Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku

Uchwała Nr  VII/64/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  27 lutego  2019r.

 

 

w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt  na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  ( t.j Dz.U. 2018r., poz. 994 z późn. zm. )  oraz  art. 11a,   ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1840 z późn. zm) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

Załącznik
do uchwały nr VII/64/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia  28.02.2019r.

Gminny Program

Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno

na rok 2019.


Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki.

 

§ 1.

Celem Programu jestopieka nad bezdomnymi zwierzętami orazzapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogoźno.

 

§ 2.

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska,
 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 5. współpraca Gminy, schroniska, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz innych osób prawnych  i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
 6. organizacja wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie,
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3.

 I. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje:

 1. odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska „AZOREK” w Obornikach zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem.
  1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rogoźno odbywać się będzie okresowo, na zgłoszenie interwencyjne Straży Miejskiej, Policji lub Urzędu.
  2. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Straż Miejską w Rogoźnie.
  3. Zwierzęta po odłowieniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku oraz poddane następującym czynnościom:
   1. ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,    
   2. oznakowaniu,
   3. piętnastodniowej kwarantannie w izolatce,
   4. szczepieniu przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,
   5. sterylizacji albo kastracji, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.
 2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję będzie prezentowana m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Schroniska.
 3. współpracę Gminy Rogoźno, Schroniska, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Zakres tej współpracy będzie obejmować w szczególności stworzenie bazy danych o zwierzętach zaginionych i znalezionych oraz oczekujących na adopcję. Zadaniem wolontariatu byłaby socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku oraz aktywne poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.
 4. w zakresie kotów wolno żyjących:
  1. przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem reprezentowanym przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt celem wypracowania modelu polityki w zakresie opieki,
  2. ustalenie miejsc bytowania wolno żyjących kotów dokarmianie ich w formie wolontariatu  i otoczenie w razie potrzeby opieką weterynaryjną.
 5. Na gospodarstwo rolne, w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich  w 2019r. wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Gościejewo 24. Zakres porozumienia określi gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.
 6. W wypadkach drogowych z udziałem zwierząt opieka weterynaryjna zostanie zabezpieczona umową zawartą z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach prywatnej praktyki - Panem Szymonem Paczyńskim, Rogoźno ul. Kościelna 4.

 

 

II. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Program zakłada realizację następujących zadań:

 1. sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku - Program zapobiegający bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt w szerszym aspekcie i ma na celu m. in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można to osiągnąć dzięki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku. Powinno to ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających i przyjętych do Schroniska, usypianie ślepych miotów w Schronisku w ramach zawartej umowy przez Gminę ze Schroniskiem.

           

III. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt.

 1. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:
  1. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
  2. uświadamianie  potencjalnym  właścicielom  zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania zwierzęcia.
 2. Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych.
 3. Prowadzenie w placówkach oświatowych pogadanek w zakresie odpowiedzialności właściciela zwierzęcia.
 4. Narzędziem  edukacyjnym  będą  broszury,  ulotki,  publikacje  dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.
 5. Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Gminę, Schronisko oraz organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Będzie ona miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

 

§ 4.

 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy w wysokości: 127.000 zł w tym na:
  1. utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 120.000 zł
  2. dokarmianie bezdomnych kotów- 804,50 zł
  3. opieka weterynaryjna wraz z gotowością za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem - 4.000,00 zł
  4. za gotowość dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 2.195,50 zł
 2. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust.1 pkt 1 następować będzie na podstawie podpisanej umowy ze schroniskiem „AZOREK” w Obornikach.
 3. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 - 3  następować będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

§ 5.

U podstaw Programu leżą dwie ustawy:

 1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku( t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) , która mówi o konieczności ochrony ludzi przed bezdomnymi zwierzętami
 2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2017 r. poz 1840 z późn. zm), która obliguje Gminę do ochrony bezdomnych zwierząt.

 

§ 6.

Program został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawom i zarządcom obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

 


 

UZASADNIENIE

 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U. 2017r. poz. 1840 z późn. zm). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po zasięgnięciu opinii  powiatowego lekarza weterynarii, upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Rada Miejska w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca ma obowiązek uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności obejmujący w szczególności:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
 5. usypianie ślepych miotów
 6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Koszty realizacji Programu ponosi Gmina.

Program został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawom i zarządcom obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

Z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów ustawowych, proponuję przyjąć przedstawiony projekt uchwały.

 

drukuj pobierz pdf