Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIV/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.    W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 385.743,00 zł i ustala się na kwotę 79.195.469,01 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 79.195.469,01 zł z tego:
1)Dochody bieżące w kwocie 77.421.753,01 zł w tym:
a)dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł
2)Dochody majątkowe w kwocie  1.773.716,00 zł
a)    dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1  niniejszej uchwały.
2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 385.743,00 zł i ustala się na kwotę 81.224.725,12 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 81.224.725,12 zł z tego:
1)    wydatki bieżące w wysokości 77.196.038,92 zł w tym:
    a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł
2)    wydatki majątkowe w wysokości 4.028.686,20 zł w tym:
    a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2  niniejszej uchwały.

3.Załącznik nr 3  „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu
na rok 2019” zwiększono o kwotę 16.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3  niniejszej uchwały.
4.Załącznik nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększono o kwotę 366.326,00 zł
zgodnie z załącznikiem  nr 4 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4  niniejszej uchwały.
5.Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku zwiększono o kwotę 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem  nr 5 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr  5 niniejszej uchwały.
6.Załącznik nr 6 „Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 r”- dokonano przeniesienia środków w ramach budżetu
zgodnie z załącznikiem  nr 6 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6  niniejszej uchwały.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.


§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

DOCHODY
1.W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 28.300,00 zł
2.W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 16.017,00 zł
3.W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 2.400,00 zł  Wprowadzono dochody z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 (Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń  - zasiłek stały)
4.W dziale 855 - Rodzina  zwiększa się dochody o kwotę 339.026,00 zł Wpływy z pozostałych odsetek -  na kwotę (+) 1.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na 2019 rok - Karta Dużej Rodziny (+) 250,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 385.743,00 zł

WYDATKI
1.W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesień  między paragrafami (+/- ) 19.500,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
2.W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  zwiększa się wydatki o kwotę 28.300,00 zł
3.W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesień między paragrafami (+/-) 3.000,00 zł przeniesienie w ramach budżetu - na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4.W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano  zwiększenia  wydatków  o kwotę 2.400,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie , w związku wpłatami z lat ubiegłych  (nienależnie pobranego zasiłku stałego). Dokonano także przeksięgowań między paragrafami na kwotę (+/-) 73.600,00 zł na wniosek  Kierownika GOPS-u.
5.W dziale 855 – Rodzina  dokonano zwiększenia o kwotę 339.026,00 zł
6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonano zwiększenia o kwotę 16.017,00 zł Zwiększenie wydatków za opłaty targowe. Dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę (+/-) 30.000,00 zł ( przeniesienie to umożliwi ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych).
7.W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dokonano przeniesień między paragrafami  na kwotę (+/-) 10.000,00 zł (zwiększenie dotacji na działalność zespołów PA-MARSZE oraz AGELESS )                        
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 385.743,00 zł

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

  • nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ” zwiększono dochody o kwotę 385.743,00 zł.
  • nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok” zwiększono wydatki o kwotę 385.743,00 zł.
  • nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy” Zwiększono wydatki o kwotę 16.000,00 zł   z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem platformy  hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych typ DHP do Urzędu Miejskiego, oraz dokonano zmiany nazwy zadania z „ Zakup głównego serwera plików dla Urzędu Miejskiego” na  „ Zakup wraz z montażem platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych typ DHP do Urzędu Miejskiego”. Ponadto dokonano zmiany między zadaniami ( przeniesiono kwotę (-) 30.000,00 z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (+) 30.000,00 zł).
  • nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie” zwiększono dochody i wydatki o kwotę  28.300,00 zł (Krajowe Biuro Wyborcze - pismo nr BPD-801-1/19 KBW Delegatura w Poznaniu  z dnia 16.08.2019 roku), zwiększono o kwotę 250,00 ( Karta Dużej Rodziny- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 14.08.2019 roku) oraz zwiększono o kwotę 337 776,00 ( Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.1.3111.299.2019.6 na realizację programu „Dobry start”)
  • nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” zwiększono dotację  o kwotę (+) 10.000,00 zł na działalność zespołów PA-MARSZE oraz AGELESS prowadzonych przy RCK.
  • nr 6 „Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok” - zmiana dotyczy przeniesienia między paragrafami (+/-) 3.000,00 zł.

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załączniki do Uchwały nr XIV.131.2019 RM.x
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-09-02 11:41:10)
rozmiar pliku: 357Kb

drukuj pobierz pdf