzę natomiast możliwości innego pozyskania lokali w tej substancji mieszkaniowej.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 5/04/2011 złożoną przez radnego M. Kutkę, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego i radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 5/04/2011 złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia 2011 roku przez grupę radnych w sprawie przejazdu na linii kolejowej Poznań - Piła w km 40,771 na drodze gminnej Garbatka - Międzylesie, przekazaną pismem BR.31.0003.24.2011 z dnia 28.04.2011 r. informuję, że interpelacja została przesłana do PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu - celem załatwienia.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 7/04/2011 złożoną przez radnego M. Kutkę, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego i radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 7/04/2011 złożoną na IX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia 2011 r. przez grupę radnych w sprawie wykonania chodnika na ul. Lipowej na odcinku od mostu na rzece Wełnie do ul. Smolary informuje, że w budżecie na rok 2011 nie ma środków na takie zadania. Istniejący chodnik z płytek jest wystarczający do ruchu pieszego, jaki się odbywa w tym rejonie miasta. Natomiast uszkodzony chodnik z kostki brukowej przy zakładzie mechaniki pojazdowej Pana Zdzisława Górznego zostanie naprawiony.” - odpowiedź stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Radny M. Kutka powiedział, że przy montowaniu koszy na śmieci na ul. Piłsudskiego należy uwzględnić przystanki autobusowe. Wyraził zadowolenie z szybkiej i w miarę skutecznej realizacji interpelacji w sprawie przejazdu Garbatka- Huby.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że zaszczytu odpowiedzi ze strony Pana Burmistrza dostąpił tylko radny Z. Chudzicki, a na wszystkie pozostałe interpelacje odpowiedzi udzielił Pan Zastępca Burmistrza. Zapytała, dlaczego i czym Pan Burmistrz się kieruje odpowiadając Panu Chudzickiemu ws. wybudowania wybiegu dla psów, że ten pomysł jest zasadny i nawet widzi możliwość zrealizowania inwestycji w przyszłym roku. Natomiast takiej odpowiedzi nie ma w przypadku naprawy chodnika na ul. Gościnnej, który jest w stanie krytycznym. Dodała, że jego naprawa nie wymaga dużych nakładów i na pewno nie przewyższy kosztów wybudowania wybiegu dla psów. Zapytała, czym Pan Burmistrz się kieruje odrzucając i nie widząc możliwości naprawy chodnika, a widzi możliwość wybudowania wybiegu dla psów.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że tak się złożyło, iż nie było go w Urzędzie i odpowiedzi na interpelacje podpisał Zastępca. Odnośnie wybiegu dla psów, to na osiedlu jest duże skupisko mieszkańców i są one potrzebne. Kosze na odchody mają przyjechać w tym lub w następnym i być może w pewnym stopniu rozwiążą ten problem. Odnośnie ul. Gościnnej, Burmistrz stwierdził, że jego zdaniem należy zrobić projekt i wybudować nowy chodnik.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że 10 maja prowadził posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miejskiej, które dotyczyło działalności GOPS i innych podmiotów świadczących pomoc na rzecz mieszkańców. Stwierdził, że nieprawidłowością jest kryterium dochodowe, które jest na tyle niskie, że nie pozwala osiągnąć większych form pomocy. Dodał, że na posiedzeniu obecna była Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie B. Słabolepsza- Rojna, która udzieliła szczegółowych informacji.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że na komisji wspólnej podjęto następujące wnioski do Pana Burmistrza o:

-         rozważenie możliwości dodatkowego wsparcia WTZ Wiardunki przez dofinansowanie dowozów dzieci z Gminy Rogoźno (radny R. Szuberski),

-         rozważenie możliwości wsparcia finansowego obchodów jubileuszu 90-lecia powstania Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” (radny Z. Chudzicki),

-         zamontowanie progów zwalniających przy nowo realizowanej inwestycji tj. budowie ul. Nowej w Rogoźnie (radny H. Kuszak),

oraz do Sołtysów z Gminy Rogoźno i Pana Burmistrza o:

-         rozpatrzenie możliwości organizacji gminnych dożynek w 2011 r. w Gminie Rogoźno.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja obradowała 11 maja i 12 mają. Tematem posiedzenia była ocena i zaopiniowanie realizacji budżetu za 2010 rok wraz z przygotowaniem wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z tytułu wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna podjęła stosowną Uchwałę oraz opracowała opinię, która również została przesłana do RIO.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej - załącznik nr 25 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 26 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 23.04.2011 r. – 16.05.2011 r. - załącznik nr 27 do protokołu.

Radny M. Połczyński zapytał o podpisanie umowy na budowę ul. Nowej w Rogoźnie. Kiedy to będzie wykonane?

Radny H. Janus zapytał o komisję do zmiany kategorii przejazdu kolejowego w Olszynie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że przetarg na budowę ul. Nowej został rozstrzygnięty i wygrała go firma STRABAG na kwotę 740.367 zł. Termin wykonania to koniec września. Z wstępnych ustaleń z kierownikiem budowy firma powinna wejść na teren budowy w połowie czerwca. Odnośnie komisji do zmiany kategorii przejazdu, to obecnych na niej było 12 osób, w tym 5 osób z PKP, 3 z Nadleśnictwa, 2 z Komendy Powiatowej Policji, Pan Z. Wiese i Burmistrz. Właściwie tylko sam był za tym, aby przejazd otworzyć. Pozostałe osoby twierdziły, że jest to niepotrzebne i nikomu nie służy. Protokół zostanie sporządzony i przesłany do Urzędu. Przejazd zostaje w kategorii F i będzie zamknięty. Klucze od szlabanu będą u leśniczego. Ani nadleśniczy, ani leśniczy nie widzą problemu, jeśli ktoś chce tamtędy przejechać, aby udostępnić klucz.

Radny H. Janus wyraził zdziwienie, że nie został powiadomiony o terminie spotkania jako przedstawiciel mieszkańców i jako radny, który składał w tej sprawie interpelację. Nadmienił, że na marcowej Komisji GFiR przedstawiciel PKP powiedział, że gdyby był ktoś z przedstawicieli Urzędu na pierwszym spotkaniu, to być może nie przeklasyfikowano by przejazdu z kat. D na F. Nie jest usprawiedliwieniem to, że pracownik był chory i nie mógł pojechać na spotkanie. Zapytał, dlaczego nikt z Komisji GFiR nie został poinformowany o spotkaniu w Olszynie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na 12 osób, 2 osoby z KPP z Ruchu Drogowego były przeciwne otwarciu przejazdu, 5 ludzi z PKP łącznie z osobą z Urzędu Marszałkowskiego również, Pan Nadleśniczy i 2 leśniczych także. Żadne argumenty do nich nie przemawiały.

Radny H. Janus powiedział, że gdyby ktoś był na pierwszym spotkaniu, to rozmowa w byłaby teraz inna. Tym bardziej, że Nadleśnictwo Durowo była za otwarciem przejazdu.

 

XIII. Wolne głosy i informacje.

Radny H. Kuszak podziękował Komendantowi Straży Miejskiej za szybką reakcję na zgłoszenie dotyczące wyrwy w drodze przy przystanku PKS. Zapytał Burmistrza, czy miało już miejsce spotkanie u Marszałka w sprawie obwodnicy? Czy w momencie podpisywanie umowy na budowę ul. Nowej zawarto jakieś aneksy dot. progów zwalniających?

Radny R. Szuberski zapytał o zawiadomienie RIO w Poznaniu o wszczęciu postępowania w stosunku do Uchwały Nr IX/60/2011 w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań. Zapytał, czego ta uwaga dotyczy? Radny poinformował, że po sesji dot. służby zdrowia wystosował pismo do NFZ w sprawie dodatkowego kontraktu na stomatologa w Rogoźnie. Nadmienił, że wniosek został poparty przez Pana Burmistrza i Pana Starostę. Odpowiedź z NFZ nie jest satysfakcjonująca, ponieważ wyjaśnili, iż w przypadku zmiany planu finansowego na rok 2011 i pojawienia się możliwości ogłoszenia postępowania konkursowego, ponownie rozpatrzy złożony wniosek. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce w czerwcu. 

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza o termin rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji oraz Przewodniczącego Rady, czy każdy radny może liczyć na przesunięcie terminu sesji Rady, jeśli odpowiednio wcześniej powie, że musi wyjechać na jakaś placówkę zdrowotną lub coś podobnego?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że informował na poprzedniej sesji dlaczego terminy sesji majowej i czerwcowej zostały przesunięte. Dodał, że w poprzedniej kadencji sesja dot. działalności GOPS również odbyła się wcześniej. Powiedział, że nie będzie tak, iż w każdym przypadku sesja będzie przesuwana. Stwierdził, że jego nieobecność póki co jako Przewodniczącego Rady byłaby dość istotna. W miesiącu czerwcu odbywa się sesja absolutoryjna i nieobecny były na niej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który jest wtedy osobą bardzo ważną. Nadmienił, że nie będzie to praktyka dnia codziennego i były to sytuacje nadzwyczajne.

Radny M. Kutka powiedział, że Regulamin Rady Miejskiej mówi, iż w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. Dodał, że nie neguje żadnego z powodów przełożenia sesji, ale chciał się dowiedzieć, czy dla radnego, który ma równie ważny powód sesja byłaby przesunięta.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady ma dwóch Wiceprzewodniczących, którzy zgodnie ze Statutem mogą organizować i prowadzić sesję. Zapytał Przewodniczącego Rady, czy nie ufa swoim Wiceprzewodniczącym? Czy uważa, że nie mają kompetencji do prowadzenia sesji? Nadmienił, że Pan R. Dworzański jako Przewodniczący KR ma również swojego Zastępcę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że ma zaufanie do Wiceprzewodniczących, ale są to kompetencje Przewodniczącego Rady. Dodał, że konsultował sprawę ze swoimi zastępcami i uznali, że taki termin sesji będzie najodpowiedniejszy. Przewodniczący powiedział, że znacznie wcześniej informował radnych o terminach sesji. Przesuwanie terminu sesji na każdą prośbę radnego byłoby niewłaściwe.

Radny M. Kutka stwierdził, że chodziło mu tylko o równie ważne powody przesunięcia sesji. Zapytał Przewodniczącego Rady, czy uważa się za bardziej uprzywilejowanego niż pozostali radni?

Przewodniczący Rady Z. Hinz stwierdził, że radny sam powinien sobie sformułować odpowiedzieć na to pytanie. Nadmienił, że są to jego decyzje i bierze za nie pełną odpowiedzialność. Dodał, że postąpił fair szczerze informując radnych, dlaczego termin sesji został przesunięty. Jeśli będzie kiedyś jakaś wyjątkowa sprawa, to przypuszcza, że będzie brał pod uwagę prośbę danego radnego, ale nie sądzi, aby była to praktyka dnia codziennego. Przewodniczący Rady powiedział, że dziwi się radnemu M. Kutce, że ten wątek jest tak istotny, jeśli chodzi o jego działania.

Radny M. Kutka powiedział, że nie robi z tego problemu, tylko o to, czy radni również mają taką możliwość.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie, ale jeśli będzie jakiś szczególny przypadek to rozpatrzy go indywidualnie.

Radny H. Janus stwierdził, że wszyscy radni wiedzą, iż Przewodniczący Rady ma kompetencje do ustalania terminu i programu sesji, ale nie chodzi tylko o sesję dzisiejszą, ale również czerwcową. Przewodniczący KR ma również zastępcę. Stwierdził, że Przewodniczący stwarza wyjątki przesuwając sesje tylko dla uprzywilejowanych osób.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby radni przypomnieli sobie jakie były terminy sesji w poprzedniej kadencji.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy odbył się przetarg na sprzedaż działek na ul. Łamanej i Skrajnej? Jeśli tak, to ile z nich sprzedano i jakie dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu? Czy zostaną odmalowane barierki od mostu na ul. Lipowej?

Radny H. Janus zapytał, czy pogotowie znajduje się w Rogoźnie czy w Jaraczu? Dodał, że na rondzie znajduje się znak, który wskazuje dojazd do pogotowia na ul. Fabrycznej. Wniósł o usunięcie tego znaku, ponieważ jest to wprowadzanie ludzi w błąd.

Radny R. Szuberski zaapelował o naprawę ławek na promenadzie i w Parku na ul. W. Poznańskiej.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że radna R. Tomaszewska kategoryzuje co jest ważniejsze, a co nie dla mieszkańców. Wyjaśnił, że dla niego jest ważne to, iż zgłosiła się do niego grupa mieszkańców postulatem i złożył zapytanie w tej sprawie. Przypomniał, że radna na poprzedniej sesji Rady mówiła, że jest to bardzo poważny problem na boisku ZS im. H. Cegielskiego, dlatego powinna się do wniosku o wybieg dla psów, przychylić. Powiedział, że Pani R. Tomaszewska jest radną z okręgu wyborczego nr 1 i nie wie co przemawia przez radną. Stwierdził, że jest to chyba zazdrość.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że każdy radny jest radnym Gminy Rogoźno, a nie swojego okręgu i powinien patrzeć dalekowzrocznie. Jeśli radni analizują budżet i wiedzą, jakie są środki finansowe to powinno się ustawiać priorytety. Poinformowała, że dla niej chodnik jest znacznie ważniejszy niż wybieg dla psów.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że 3 marca zwrócił się do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o rozważenie możliwości budowy chodnika i zagospodarowania pasem zieleni przy bloku nr 51 na ul. Kościuszki i wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z Wiceprzewodniczącym Sejmiku J. Kado oraz Wicemarszałkiem i ewentualnie na następnej sesji przekaże dalsze informacje. Odnośnie progów zwalniających, to kwestia ta będzie rozwiązana jak wejdzie inspektor nadzoru. Odnośnie postępowania względem uchwały ws. dotacji dla spółek wodnych jest informacja, że RIO w Poznaniu umorzyła postępowanie. Odnośnie budowy kanalizacji to w tej chwili trwają rozmowy pomiędzy inżynierem kontraktu, a firmą o zapotrzebowaniu w materiały i zgody itd. Stwierdził, że nie powie dokładnie kiedy rozpoczną się prace. Jest gotowy harmonogram finansowy i muszą się z tego wywiązać. Firma zwozi na razie kontenery i szykują sobie plac budowy. Odnośnie działek na ul. Łąkowej i Skrajnej, to nic nie udało się sprzedać i nikt nie przystąpił do przetargu. Odnośnie barierek to być może uda się to zrobić publicznymi robotami. Odnośnie pytania radnego H. Janusa o pogotowie, Burmistrz wyjaśnił, że znajduje się ono w Jaraczu, ale nie chciałby niszczyć tablicy, ponieważ przetargi trwają i rozstrzygnięcie może być w czerwcu. Jest szansa, że pogotowie będzie w Rogoźnie. Pod warunkiem, że przetarg wygra Szpital w Obornikach. Odnośnie zepsutych ławek na Promenadzie, to będą one wykopane i nie planuje się zakładać nowych. Burmistrz Rogoźna poinformował, że w UM w Rogoźnie od 1 maja obowiązuje nowy regulamin organizacyjny. Ponadto funkcję kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji pełnić będzie Pani Maria Domagalska.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady X Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.15

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 8 czerwca 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf