Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: BURMISTRZ ROGOŹNA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1712/3 o pow. 425 m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8

BURMISTRZ ROGOŹNA

ogłasza przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę 

niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1712/3 o pow. 425 m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwaloną Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.06.2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp Nr 126, poz.2288 z dnia 31.08.2007 r.) przedmiotowa działka gruntu objęta jest symbolem 7MN oprzeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka wymieniona w tabeli poniżej położona w Rogoźnie, przeznaczona do dzierżawy do na okres jednoroczny.  

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki m2

Położenie

Okres umowy

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

 

1712/3

 

425

 

Rogoźno

 

1 rok

 

400,00 zł

 

80,00 zł

 

Cena wywoławcza jest ceną netto. Nabywca na podstawie art. 146 aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (t.j. DZ. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 Przetarg ustny  nieograniczony  odbędzie  się w dniu 12.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o  godzinie  9:00.

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium na kontoUrzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 7.09.2023 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego, oraz oznaczenie numeru działki.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę,  która wygrała przetarg  na dzierżawę  zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu 3 dni roboczych.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty przetargu.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

  • z przedmiotem dzierżawy i w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
  • z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • wskazać nr rachunku bankowego do zwrotu wadium.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.                                o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie                       w celu zawarcia umowy może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Dzierżawca nie będzie występował                  z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po dzierżawie geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie                 i wyłączny koszt Dzierżawcy.

Rogoźno dnia 03.08.2023 r.

 

KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610).  Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf